Skip to content

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

 FRAN PES STORI | BAIBEL I TOK WANEM LONG LAIP NA DAI?

Tok Bilong Baibel Long Laip na Dai

Tok Bilong Baibel Long Laip na Dai

Taim yumi ritim stori bilong Buk Stat long Baibel long olsem wanem God i wokim ol samting, yumi kisim save long tok em i givim long namba 1 man, Adam. God i tok: “Yu ken kaikai pikinini bilong olgeta diwai bilong dispela gaden. Tasol yu no ken kaikai pikinini bilong dispela diwai bilong givim gutpela save long wanem samting i gutpela na wanem samting i nogut. Sapos yu kaikai, wantu bai yu dai.” (Stat 2:16, 17) Dispela tok i soim olsem sapos Adam i bihainim lo bilong God, em i no inap i dai, nogat, em bai stap laip yet long gaden Iden.

Sori tru olsem Adam i sakim tok bilong God, na em i kaikai prut tambu em Iv i givim long em. (Stat 3:1-6) Long nau, yumi karim yet ol hevi i kamap long pasin bikhet bilong Adam. Aposel Pol i tok: “Long rot bilong wanpela man tasol sin i kamap long graun. Na sin i bringim dai i kam. Na long dispela rot dai i painim olgeta manmeri, long wanem, olgeta i bin mekim sin.” (Rom 5:12) Dispela “wanpela man” em Adam. Em i mekim wanem sin? Bilong wanem sin i bringim dai i kam?

Taim Adam i sakim tok na brukim lo bilong God, em i mekim sin. (1 Jon 3:4) Pe bilong sin em dai, olsem God i bin tokim Adam. Sapos Adam—na ol tumbuna pikinini bilong em i kamap bihain—i bihainim lo bilong God, ol bai i no gat sin na ol bai i no inap i dai. God i no wokim ol man bilong i stap sotpela taim na i dai, nogat—em i wokim ol bilong i stap laip inap oltaim oltaim.

 Baibel i tok “dai i painim olgeta manmeri.” Tasol taim yumi dai, yu ting sampela hap bilong bodi inap i stap laip yet? Planti man bai tok olsem wanpela hap bilong yumi—ol i kolim soul—em i no save dai. Sapos dispela tok em tru, dispela i makim olsem God i giamanim Adam. Bilong wanem yumi tok olsem? Sapos wanpela hap bilong bodi i stap laip yet long narapela ples, dispela bai makim olsem dai i no pe bilong sin olsem God i bin tok. Baibel i tok: “God i no inap giaman.” (Hibru 6:18) Satan yet i giaman taim em i tokim Iv olsem: “Yutupela i no inap i dai.”—Stat 3:4.

Sapos dispela tok olsem man i gat soul i no save dai em wanpela tok giaman, orait yumi laik save, wanem samting tru i save painim man taim em i dai?

BAIBEL I MEKIM OL SAMTING I KAMAP STRET

Buk Stat i stori olsem: “God, Bikpela i kisim graun na em i wokim man long en. Na em i winim win bilong laip i go insait long nus bilong man, na man i kisim laip.” Dispela tok, “man i kisim laip,” i kam long tok Hibru ne’phesh, * na mining bilong en i olsem, “samting i save pulim win.”—Stat 2:7.

Baibel i kamapim klia olsem taim God i wokim ol man, em i no givim ol wanpela soul i no save dai, nogat. Olgeta wan wan em ol “man i kisim laip.” Olsem na i no gat wanpela hap bilong Baibel i gat dispela tok, “soul i no save dai.”

Baibel i no tok ol man i gat wanpela soul i no save dai. Olsem na bilong wanem planti lotu i skulim ol man olsem yumi gat wanpela soul i no save dai? Bilong kisim bekim bilong dispela askim, yumi mas kisim save long histori bilong ol Isip bilong bipo.

 BILIP HAIDEN I KAMAP BIKPELA

Herodotus em wanpela saveman bilong Grik long ol yia bihain long 500 B.C.E., na em i tok lain Isip em ol “fes lain long sambai long dispela bilip olsem ol man i gat soul i no save dai.” Lain Babilon bilong bipo tu i holim dispela bilip olsem ol man i gat soul i no save dai. Taim Bikpela King Aleksander i daunim na kisim Midel Is long 332 B.C.E., ol saveman bilong Grik i sapotim dispela bilip na i no longtaim planti manmeri long ol hap em Gavman Grik i bosim i save long dispela bilip.

I no gat wanpela hap bilong Baibel i gat dispela tok, “soul i no save dai”

Long taim bilong ol aposel, lain Esin na lain Farisi em tupela lain husat i gat biknem namel long ol lain Juda. Ol i skulim ol man olsem ol man i gat wanpela soul i no save dai. The Jewish Encyclopedia i tok: “Ol Juda i kisim tingting olsem ol man i gat wanpela soul i no save dai, taim ol i bung wantaim lain Grik na kisim skul bilong Plato.” Long taim bilong ol aposel, saveman Josifas bilong ol Juda i tok dispela bilip i no kam long Ol Rait Holi, nogat, em i kam long “bilip bilong ol pikinini man bilong Grik,” na em i tingim dispela olsem ol stori nating bilong ol lain tumbuna bilong ol.

Planti manmeri i kirap long bihainim tingting na pasin bilong ol Grik, olsem na ol man i tok ol i Kristen, ol tu i kisim dispela bilip bilong ol haiden. Jona Lendering em wanpela saveman bilong histori, na em i tok: “Plato i skulim ol man olsem, pastaim soul bilong man i stap long wanpela gutpela ples na nau em i stap long ples i gat hevi, olsem na ol Kristen i bungim dispela tingting wantaim bilip bilong ol.” Long dispela rot, bilip haiden i kamap bikpela bilip bilong ol man i tok ol i Kristen.

 “TOK I TRU BAI MEKIM YUPELA I KAMAP FRI”

Aposel Pol i tok lukaut olsem: “Holi spirit i tok klia olsem, long bihain bai i gat haptaim we sampela man bai lusim bilip. Ol bai putim yau long ol tok giaman i kam long ol spirit na long skul i kam long ol spirit nogut.” (1 Timoti 4:1) Dispela tok i kamap tru! Dispela bilip olsem ol man i gat soul i no save dai em wanpela “skul i kam long ol spirit nogut.” Baibel i no sapotim dispela bilip. Ol lotu haiden bilong bipo na tingting bilong ol saveman i as bilong dispela bilip.

Jisas i tok: “Yupela bai save long tok i tru, na tok i tru bai mekim yupela i kamap fri.” (Jon 8:32) Yumi kisim stretpela save long tok i tru bilong Baibel, olsem na yumi stap fri na yumi no kalabus long ol bilip na ol pasin em planti lotu i bihainim na dispela i no givim biknem long God. Na tu, Tok Bilong God i opim rot na yumi no stap kalabus long ol bilip giaman na ol pasin tumbuna we i sapotim bilip giaman olsem yumi gat soul i no save dai.—Lukim blok “ Ol Daiman i Stap We?

Krieta bilong yumi i no plen long ol man bai stap 70 o 80 yia long graun na bihain ol i go stap long narapela ples inap oltaim oltaim, nogat. Taim God i wokim ol man long namba 1 taim, em i laik bai ol i stap oltaim long dispela graun olsem ol pikinini bilong em na bihainim tok bilong em. Dispela laik bilong God i soim klia olsem em i laikim tru ol man, na laik bilong em i no inap senis. (Malakai 3:6) Man bilong raitim song i tok: “Ol stretpela man bai i kisim graun God i givim ol, na bai ol i stap oltaim long en.”—Song 37:29.

 

^ par. 9 Sampela Baibel, olsem King James Version na Catholic Douay Version, i trensletim ne’phesh olsem “soul i gat laip,” na planti Baibel bilong nau i trensletim olsem “samting i stap laip,” The New English Bible; “samting i stap laip,” New International Version na The Jerusalem Bible; “kirap long stap laip,” Today’s English Version.