Yu ting Baibel inap helpim yu long daunim bel hevi?

Bai yu bekim olsem wanem?

  • Yes

  • Nogat

  • Ating

Baibel i tok

“God i save wari long yupela, olsem na yupela i mas putim olgeta hevi bilong yupela long han bilong em.” (1 Pita 5:7) Baibel i tok God inap helpim yu long daunim bel hevi.

Yumi kisim wanem skul long Baibel?

  • Taim yu beten, yu inap kisim “bel isi bilong God” we inap daunim bel hevi.—Filipai 4:6, 7.

  • Na tu, taim yu ritim Baibel, dispela inap helpim yu long daunim hevi.—Matyu 11:28-30.

Yu ting bel hevi bai pinis olgeta?

Sampela man i tok . . . pasin bilong bel hevi na tingting planti em nomol samting long laip bilong ol man, na ol narapela i tok bel hevi bai pinis taim man i dai. Wanem tingting bilong yu?

Baibel i tok

God bai pinisim ol samting i save mekim man i bel hevi. “Bai i no gat dai moa, na ol bai i no bel hevi na krai moa, na ol bai i no inap pilim pen gen.”—Revelesen 21:4.

Yumi kisim wanem skul long Baibel?

  • Taim Kingdom Bilong God i bosim graun, ol manmeri bai kisim gutpela sindaun na stap bel isi.—Aisaia 32:18.

  • Pasin bilong wari na tingting planti bai pinis olgeta.—Aisaia 65:17.