Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

Wastaua  |  No. 4 2016

Yu Save Long Dispela?

Yu Save Long Dispela?

Hau na pasin Jisas i mekim long ol lepraman i narapela kain?

Long taim bilong ol man i raitim Baibel, ol Juda i save pret tru long sik lepra. Dispela sik inap bagarapim ol rop wailis long bodi bilong man, kamapim ol sua long skin, na han na lek inap krungut. I no gat marasin bilong oraitim sik lepra. Olsem na ol lepraman i mas lusim ol narapela na i go stap ol yet, na ol i mas karamapim maus long han bilong ol na tokaut olsem ol i no klin.—Wok Pris 13:45, 46.

Ol lida bilong lotu Juda i kamapim kain kain lo em ol lepraman i mas bihainim, tasol ol dispela lo i no stret wantaim tok bilong Baibel, na ol lo bilong ol i givim hatwok long ol lepraman. Olsem, lo bilong ol rabai i tok ol man i mas stap longwe long ol lepraman inap olsem 2 mita. Tasol long taim bilong win, i no gat man i mas go klostu long ol inap olsem 45 mita. Sampela saveman bilong Talmut i skelim tok Baibel i mekim long ol lepraman olsem ol i mas “stap ausait long kem,” na ol i ting dispela i makim olsem ol i mas rausim ol lepraman long banis bilong taun. Olsem na sapos wanpela rabai i lukim lepraman insait long taun, em bai tromoi ston long em na i tok: “Go long ples bilong yu na no ken mekim ol manmeri i kamap doti.”

Tasol pasin Jisas i mekim i narapela kain! Em i no rausim ol lepraman i go longwe, nogat, em i putim han i go na tatsim ol, na tu, em i oraitim ol.—Matyu 8:3.

Ol lida bilong lotu Juda i kolim wanem ol risen bilong divos?

Pepa bilong divos bilong yia 71/72 C.E.

Long taim bilong ol aposel, ol lida bilong lotu i tok pait long ol risen bilong divos. Olsem na wanpela taim, sampela Farisi i askim Jisas olsem: “Ating lo i orait long man i ken katim marit long olgeta kain samting o nogat?”—Matyu 19:3.

Lo Bilong Moses i orait long man i divosim meri bilong em sapos “em i painim wanpela rong long dispela meri.” (Lo 24:1) Long taim bilong Jisas i gat 2-pela skul bilong ol rabai, tasol ol i gat narapela narapela tingting long mining bilong dispela lo. Skul Samai i tok wanpela risen tasol na ol marit i ken divos em sapos man marit o meri marit i mekim pasin adaltri. Tasol skul Hilel i tok ol marit inap divos sapos ol i no amamas long marit bilong ol, maski em wanpela liklik samting. Olsem, man inap divosim meri sapos em i no kukim gut kaikai bilong man o sapos em i painim narapela meri i luk nais moa.

Jisas i bekim wanem tok long ol Farisi? Em i tok: “Sapos meri i no mekim pasin pamuk na man i katim marit na maritim narapela meri, orait dispela man i mekim pasin adaltri.”—Matyu 19:6, 9.