Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

Wastaua  |  No. 3 2017

 BIHAINIM BILIP BILONG OL | SARA

“Yu Naispela Meri Tru”

“Yu Naispela Meri Tru”

SARA em meri long hap bilong Midel Is, na em i gat naispela ai. Piksaim long tingting olsem em i sanap na lukluk long ol samting i stap insait long haus. Yu ting pes bilong em i soim olsem em i wari? Sapos em i wari, orait i gat as na em i mekim olsem. Sara na man bilong em Abraham, em man em i laikim tru, ol i bin stap longpela taim long dispela haus. * Tupela i amamas long laip bilong tupela.

Ol i stap long Ur, em taun i pulap long mani kago, na i gat planti bisnisman na ol man i save gut long wok bilong sapim ol samting long ston. Ating Abraham na Sara i gat planti mani kago, tasol ol narapela samting tu i mekim na Sara i laikim tru haus bilong em. Em na man bilong em i stap long dispela haus long taim bilong amamas na long taim bilong bel hevi. Ol i beten planti taim long Jehova, em God ol i laikim tru. Olsem na i gat planti risen na Sara i laikim dispela haus.

Maski i olsem, Sara i redi long lusim dispela haus. Ating long dispela taim em i gat 60 krismas, tasol em i redi long go long ol ples em i no save long en, na ol hevi na birua inap painim em, na tu, em bai i no inap kam bek gen long dispela haus. Bilong wanem em i mas mekim dispela bikpela senis long i stap bilong em? Long nau, yumi inap kisim wanem skul long pasin bilong em long bilip?

“LUSIM GRAUN BILONG YU”

Ating Sara i kamap bikpela long Ur. Dispela taun i bagarap pinis na long nau i no gat man i stap long en. Tasol long taim bilong Sara, ol sip bilong ol bisnisman i save pulap long ol wara na ol hanwara bilong Yufretis. Ol i save kisim ol kago i gat bikpela pe long ol kantri i stap longwe na bringim i kam long taun Ur. Dispela taun i gat planti haus, olsem na ol rot i liklik. Ol manmeri i save pulap long ol strit, na ol sip i pulap long ol bris, na ol kago i pulap long ol maket. Sara i kamap bikpela long dispela taun na em i save long nem bilong planti manmeri. Ating ol tu i save long em bikos em i naispela meri tru na em i gat bikpela famili.

Baibel i stori olsem Sara i gat strongpela bilip, tasol em i no bilip long god bilong mun em ol manmeri bilong Ur i lotuim. Ol man i bin wokim longpela taua bilong dispela giaman god na olgeta manmeri inap lukim maski ol i stap long wanem hap bilong taun. Tasol Sara i lotuim God tru, em Jehova. Baibel i no stori long olsem wanem em i kisim save long God na bilip long em. Papa bilong Sara i bin lotuim ol imis. Sara i maritim Abraham, em man i gat 10-pela krismas winim em. * (Stat 17:17) Bihain Abraham i kamap “papa bilong olgeta man . . . i bilip.” (Rom 4:11) Marit bilong Abraham na Sara i stap strong, ol i gat pasin rispek, ol i toktok gut wantaim, na ol i redi long karim hevi. Tasol bikpela samting moa, ol i laikim tru God.

Sara i laikim tru man bilong em, na tupela i wokim haus na stap wantaim ol wanblut long Ur. Tasol  i no longtaim, wanpela samting i putim hevi long tupela. Baibel i tokim yumi olsem Sara “i no inap karim pikinini.” (Stat 11:30) Long kalsa bilong dispela taim, em i bikpela samting long meri i mas karim pikinini, olsem na Sara i bel hevi. Tasol Sara i stap gut long God bilong em na long man bilong em. Tupela i kisim Lot na lukautim em olsem pikinini bilong ol bikos papa bilong em i dai. Lot em i pikinini bilong brata bilong Abraham. Ol i stap olsem i go inap long senis i kamap long sindaun bilong ol.

Abraham i amamas na em i kam bilong tokim Sara long wanpela samting. Em i no inap bilip long samting i kamap. God bilong ol i kamap long em na toktok long em long rot bilong wanpela ensel! Piksaim olsem Sara i lukluk long man bilong em na i tok: “Em i tok wanem long yu? Plis tokim mi!” Ating pastaim Abraham i sindaun na tingting gut na em i tokim Sara long ol tok Jehova i givim long em. God i tok: “Lusim ples bilong yu na lain bilong yu na go long dispela ples mi bai soim yu long en.” (Aposel 7:2, 3) Ol i amamas long dispela tok, na ol i skelim na stori long wok Jehova i laik bai ol i mas mekim. Ol bai lusim gutpela sindaun bilong ol na raun olsem ol tripman! Sara bai mekim wanem? Ating Abraham i lukluk gut long Sara na bai em i ken save long tingting bilong em: Em i wanbel long mekim dispela bikpela senis, o nogat?

Ating samting i painim Sara i no inap kamap long yumi. Yumi inap tingting olsem, ‘God i no bin tokim mi na poroman marit bilong mi long mekim kain samting olsem!’ Maski i olsem, yumi olgeta i mas mekim wanpela disisen. Yumi stap long taim we ol man i tingting long kisim gutpela sindaun, ol i laik bungim planti samting na bai ol dispela samting i helpim ol long bihain. Tasol Baibel i kirapim yumi long putim wok bilong God i stap namba 1 samting long laip bilong yumi. (Matyu 6:33) Taim yumi tingim samting i bin painim Sara, yumi inap askim yumi yet olsem, ‘Bai mi mekim wanem disisen long laip bilong mi?’

“LUSIM GRAUN BILONG OL”

Taim Sara i redim ol samting bilong kisim i go wantaim ol, em i mas skelim gut wanem ol samting em bai kisim na wanem ol samting em bai lusim. Em i no ken kisim ol samting i bikpela tumas long ol donki na ol kamel long karim, na em i no ken kisim ol samting em ol tripman i no nidim. Ating ol i salim ol kago bilong ol, na givim sampela long ol narapela manmeri. Em i no inap mekim ol samting em i save mekim long taim em i stap long taun. Kain olsem, em i no inap moa long go long maket na baim rais na wit samting, ol mit, prut, klos, na ol narapela samting ol i nidim na laikim.

Bilip bilong Sara i kirapim em long lusim gutpela sindaun bilong em

Ating i hatwok tru long Sara long lusim haus bilong em. Ol saveman i painimaut olsem ol haus bilong lain Ur i gat moa long 12-pela rum, na paip wara i bringim gutpela wara i kam insait long ol  haus. Haus bilong ol man nating i gat strongpela rup na wol, na dua em ol inap lokim long insait. Yu ting haus sel inap lukautim ol na bai ol stilman i no ken bagarapim ol na stilim ol kago? O yu ting haus sel inap lukautim ol na ol laion, lepat, bea, na wulf i no inap long bagarapim ol?

Ating i hatwok tru long Sara long lusim ol wanfamili. God i tok: “Lusim ples bilong yu na lain bilong yu.” Sara i gat gutpela pasin, na ating em i gat ol bratasusa husat i gat ol pikinini, na ol anti na ol ankol em i laikim tru, tasol em bai lusim ol na em i no inap lukim ol gen. Maski i olsem, Sara i strongim bel na em i redim ol samting bilong i go long hap God i makim.

Sara i redim ol samting na em i redi long lusim taun long de God i makim. Long dispela taim, Tera i gat klostu 200 krismas. Tasol em hetman bilong famili, olsem na em i mas bihainim Abraham na Sara. (Stat 11:31) Sara bai mekim bikpela wok long lukautim papa bilong em. Lot tu bai bihainim tok bilong Jehova na ol bai “lusim graun bilong ol Kaldia.”—Aposel 7:4.

Pastaim ol i bihainim sait bilong wara Yufretis na wokabaut inap 960 kilomita i go olsem long not wes bilong kamap long Haran. Ol i stap liklik haptaim long dispela hap. Ating long dispela taim Tera i sik na em i no gat strong moa long wokabaut. Olsem na ol i stap long dispela hap i go inap long em i dai taim em i gat 205 krismas. Paslain liklik long ol i kirap gen long wokabaut, Jehova i toktok gen long Abraham na tokim em olsem ol i mas lusim dispela ples na go long graun Jehova bai soim long em. Long dispela taim, God i tok promis long em olsem: “Bai mi mekim ol lain tumbuna bilong yu i kamap bikpela lain tru.” (Stat 12:2-4) Tasol taim ol i lusim Haran, Abraham i gat 75 krismas na Sara i gat 65 krismas, na ol i no gat pikinini. Olsem na hau bai lain pikinini bilong Abraham i kamap wanpela bikpela lain? Ating em bai maritim narapela meri? Long dispela taim ol man i save maritim planti meri, olsem na ating Sara i tingting planti long dispela samting.

Orait, ol i lusim Haran na i go. Baibel i tok famili bilong Abraham “i kisim ol wokman na wokmeri . . . na olgeta samting ol i bin kisim long Haran” i go wantaim ol. (Stat 12:5) Ating Abraham na Sara i bin stori wantaim ol dispela manmeri long bilip bilong ol. Sampela rait bilong ol Juda long bipo i kamapim olsem dispela ves i makim ol man bilong narapela lain husat i bung wantaim Abraham na Sara long lotuim Jehova. Dispela i soim olsem Sara i gat strongpela bilip, olsem na em i stori long ol arapela long God na samting em i bilip na wet long lukim. Eksampel bilong Sara inap strongim yumi, long wanem, yumi stap long taim we ol man i no bilip na ol i no ting olsem gutpela samting bai kamap. Taim yu kisim save long wanpela gutpela tok bilong Baibel, yu ting yu inap autim long ol narapela?

“STAP LONG KANTRI ISIP”

Bihain long ol i katim wara Yufretis, ating long Nisan 14, 1943 B.C.E., ol i go olsem long hap saut long graun Jehova i tok promis long givim long ol. (Kisim Bek 12:40, 41) Piksaim long tingting olsem Sara i lukluk long dispela naispela ples i gat kain kain diwai na gras, na gutpela klaimet. Arere long ol bikpela diwai bilong More, klostu long Sekem, Jehova i toktok gen long Abraham, na em i tok: “Bai mi givim dispela graun long ol lain pikinini bilong yu.” Ating Abraham i pilim tru tok promis bilong God taim em i harim dispela tok, “lain pikinini”! Dispela tok i kirapim em long tingim ol samting i kamap long gaden Iden taim Jehova i tok profet olsem wanpela taim bai kamap na wanpela man bai bagarapim Satan. Jehova i tokim Abraham olsem lain pikinini bilong em bai kamap wanpela bikpela lain, na long rot bilong ol, olgeta lain manmeri bilong graun bai kisim ol blesing.—Stat 3:15; 12:2, 3, 6, 7.

Maski i olsem, ol tu i karim ol hevi i painim olgeta narapela manmeri. Bikpela hangre i kamap long Kenan, olsem na Abraham i tingting long kisim famili bilong em i go long Isip long hap saut. Tasol em i save olsem narapela hevi inap painim ol long dispela hap. Olsem na em i tokim Sara: “Harim. Mi save yu naispela meri tru. Na taim ol man bilong Isip i lukim yu, ating bai ol i mangalim yu. Na sapos ol i save, yu meri bilong mi, orait inap ol i kilim mi na larim yu i stap. I gutpela yu tokim ol olsem, yu susa bilong mi. Sapos yu mekim olsem, bai ol i mekim gutpela pasin tasol long mi, na ol i no kilim mi i dai.” (Stat 12:10-13) Bilong wanem Abraham i tokim Sara long mekim olsem?

 Sampela man i sutim tok olsem Abraham em man bilong giaman na pret. Tasol tru tru, Sara em hap sista bilong em. Abraham i bihainim savetingting. God i tokaut pinis olsem lain pikinini bilong Abraham bai kamap wanpela bikpela lain, na wanpela pikinini bai kamap long dispela lain na mekim bikpela wok. Abraham na Sara i tingim tru dispela samting, olsem na hevi i no ken painim Abraham. Ol saveman i tok long dispela taim bipo, ol man Isip i mekim wok bos i save kisim meri bilong ol narapela man na kilim ol dispela man i dai. Olsem na Abraham i bihainim savetingting na Sara i daun na bihainim disisen bilong em.

I no longtaim, ol samting i kamap olsem Abraham i bin tingim; maski Sara i gat bikpela krismas, sampela pikinini man bilong Fero i lukim em na ol i tokim Fero olsem em i naispela meri tru. Olsem na Fero i tokim ol long bringim Sara i go long em! Ating Abraham i tingting planti, na Sara i pret nogut tru. Tasol taim ol i kisim Sara i go long Fero, ol i mekim gut long em olsem meri i gat biknem, na i no olsem meri ol i stilim. Ating Fero i laik bai mani kago bilong em i pulim tingting bilong Sara, na Fero inap kisim tok orait long Abraham long maritim Sara.—Stat 12:14-16.

Piksaim long tingting olsem Sara i sanap long varenda long haus bilong king na em i lukluk long graun bilong Isip. Em i stap insait long naispela haus na em i kisim gutpela kaikai, olsem na em i gat wanem tingting? Yu ting em i pilim olsem em inap kisim planti moa kago winim kago bilong em long Ur? Tingim, Satan bai amamas tru sapos em i lusim Abraham na maritim Fero! Tasol Sara i no mekim olsem. Em i stap gut long man bilong em, marit bilong em, na God bilong em. Em bai gutpela tru sapos ol marit lain long nau i bihainim eksampel bilong Sara! Yu ting yu inap bihainim pasin bilong Sara na stap gut long poroman marit, famili, na ol pren bilong yu?

Ol gutpela samting long haus king inap pulim tingting bilong Sara, tasol em i stap gut long poroman marit bilong em

Jehova i lukautim dispela gutpela meri, na Em i givim hevi long Fero na ol lain bilong em. Taim Fero i save olsem Sara em meri bilong Abraham, em i salim Sara i go bek long man bilong em na tokim famili olgeta long lusim Isip na i go. (Stat 12:17-20) Ating Abraham i amamas tru taim meri bilong em i kam bek! Tingim, em i laikim tru meri bilong em, olsem na em i tok: “Mi save yu naispela meri tru.” Sara em naispela meri tru, tasol Abraham i mekim dispela tok bikos em i tingim ol gutpela pasin bilong Sara, em ol pasin Jehova i laikim. (1 Pita 3:1-5) Yumi olgeta inap kisim ol kain pasin olsem. Yumi bai bihainim pasin bilong Sara long bilip sapos yumi daunim laik bilong bungim planti mani kago na yumi putim laik bilong God i stap namba 1 samting, na tokim ol narapela long save yumi kisim long God, na yumi bihainim ol stretpela lo bilong God na sakim traim.

^ par. 3 Nem bilong ol em Abram na Sarai, tasol bihain Jehova i givim nem Abraham na Sara long ol.—Stat 17:5, 15.

^ par. 8 Sara em hap sista bilong Abraham. Tera em papa bilong tupela, tasol ol i gat narapela narapela mama. (Stat 20:12) Long bipo, i no gat rong long dispela kain marit. Ol man long dispela taim bipo i stap klostu long taim bilong Adam na Iv. Olsem na helt bilong ol i gutpela moa, na taim ol wanblut i marit namel long ol yet, dispela i no kamapim hevi long ol pikinini bilong ol. Inap olsem 400 yia bihain, ol man i stap laip inap sotpela taim wankain olsem yumi long nau. Long dispela taim, Lo Bilong Moses i tambuim pasin bilong marit long wanblut.—Wok Pris 18:6.