Yu ting God i gat nem?

SAMPELA MAN I TOK God i no gat nem, ol arapela i tok God o Bikpela, na sampela i tok em i gat planti nem. Yu gat wanem tingting?

BAIBEL I TOK

“Bai ol manmeri i mas save olsem yu, nem bilong yu Jehova, yu wanpela tasol yu God Antap Tru na yu bosim olgeta hap bilong graun.”—Song 83:18NW.

YUMI KISIM WANEM SKUL LONG BAIBEL?

  • Maski God i gat planti biknem, em i gat nem tru bilong en.—Kisim Bek 3:15.

  • God i stap tru na em i laik bai yumi mas kisim save long em.—Aposel 17:27.

  • Yumi mas save long nem bilong God na bai yumi ken stap pren bilong em.—Jems 4:8.

Yu ting i stret long kolim nem bilong God?

BAI YU BEKIM OLSEM WANEM?

  • Yes

  • Nogat

  • Ating

BAIBEL I TOK

“Yupela i no ken kolim nating nem bilong mi God, Bikpela bilong yupela.” (Kisim Bek 20:7) I no stret long kolim nem bilong God long pasin i soim olsem yumi no rispektim em.—Jeremaia 29:9.

YUMI KISIM WANEM SKUL LONG BAIBEL?

  • Jisas i save long nem bilong God na em i kolim.—Jon 17:25, 26.

  • God i tokim yumi long kolim nem bilong em.—Song 105:1.

  • Ol birua bilong God i laik bai ol man i lusim tingting long nem bilong Em.—Jeremaia 23:27.