• YIA MI BON: 1960

  • KANTRI: FRANS

  • BIPO: MAN BILONG PAIT NA KISIM DRAK, NO RISPEKTIM OL MERI

LAIP BILONG MI LONG BIPO:

Mi bon long Mulhouse long hap not-is bilong Frans long wanpela taun we planti wokman i stap long en. Dispela taun i gat nem olsem ples we ol man i save pait na kilim i dai ol arapela. Mi inap tingim olsem taim mi liklik, ol famili long hap mipela i stap long en i save pait oltaim. Long famili bilong mipela, ol man i luk daun long ol meri na planti taim ol i no kisim tingting bilong ol. Ol i skulim mi olsem ol meri i mas kukim kaikai na lukautim ol man na pikinini bilong ol.

Long taim mi liklik yet laip i hatwok tru. Taim mi gat 10-pela krismas, papa bilong mi i dai bikos em man bilong dring planti. Faivpela yia bihain, wanpela bilong tupela bikbrata bilong mi i suasaid. Na long wankain yia, mi lukim wanpela i dai taim pait i kamap insait long wanpela famili. Mi kirap nogut taim dispela hevi i kamap. Ol wanfamili i skulim mi long yusim ol naip na gan long taim mi pait wantaim ol narapela. Taim mi yangpela mi bungim planti hevi, olsem na mi wokim ol tatu long bodi na mi save dring planti.

Taim mi gat 16 krismas, mi save dring namel long 12-pela na 15 botol bia long olgeta de, na i no longtaim na mi kisim ol drak. Bilong helpim mi long baim bia na ol drak, mi salim ol hap ain, na tu, mi save stil. Mi bin go long kalabus paslain long mi gat 17 krismas. Inap 18 taim olgeta mi stap long kalabus bikos mi save stil na pait na bagarapim ol narapela.

Taim mi gat 22 krismas samting, laip bilong mi i go nogut moa. Mi smokim klostu 20 mariwana long olgeta de na kisim drak heroin na ol arapela drak. Sampela taim, mi kisim planti drak tumas na klostu mi dai. Mi kirap salim ol drak, olsem na planti taim mi karim ol naip na ol gan long taim mi raun. Wanpela taim mi sut long gan long wanpela man, tasol em i no kisim bagarap bikos bulet i pas long ain long let bilong en! Mama bilong mi i dai taim mi gat 24 krismas, na dispela i mekim pasin bilong mi long belhat i go nogut moa. Taim ol man i wokabaut long rot na ol i lukim mi, ol i save pret tru. Mi save insait long ol pait, olsem na long planti wiken mi stap long polis stesin o long haus sik na bai ol i stretim ol bagarap long bodi bilong mi.

Mi marit long taim mi gat 28 krismas, tasol mi no save rispektim meri bilong mi. Mi save tok nogut long em na paitim em. Mipela i no pas gut na wok wantaim olsem ol marit. Mi ting bikpela samting em olsem, mi givim em ol presen olsem ol nekles na yau-ring samting em mi bin stilim. Tasol bihain, sampela senis i kamap long laip bilong mipela. Meri bilong mi i kirap stadi long Baibel wantaim ol Witnes Bilong Jehova. Bihain long fes stadi bilong en, em i lusim pasin bilong smok na em i no laik kisim  mani em mi stilim na givim long em, na tu, em i givim bek ol nekles na yau-ring samting. Mi belhat nogut tru. Mi birua long em i stadi long Baibel na mi save winim smok bilong sigaret long pes bilong en. Na tu, mi save tok bilas long en long ai bilong ol neiba bilong mipela.

Wanpela nait mi spak nogut tru na mi popaia na kukim haus bilong mipela. Meri bilong mi i helpim mi na pikinini meri bilong mipela husat i gat 5-pela krismas long lusim haus na mipela i no kisim bagarap. Bel i kotim mi taim mi luksave long hevi i kamap. Mi pilim olsem God i no inap tru long fogivim mi. Mi inap tingim tok bilong wanpela pris olsem, olgeta man nogut bai go long helpaia. Na tu, dokta bilong mi i tokim mi olsem: “God i no inap long fogivim yu! Yu no inap tru long senisim pasin bilong yu.”

BAIBEL I SENISIM I STAP BILONG MI:

Bihain long dispela hevi, mipela i stap wantaim tambu papamama bilong mi. Taim ol Witnes i kam visitim meri bilong mi, mi askim ol, “God inap fogivim ol rong bilong mi?” Ol i soim mi tok bilong Baibel long 1 Korin 6:9-11. Dispela skripsa i kolim lista bilong ol pasin em God i no amamas long en, tasol em i tok: “Sampela bilong yupela i bin i stap kain man olsem.” Ol dispela tok i strongim mi olsem mi inap long lusim ol pasin nogut bilong mi. Na tu, ol Witnes i soim mi tok bilong Baibel long 1 Jon 4:8 olsem God i laikim mi. Mi amamas tru long ol tok mi lainim, olsem na mi askim ol Witnes long stadi long Baibel wantaim mi long tupela taim long olgeta wik, na mi kirap go long ol miting Kristen. Na oltaim mi beten long Jehova.

Insait long wanpela mun, mi lusim pasin bilong kisim drak na dring planti. Mi pilim olsem mi mas wok strong long sakim ol laik na tingting nogut! Mi save kisim ol driman nogut, het na bel bilong mi i pen, na tu, mi bungim ol narapela hevi em pasin bilong kisim drak i kamapim. Tasol mi pilim olsem Jehova i holim han bilong mi na em i strongim mi. Mi laikim tru tok bilong aposel Pol. Em i stori long helpim em i kisim long God na i tok: “God i givim pawa long mi, na long dispela rot mi gat strong long mekim olgeta samting.” (Filipai 4:13) Na i no longtaim, mi lusim pasin bilong smok tabak.—2 Korin 7:1.

Baibel i helpim mi long stretim ol samting long laip bilong mi, na tu, famili laip bilong mipela i kamap gutpela. Mi kisim pasin bilong rispektim meri bilong mi, na tu, mi save mekim ol kain tok olsem “plis” na “tenkyu.” Na mi mekim ol samting bilong stap olsem gutpela papa long pikinini meri bilong mipela. Meri bilong mi i stap gutpela eksampel long mi. Olsem na bihain long mi stadi long Baibel inap wanpela yia, mi dediket long Jehova na kisim baptais.

GUTPELA SAMTING I PAINIM MI:

Mi bilip olsem ol stiatok bilong Baibel i helpim mi long senisim ol pasin bilong mi. Ol famili bilong mi husat i no Witnes i luksave olsem sapos mi no lusim pasin bilong kisim drak na pait wantaim ol narapela, ating mi bai dai pinis.

Taim mi kisim save long tok bilong Baibel long ol wok man marit i mas mekim na hau em inap stap olsem gutpela papa, laip bilong famili bilong mi i senis olgeta. (Efesus 5:25; 6:4) Nau mipela i mekim olgeta samting olsem famili. Na meri bilong mi i no mekim ol haus wok tasol, nogat, em i wok autim tok tu na mi amamas long sapotim em. Na em i amamas long helpim mi long mekim wok olsem elda long kongrigesen.

Mi pilim tru pasin laikim na pasin sori bilong God Jehova. Mi gat bikpela laik long tokim ol man long ol gutpela pasin bilong God, maski ol i pilim olsem em i no tingim ol, em tingting planti i bin gat long mi long bipo. Mi save olsem Baibel i gat strong long helpim olgeta man long bihainim ol stretpela pasin na bai laip bilong ol i gat as bilong en. Baibel i skulim mi long laikim na rispektim ol arapela, em ol man na meri tu. Na tu, mi kisim pasin bilong rispektim mi yet.