REBEKA i lukluk i go long ples maunten taim ples i wok long i go tudak. Ol i raun sampela wik nau na em i lain pinis long pasin bilong kamel long wokabaut, olsem na em i sindaun antap long kamel. Ol i lusim Haran, em ples we em i go bikpela long en na ol i raun inap planti handret kilomita i go long hap not-is. Ating em i no inap lukim famili bilong em gen. Yumi ken ting olsem nau em i tingting planti, long wanem, klostu ol bai i go kamap long ples ol i laik go long en.

Ol i lusim bikpela hap graun bilong Kenan na nau ol i raun i go long Negev, em ples maunten. (Stat 24:62) Ating Rebeka i lukim ol sipsip. Dispela ples nau ol i raun long en i hat tumas na i nogat gutpela graun, tasol long sampela hap gras i gro, olsem na ol sipsip inap stap long en. Dispela lapun man husat i kisim em i go i save gut long ples. Em i gat gutpela nius bilong tokim bosman bilong em, olsem Rebeka bai kamap meri bilong Aisak! Ating Rebeka i tingting long i stap bilong en bai olsem wanem long dispela ples. Em i no bin bungim Aisak, olsem na ating em i tingting planti olsem dispela man em bai maritim i luk olsem wanem na em i gat wanem ol pasin. Aisak bai amamas taim em i lukim em? Na Rebeka bai laikim em o nogat?

Long planti hap bilong graun long nau, ol man i no bihainim pasin bilong famili long makim man o meri em pikinini bilong ol bai maritim. Tasol long ol narapela ples, planti i bihainim yet dispela pasin. Maski ol man long ples bilong yu i bihainim wanem kain pasin, ating yu wanbel olsem Rebeka i no save long ol samting bai painim em. Em i gat pasin bilong bilip na strongim bel. Long taim yumi bungim ol hevi, yumi laik bihainim pasin bilong Rebeka. Na tu, Rebeka i gat ol narapela gutpela pasin we i helpim em long holimpas bilip.

“BAI MI GIVIM WARA LONG OL KAMEL BILONG YU TU”

Bikpela senis i kamap long laip bilong Rebeka long taim em i mekim wok bilong en wankain olsem em i save mekim long olgeta de. Em i go bikpela long Haran o long ples i stap klostu long Haran, em wanpela taun long Mesopotemia. Papamama bilong en i no bihainim wankain pasin olsem ol man bilong Haran. Ol i no lotuim Sin, em god bilong mun, nogat. Ol i lotuim God bilong ol, em Jehova.—Stat 24:19.

Taim Rebeka i go bikpela na em i kamap yangpela meri, em i luk nais tru, tasol em i gat pasin bilong tingim ol narapela na em i no ting olsem lukluk bilong en i bikpela samting. Em i meri bilong mekim ol wok, na em i bihainim ol stretpela pasin. Famili bilong Rebeka i gat gutpela sindaun na ol i gat ol wokboi, tasol ol i skulim em long pasin bilong wok hat, na ol i no larim em i stap tasol. Wankain long ol narapela meri long dispela taim, Rebeka i save mekim ol bikpela wok, olsem pulimapim wara bilong famili bilong en. Paslain long ples i tudak, em bai putim sospen wara long sol bilong en na wokabaut i go long hulwara.—Stat 24:11, 15, 16.

Wanpela apinun bihain long em i pulimapim wara long sospen wara, wanpela lapun man i ron i kam na bungim em. Em i tokim Rebeka olsem: “Plis, yu givim mi liklik wara long sospen bilong yu.” Dispela man i askim em long gutpela pasin na em i soim olsem em i no laik givim hatwok long en! Rebeka inap lukim olsem dispela man i kam long wanpela longwe ples. Olsem na kwiktaim em i daunim sospen wara na givim long dispela man na bai em i ken dring. Em i givim em bikpela hap wara long dring, na wara i kol na i klin. Na tu, em i lukim olsem dispela man i kam wantaim 10-pela kamel na ol i slip klostu long baret ston, tasol i nogat wara insait long en. Rebeka i luksave olsem dispela man i gat gutpela pasin, olsem na em i amamas long helpim em. Em i tok: “Bai mi givim wara long ol kamel bilong yu tu, inap ol i dring na i pulap.”—Stat 24:17-19.

 Tingim, Rebeka i amamas long givim wara long dispela 10-pela kamel na em i mekim olsem i go inap long ol i dring na pulap. Taim wanpela kamel i nek drai, em inap long dring wara inap olsem 95 lita! Sapos 10-pela kamel i nek drai, orait Rebeka i mas pulimapim wara bilong ol inap planti aua. Tasol yumi ken ting olsem ol dispela kamel i no nek drai tumas. * Yu ting Rebeka i save long dispela taim em i laik givim wara long ol? Nogat. Em i redi long wok hat long helpim dispela lapun man, maski em i no save long em. Dispela man i amamas long Rebeka i helpim em. Na em i sanap na lukluk tasol long Rebeka i karim sospen wara i go i kam bilong kapsaitim wara i go long baret ston na bai ol kamel i dring.—Stat 24:20, 21.

Rebeka em meri bilong wok hat na em i save tingim ol arapela

Stori bilong Rebeka inap helpim yumi. Long nau, planti man i tingim ol yet tasol. Baibel i tok profet olsem, ol man bai “laikim ol yet tasol” na ol bai no laik helpim ol narapela. (2 Timoti 3:1-5) Ol Kristen husat i laik sakim pasin bilong tingim ol yet inap tingim gutpela pasin bilong yangpela meri Rebeka. Em i wok hat long helpim ol narapela.

Rebeka i luksave olsem dispela lapun man i lukluk long wok em i mekim. Dispela man i kirap nogut long pasin bilong Rebeka long wok hat na em i amamas olsem em i helpim em. Taim Rebeka i givim pinis wara long ol kamel, dispela man i givim ol nekles na yau-ring samting olsem presen long em. Na em i askim em olsem: “Plis, yu tokim mi. Yu pikinini meri bilong husat? Na yu ting i gat spes long haus bilong papa bilong yu, bai mi wantaim ol lain bilong mi i ken slip nau long nait?” Taim Rebeka i stori long famili bilong en, dispela man i amamas tru. Rebeka i laik helpim em, olsem na em i tok: “I gat gutpela gras samting bilong ol kamel i ken kaikai. Na i gat rum long haus, na yupela i ken slip long en.” Rebeka i mekim gutpela pasin, long wanem, i gat ol arapela man i kam wantaim dispela man. Orait Rebeka i ran i go pas na tokim mama bilong en long ol samting i kamap.—Stat 24:22-28, 32.

I klia tru olsem papamama bilong Rebeka i skulim em long soim gutpela pasin na helpim ol narapela. Long nau ol man i no bihainim dispela pasin. Tasol yumi laik bihainim pasin bilong Rebeka long bilip na mekim gutpela pasin long ol narapela. Pasin bilong bilip long God i stiaim yumi long mekim gutpela pasin helpim long ol narapela. Jehova i save helpim na lukautim yumi olgeta, na em i laik bai ol man i lotuim em i mekim olsem tu. Taim yumi helpim ol arapela  maski sampela bilong ol i no mekim wankain pasin long yumi, Papa bilong yumi long heven i amamas tru.—Matyu 5:44-46; 1 Pita 4:9.

“PAINIM WANPELA MERI BILONG MARITIM PIKININI BILONG MI”

Husat dispela lapun man em Rebeka i bungim long hulwara? Em i wokboi bilong Abraham, brata bilong tumbuna papa bilong Rebeka. Olsem na Betuel em papa bilong Rebeka i orait long em i ken stap long haus bilong ol. Ating nem bilong dispela wokboi em Elieser. * Ol i laik givim kaikai long em, tasol Elieser i tok pastaim em i mas tokaut long risen na em i kam. (Stat 24:31-33) Piksaim olsem em i amamas taim em i toktok, long wanem, em i luksave olsem God bilong em Jehova i helpim em. Hau em i save olsem God i helpim em?

Piksaim long tingting olsem Elieser i stori na Betuel na Laban, em papa na brata bilong Rebeka i putim gut yau long ol tok bilong em. Em i tokim ol olsem Jehova i blesim Abraham long Kenan, na meri bilong em Sara i karim wanpela pikinini man, nem bilong em Aisak. Na dispela pikinini bai kisim olgeta mani kago bilong Abraham. Abraham i givim bikpela wok long em olsem, em i mas go long lain famili bilong Abraham long Haran na painim wanpela meri bilong Aisak i ken maritim.—Stat 24:34-38.

Abraham i tokim Elieser long tok promis olsem em i no inap makim wanpela meri bilong Kenan long maritim Aisak. Bilong wanem em i tok olsem? Long wanem, lain Kenan i no rispektim na lotuim God Jehova. Abraham i save olsem Jehova i tingting pinis long givim strafe long ol dispela lain bilong mekim pasin nogut. Abraham i no laik bai pikinini bilong en Aisak i bung wantaim ol na insait long ol pasin nogut bilong ol. Na tu, Abraham i save olsem Aisak i insait long tok promis God i bin mekim long lain bilong en.—Stat 15:16; 17:19; 24:2-4.

Elieser i tokim famili bilong Rebeka olsem taim em i kamap long hulwara klostu long Haran, em i beten long God Jehova. Em i askim Jehova long makim yangpela meri em Aisak bai maritim. Hau em i save olsem God i makim Rebeka? Elieser i askim God long stiaim meri em Aisak bai maritim na bai em i kam long hulwara. Na taim em i askim dispela meri long dring wara, em bai amamas long givim sospen wara long Elieser i ken dring, na tu, em bai givim wara long ol kamel bilong en. (Stat 24:12-14) Husat i bin bungim em long hulwara na i helpim em? Em Rebeka tasol! Tingim, ating Rebeka i pilim olsem wanem taim em i harim stori Elieser i mekim long famili bilong en!

Taim Betuel na Laban i harim ol tok Elieser i kamapim, ol i luksave olsem God i stiaim ol samting i kamap. Olsem na ol i tok: “Bikpela yet i kamapim dispela samting.” Long taim bilong ol man i raitim Baibel, ol famili i save makim man o meri em pikinini bilong ol i ken maritim, olsem na famili bilong Rebeka i pasim tok long pikinini meri bilong ol i ken marit long Aisak. (Stat 24:50-54) Yu ting dispela i makim olsem Rebeka i mas bihainim tok bilong ol na em i no inap long mekim disisen bilong em yet?

Sampela wik paslain long Elieser i kam long Haran, em i askim Abraham olsem: “Sapos dispela meri i no laik i kam bek wantaim mi, orait bai olsem wanem?” Abraham i tok: “Dispela promis i no ken pasim yu.” (Stat 24:39, 41) Olsem tasol, Betuel i tingim olsem em i bikpela samting long kisim tingting bilong pikinini meri bilong en. Elieser i amamas tru olsem em i bungim Rebeka, olsem na long neks moning em i askim Betuel sapos em i ken kisim Rebeka i go long Kenan. Tasol famili bilong Rebeka i laik bai em i stap wantaim ol inap 10-pela de paslain long em i lusim ol. Ol i laik kisim tingting bilong Rebeka, olsem na ol i tok: “Yumi singautim yangpela meri na yumi askim em long laik bilong en.”—Stat 24:57.

Rebeka i mas mekim wanpela bikpela disisen long laip bilong en. Em bai tok wanem? Em bai tingim olsem papa na brata bilong en i nidim em, olsem na em i no ken i go wantaim Elieser long ples em i no save long en? O em i tingim olsem dispela em blesing em i kisim long mekim ol samting em Jehova yet i stiaim? Taim Rebeka i bekim tok long ol, em i kamapim tingting em i gat long ol senis i kamap long laip bilong en hariap tru. Em i tok: “Yes, bai mi go.”—Stat 24:58.

Rebeka i gat strongpela bilip! Long nau, ol man i bihainim ol narapela narapela pasin long marit, tasol yumi inap kisim planti skul long stori bilong Rebeka. Em i tingim olsem em i bikpela samting long bihainim laik bilong God bilong em Jehova, na i no laik bilong em yet. Long nau, sapos yumi tingting long marit, i  gutpela long bihainim ol stiatok bilong Baibel long taim yumi laik makim poroman marit. Na tu, Baibel i skulim yumi long olsem wanem yumi inap i stap gutpela man marit o meri marit. (2 Korin 6:14, 15; Efesus 5:28-33) Yumi laik bihainim pasin bilong Rebeka na mekim ol samting i stret wantaim laik bilong God.

“HUSAT DISPELA MAN?”

Famili bilong Betuel i givim blesing long Rebeka. Orait nau, Rebeka na Debora em meri i mekim bikpela long en, na sampela wokmeri i go wantaim Elieser na ol man i kam wantaim em. (Stat 24:59-61; 35:8) I no longtaim na ol i lusim ples we Haran i stap long en. Ol i raun long kamel inap olsem 800 kilomita samting. Na ating dispela raun i kisim olsem 3-pela wik na i gat planti hatwok bilong en. Rebeka i bin lukim ol kamel kirap long taim em i liklik meri, tasol yumi no inap ting olsem em i save gut long sindaun long kamel na raun. Baibel i stori olsem famili bilong Rebeka i save lukautim ol sipsip, ol i no mekim wok olsem ol bisnisman husat i raun long ol kamel. (Stat 29:10) Planti taim ol man i raun long ol kamel long namba 1 taim i stori long hatwok bilong en, maski ol i raun inap sotpela haptaim!

Tasol yumi ken bilip tru olsem Rebeka i amamas long harim Elieser i stori long Aisak na famili bilong en. Piksaim olsem em apinun nau na olgeta i sindaun klostu long paia, na Elieser i stori long Rebeka long tok promis Jehova i mekim long pren bilong Em, Abraham. God bai makim wanpela pikinini long lain famili bilong Abraham, na long rot bilong em olgeta manmeri bai kisim ol blesing. Tingim, ating Rebeka i amamas tru taim em i kisim save olsem Jehova bai inapim tok promis bilong en long lain famili bilong Aisak, na em bai insait long dispela lain famili!—Stat 22:15-18.

Rebeka i gat pasin daun, em pasin we planti man long nau i no bihainim

Nau ol i kamap klostu long hap em lain famili bilong Aisak i stap long en. Ol i raun i kam long Negev na nau em apinun pinis, na Rebeka i lukim wanpela man i wokabaut long ples i gat sotpela gras. Pes bilong en i soim olsem em i tingting planti. Baibel i tok: “Rebeka . . . i lusim kamel na i kam daun.” Ating em i no wet inap long kamel i sindaun na bai em i ken go daun. Na em i askim Elieser olsem: “Husat dispela man i wokabaut i kam long yumi?” Elieser i tokim Rebeka olsem em Aisak, olsem na em i kisim laplap na haitim pes bilong en. (Stat 24:62-65) Em i mekim olsem bilong soim rispek long man em bai maritim. Ating long nau, ol man i ting em pasin bilong bipo. Tasol yumi olgeta inap kisim gutpela skul long pasin bilong Rebeka, em i gat pasin daun. Olsem na yumi tu i laik bihainim pasin daun long olgeta taim.

Aisak i gat 40 krismas samting na em i krai sori yet long mama bilong en Sara husat i bin dai inap tripela yia i go pinis. So yumi ken ting olsem Aisak em man i gat pasin sori na pasin isi. Aisak i kisim gutpela blesing, long wanem, Rebeka em meri bilong wok hat, em i save tingim ol arapela, na em i gat pasin daun! Taim Aisak i lukim Rebeka em i gat wanem tingting? Baibel i tok: “Aisak i laikim tru Rebeka.”—Stat 24:67; 26:8

Maski Rebeka i stap inap olsem 3,900 yia i go pinis, yumi laikim tru ol gutpela pasin bilong em. Em i stap gutpela piksa long pasin bilong bilip, wok hat, tingim ol arapela, na pasin daun. Yumi olgeta, maski yumi yangpela o lapun na yumi marit o singel, yumi ken bihainim pasin bilong Rebeka long bilip!

^ par. 10 Em i apinun pinis na Baibel i no tok Rebeka i bin stap long hulwara inap sampela aua. Na tu, Baibel i no stori olsem famili bilong en i slip pinis taim em i kamap long haus o wanpela i bin kam bilong lukim wai na em i stap yet long hulwara.

^ par. 15 Baibel i no kolim nem bilong dispela wokboi, tasol yumi inap ting olsem em Elieser tasol. Wanpela taim Abraham i tingting olsem sapos em i no gat pikinini, em bai givim olgeta mani kago bilong em long Elieser. Dispela i soim olsem Elieser i gat bikpela krismas na Abraham i trastim em. Baibel i mekim wankain tok long dispela wokboi Abraham i salim i go bilong painim meri bilong Aisak.—Stat 15:2; 24:2-4.