Skip to content

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

 FRAN PES STORI | TAIM WANPELA YU LAIKIM I DAI

Ol Daiman Bai Stap Laip Gen!

Ol Daiman Bai Stap Laip Gen!

Ating yu tingim stori bilong Gail long namba 2 atikol, em i tingting planti long olsem wanem em inap daunim pasin bilong krai sori taim man bilong em Rob i dai. Maski i olsem, em i wet long lukim man bilong em i kirap bek long nupela taim em God i tok promis long en. Em i tok: “Feiveret skripsa bilong mi em Revelesen 21:3, 4.” Long dispela skripsa, Baibel i tok: “God yet bai i stap wantaim ol. Na em bai mekim drai aiwara i stap long ai bilong ol, na bai i no gat dai moa, na ol bai i no bel hevi na krai moa, na ol bai i no inap pilim pen gen. Ol dispela samting bilong bipo ol i pinis olgeta.”

Gail i tok: “Dispela promis i helpim yumi long stap bel isi maski wanpela yumi laikim i dai. Mi pilim tru hevi bilong ol man i krai sori taim wanpela ol i laikim i dai, long wanem, ol i no save olsem ol inap lukim ol gen.” Bilip bilong Gail i kirapim em long volantia long autim tok fultaim na tokim ol man long tok promis bilong God olsem bihain “bai i no gat dai moa.”

Jop i bilip tru olsem em bai kirap bek

Ating bai yu tok, ‘Mi no bilip!’ Tasol tingim Jop, em i bin kisim bikpela sik. (Jop 2:7) Na maski em i laik dai, em i bilip olsem God i gat strong long kirapim em bek na em bai kisim laip long graun. Olsem na em i tok: “God, i gutpela sapos yu haitim mi long ples bilong ol man i dai pinis . . . Na long dispela taim bai yu ting long yu yet yu bin wokim mi, na bai yu laikim tumas bai mi stap klostu long yu gen. Olsem na bai yu singautim mi na bai mi lusim dispela ples na kam long yu.” (Jop 14:13-15) Jop i bilip olsem God i gat laik tru long kirapim em bek.

Klostu nau God bai kirapim bek Jop na planti arapela manmeri, dispela samting bai kamap taim graun i kamap ples paradais. (Luk 23:42, 43) Baibel i strongim dispela tok long Aposel 24:15, em i tok: “Bai i gat kirap bek bilong ol man i dai pinis.” Jisas i tok: “No ken kirap nogut long dispela, long wanem, taim i laik kamap na olgeta man i stap long matmat ol bai harim nek bilong Pikinini na kam ausait.” (Jon 5:28, 29) Jop bai lukim truim bilong dispela tok promis. Na “bodi bilong [em] bai i kamap gutpela na strongpela gen, wankain olsem em i bin i stap long taim em i yangpela man.” (Jop 33:24, 25) Wankain samting bai painim ol man i amamas long pasin marimari bilong God long opim rot na bai ol man inap kisim laip gen long graun.

Ol samting yumi stori long en i no inap pinisim krai sori bilong yu taim wanpela yu laikim i dai. Tasol taim yu tingim tingim ol tok promis bilong God long Baibel, dispela bai helpim yu long daunim pasin bilong krai sori na yu inap bilip na wet long ol gutpela samting bai kamap long bihain.—1 Tesalonaika 4:13.

Yu laik kisim sampela save moa long hau yu inap daunim pasin bilong krai sori? O ating yu gat ol askim i wankain long samting yumi stori long en. Olsem, “Bilong wanem God i larim pasin nogut na pen na hevi i stap?” Bilong kisim ol bekim bilong Baibel, yu inap go long Web-sait bilong mipela em jw.org/tpi.