Olsem wanem? Yu tingting planti long hau yu bai mekim gut bel bilong wanpela pren husat i krai sori long wanpela em i laikim i dai? Sampela taim yumi no save bai yumi mekim wanem kain tok o wok bilong helpim ol, olsem na yumi no mekim wanpela samting. Tasol i gat rot long yumi inap helpim ol.

Planti taim i gutpela yu go lukim ol na mekim kain tok olsem, “Mi sori tru.” Long planti kantri, man i save hagim narapela o holim han bilong narapela bilong soim olsem em i tingim tru ol. Sapos man i krai sori i laik kamapim tingting bilong en, i gutpela yu putim yau na pilim tingting bilong en. Mekim sampela wok long helpim famili, yu ken helpim ol long mekim ol wok bilong haus sapos ol i nogat taim o strong long mekim. Em ol wok olsem kukim kaikai, lukautim ol pikinini, o redim ol samting bilong fiuneral sapos ol i laik yu helpim ol. Dispela kain pasin i winim pasin bilong toktok tasol.

Bihain, ating yu inap stori long ol gutpela pasin bilong dispela man i dai pinis na ol samting yupela i bin mekim wantaim long taim em i stap laip yet. Dispela inap mekim famili bilong en husat i krai sori i amamas. Olsem, Pam em man bilong en Ian i dai 6-pela yia i go pinis i tok: “Sampela taim ol man i tokim mi long ol gutpela samting Ian i bin mekim em  mi no save long en, na dispela i mekim mi amamas.”

Ol wok painimaut i soim olsem planti man i krai sori i save kisim helpim long fes taim hevi i kamap, tasol isi isi ol pren bilong ol i bisi long ol wok na nau ol i no tingim ol moa. Olsem na bihain long taim wanpela i dai, oltaim yu ken ringim o go lukim ol man husat i krai sori i stap. * Planti bilong ol bai amamas tru long kamapim ol tingting na hevi em ol i karim inap longpela taim.

Tingim eksampel bilong Kaori, em wanpela yangpela meri long Japan husat i bel hevi tru taim mama bilong en i dai, na 15 mun bihain bikpela susa bilong en i dai. Tasol oltaim em i kisim helpim long ol gutpela pren. Wanpela bilong ol em Ritsuko, em meri i gat bikpela krismas long Kaori na tupela i pas gut wantaim. Tasol Kaori i tok: “Mi tok tru olsem mi no amamas long wanpela i kisim ples bilong mama bilong mi, na mi no ting wanpela inap mekim ol samting mama i save mekim. Tasol Ritsuko i mekim gut long mi, olsem na mi pas gut wantaim em. Long olgeta wik, mipela i save go wantaim long autim tok na ol miting Kristen. Em i save singautim mi long go dring ti wantaim em, bringim kaikai bilong mi i kam, na planti taim em i raitim ol pas, na salim ol kat long mi. Gutpela pasin bilong Mama Ritsuko i helpim mi.”

Mama bilong Kaori i dai inap 12-pela yia i go pinis. Long nau, em na man bilong en i save autim tok fultaim. Kaori i tok: “Mama Ritsuko i mekim yet ol samting bilong soim olsem em i tingim mi. Na taim mi go long ples, mi save visitim em na mi amamas long ol gutpela tok na pasin em i mekim bilong strongim mi.”

Poli em wanpela Witnes Bilong Jehova long Saiprus. Taim em i krai sori, em i bin kisim helpim long ol arapela. Poli i maritim Sozos, em man i gat gutpela pasin na em i stap gutpela eksampel olsem wanpela Kristen elda husat i save invaitim ol pikinini em papamama bilong ol i dai pinis na ol wido meri i kam long haus bilong ol long bung na kaikai wantaim ol. (Jems 1:27) Tasol sori tru, Sozos i gat tiuma long kru na em i dai long taim em i gat 53 krismas. Poli i tok: “Gutpela man em mi marit long en inap 33 yia i dai.”

Painim rot long helpim ol man i krai sori

Bihain long fiuneral, Poli na pikinini man bilong en Daniel husat i gat 15 krismas i go stap long Kanada. Long dispela hap, ol i kirap long bung wantaim wanpela kongrigesen bilong ol Witnes Bilong Jehova. Poli i tok: “Ol pren bilong mipela long nupela kongrigesen i no save long i stap bilong mipela long bipo na ol hevi mipela i mas karim. Maski i olsem, ol i mekim ol gutpela tok na ol samting bilong helpim mipela. Ol i stap olsem ol gutpela helpim, moa yet long taim pikinini bilong mi i nidim stret papa bilong en! Ol brata i go pas long kongrigesen i tingim tru Daniel. Wanpela bilong ol dispela brata i save singautim Daniel long taim ol i mekim ol bung wantaim ol pren o long taim ol i laik i go pilai bal.” Long nau Poli na pikinini bilong en i stap amamas.

I gat planti samting yumi inap mekim long helpim ol man i krai sori. Na tu, Baibel i kamapim ol gutpela tok long ol samting yumi inap bilip na wet long en, na dispela i mekim gut bel bilong yumi.

^ par. 6 Sampela man i save makim det bilong man i dai long kalenda bilong ol na bai ol inap long i go lukim famili husat i krai sori bilong mekim gut bel bilong ol. Ol i mekim olsem long dispela de o paslain liklik long en.