Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

Wastaua  |  No. 2 2017

Ol man i mekim wok bisnis long salim lain Afrika olsem ol sleiv long Amerika

Lusim Kalabus Bilong Wok Sleiv—Long Bipo na Long Nau

Lusim Kalabus Bilong Wok Sleiv—Long Bipo na Long Nau

Blessing * em wanpela meri ol i bin salim olsem sleiv. Ol lain i mekim wok bisnis bilong salim ol man i tok em bai go long Yurop na kisim wok bilong katim na stailim gras. Tasol ol i kisim em i go long wanpela haus pamuk. Inap 10-pela de ol i paitim em, na mekim ol tok bilong pretim famili bilong em. Olsem na em i mekim wok olsem wanpela pamukmeri.

Piksa bilong ol sleiv bilong lain Isip

Bosmeri bilong haus pamuk i tok Blessing i mas kisim inap 200 o 300 dola bilong Yurop long olgeta de, na bai em i ken bekim winim 40 tausen dola olsem pe bilong kam long Yurop. * Blessing i tok: “Planti taim mi laik ranawe, tasol mi pret long samting ol bai mekim long famili bilong mi. Mi no ting wanpela inap helpim mi.” Stori bilong em i wankain long samting i painim winim 4 milion manmeri long graun olgeta em ol i stap kalabus long wok bisnis bilong pamuk.

Baibel i stori long Josep, em wanpela yangpela i stap klostu 4 tausen yia i go pinis. Ol brata bilong em i bin salim em long sampela bisnisman. Josep i wok olsem sleiv long haus bilong wanpela bikman long Isip. Tasol bosman bilong em i mekim gut long em. Wanpela taim meri bilong bosman i laik pulim Josep long slip wantaim em, tasol Josep i sakim em na ranawe. Meri bilong bosman i belhat na sutim tok giaman olsem Josep i laik reipim em, olsem na ol i putim Josep long kalabus na pasim ol sen long lek bilong em.—Stat 39:1-20; Song 105:17, 18.

Olsem Josep, Blessing i mekim wok sleiv long nau. Stori bilong tupela i soim olsem kirap long bipo na i kam inap long nau, ol man i mekim wok bisnis bilong salim ol man. Ol i no tingim ol man, ol i tingting tasol long kisim mani.

OL WOA NA WOK BISNIS BILONG OL SLEIV

Planti kantri i kisim ol sleiv long taim bilong woa. King Tutmos Namba 3 bilong Isip i bin bringim 90 tausen kalabusman bihain long em i go pait long Kenan. Ol i mekim wok sleiv long ol main,  long wokim ol tempel, na digim ol bikpela baret bilong kisim wara.

Aninit long wok bos bilong Gavman Rom, ol woa i kamap na ol i kisim planti sleiv. Planti taim ol man i pait bilong kisim ol sleiv. Ol man i ting olsem kirap long 100 B.C.E. samting, klostu 50 pesen bilong ol manmeri long Rom em ol sleiv. Ol i save mekim nogut long ol sleiv bilong lain Isip na Rom. Olsem na ol sleiv i wok long ol main bilong Rom, planti bilong ol i dai taim ol i gat 30 krismas samting.

Long ol yia bihain, ol man i mekim nogut moa long ol sleiv. Namel long yia 1550 na 1855 samting, ol bisnisman i salim ol lain Afrika olsem ol sleiv long Amerika, long dispela taim em wanpela wok bisnis we ol i kisim bikpela mani. Wanpela ripot bilong lain UNESCO i tok, ‘I luk olsem ol i kidnepim inap 25 i go 30 milion man, meri, na ol pikinini na salim ol olsem ol sleiv.’ Planti handret tausen lain i dai long taim ol i raun long sip long Solwara Atlantik. Olaudah Equiano em wanpela sleiv i abrusim bagarap long dispela taim, em i tok: “Mi harim ol meri i singaut, na ol man i pilim bikpela pen long taim ol i dai. Em samting mi hatwok long stori long en.”

Sori tru, long nau dispela pasin i stap yet. Lain International Labour Organization i tok, klostu 21 milion man, meri, na ol pikinini i mekim wok sleiv, ol i stap kalabus long wok na ol i kisim liklik pe na sampela i no gat pe. Ol i wok long ol main, ol faktori bilong wokim laplap na brik, ol haus pamuk, na long haus bilong ol man. Maski i gat lo, planti man i kisim ol narapela olsem sleiv bilong ol.

Long nau planti milion man i mekim wok sleiv

PAIT BILONG STAP FRI

Planti taim ol man i mekim nogut long ol sleiv, olsem na ol i strong long stap fri. Long yia 100 B.C.E., paitman Spatakus na klostu 100 tausen sleiv i pait long Rom, tasol ol Rom i daunim ol. Long 1750 samting ol sleiv long Hispaniola, em wanpela ailan bilong Karibian, i pait long ol lain i bosim ol. Ol i bin mekim nogut tru long ol sleiv i wok long ol plantesen bilong suga, olsem na insait long 13 yia ol i pait long gavman. Tasol long 1804, dispela pait i pinis na ol i kamapim nupela gavman bilong Haiti.

Stori bilong lain Israel i lusim kalabus long Isip i narakain, long wanem, bihain long ol i ranawe ol i kisim gutpela sindaun. Klostu 3 milion manmeri bilong lain Israel i lusim Isip na ol i go fri. I stret ol i ranawe, long wanem, Baibel i tok: “Ol Isip i mekim ol Israel i wok hat nogut tru.” (Kisim Bek 1:11-14) Insait long sampela yia, namba bilong ol Israel i kamap planti. Olsem na Fero i putim lo olsem sapos ol meri Hibru i karim ol pikinini man, orait ol i mas kilim ol i dai.—Kisim Bek 1:8-22.

Lain Israel i lusim Isip na stap fri, long wanem, God i pait na daunim ol Isip. God i tokim Moses:  “Mi harim pinis dispela singaut na mi save tru long pen na hevi ol i karim. Olsem na mi kam daun bilong kisim bek ol.” (Kisim Bek 3:7, 8) Long nau, ol Juda long olgeta hap i save mekim bung bilong Pasova long olgeta yia bilong tingim samting God i mekim bilong helpim lain Israel long lusim Isip.—Kisim Bek 12:14.

PINISIM TRU WOK SLEIV

Baibel i tok: “God, Bikpela bilong yumi, i no laikim tru pasin bilong paulim kot,” na em i holim wankain tingting long nau. (2 Stori 19:7; Malakai 3:6) God i salim Jisas i kam long graun bilong “autim tok olsem ol man i stap kalabus ol i ken i go fri . . . , na ol man ol arapela i daunim ol, hevi bilong ol i ken pinis.” (Luk 4:18) Yu ting dispela tok i makim ol man i kalabus long wok sleiv long nau? Nogat. Jisas i kam bilong kisim bek ol man long kalabus bilong sin na dai. Jisas i tok: “Tok i tru bai mekim yupela i kamap fri.” (Jon 8:32) Long nau, tok i tru Jisas i bin autim i helpim planti long lusim ol pasin em ol i bin kalabus long en.—Lukim blok “ Lusim Kalabus Bilong Kisim Drak.”

I klia tru olsem God i bin helpim Josep na Blessing long lusim kalabus bilong mekim wok sleiv. Yu ken ritim stori bilong Josep long Baibel long Buk Stat sapta 39 i go 41. Stori bilong Josep na Blessing long lusim kalabus bilong wok sleiv i narakain tru.

Bihain Blessing i lusim wanpela kantri long Yurop na em i go long Spen. Long dispela hap em i bungim ol Witnes Bilong Jehova na em i kirap stadi long Baibel. Em i tingting strong long mekim ol senis long laip bilong em. Olsem na em i wok mani na em i toktok wantaim bosmeri bilong haus em bipo em i stap long en, bambai em i ken daunim pe bilong dinau long olgeta wan wan mun. Wanpela taim dispela bosmeri i ringim Blessing na tok i no gat wok moa long bekim dinau, na em i laik bai Blessing i fogivim em. Bilong wanem em i mekim olsem? Long wanem, em tu i kirap stadi long Baibel wantaim ol Witnes Bilong Jehova! Blessing i tok: “Tok i tru bai mekim yu i kamap fri long ol rot em yu no bin ting long en.”

God Jehova i bel hevi long lain Isip i mekim hatpela pasin long ol Israel na mekim ol i kamap sleiv. Olsem na long nau yumi ken bilip olsem God i gat wankain tingting long ol lain i mekim wok bisnis bilong salim ol man olsem sleiv. Bilong pinisim dispela pasin, ol man i mas senisim tingting na pasin bilong ol. Tasol God i tok promis long pinisim pasin bilong mekim wok sleiv. Baibel i tok: “God i promis pinis long wokim nupela skai na nupela graun, na stretpela pasin tasol bai i stap long en. Em dispela samting tasol yumi wetim.”—2 Pita 3:13.

^ par. 2 Mipela i senisim nem.

^ par. 3 Long dispela taim, strong bilong mani bilong Yurop i wankain long Amerika.