Blessing * em wanpela meri ol i bin salim olsem sleiv. Ol lain i mekim wok bisnis bilong salim ol man i tok em bai go long Yurop na kisim wok bilong katim na stailim gras. Tasol ol i kisim em i go long wanpela haus pamuk. Inap 10-pela de ol i paitim em, na mekim ol tok bilong pretim famili bilong em. Olsem na em i mekim wok olsem wanpela pamukmeri.

Piksa bilong ol sleiv bilong lain Isip

Bosmeri bilong haus pamuk i tok Blessing i mas kisim inap 200 o 300 dola bilong Yurop long olgeta de, na bai em i ken bekim winim 40 tausen dola olsem pe bilong kam long Yurop. * Blessing i tok: “Planti taim mi laik ranawe, tasol mi pret long samting ol bai mekim long famili bilong mi. Mi no ting wanpela inap helpim mi.” Stori bilong em i wankain long samting i painim winim 4 milion manmeri long graun olgeta em ol i stap kalabus long wok bisnis bilong pamuk.

Baibel i stori long Josep, em wanpela yangpela i stap klostu 4 tausen yia i go pinis. Ol brata bilong em i bin salim em long sampela bisnisman. Josep i wok olsem sleiv long haus bilong wanpela bikman long Isip. Tasol bosman bilong em i mekim gut long em. Wanpela taim meri bilong bosman i laik pulim Josep long slip wantaim em, tasol Josep i sakim em na ranawe. Meri bilong bosman i belhat na sutim tok giaman olsem Josep i laik reipim em, olsem na ol i putim Josep long kalabus na pasim ol sen long lek bilong em.—Stat 39:1-20; Song 105:17, 18.

Olsem Josep, Blessing i mekim wok sleiv long nau. Stori bilong tupela i soim olsem kirap long bipo na i kam inap long nau, ol man i mekim wok bisnis bilong salim ol man. Ol i no tingim ol man, ol i tingting tasol long kisim mani.

OL WOA NA WOK BISNIS BILONG OL SLEIV

Planti kantri i kisim ol sleiv long taim bilong woa. King Tutmos Namba 3 bilong Isip i bin bringim 90 tausen kalabusman bihain long em i go pait long Kenan. Ol i mekim wok sleiv long ol main,  long wokim ol tempel, na digim ol bikpela baret bilong kisim wara.

Aninit long wok bos bilong Gavman Rom, ol woa i kamap na ol i kisim planti sleiv. Planti taim ol man i pait bilong kisim ol sleiv. Ol man i ting olsem kirap long 100 B.C.E. samting, klostu 50 pesen bilong ol manmeri long Rom em ol sleiv. Ol i save mekim nogut long ol sleiv bilong lain Isip na Rom. Olsem na ol sleiv i wok long ol main bilong Rom, planti bilong ol i dai taim ol i gat 30 krismas samting.

Long ol yia bihain, ol man i mekim nogut moa long ol sleiv. Namel long yia 1550 na 1855 samting, ol bisnisman i salim ol lain Afrika olsem ol sleiv long Amerika, long dispela taim em wanpela wok bisnis we ol i kisim bikpela mani. Wanpela ripot bilong lain UNESCO i tok, ‘I luk olsem ol i kidnepim inap 25 i go 30 milion man, meri, na ol pikinini na salim ol olsem ol sleiv.’ Planti handret tausen lain i dai long taim ol i raun long sip long Solwara Atlantik. Olaudah Equiano em wanpela sleiv i abrusim bagarap long dispela taim, em i tok: “Mi harim ol meri i singaut, na ol man i pilim bikpela pen long taim ol i dai. Em samting mi hatwok long stori long en.”

Sori tru, long nau dispela pasin i stap yet. Lain International Labour Organization i tok, klostu 21 milion man, meri, na ol pikinini i mekim wok sleiv, ol i stap kalabus long wok na ol i kisim liklik pe na sampela i no gat pe. Ol i wok long ol main, ol faktori bilong wokim laplap na brik, ol haus pamuk, na long haus bilong ol man. Maski i gat lo, planti man i kisim ol narapela olsem sleiv bilong ol.

Long nau planti milion man i mekim wok sleiv

PAIT BILONG STAP FRI

Planti taim ol man i mekim nogut long ol sleiv, olsem na ol i strong long stap fri. Long yia 100 B.C.E., paitman Spatakus na klostu 100 tausen sleiv i pait long Rom, tasol ol Rom i daunim ol. Long 1750 samting ol sleiv long Hispaniola, em wanpela ailan bilong Karibian, i pait long ol lain i bosim ol. Ol i bin mekim nogut tru long ol sleiv i wok long ol plantesen bilong suga, olsem na insait long 13 yia ol i pait long gavman. Tasol long 1804, dispela pait i pinis na ol i kamapim nupela gavman bilong Haiti.

Stori bilong lain Israel i lusim kalabus long Isip i narakain, long wanem, bihain long ol i ranawe ol i kisim gutpela sindaun. Klostu 3 milion manmeri bilong lain Israel i lusim Isip na ol i go fri. I stret ol i ranawe, long wanem, Baibel i tok: “Ol Isip i mekim ol Israel i wok hat nogut tru.” (Kisim Bek 1:11-14) Insait long sampela yia, namba bilong ol Israel i kamap planti. Olsem na Fero i putim lo olsem sapos ol meri Hibru i karim ol pikinini man, orait ol i mas kilim ol i dai.—Kisim Bek 1:8-22.

Lain Israel i lusim Isip na stap fri, long wanem, God i pait na daunim ol Isip. God i tokim Moses:  “Mi harim pinis dispela singaut na mi save tru long pen na hevi ol i karim. Olsem na mi kam daun bilong kisim bek ol.” (Kisim Bek 3:7, 8) Long nau, ol Juda long olgeta hap i save mekim bung bilong Pasova long olgeta yia bilong tingim samting God i mekim bilong helpim lain Israel long lusim Isip.—Kisim Bek 12:14.

PINISIM TRU WOK SLEIV

Baibel i tok: “God, Bikpela bilong yumi, i no laikim tru pasin bilong paulim kot,” na em i holim wankain tingting long nau. (2 Stori 19:7; Malakai 3:6) God i salim Jisas i kam long graun bilong “autim tok olsem ol man i stap kalabus ol i ken i go fri . . . , na ol man ol arapela i daunim ol, hevi bilong ol i ken pinis.” (Luk 4:18) Yu ting dispela tok i makim ol man i kalabus long wok sleiv long nau? Nogat. Jisas i kam bilong kisim bek ol man long kalabus bilong sin na dai. Jisas i tok: “Tok i tru bai mekim yupela i kamap fri.” (Jon 8:32) Long nau, tok i tru Jisas i bin autim i helpim planti long lusim ol pasin em ol i bin kalabus long en.—Lukim blok “ Lusim Kalabus Bilong Kisim Drak.”

I klia tru olsem God i bin helpim Josep na Blessing long lusim kalabus bilong mekim wok sleiv. Yu ken ritim stori bilong Josep long Baibel long Buk Stat sapta 39 i go 41. Stori bilong Josep na Blessing long lusim kalabus bilong wok sleiv i narakain tru.

Bihain Blessing i lusim wanpela kantri long Yurop na em i go long Spen. Long dispela hap em i bungim ol Witnes Bilong Jehova na em i kirap stadi long Baibel. Em i tingting strong long mekim ol senis long laip bilong em. Olsem na em i wok mani na em i toktok wantaim bosmeri bilong haus em bipo em i stap long en, bambai em i ken daunim pe bilong dinau long olgeta wan wan mun. Wanpela taim dispela bosmeri i ringim Blessing na tok i no gat wok moa long bekim dinau, na em i laik bai Blessing i fogivim em. Bilong wanem em i mekim olsem? Long wanem, em tu i kirap stadi long Baibel wantaim ol Witnes Bilong Jehova! Blessing i tok: “Tok i tru bai mekim yu i kamap fri long ol rot em yu no bin ting long en.”

God Jehova i bel hevi long lain Isip i mekim hatpela pasin long ol Israel na mekim ol i kamap sleiv. Olsem na long nau yumi ken bilip olsem God i gat wankain tingting long ol lain i mekim wok bisnis bilong salim ol man olsem sleiv. Bilong pinisim dispela pasin, ol man i mas senisim tingting na pasin bilong ol. Tasol God i tok promis long pinisim pasin bilong mekim wok sleiv. Baibel i tok: “God i promis pinis long wokim nupela skai na nupela graun, na stretpela pasin tasol bai i stap long en. Em dispela samting tasol yumi wetim.”—2 Pita 3:13.

^ par. 2 Mipela i senisim nem.

^ par. 3 Long dispela taim, strong bilong mani bilong Yurop i wankain long Amerika.