WANEM TINGTING BILONG YU?

Wanem nambawan gutpela presen God i givim long yumi?

Baibel i tok: “God i laikim tumas olgeta manmeri bilong graun, olsem na em i givim dispela Pikinini tru bilong en.”Jon 3:16.

Dispela nius Wastaua i stori long risen na God i salim Jisas i kam long graun na dai bilong helpim yumi, na olsem wanem yumi ken soim tenkyu bilong yumi long dispela presen.