Skip to content

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

Yu Ting i Stret Ol Kristen i Lotu Long Ol Tempel?

Yu Ting i Stret Ol Kristen i Lotu Long Ol Tempel?

LONG olgeta yia, winim 6 milion man i save go long bikbus we i gat ol diwai sida long Poin Bilong Shima long Japan. Ol i kam long tempel Grand Shrine of Ise, em ples we ol man i bung na lotu long god meri bilong san bilong lotu Shinto, em Amaterasu Omikami. Ol i mekim olsem klostu 2 tausen yia pinis. Paslain long ol i lotu, ol i save wasim han na maus bilong ol na bai ol i kamap klin. Orait nau ol i sanap insait long bikpela rum na ol i bihainim pasin bilong ol long lotu, ol i brukim skru, paitim han, na beten long dispela god meri. * Ol man bilong lotu Shinto i save bung wantaim ol narapela lotu, sampela man bilong lotu Buda, ol man i tok ol i Kristen, na ol narapela i orait long bihainim ol pasin bilong lotu Shinto long dispela tempel.

Planti bikpela lain lotu long olgeta hap bilong graun i gat ol tempel, * na planti milion man i save visitim ol dispela tempel. Long ol kantri we ol man i tok ol i Kristen, ol i dediketim planti haus lotu na ol tempel long Jisas, Maria, na ol santu. Sampela bilong ol dispela kain tempel i stap long ol ples we Baibel i bin stori long en o ol hap we ol man i tingim olsem ol ples holi na i gat ol samting bilong lotu i stap, olsem ol imis samting. Planti man i go long ol tempel na ol i beten, long wanem, ol i bilip olsem God bai harim beten bilong ol long ples i holi. Na ol arapela i kam long ol longwe ples bilong visitim tempel, long wanem, ol i ting dispela i soim olsem ol i givim bel long lotu.

Ol man i visitim tempel Grand Shrine of Ise long Japan, na tempel Grotto of Massabielle, Lourdes, Frans

Olsem wanem? Yu ting God bai harim na bekim beten bilong ol man sapos ol i kam long tempel na beten? Yu ting God bai amamas long ol man husat i kam long ol longwe ples long ol tempel bilong mekim lotu? Na bikpela askim em olsem, i stret ol Kristen i go long ol tempel na bai ol i ken mekim lotu? Ol bekim bilong ol dispela askim bai helpim yumi long holim stretpela tingting long pasin bilong lotu long ol tempel, na tu, bai yumi kisim save long pasin bilong lotu em God i orait long en.

LOTU LONG “SPIRIT NA LONG PASIN I TRU”

Wanem insait bilong tok bilong Jisas olsem yumi mas lotu “long spirit na long pasin i tru”?

Toktok namel long Jisas na wanpela meri Samaria i kamapim klia tingting bilong God long pasin bilong lotu long ol ples holi o long ol tempel. Jisas i raun long ol ples long Samaria, olsem na em i malolo long wanpela hulwara klostu long taun bilong Sikar. Long dispela hap, Jisas i bungim wanpela meri husat i kam bilong pulimapim wara na em i toktok wantaim em. Tok bilong dispela meri i soim olsem pasin bilong ol Juda long lotu i narapela kain long ol Samaria. Em i tok: “Ol tumbuna bilong mipela i bin mekim lotu long dispela maunten, tasol yupela i save tok Jerusalem em ples we ol man i mas mekim lotu.”—Jon 4:5-9, 20.

Dispela meri Samaria i stori long maunten Gerisim i stap klostu 50 kilomita long hap not bilong Jerusalem. Pastaim, ol Samaria i gat  wanpela tempel long dispela maunten na ol i save mekim ol bikpela bung, olsem bung bilong Pasova. Maski i olsem, Jisas i no kamapim ol tok bilong wanbel wantaim dispela meri. Em i tok: “Meri, yu mas bilipim tok bilong mi, Taim bai kamap na yupela bai i no lotuim Papa long dispela maunten o long Jerusalem.” (Jon 4:21) Maski Jisas i bilong lain Juda, em i mekim tok i narakain tru! Bilong wanem ol man bai i no inap go long tempel bilong God long Jerusalem long lotu?

Jisas i tok moa: “Taim i laik kamap, na nau i kamap pinis, na ol man i lotu tru long Papa, ol bai lotuim em long spirit na long pasin i tru. Tru tumas, Papa i painim ol kain man olsem long lotuim em.” (Jon 4:23) Inap planti handret yia, ol Juda i ting tempel long Jerusalem em ples we ol i mas go bilong lotu long God. Tripela taim long olgeta yia, ol i save go long Jerusalem bilong givim ol ofa long Jehova, em God bilong ol. (Kisim Bek 23:14-17) Tasol Jisas i tok dispela pasin bai pinis, nau “ol man i lotu tru” bai lotu “long spirit na long pasin i tru.”

Tempel bilong ol Juda em samting ol inap lukim long ai na i stap long wanpela ples tru. Tasol yumi no inap lukim spirit na pasin i tru. Tok bilong Jisas i makim olsem, i nogat wok long ol Kristen i go bung long wanpela ples stret, olsem maunten Gerisim, tempel long Jerusalem, na long ol narapela ples holi bilong mekim lotu.

Taim Jisas i toktok wantaim meri Samaria, em i tok “taim i laik kamap” na bai ol man i no go long ol ples holi o ol tempel bilong lotu long God. Wanem taim bai dispela samting i kamap? Dispela samting i kamap taim Jisas i dai bilong baim bek yumi, na dispela i pinisim Lo Bilong Moses em ol Juda i save bihainim. (Rom 10:4) Na tu, Jisas i tok: “Taim i . . . kamap pinis.” Bilong wanem em i mekim dispela tok? Long wanem, em i Mesaia na em i bungim pinis ol disaipel husat bai bihainim tok bilong em, olsem: “God em i wanpela Spirit, na ol man i lotuim em, ol i mas lotuim em long strong bilong holi spirit na long pasin i tru.” (Jon 4:24) Olsem wanem yumi inap lotuim God long spirit na long pasin i tru?

Long dispela skripsa, Jisas i toktok long holi spirit bilong God. Dispela i makim olsem yumi mas larim holi spirit bilong God i stiaim yumi na bai yumi inap kliagut long tok bilong Baibel. (1 Korin 2:9-12) Taim Jisas i tok yumi mas lotu long pasin i tru, dispela i makim olsem yumi mas kisim stretpela save long Baibel. Olsem na sapos yumi laik bai God i orait long  lotu yumi mekim, orait yumi mas save long tok i tru bilong Baibel na holi spirit i mas stiaim yumi. Na i no olsem yumi mas go long wanpela ples i holi o tempel bilong mekim lotu, nogat.

OL KRISTEN I GAT WANEM TINGTING LONG OL TEMPEL?

Olsem wanem? Yu ting ol Kristen i mas go long ol tempel i stap long ol narapela ples bilong mekim lotu? Tok Jisas i mekim long meri Samaria i helpim yumi long kisim save olsem, ol man i mas lotu long God long spirit na long pasin i tru. Na i no olsem ol i mas go long ol tempel o bikpela haus lotu samting na bai Papa bilong yumi long heven i amamas long lotu bilong yumi, nogat. Na tu, Baibel i tok God i no laik bai yumi lotu long ol imis samting. Em i tok: “Yupela i mas ranawe long pasin bilong lotuim imis” na “stap longwe long ol imis.” (1 Korin 10:14; 1 Jon 5:21) Olsem na ol Kristen i no ken lotu long ol ples we ol man i ting em i ples holi o ples i gat ol imis samting. Planti taim, ol imis i stap long ol tempel, olsem na ol Kristen i no save lotu long ol kain ples olsem.

Tasol dispela i no makim olsem Baibel i tambuim yumi long makim taim na ples bilong beten, stadi long Baibel, na tingim tingim ol tok yumi lainim. Taim yumi makim taim na ples bilong bung, dispela i helpim yumi long kliagut long ol tok bilong Baibel, na i opim rot long yumi inap skulim ol arapela na bai ol tu i kliagut long ol tok ol i harim. Na tu, taim wanpela i dai i no gat rong long wokim het ston long matmat. Yumi mekim olsem bilong tingim man o meri i dai pinis, na bilong soim olsem yumi laikim ol. Tasol i no stret long tingim matmat olsem ples lotu, na yumi no ken putim ol imis samting, long wanem, dispela i pait wantaim tok bilong Jisas.

Na i no gat wok long go long ol tempel na bai God i ken harim beten bilong yu. Na tu, i no olsem yu mas go long wanpela tempel long longwe hap bilong mekim lotu na bai God i orait long yu na blesim yu. Baibel i tok God Jehova “em i Bikpela bilong heven na graun. Olsem na em i no save stap long ol tempel ol man i wokim long han.” Tasol dispela i no makim olsem God i stap longwe long yumi, nogat. Yumi ken beten long em maski yumi stap long wanem wanem hap, bikos “em i no i stap longwe long yumi olgeta wan wan.”—Aposel 17:24-27.

^ par. 2 Pasin bilong lotu i narapela narapela long ol tempel bilong lotu Shinto.