Kalap go long lista

Kalap go long lista bilong ol tok

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

WASTAUA No. 2 2016 | Bilong Wanem Jisas i Karim Hevi na Em i Dai?

Wanpela man i dai klostu 2,000 yia i go pinis, olsem wanem dispela i helpim yu?

FRAN PES STORI

Tru Tru Ol Dispela Samting i Bin Kamap?

Olsem wanem ol Gutnius i kamapim ol tok i tru long stori bilong Jisas?

FRAN PES STORI

Bilong Wanem Jisas i Karim Hevi na i Dai?

Olsem wanem dai bilong em inap helpim yu?

Yu Ting i Stret Ol Kristen i Lotu Long Ol Tempel?

Planti bikpela lain lotu long olgeta hap bilong graun i gat ol tempel. Yu ting pasin bilong lotu long kain ples olsem inap helpim man?

Bihainim Tok Lukaut na Bai Yu Abrusim Bagarap!

Ol tok profet bilong Baibel i kamapim klia ol samting i stap olsem mak bilong dispela bikpela bagarap em klostu i laik kamap. Bai yu bihainim ol dispela tok lukaut?

Ol Sapta na Ves​—Husat i Raitim Long Baibel?

Bilong wanem planti man i yusim dispela kain pasin bilong rait?