YU TING BAIBEL INAP HELPIM YUMI LONG NAU?

Save bilong teknoloji i kamapim kain kain save long nau, olsem na yu ting tok bilong Baibel i olpela pinis na i no inap helpim yumi? Baibel i tok:

“God em i as bilong olgeta tok i stap long Rait Holi, na ol i gutpela.”—2 Timoti 3:16.

Dispela Wastaua i stori gut long olsem wanem Baibel inap stiaim olgeta samting long laip bilong yumi.