Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

Wastaua  |  No. 1 2016

Yu Save Long Dispela?

Yu Save Long Dispela?

Long taim bilong ol man i raitim Baibel, hau ol i wokim na yusim ol skrol?

Ol skrol bilong buk Esta long Baibel long yia 1800 C.E.

Gutnius Bilong Luk i stori long Jisas i opim skrol bilong Aisaia, em i ritim na bihain em i pasim. Na long pinis bilong Gutnius Bilong Jon, Jon i stori long wanpela skrol. Em i tok, em i no inap long raitim long skrol olgeta stori bilong ol mirakel Jisas i bin wokim.—Luk 4:16-20; Jon 20:30; 21:25.

Ol man long bipo i wokim ol skrol olsem wanem? Ol i save gluim ol samting olsem skin bilong animal, na pepa ol i wokim long pitpit bilong wokim wanpela longpela pepa. Bihain, ol i rolim dispela pepa long wanpela stik. Na long fran bilong pepa ol i raitim ol tok long stretpela lain i go inap long mak bilong pepa. Sapos skrol i longpela tru, orait ol i save putim stik long tupela sait bilong en. Taim man i laik ritim skrol, em i yusim dispela stik long rolim skrol inap long em i painim hap tok em i laik ritim. Na taim em i pinis long ritim skrol, em i bihainim wankain pasin long pasim skrol.

Buk The Anchor Bible Dictionary i tok: “Sampela skrol i longpela tru inap olsem 10-pela mita samting, olsem na ol man inap raitim tok bilong wanpela buk olgeta. Tasol taim ol i rolim ol skrol, ol i luk liklik.” I luk olsem taim ol i raitim Gutnius Bilong Luk long skrol, longpela bilong en i klostu 9.5 mita. Sampela taim, ol i katim ol arere bilong skrol na paitim long wanpela kain ston (pumice) bilong mekim em i kamap malumalum, na bihain ol i putim kala long en.

“Ol bikpris” em Ol Skripsa Grik i kolim i makim husat?

Kirap long taim ol Israel i mekim wok pris, ol i save makim wanpela man tasol long stap olsem hetpris, na em bai mekim dispela wok long laip olgeta bilong en. (Namba 35:25) Aron em namba 1 man long mekim wok olsem hetpris. Ol hetpris i save makim fesbon pikinini man long kisim ples bilong ol. (Kisim Bek 29:9) Planti tumbuna pikinini man bilong Aron i mekim wok pris, na wan wan tasol i mekim wok olsem hetpris.

Taim ol narapela kantri i bosim lain Israel, ol dispela king em ol i no bilong lain Israel i save makim na rausim ol hetpris long laik bilong ol yet. I luk olsem klostu olgeta man ol i makim olsem ol pris i bilong ol famili i gat biknem, planti taim long lain famili bilong Aron. Dispela tok “ol bikpris” i makim ol man i mekim wok pris. Ating em ol hetman bilong 24 lain pris, ol man i kam long ol famili bilong ol hetpris, na ol man em ol i rausim ol long mekim wok olsem hetpris. Wanpela bilong ol kain man olsem em Anas.—1 Stori 24:1-19; Matyu 2:4; Mak 8:31; Aposel 4:6.