Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

Wastaua  |  No. 1 2016

 SAVETOK BILONG BIPO INAP HELPIM YUMI LONG NAU

No Ken Tingting Planti

No Ken Tingting Planti

STIATOK BILONG BAIBEL: “Lusim pasin bilong tingting planti long laip bilong yupela.”—Matyu 6:25.

Wanem insait bilong dispela tok? Jisas i mekim dispela tok long Bikpela Tok Long Maunten. Wanpela Baibel dikseneri i tok, insait bilong tok Grik ol i tanim olsem “tingting planti” inap makim “tingting man i gat taim em i bungim hevi bilong i stap rabis, bikpela hangre, na ol arapela hevi bilong wan wan de.” Planti man i save tingting planti long ol samting bai painim ol long bihain. I stret long man i tingim ol samting famili i nidim olsem kaikai na klos samting. (Filipai 2:20) Tasol taim Jisas i tok “no ken tingting planti,” dispela i makim olsem yumi no ken tingting planti long ol samting bilong neks de, long wanem, dispela inap pinisim amamas bilong yumi.—Matyu 6:31, 34.

Dispela savetok inap helpim yumi long nau? Em i savetingting long bihainim stiatok bilong Jisas. Bilong wanem yumi tok olsem? Sampela buk i tok, taim ol man i tingting planti dispela i mekim na ol rop wailis long bodi i no wok gut, olsem na “ol inap kisim ol sua, sik bilong klok, na sik sotwin samting.”

Jisas i kamapim klia risen na yumi no ken tingting planti: Pasin bilong tingting planti i no inap helpim yumi. Jisas i tok: “Husat bilong yupela, long rot bilong tingting planti, inap skruim liklik haptaim moa long laip bilong en?” (Matyu 6:27) Sapos yumi tingting planti oltaim, yumi no inap skruim ol yia long laip bilong yumi, na dispela i no inap pinisim ol hevi bilong yumi. Na tu, ol samting yumi tingting planti long en i no save kamap olsem yumi bin ting. Wanpela saveman i tok: “Pasin bilong tingting planti long ol samting bai painim yumi long bihain i no inap helpim yumi, na ol samting yumi pret long en i no save kamap olsem yumi bin ting.”

Olsem wanem yumi inap daunim pasin bilong tingting planti? Namba 1, kisim pasin bilong trastim God. Tingim, God i save givim kaikai long ol pisin, na em i bilasim ol plaua. Olsem na ol man husat i givim bel long lotuim God, em bai lukautim ol long ol samting ol i mas kisim bilong i stap laip. (Matyu 6:25, 26, 28-30) Namba 2, tingim ol hevi bilong wan wan de. Jisas i tok: “No ken tingting planti long ol samting bilong de antap, long wanem, de antap bai i gat ol wari bilong en.” Olsem wanem? Yu wanbel olsem “hevi bilong wanpela de em inap long dispela de tasol”?—Matyu 6:34.

Taim yumi bihainim savetok bilong Jisas, dispela inap lukautim helt bilong yumi. Na bikpela samting moa, yumi kisim bel isi em Baibel i kolim olsem “bel isi bilong God.”—Filipai 4:6, 7.