LONG ol yia i go pinis, ol i mekim planti senis long New World Translation of the Holy Scriptures. Long nau, planti manmeri moa i yusim nupela edisen bilong Nupela Taim Baibel long tok Inglis em ol i prinim long 2013. Long nupela edisen, ol i sotim namba bilong ol tok inap 10 pesen. Ol i senisim wei bilong kolim sampela bikpela tok. Ol i senisim stail bilong sampela sapta na mekim i kamap olsem poem, na ol i putim ol futnot i kamapim sampela tok moa. Long dispela atikol, yumi bai stori long sampela bikpela senis.

Ol i senisim trenslesen bilong wanem ol bikpela tok? Ol i yusim ol narapela tok long trensletim “Sheol,” “Hades,” na “soul.” Na tu, ol i senisim wei bilong trensletim sampela narapela tok.

Ol i senisim “sutim,” na trensletim olsem “nilim em long pos” bikos ol i laik bai ol man i kisim stretpela save long hau ol birua i kilim Jisas. (Mat. 20:19; 27:31) Ol i senisim “lus kontrol,” na trensletim olsem “pasin bikhet na i no sem,” na dispela i kamapim gut mining bilong tok Grik. Baibel i yusim dispela tok “kisim pen inap longpela taim,” tasol dispela tok inap givim tingting kranki olsem man i karim pen na hevi inap longpela haptaim. Olsem na ol i senisim na trensletim olsem “i no les kwik,” na dispela i kamapim mining stret bilong tok. Baibel i yusim “selebresen,” tasol nau ol i senisim na trensletim olsem “pati i gat planti pairap,” na ol man inap kliagut moa long en. (Gal. 5:19-22) Baibel i senisim dispela tok, “helpim wantaim pasin laikim,” na trensletim olsem “gutpela pasin sori.” Dispela nupela trenslesen i kamapim gut mining bilong hap tok i wankain long pasin bilong man long i stap gut long narapela na em i no senisim tingting.—Sng. 36:5; 89:1.

Long olpela edisen, oltaim ol i yusim wankain tok long trensletim wanpela mining, tasol long nupela edisen ol i yusim ol narapela narapela wed long trensletim wankain mining. Ol i mekim olsem long tok Hibru ʽoh·lamʹ. Pastaim ol i trensletim olsem “taim i no gat pinis bilong en,” na em i gat wankain mining olsem “oltaim oltaim.” Skelim hau ol i trensletim Song 90:2 na Maika 5:2 long nupela edisen bilong Nupela Taim Baibel long tok Inglis.

Tok Hibru na tok Grik ol i tanim olsem “sid,” i kamap planti taim long Baibel, na mining bilong en i  stret long wok agrikalsa na em i makim tu dispela tok, “pikinini.” Long ol narapela olpela edisen bilong Nupela Taim Baibel long tok Inglis, oltaim ol i yusim “sid,” na ol i yusim tu long Stat 3:15. Tasol long nau, ol man i no yusim dispela tok “sid” bilong makim “pikinini,” olsem na long nupela edisen, ol i yusim “pikinini” long Stat 3:15 na long ol narapela ves. (Stt. 22:17, 18; Rev. 12:17) Taim ol i trensletim ol narapela skripsa i gat dispela tok sid long en, ol i yusim ol narapela tok i stret long stori bilong ves.—Stt. 1:11; Sng. 22:30; Ais. 57:3.

Wai na ol i senisim trenslesen bilong planti tok? Apendiks A1 long nupela edisen i tok, gutpela trenslesen bilong Baibel bai “kamapim stretpela mining bilong wanpela tok sapos mining i no inap kamap klia taim ol i lukluk long wed tasol na tanim tok.” Sapos tok piksa long tok Hibru o tok Grik i wankain long tok piksa long ol narapela tokples, orait ol i ken trensletim ol wed na no ken trensletim mining. Planti tokples i bihainim dispela stail na trensletim Revelesen 2:23 olsem “skelim . . . bel.” Tasol long seim ves, sampela man i no inap kliagut long dispela tok, “skelim kidni,” olsem na ol i trensletim “kidni” olsem “tingting,” na dispela i kamapim mining tru bilong tok Grik. Long Lo 32:14, ol i trensletim “kidni gris bilong wit” olsem “nambawan wit tru.” Na tu, long planti tokples ol man i no kliagut long dispela tok, “mi no katim skin long maus.” Olsem na ol i trensletim olsem “maus bilong mi i hevi long toktok.”—Kis. 6:12.

Wai na ol i senisim “ol pikinini man bilong Israel,” na trensletim olsem “ol manmeri bilong Israel”? Wai na ol i senisim “ol pikinini man i no gat papa,” na trensletim olsem “ol pikinini i no gat papa”? Long tok Hibru, i gat ol tok bilong makim olsem skripsa i stori long man o meri. Tasol sampela tok inap makim man na meri wantaim. Sapos wanpela ves i tok, “ol pikinini man bilong Israel,” ol narapela ves i stap klostu inap kamapim klia olsem dispela tok i makim ol man na ol meri wantaim, olsem na nau ol i trensletim dispela tok olsem “ol manmeri bilong Israel.”—Kis. 1:7; 35:29; 2 Kin. 8:12.

Stat 3:16 i gat wanpela tok Hibru i makim “ol pikinini man,” na ol i trensletim olsem “ol pikinini” long ol narapela olpela edisen bilong Nupela Taim Baibel long tok Inglis. Tasol long Kisim Bek 22:24, ol i trensletim wankain tok olsem: “Ol pikinini [tok Hibru, “ol pikinini man”] bilong yu bai i no gat papa.” Ol i bihainim dispela stail na ol i senisim dispela tok, “pikinini man i no gat papa,” na trensletim olsem “pikinini i no gat papa” o “pikinini em papa i dai pinis.” (Lo 10:18; Jop 6:27) Dispela trenslesen i wankain long trenslesen i stap long Baibel Septuagint, em Ol Skripsa Hibru ol i trensletim i go long tok Grik. Long Saveman 12:1, ol i senisim tu dispela tok, “ol de yu stap yangpela man,” na trensletim olsem “ol de yu stap yangpela.”

Wai na ol i sotim planti tok Hibru i makim olsem man i mekim wanpela samting? Long tok Hibru, wanpela wed i makim olsem wanpela wok i kamap na i no pinis. Narapela wed i makim olsem wanpela wok i kamap na i pinis. Long olpela edisen, taim ol i trensletim aidia bilong wanpela wok i kamap na i no pinis, oltaim ol i kolim dispela wok na putim sampela tok moa, kain olsem “kirap long,” na dispela i makim olsem dispela wok i kamap planti taim. * Ol i yusim ol kain tok olsem “mas” na “tru tumas” bilong makim olsem dispela wok i kamap na i pinis.

Long nupela edisen, ol i no putim nating ol ekstra tok, nogat; ol i putim tasol long ol hap we dispela tok bai kamapim klia mining. Long Stat 1:3, i no gat wok long trensletim olsem, planti taim God i tok, “Lait i  mas kamap.” Olsem na long nupela edisen, ol i trensletim tasol olsem, “God i tok.” Tasol long Stat 3:9, Jehova i singaut long Adam inap planti taim, olsem na ol i yusim dispela tok, “wok yet long singaut.” Taim skripsa i stori long wanpela wok o wanpela samting i kamap, ol i yusim sotpela tok tasol long trensletim dispela aidia, na ol i no putim ekstra tok bilong makim olsem dispela wok i kamap yet o i pinis, olsem i stap long tok Hibru. Dispela stail i wankain long stail bilong tok Hibru long yusim ol sotpela tok.

Long nau, ol i bihainim stail bilong pastaim tru na ol i raitim planti moa sapta olsem poem

Wai na ol i trensletim planti sapta olsem poem? Long namba 1 taim ol i raitim ol tok bilong ol Skripsa, ol i raitim planti hap bilong en long stail bilong raitim poem. Pasin bilong raitim poem long ol tokples bilong nau em olsem, ol i save yusim ol tok i gat wankain krai. Tasol taim ol i raitim poem long tok Hibru, ol i raitim wankain tok inap planti taim, na tu, ol i raitim ol tok i stap olsem oposit bilong tok ol i raitim pinis. Long tok Hibru, ol poem i no kolim ol tok i gat wankain krai, nogat, ol i stori long ol samting i kamap paslain na ol samting i kamap bihain.

Long olpela edisen, ol i raitim ol tok bilong Buk Jop na Buk Song long pasin bilong raitim ol singsing, na dispela i soim olsem em ol song bilong singim. Dispela stail i wankain long stail bilong ol poem long strongim wanpela tok na em isi long man inap tingim dispela tok. Long nupela edisen, ol i raitim ol tok bilong Buk Sindaun, Buk Solomon, na planti sapta bilong ol buk em ol profet i raitim long pasin bilong raitim ol singsing. Dispela i soim olsem long pastaim tru, ol i raitim tok bilong ol dispela buk long stail bilong raitim poem, na ol i raitim wankain tok inap planti taim, na tu, ol i raitim ol tok i stap olsem oposit bilong tok i stap paslain. Skelim tok bilong Aisaia 24:2. Olgeta wan wan tok bilong dispela ves i kolim tok i stap olsem oposit bilong tok i stap paslain long en, na tu, ol dispela tok i strongim poin olsem i no gat man bai abrusim kot bilong God. Taim man i luksave olsem wanpela hap bilong Baibel i bihainim stail bilong poem, em bai save olsem man i raitim Baibel em i no ripitim nating ol tok, nogat, em i bihainim stail bilong poem long kamapim klia tok bilong God.

Sampela taim ol man i no luksave kwik long stail bilong raitim stori na poem long tok Hibru, olsem na sampela Baibel i no bihainim stail bilong raitim poem. Ol trensleta i mas luksave long ol ves i stap olsem poem. Sampela ves i gat stail bilong poem long sait bilong toktok, ol tok piksa, ol sotpela tok i gat bikpela mining, na ol tok i klostu wankain bilong strongim wanpela poin.

Wanpela nupela samting em Autlain Bilong Ol Tok i Stap Insait. Autlain i helpim yumi long save long husat i mekim tok i stap long poem bilong bipo, em Song Bilong Solomon.

Olsem wanem ol manuskrip bilong pastaim tru i helpim trenslesen bilong nupela edisen? Taim ol i mekim fes trenslesen bilong Nupela Taim Baibel long tok Inglis, ol i yusim Baibel Hibru em ol saveman ol i kolim Masoret i raitim, na Baibel Grik em Westcott na Hort i trensletim. Ol saveman i stadi gut long ol olpela manuskrip bilong ol Skripsa, na dispela i helpim ol long kliagut moa long sampela skripsa. Ol i painim Ol Olpela Rait Bilong Detsi. Ol i stadi long planti moa manuskrip long tok Grik. Planti manuskrip i stap long kompiuta, olsem na ol saveman inap luksave long ol tok i no wankain, na ol inap luksave tu long ol tok i strongim ol stori i stap long Ol Skripsa Hibru na Ol Skripsa Grik. Ol dispela samting i helpim Komiti Bilong Nupela Taim Baibel, olsem na ol i skelim gen sampela ves na kamapim ol senis.

Tingim tok bilong 2 Samuel 13:21 long Baibel Grik Septuagint. Em i tok: “Tasol em i no laik mekim pikinini man bilong em Amnon i bel hevi bikos em i laikim Amnon, na Amnon em fesbon bilong em.” Taim ol i trensletim Nupela Taim Baibel long tok Inglis long pastaim, ol i no putim dispela tok bikos dispela tok i no stap long ol Skripsa em ol saveman ol i kolim lain Masoret i raitim. Tasol Ol Olpela Rait Bilong Detsi i gat dispela tok, olsem na ol i putim dispela tok long nupela edisen. Ol i putim bek nem bilong God inap 5-pela taim long Buk 1 Samuel. Ol i stadi gut long ol rait i stap long tok Grik, olsem na ol i mekim senis long Matyu 21:29-31, na ol i putim tok i kam bihain i go paslain. Na tu, tok bilong ol manuskrip bilong pastaim tru i stiaim ol long mekim ol senis long tok bilong ol Skripsa.

Ol dispela senis i helpim ol man long ritim na kliagut long ol tok bilong Nupela Taim Baibel long tok Inglis—em presen i kam long God, em Man bilong toktok wantaim yumi.

^ par. 10 Lukim New World Translation of the Holy Scriptures—With References, Apendiks 3C “Hebrew Verbs Indicating Continuous or Progressive Action.”