“Tok bilong God i gat laip.”—HIB. 4:12.

OL SINGSING: 37, 116

1. (a) God i givim wanem wok long Adam? (b) Kirap long bipo na i kam inap long nau, ol manmeri bilong God i yusim ol tokples long mekim wanem?

TAIM God Jehova i wokim ol ensel na ol man long graun, em i givim wanpela presen long ol—ol inap toktok wantaim narapela narapela. Taim God i wokim Adam na putim em long gaden Iden, God i tokim em long givim nem long olgeta wan wan animal. Dispela i makim olsem Adam i mas kolim sampela tok bilong wanpela tokples. Adam i yusim tingting na save bilong em long kolim nem i stret long ol animal. (Stt. 2:19, 20) Kirap long dispela taim na i kam inap long nau, ol manmeri bilong God i yusim pasin bilong toktok na mekim ol tokples. Long dispela rot, ol inap litimapim nem bilong Jehova na tokim ol manmeri long ol samting God i laik mekim. Long nau, wok bilong trensletim Baibel em nambawan rot bilong yusim ol tokples long strongim lotu i tru.

2. (a) Trenslesen Komiti Bilong Nupela Taim Baibel i bihainim wanem ol lo long mekim wok bilong ol? (b) Long dispela stadi, yumi bai stori long wanem samting?

2 I gat planti tausen kain kain trenslesen bilong Baibel, tasol sampela tok bilong ol i no wankain long ol tok i stap long ol rait bilong pastaim tru. Long ol yia bihain long 1940, Trenslesen Komiti Bilong Nupela Taim Baibel i kamapim ol lo bilong stiaim wok bilong trenslesen, na ol trenslesen tim bilong 130 tokples i bihainim ol dispela lo. Ol dispela lo  bai stiaim ol long mekim ol dispela samting: (1) Putim bek nem bilong God long ples stret bilong en long Baibel bambai dispela nem i stap holi. (Ritim Matyu 6:9.) (2) Sapos inap, ol i ken trensletim ol wed na ol i no ken trensletim mining bilong tok, tasol ol i ken trensletim mining bilong tok sapos pasin bilong trensletim ol wed bai paulim mining. (3) Yusim tokples em isi long kliagut long en na inap kirapim laik bilong man long ritim ol tok. * (Ritim Nehemia 8:8, 12.) Yumi ken stori nau long olsem wanem ol i bihainim ol dispela lo taim ol i tanim tok bilong nupela edisen bilong Nupela Taim Baibel long tok Inglis na ol narapela tokples.

ONARIM NEM BILONG GOD

3, 4. (a) Wanem ol manuskrip bilong bipo i gat nem bilong God long 4-pela leta bilong tok Hibru? (b) Taim ol man i trensletim tok bilong Baibel, ol i mekim wanem long nem bilong God?

3 Ol saveman husat i stadi long ol manuskrip bilong Ol Rait Holi long tok Hibru bilong bipo, kain olsem Ol Olpela Rait Bilong Detsi, ol i kirap nogut long lukim olsem nem bilong God long 4-pela leta bilong tok Hibru i kamap planti taim. Nem bilong God i kamap tu long sampela rait bilong Grik Septuagint we i stap 200 yia paslain long taim bilong Jisas na i go inap long 100 yia bihain long taim bilong Jisas.

4 I gat evidens i soim olsem nem bilong God i mas i stap long Baibel, tasol planti trenslesen i no putim nem bilong God long ples stret bilong en. Long 1950, ol manmeri bilong God i tokaut long Nupela Taim Baibel bilong Ol Skripsa Grik long tok Inglis. Long 1952, ol narapela lain i prinim Baibel Revised Standard Version, na ol i rausim nem bilong God long en. Dispela Baibel em nupela edisen bilong American Standard Version bilong 1901. Bilong wanem ol i rausim nem bilong God? Ol i putim dispela hap tok long ol pes i stap long kirap bilong dispela Baibel, olsem: “Pasin bilong yusim wanpela nem stret bilong kolim dispela wanpela God, em i God tru . . . em i no stret liklik wantaim bilip bilong Lotu Kristen.” Bihain, taim ol narapela lain i trensletim Baibel i go long tok Inglis na ol narapela tokples, ol tu i bihainim wankain stail.

5. Bilong wanem em i bikpela samting long putim nem bilong God long Baibel?

5 Wai na em i bikpela samting long ol man i mas skelim gut taim ol i laik putim o rausim nem bilong God long Baibel? Gutpela trensleta i save olsem em i bikpela samting long em i mas kliagut long tingting bilong man i kamapim ol tok i stap long wanpela buk; dispela bai stiaim ol disisen em i mekim long sait bilong trenslesen. Planti ves bilong Baibel i soim olsem em i bikpela samting long yusim nem bilong God na mekim dispela nem i stap holi. (Kis. 3:15; Sng. 83:18; 148:13; Ais. 42:8; 43:10; Jon 17:6, 26; Apo. 15:14) God Jehova, em Man i kamapim olgeta tok i stap long Baibel, em i kirapim ol man long yusim nem bilong em taim ol i raitim ol tok bilong Baibel. (Ritim Esekiel 38:23.) Nem bilong God i stap planti tausen taim long ol manuskrip bilong pastaim tru, olsem na taim ol man i rausim nem bilong God, dispela i soim olsem ol i no rispektim em.

6. Long nupela edisen bilong Nupela Taim Baibel long tok Inglis, wai na ol i putim nem bilong God long 6-pela moa ves?

6 Planti samting moa i soim klia olsem em i bikpela samting long putim nem bilong God long Baibel. Long nupela edisen bilong Nupela Taim Baibel bilong 2013 long tok Inglis, nem bilong God i stap inap 7,216 taim, na dispela nem i stap long 6-pela moa ves winim edisen bilong 1984. Long dispela nupela Baibel long tok Inglis, nem bilong God i kamap long ol dispela 5-pela ves, em 1 Samuel 2:25; 6:3; 10:26; 23:14, 16. Ol i putim bek nem bilong God long ol dispela ves bikos dispela nem i stap long Ol Olpela Rait Bilong Detsi. Ol dispela rait i stap winim 1 tausen yia paslain long ol saveman ol i kolim Masoret i kolektim na bungim olgeta tok bilong Ol Skripsa Hibru. Na tu, ol i putim bek nem bilong God long Hetman 19:18  bihain long ol i skelim gut ol manuskrip bilong bipo tru.

7, 8. Wanem ol samting i soim olsem God i truim mining i stap long nem bilong em olsem, “Em i Mekim i Kamap”?

7 Ol Kristen i tingim tru nem bilong Jehova. Apendiks bilong nupela edisen bilong Nupela Taim Baibel bilong 2013 long tok Inglis i kamapim sampela nupela tok long dispela samting. Trenslesen Komiti Bilong Nupela Taim Baibel i luksave olsem nem bilong God i klostu wankain long tok Hibru, ha·wah,’ mining bilong en, “Em i Mekim i Kamap.” * Long pastaim, ol buk na nius bilong yumi i tok dispela mining i wankain long tok i stap long Kisim Bek 3:14 (NW), em i tok: “Mi Bai Kamap Wanem Wanem Kain Mi Laikim.” Dispela i stiaim Trenslesen Komiti Bilong Nupela Taim Baibel, olsem na long kirap bilong ol pes bilong Baibel edisen bilong 1984, ol i tok mining bilong dispela nem i olsem, Em “i mekim em yet i kamap Man bilong truim ol tok promis.” * Tasol Apendiks A4 bilong nupela edisen bilong 2013 i mekim dispela tok: “Mining bilong nem Jehova i makim olsem em inap kamap wanem wanem kain em i laikim. Na tu, nem bilong em i makim olsem lain bilong em inap kamap wanem wanem kain em i laikim na inapim samting em i tingting pinis long kamapim.”

8 Jehova i mekim ol manmeri bilong em i kamap wanem wanem kain em i laikim. God i mekim Noa i kamap man bilong wokim bot, na Besalel i kamap saveman bilong wok kapenta, na Gideon i kamap nambawan soldia, na Pol i kamap aposel long olgeta lain man. Long dispela rot, ol manmeri bilong God inap lukim olsem God i truim mining i stap long nem bilong em. Trenslesen Komiti Bilong Nupela Taim Baibel i no inap tekewe nem bilong God long Baibel bikos dispela bai soim olsem ol i daunim nem bilong God.

9. Bilong wanem Gavening Bodi i putim bikpela mak long trensletim Baibel i go long ol narapela tokples?

9 Ol i yusim Nupela Taim Baibel long tok Inglis na trensletim Baibel long winim 130 tokples, na ol i putim bek nem bilong God long ples stret bilong en, na long dispela rot ol i onarim nem bilong God. (Ritim Malakai 3:16.) Tasol planti narapela trenslesen long nau i no raitim nem bilong God. Ol i senisim na ol i putim ol biknem olsem “Bikpela” o nem bilong wanpela god long ples bilong ol yet. Long dispela risen tasol, Gavening Bodi Bilong Ol Witnes Bilong Jehova i putim mak long wokim Baibel we i kolim nem bilong God, na planti manmeri moa inap ritim.

TRENSLESEN I STRET NA OL MAN I KLIAGUT

10, 11. Taim ol trensleta i laik yusim Nupela Taim Baibel long tok Inglis na trensletim Baibel long ol narapela tokples, ol i bungim wanem ol hevi?

10 Taim ol i laik trensletim tok bilong Baibel i go long ol narapela tokples, planti samting i putim hevi long ol. Taim ol i tanim Nupela Taim Baibel long tok Inglis long bipo, ol i bihainim stail bilong sampela narapela Baibel long tok Inglis we i yusim tok Hibru “Sheol” long ol ves olsem Saveman 9:10. Dispela ves i tok: “Yu no inap mekim wok o tingting o kisim save o kisim savetingting long Sheʹol, em ples yu bai i go long en.” Ol trensleta bilong ol narapela tokples i bungim dispela hevi: Planti manmeri i no save long dispela tok “Sheol,” na dispela tok i no stap long dikseneri long tokples bilong ol, na ol man inap ting em nem bilong wanpela ples. Olsem na ol i kisim tok orait long trensletim “Sheol,” na tok Grik “Hades” olsem “Matmat,” bambai ol man inap kliagut long mining bilong ol dispela tok.

11 Long sampela tokples, taim ol i trensletim tok Hibru neʹphesh na tok Grik psy·kheʹ, oltaim ol i yusim wanpela tok i wankain long tok Inglis “soul.” Bilong wanem? Long wanem, sapos ol i yusim ol tok i wankain stret long tok Hibru na tok Grik, ol man inap kisim tingting olsem “soul” em wanpela hap bilong bodi we yumi no inap lukim long ai. Ol man inap kisim tingting kranki olsem soul em  wanpela tewel. Olsem na komiti i givim tok orait long trensletim “soul” long pasin we mining bilong en bai i stret wantaim ol narapela tok i stap klostu, na tu, em bai i stret wantaim ol narapela mining bilong tok olsem i stap long ol apendiks bilong New World Translation of the Holy Scriptures—With References. Ol i putim bikpela mak long trensletim ol tok long pasin we kwiktaim ol man inap kliagut long mining bilong en, na ol i putim sampela tok moa long ol futnot.

12. Ol i mekim wanem ol senis long nupela edisen bilong Nupela Taim Baibel bilong 2013 long tok Inglis? (Lukim tu atikol “Nupela Edisen Bilong Nupela Taim Baibel Bilong 2013 Long Tok Inglis” long dispela Wastaua.)

12 Ol askim bilong ol trensleta i soim olsem ol inap bungim wankain hevi long ol narapela tok tu. Olsem na long Septemba 2007, Gavening Bodi i givim tok orait long wokim nupela edisen bilong Baibel long tok Inglis. Taim ol i wok long redim nupela edisen bilong dispela Baibel, ol i skelim planti tausen askim em ol trensleta bilong Baibel i salim i go ol. Ol i senisim ol olpela tok Inglis na putim ol nupela tok we i kamapim stret mining, na ol man inap kliagut moa long en. Ol i bihainim wankain samting ol i mekim long ol narapela tokples, na dispela i helpim trenslesen long tok Inglis long kamap gutpela moa.—Snd. 27:17.

BIKPELA TOK TENKYU

13. Ol bratasista i pilim olsem wanem taim ol i ritim nupela edisen bilong Nupela Taim Baibel bilong 2013 long tok Inglis?

13 Ol bratasista i pilim olsem wanem taim ol i kisim nupela edisen bilong Nupela Taim Baibel long tok Inglis? Planti tausen bratasista i raitim ol pas i go long hetkota bilong ol Witnes Bilong Jehova long Brooklyn. Tok bilong wanpela sista i makim stret tingting bilong planti arapela bratasista. Em i tok: “Baibel i olsem wanpela bokis i pulap tru long ol bis i dia tumas. Taim yu yusim nupela edisen bilong 2013 long ritim tok bilong Jehova, i kain olsem yu kisim wanpela bis na yu skelim gut olgeta naispela bilas bilong en. Taim mi ritim ol Skripsa long tokples i no hatwok long kliagut long en, i kain olsem mi lain gut long Jehova, na em i olsem wanpela papa i putim han raunim mi taim em i ritim ol naispela tok bilong em long mi.”

14, 15. Ol bratasista bilong narapela narapela tokples i pilim olsem wanem taim ol i kisim Nupela Taim Baibel long tokples bilong ol yet?

14 Ol bratasista bilong ol narapela tokples tu i amamas taim ol i kisim nupela edisen bilong Baibel long tokples bilong ol yet. Taim wanpela lapun man bilong biktaun Sofia long Balgeria i kisim nupela edisen bilong Baibel long tokples Balgeria, em i tok: “Mi ritim Baibel inap planti yia, tasol mi  no bin ritim wanpela trenslesen em isi tru long kliagut long ol tok bilong en na pilim tru ol dispela tok.” Wanpela sista long Albenia i kisim Nupela Taim Baibel long tokples Albenia na em i tok: “Tok Bilong God i krai gut tru long tokples Albenia! Em gutpela blesing tru olsem Jehova inap toktok wantaim yumi long tokples bilong yumi yet!”

15 Long planti kantri, man i mas tromoi bikpela mani long baim Baibel, olsem na planti manmeri i no gat Baibel bilong ol yet. Dispela i mekim na ol manmeri i save amamas tru taim ol i kisim wanpela Baibel. Wanpela ripot bilong Ruanda i tok: “Planti manmeri i stadi long Baibel inap longpela haptaim, tasol ol i no kamap strong long bilip bikos ol i no gat Baibel. Ol i no gat mani long baim edisen bilong Baibel em lotu bilong ol yet i wokim. Planti taim ol i no kliagut long mining bilong sampela ves, na dispela i pasim rot bilong ol long kamap strong long bilip.” Tasol dispela hevi i pinis taim ol manmeri i kisim Nupela Taim Baibel long tokples bilong ol yet. Long Ruanda, wanpela famili i gat 4-pela tineja pikinini, na ol i tok: “Mipela i tenkyu tru long Jehova na gutpela wokboi i gat savetingting long ol i givim dispela Baibel long mipela. Mipela i stap rabis tru na mipela i no gat mani bilong baim Baibel bilong olgeta wan wan insait long famili. Tasol nau, mipela olgeta wan wan i gat Baibel bilong mipela yet. Mipela i laik soim Jehova olsem mipela i tenkyu tru long dispela blesing, olsem na mipela famili i save bung wantaim na ritim Baibel.”

16, 17. (a) Jehova i laik bai ol manmeri bilong em i mekim wanem? (b) Yumi mas tingting strong long mekim wanem?

16 Isi isi ol bai yusim nupela edisen bilong Nupela Taim Baibel long tok Inglis na trensletim Baibel long planti moa tokples. Satan i laik pasim rot bilong dispela wok long kamap, tasol yumi bilip olsem Jehova i laik bai olgeta manmeri bilong em i putim yau taim em i toktok long ol na yusim ol tok we i klia na ol inap kisim gut mining bilong en. (Ritim Aisaia 30:21.) Taim bai kamap na “save [bilong God] bai inapim olgeta hap graun olsem solwara i inapim mak bilong en olgeta.”—Ais. 11:9.

17 Yumi mas tingting strong long kisim helpim long olgeta presen i kam long Jehova. Nupela Taim Baibel i yusim nem bilong God, na em tu i wanpela presen i kam long God. Larim God i yusim Tok bilong em long Baibel long toktok wantaim yu long olgeta de. Em i redi oltaim long putim gut yau long ol beten bilong yumi. Taim yumi mekim ol dispela samting, yumi bai save gut moa long Jehova na yumi bai laikim em moa yet.—Jon 17:3.

“Em gutpela blesing tru olsem Jehova inap toktok wantaim yumi long tokples bilong yumi yet!”

^ par. 2 Lukim Apendiks A1 long Nupela Taim Baibel long tok Inglis, na atikol “Olsem Wanem Yu Inap Makim Wanpela Gutpela Baibel Bilong Yusim?” long Wastaua bilong Me 1, 2008.

^ par. 7 Sampela buk i kamapim dispela tok, tasol sampela saveman i no wanbel long dispela tok.

^ par. 7 Lukim New World Translation of the Holy Scriptures—With References, Apendiks 1A “The Divine Name in the Hebrew Scriptures,” p. 1561.