MAMA i askim mi olsem: “Wai na yu no laik lotuim ol tumbuna bilong yu? Yu no save olsem ol i givim laip long yu? Yu no laik soim tenkyu bilong yu long ol? Wai na yu laik sakim kastam bilong yumi? Sapos yu les long lotuim ol, dispela i soim olsem yu daunim lotu bilong yumi.” Mama i mekim dispela tok na em i krai.

Mama i toktok long mi olsem em i no mama bilong mi. Tasol em i stretim rot long mi ken stadi long Baibel, na long dispela rot em yet i no ken stadi long Baibel. Mi save bihainim tok bilong Mama long olgeta taim, olsem na i hatwok long mi sakim tok bilong em. Tasol nau mi mas sakim tok bilong Mama bikos mi laik amamasim Jehova. God i bin strongim mi long mekim olsem.

KAMAP KRISTEN

Planti manmeri long Japan i stap long lotu Buda, na mipela tu i stap long dispela lotu. Mi stadi wantaim ol Witnes Bilong Jehova inap 2-pela mun tasol na mi bilip olsem tok bilong Baibel i tru. Mi kisim save olsem mi gat Papa long heven, na dispela i kirapim laik bilong mi long kisim save long em. Mitupela Mama i amamas long stori long ol samting mi lainim. Mi kirap long i go long ol miting long Haus Kingdom long Sande. Taim save bilong mi long Baibel i kamap bikpela, mi tokim Mama olsem mi no inap insait moa long lotu Buda. Mama i kros na em i tok: “Sapos wanpela long famili i no laikim ol tumbuna bilong yumi, dispela bai semim famili.” Em i strong long mi no ken stadi moa long Baibel na no ken i go moa long ol miting. Mi no bin ting olsem Mama bai mekim dispela kain tok long mi! Pasin bilong em i senis olgeta.

Long Efesus sapta 6, mi kisim save olsem Jehova i laik bai mi bihainim tok bilong papamama. Papa i sapotim Mama. Mi skelim olsem, sapos mi bihainim tingting bilong ol, ol bai bihainim tingting bilong mi, na mipela bai i stap bel isi gen. Na tu, mi stap long haiskul na em klostu long taim bilong eksem, olsem na mi mas redim mi yet. Mi wanbel long bihainim tingting bilong ol inap 3-pela mun, tasol mi tok promis long Jehova olsem mi bai kirap gen long i go long ol miting bihain long 3-pela mun.

Disisen bilong mi i putim 2-pela hevi long mi. Namba 1: Mi ting olsem mi bai holim yet wankain tingting bihain long 3-pela mun. Tasol i no longtaim mi pilim olsem mi kamap slek long bilip, na isi isi mi lusim Jehova. Namba 2: Mama na Papa i strong moa yet long mi mas lusim olgeta hap wok bilong lotu i tru.

 HELPIM NA BIRUA

Taim mi go long Haus Kingdom, mi bungim planti narapela em famili bilong ol i birua long ol. Ol i tokim mi olsem Jehova bai strongim mi. (Mat. 10:34-37) Ol i kirapim mi long tingim olsem mi inap helpim famili bilong mi long kisim laip. Olsem na mi beten strong bambai Jehova i ken helpim mi.

Famili i birua long mi long kain kain rot. Mama i strong long mi mas bihainim tok bilong em, na em i laik kirapim mi long senisim tingting. Mi save stap isi taim Mama i toktok. Taim mi toktok, mitupela wantaim i save krai, long wanem, mitupela wan wan i laik strongim sait bilong mitupela yet. Sapos mi putim yau na larim Mama i kamapim tingting bilong em na mi soim rispek long bilip bilong em, hevi i no inap kamap namel long mipela. Papamama i givim mi planti wok moa bambai mi stap insait tasol long haus. Sampela taim ol i pasim dua na mi stap ausait long haus, na sampela taim ol i no givim kaikai long mi.

Mama i askim ol narapela long helpim em. Em i go toktok wantaim tisa bilong mi long skul, tasol tisa i no mekim wanpela samting. Mama i kisim mi i go long maneja long ples wok bilong em bambai maneja i ken kirapim mi long kisim tingting olsem olgeta lotu i no gutpela. Mama i ringim ol wanblut na em i krai wantaim na askim ol long helpim em. Mi bel hevi long ol samting em Mama i mekim. Tasol ol elda i kirapim mi long tingim olsem, taim Mama i askim ol narapela long helpim em, i olsem em i autim tok long ol.

Orait narapela hevi i kamap—mi mas mekim disisen olsem mi bai i go long yunivesiti o nogat. Papamama i laik bai mi mekim ol samting bilong helpim mi long kisim gutpela sindaun. Ol i laik bai mi kisim gutpela wok mani. Taim mipela i laik stretim ol hevi, mipela i save aiwara tasol, olsem  na mi raitim sampela pas long Mama na Papa na stori gut long ol samting mi laik mekim. Papa i kros nogut tru na em i tok: “Sapos yu ting olsem yu inap kisim wanpela wok mani, orait tumora tasol yu mas kisim dispela wok. Sapos nogat, orait yu mas lusim dispela haus.” Mi beten long Jehova. Long neks de taim mipela i autim tok, 2-pela sista i askim mi long mekim wok bilong skulim pikinini bilong tupela. Papa i no amamas, olsem na em i no toktok moa long mi; em i abrusim mi olgeta. Mama i laik bai mi kamap bikhetmeri, na em i no laik tru bai mi kamap wanpela Witnes Bilong Jehova.

Jehova i helpim mi long luksave long stretpela rot bilong bihainim

Sampela taim mi tingting planti olsem Jehova i laik bai mi sakim tok bilong papamama, o nogat. Tasol mi beten planti taim na tingim tingim ol tok bilong Baibel i stori long pasin laikim bilong Jehova. Mi kisim stretpela tingting olsem ating papamama i ting olsem ol i laik helpim mi. Jehova i helpim mi long luksave long stretpela rot bilong bihainim. Na tu, mi lusim bikpela haptaim moa long autim tok na mi kisim bikpela amamas. Olsem na mi putim mak long kamap painia.

MEKIM WOK PAINIA

Sampela sista i save olsem mi laik kamap painia, olsem na ol i tokim mi long wet inap kros bilong papamama i pinis. Mi beten askim God long givim mi savetingting, na mi skelim ol tok i stap long ol buk na nius bilong yumi, na mi skelim tingting tru bilong mi yet, na mi toktok wantaim ol bratasista i stap strong long bilip. Mi tingting strong long amamasim Jehova. Na tu, sapos mi no mekim wok painia, dispela i no inap senisim tingting bilong papamama.

Mi kirap mekim wok painia long laspela yia bilong mi long stap long haiskul. Mi mekim wok painia inap liklik haptaim na mi putim mak long i go helpim wok autim tok long hap i sot tru long ol pablisa. Tasol Mama na Papa i no laik bai mi lusim ol. Olsem na mi wet inap long mi gat 20 krismas. Mi laik mekim bel bilong Mama i stap isi, olsem na mi askim brens ofis long i go helpim wok long hap saut bilong Japan, em hap we ol wanblut bilong mipela i stap long en.

Long dispela nupela asainmen, mi amamas long lukim sampela Baibel sumatin bilong mi i kisim baptais. Mi laik mekim bikpela wok moa, olsem na mi lainim tok Inglis. Long kongrigesen mi stap long en, 2-pela brata i mekim wok spesel painia. Mi lukim olsem tupela i givim bel tru long autim tok na helpim ol narapela. Olsem na mi putim mak long kamap spesel painia. Inap 2-pela taim, Mama i kisim bikpela sik, olsem na mi go lukautim em. Mama i kirap nogut long pasin mi mekim, olsem na dispela i daunim sampela bel kros bilong em.

PLANTI BLESING

Bihain long 7-pela yia, mi kisim pas i kam long Atsushi, em wanpela bilong 2-pela spesel painia brata mi bin stori long ol. Atsushi i tokim mi olsem em i laik marit, olsem na em i laik save long tingting bilong mi. Mi no bin i gat laik long Atsushi, na mi ting em i no gat laik long mi. Wanpela mun bihain, mi bekim pas na tokim em olsem mi amamas long mitupela i pren. Mitupela i luksave olsem mitupela i gat wankain tingting; mitupela wantaim i laik autim tok fultaim na mitupela i redi long mekim olgeta kain wok insait long fultaim sevis. Bihain, mitupela i marit. Mi amamas tru long lukim Mama, Papa, na sampela wanblut i kam long weding bilong mi!

Nepal

Mipela i mekim wok olsem painia oltaim na i no longtaim, ol i makim Atsushi long helpim wasman sekit. Bihain liklik, mipela i kisim sampela moa blesing. Mipela i kisim asainmen bilong mekim wok spesel painia, na bihain mipela i mekim wok  sekit. Wanpela taim, bihain long mipela i visitim olgeta kongrigesen long sekit, ol brata long brens ofis i ringim mipela. Ol i askim mipela olsem, ‘Mipela bai orait long mekim wok sekit long Nepal, o nogat?’

Mi kisim planti save long Jehova taim mi mekim wok long ol narapela kantri

Mi laik save olsem papamama bai pilim olsem wanem taim ol i harim olsem mi bai go long narapela kantri. Olsem na mi ringim ol. Papa i kisim telefon na em i tok: “Yu bai go long naispela ples.” Wanpela wik paslain long mi go, pren bilong Papa i givim em wanpela buk i stori long Nepal, na Papa i pilim olsem dispela em naispela ples long i go raun long en.

Ol manmeri long Nepal i gat pasin pren, na taim mipela i mekim wok sekit long dispela hap, mipela i kisim narapela blesing. Mipela bai mekim wok sekit tu long narapela kantri, em Banglades. Banglades i stap klostu long Nepal, tasol planti samting long Banglades i narapela kain olgeta long Nepal. Ol pablisa i bihainim kain kain pasin bilong autim tok. Bihain long 5-pela yia, mipela i kisim asainmen bilong i go bek long Japan, na mipela i mekim wok sekit.

Mi kisim planti save long Jehova taim mipela i mekim wok sekit long Japan, Nepal, na Banglades! Ol dispela kantri i gat kain kain kalsa na sindaun, na olgeta manmeri i gat ol pasin bilong ol yet. Mi lukim olsem Jehova i tingim tru olgeta wan wan manmeri bilong kain kain kalsa, na em i orait long ol, helpim ol, na blesim ol.

Jehova i blesim mi na mi kisim stretpela save long em, na mi gat wok long mekim, na mi gat gutpela poroman marit. God i helpim mi long mekim ol gutpela disisen, olsem na nau mi inap pas gut wantaim Em na famili bilong mi. Mi tenkyu long Jehova olsem nau mitupela Mama i kamap gutpela pren gen. Mi amamas tru olsem mi stap bel isi wantaim God na mama bilong mi.

Mipela i kisim bikpela amamas long mekim wok sekit