Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

Wastaua—Stadi Edisen  |  Novemba 2015

Yu “Laikim Ol Arapela Man Olsem Yu Laikim Yu Yet”?

Yu “Laikim Ol Arapela Man Olsem Yu Laikim Yu Yet”?

“Yu mas laikim ol arapela man olsem yu laikim yu yet.”—MAT. 22:39.

OL SINGSING: 73, 36

1, 2. Olsem wanem Baibel i soim olsem yumi mas i gat pasin laikim?

PASIN LAIKIM em nambawan bikpela pasin bilong God Jehova. (1 Jon 4:16) Namba 1 samting God i wokim em Jisas. Em i stap wantaim God inap planti milion yia long heven na em i kisim skul long planti gutpela pasin bilong God. (Kol. 1:15) Long laip olgeta bilong Jisas long heven na long graun, Jisas i soim olsem em i save gut long Jehova, em God bilong pasin laikim, na em i bihainim pasin laikim bilong God. Yumi ken bilip olsem oltaim pasin laikim bai stiaim wok king bilong Jehova na Jisas.

2 Taim ol man i askim Jisas long wanem lo i nambawan na i winim ol arapela lo, em i tok: “‘Yu mas laikim Jehova, God bilong yu. Yu mas laikim em long bel olgeta bilong yu, na long laip olgeta bilong yu, na long tingting olgeta bilong yu.’ Dispela em namba 1 lo na i winim ol arapela lo. Namba 2 lo i wankain liklik, em i olsem: ‘Yu mas laikim ol arapela man olsem yu laikim yu yet.’”—Mat. 22:37-39.

3. Husat lain i stap olsem “ol arapela man”?

3 Jisas i tok, namba 1 lo em olsem: Yumi mas laikim Jehova. Namba 2 lo em olsem: Yumi mas laikim ol arapela manmeri. Dispela i makim olsem yumi mas laikim olgeta lain. Sapos yumi marit, orait yumi  mas laikim poroman marit bilong yumi. Yumi mas laikim ol wanbilip insait long kongrigesen. Na tu, yumi mas laikim ol manmeri yumi bungim taim yumi autim tok. Orait, yumi ol manmeri i lotuim Jehova na bihainim ol skultok bilong Jisas, olsem wanem yumi inap soim pasin bilong laikim ol arapela?

LAIKIM POROMAN MARIT

4. Maski ol manmeri i gat sin, wanem samting inap helpim marit bilong ol long i stap gut?

4 Jehova i kamapim namba 1 marit taim em i wokim Adam na Iv, na bringim tupela i go bilong i stap wantaim. Em i laik bai ol i stap amamas, stap gut wantaim, na kamapim ol pikinini na pulapim olgeta hap bilong graun. (Stt. 1:27, 28) Tasol Adam na Iv i bikhet long wok bos bilong Jehova, olsem na marit bilong tupela i bagarap, na dispela i bringim sin na dai long olgeta manmeri. (Rom 5:12) Maski i olsem, Baibel i tokim yumi long ol samting yumi ken mekim na bai marit bilong yumi i ken i stap gut. Baibel i gat ol nambawan gutpela skultok bilong helpim ol marit bikos Jehova yet i kamapim marit.—Ritim 2 Timoti 3:16, 17.

5. Wai na pasin laikim i mas i stap insait long marit?

5 Baibel i kamapim klia olsem ol manmeri i mas i gat pasin laikim i stap namel long ol, na dispela bai helpim ol long pas gut wantaim na i stap amamas. Em i bikpela samting moa long pasin laikim i mas i stap insait long marit. Aposel Pol i raitim pas long kongrigesen na em i tok: “Man i gat pasin laikim em i no save les kwik, na em i save mekim gutpela pasin. Em i no save jeles, em i no save hambak, em i no gat pasin antap, em i no save bikhet nabaut, em i no save tingim em yet, na em i no save belhat kwik. Em i no save tingim rong ol arapela i mekim long em. Em i no save amamas long ol pasin i no stret, nogat, em i save amamas long ol pasin i tru. Em i no save larim wanpela samting i daunim em, em i save bilip long olgeta samting, em i save wetim ol gutpela samting i kamap, na em i save sanap strong long olgeta hevi i kamap long em. Pasin laikim i no inap pinis.” (1 Kor. 13:4-8) Sapos ol marit i tingim tingim na bihainim dispela tok, dispela bai strongim pasin bilong ol long i stap amamas.

Baibel i stori long rot bilong i stap amamas insait long marit (Lukim paragraf 6 na 7)

6, 7. (a) Baibel i kamapim wanem stiatok long sait bilong wok bos? (b) Maritman i mas soim wanem pasin long meri bilong em?

6 God i putim lo long husat bai mekim wok bos, na man i mekim wok bos i mas bihainim pasin laikim. Pol i tok: “Mi laik bai yupela i save olsem het bilong olgeta man em Krais, na het bilong meri em man, na het bilong Krais em God.” (1 Kor. 11:3) Tasol man i no ken mekim hatpela  pasin sapos em i mekim wok bos. Jehova i mekim wok bos na Krais i stap aninit long wok bos bilong Em. Tasol Jehova i bihainim pasin laikim, olsem na Jisas i bihainim tok bilong Em. Jisas i laikim wok bos bilong God, olsem na em i tok: “Mi laikim Papa.” (Jon 14:31) Sapos Jehova i mekim hatpela pasin long Pikinini tru bilong em, Jisas i no inap laikim em.

7 Maritman em het bilong meri bilong em, tasol Baibel i tokim em long “givim ona” long meri. (1 Pita 3:7) Wanpela rot bilong maritman long givim ona long meri bilong em i olsem: Em i mas luksave long ol samting em meri i nidim na bihainim laik bilong em long sampela samting. Baibel i tok: “Ol maritman, yupela i mas laikim yet ol meri bilong yupela olsem Krais tu i laikim kongrigesen na i givim em yet bilong helpim kongrigesen.” (Efe. 5:25) Jisas i givim laip bilong em bilong helpim ol disaipel. Insait long marit, man i mekim wok bos, olsem na sapos em i bihainim pasin bilong Jisas na soim pasin laikim, meri bai laikim em na rispektim em, na stap daun long wok bos bilong em.—Ritim Taitus 2:3-5.

LAIKIM OL WANBILIP

8. Ol manmeri i lotuim Jehova i mas holim wanem tingting long ol wanbilip bilong ol?

8 Long olgeta hap bilong graun, planti milion manmeri i lotuim Jehova na ol i skulim ol man long nem bilong em na ol samting em i tingting pinis long mekim. Olgeta manmeri i lotuim Jehova i mas holim wanem tingting long ol wanbilip bilong ol? Baibel i tok: “Yumi mas mekim gutpela pasin long olgeta man, tasol moa yet long ol wanbilip.” (Gal. 6:10; ritim Rom 12:10.) Aposel Pita i tok: “Yupela i bin bihainim tok i tru na dispela i mekim yupela i kamap klin, na yupela i kisim pasin bilong laikim tru ol brata. Yupela i mas laikim tru ol arapela long bel olgeta.” Pita i tok moa olsem: “Moa yet, yupela i mas laikim tru ol arapela.”—1 Pita 1:22; 4:8.

9, 10. Wai na ol manmeri bilong God i stap wanbel?

9 Yumi laikim tru ol arapela manmeri husat i mekim wok bilong Jehova, olsem na yumi stap narapela kain tru long ol manmeri bilong dispela graun. Na tu, yumi laikim Jehova na bihainim ol lo bilong em, olsem na em i sambai long yumi long rot bilong holi spirit, em bikpela strong bilong em. Dispela i helpim yumi long i stap wanbel tru olsem wanpela lain brata long olgeta hap bilong graun.—Ritim 1 Jon 4:20, 21.

10 Pol i kamapim klia olsem ol Kristen i mas i gat bikpela pasin laikim namel long ol yet. Em i tok: “Yupela i mas kisim bikpela pasin sori, pasin helpim, pasin daun, pasin isi, na pasin bilong i no les kwik. Yupela i mas wok yet long karim hevi narapela i putim long yupela na amamas long fogivim narapela, na mekim olsem maski sapos i gat as na wanpela i gat tok long narapela. Jehova i amamas long fogivim yupela, olsem na yupela tu i mas mekim wankain pasin. Na i no ol dispela samting tasol. Yupela i mas werim pasin laikim olsem yupela i werim klos, long wanem, pasin laikim em i nambawan gutpela rot bilong mekim ol man i kamap wanbel.” (Kol. 3:12-14) Yumi ken tenkyu tru olsem maski yumi kam long narapela narapela sindaun na kantri, pasin laikim i mekim yumi “kamap wanbel”!

11. Husat lain i stap olsem ol manmeri bilong Jehova na ol i bihainim pasin laikim na stap wanbel tru?

11 Ol manmeri husat i lotuim Jehova, ol i laikim tru narapela narapela na ol i stap wanbel, na dispela i soim klia olsem ol i bihainim lotu i tru. Jisas i tok: “Sapos pasin laikim i stap namel long yupela, orait olgeta bai save olsem yupela i disaipel bilong mi.” (Jon 13:34, 35) Aposel Jon i tok: “Samting i kamapim klia husat ol i pikinini bilong God na husat ol i pikinini bilong Satan i olsem: Olgeta man husat i no bihainim stretpela pasin ol i no stap long sait bilong God, na ol man i no laikim brata bilong ol, ol tu i no stap long sait bilong God. Long wanem dispela em tok  yupela i harim long pastaim, olsem yumi mas laikim tru narapela narapela.” (1 Jon 3:10, 11) Pasin laikim i kirapim ol Witnes Bilong Jehova long i stap wanbel tru. Dispela i soim klia olsem ol i disaipel tru bilong Krais, na God i yusim ol long inapim laik bilong em long autim gutnius bilong Kingdom long olgeta hap bilong graun.—Mat. 24:14.

“BIKPELA LAIN MANMERI”

12, 13. (a) “Bikpela lain manmeri” i mekim wanem wok long nau? (b) Klostu nau ol bai kisim wanem gutpela blesing?

12 Bikpela hap lain bilong ol wokman bilong Jehova bai i stap insait long grup bilong “bikpela lain manmeri.” “Ol i bilong olgeta kantri na bilong olgeta lain na bilong olgeta lain pipol na bilong olgeta tokples, [na] ol i sanap i stap long ai bilong sia king [bilong God] na long ai bilong Pikinini Sipsip [Jisas Krais].” Ol i husat? “Ol dispela manmeri ol i bin winim dispela traipela hevi tru, na ol i wasim longpela klos bilong ol long blut bilong Pikinini Sipsip na klos bilong ol i kamap waitpela,” long wanem, ol i bilip long ofa bilong Jisas long baim bek man. Planti manmeri moa i kam bung wantaim “bikpela lain manmeri,” na ol i laikim Jehova na Pikinini bilong em, na long “san na long nait ol i mekim wok bilong [God].”—Rev. 7:9, 14, 15.

13 Klostu nau, God bai bagarapim ol manmeri nogut long taim bilong “traipela hevi tru.” (Mat. 24:21; ritim Jeremaia 25:32, 33.) Jehova i laikim tru ol wokman bilong em, olsem na em bai lukautim ol olsem wanpela lain olgeta na ol bai kisim laip long nupela taim. Inap 2,000 yia i go pinis, Baibel i tok promis olsem, God “bai mekim drai aiwara i stap long ai bilong ol, na bai i no gat dai moa, na ol bai i no bel hevi na krai moa, na ol bai i no inap pilim pen gen.” Olsem wanem? Yu laik tru long i stap long Paradais taim “ol dispela samting bilong bipo ol i pinis olgeta”?—Rev. 21:4.

14. Hamas manmeri i wok long kam bung wantaim bikpela lain manmeri?

14 Taim haptaim bilong las de i kirap long 1914, sampela tausen manmeri tasol i stap olsem ol wokman bilong Jehova long olgeta hap bilong graun. Long dispela taim, liklik lain manmeri tasol i stap olsem ol Kristen God i bin makim. Ol i laikim tru ol narapela man, na tu, holi spirit i strongim ol, olsem na ol i givim bel tru long autim tok bilong Kingdom. Long dispela rot, long nau ol i helpim bikpela lain manmeri em ol i bilip na wet long kisim laip long graun. Namba bilong ol Witnes long olgeta hap bilong graun em inap olsem 8 milion, na ol i stap long winim 115,400 kongrigesen. Planti manmeri moa i wok long joinim lain bilong yumi. Long sevis yia bilong 2014, winim 275,500 manmeri i kisim baptais na kamap Witnes—i olsem 5,300 manmeri i baptais long olgeta wan wan wik.

15. Ol wokman bilong God i yusim wanem ol samting long autim tok bilong Kingdom long nau?

15 Lain bilong yumi i mekim bikpela wok tru long autim tok. Ol buk na nius bilong yumi i kamapim ol tok bilong Baibel, na long nau ol i wokim ol dispela buk na nius long winim 700 tokples. Nius Wastaua i stap namba 1 magasin na em i winim tru olgeta narapela magasin long graun. Long olgeta wan wan mun, ol i prinim moa long 52 milion kopi bilong nius Wastaua long 247 tokples, na ol i tilim long planti hap bilong graun. Na tu, yumi prinim moa long 200 milion kopi bilong buk Tru Tru Baibel i Tok Wanem? na yumi prinim long winim 250 tokples.

16. Wanem ol samting i mekim na oganaisesen bilong Jehova long graun i stap gut long sait bilong bilip?

16 Planti manmeri i wok long joinim lain bilong yumi bikos ol i lukim olsem yumi bilip long God na yumi bilip tru olsem Jehova i kamapim olgeta tok i stap long Baibel. (1 Tes. 2:13) Na tu, ol i lukim olsem yumi ol manmeri bilong Jehova i stap gut tru long sait bilong bilip, maski yumi karim bikpela hevi long han bilong Satan, em “god bilong dispela graun.”—2 Kor. 4:4.

 OLTAIM YU MAS LAIKIM OL ARAPELA

17, 18. Ol wokman bilong God i mas soim wanem pasin long ol narapela husat i no wanbilip?

17 Ol wokman bilong Jehova i mas soim wanem kain pasin long ol manmeri i no lotuim God tru? Taim yumi autim tok, yumi bungim olgeta kain manmeri—sampela i putim yau na sampela i les long putim yau. Maski ol man i putim yau o nogat, Baibel i kamapim ol stiatok long pasin yumi mas bihainim. Baibel i tok: “Oltaim tok bilong yupela i mas gutpela, olsem yupela i putim sol long en, na bai yupela inap save long wanem tok i stret long bekim long olgeta man wan wan.” (Kol. 4:6) Taim yumi bekim tok long ol manmeri husat i askim yumi long ol samting yumi bilip na wet long en, yumi mas “mekim olsem long pasin isi na pasin rispek” bikos yumi laikim tru ol narapela.—1 Pita 3:15.

18 Maski ol man i kros na mekim kain kain tok bilong daunim yumi, yumi mas soim olsem yumi laikim tru ol narapela. Yumi bihainim pasin bilong Jisas, olsem: “Taim ol i tok nogut long em, em i no bekim tok nogut long ol. Taim ol i givim pen long em, em i no tok long bagarapim ol, nogat. Em i putim ol samting long han bilong dispela man [Jehova] husat i save skelim ol samting long stretpela pasin.” (1 Pita 2:23) Maski yumi stap wantaim ol wanbilip o ol narapela, yumi mas soim pasin daun na bihainim dispela stiatok: “Yupela i no ken bekim rong narapela i mekim long yupela na yupela i no ken bekim tok nogut narapela i mekim long yupela, nogat. Yupela i mas toktok wantaim ol long gutpela pasin.”—1 Pita 3:8, 9.

19. Jisas i givim wanem tok bilong stiaim yumi long pasin yumi mas mekim long ol birua?

19 Taim ol wokman bilong Jehova i bihainim pasin daun, dispela i soim olsem ol i bihainim nambawan stiatok em Jisas i bin tokim ol long en. Taim Jisas i mekim Bikpela Tok Long Maunten, em i tok: “Yupela i harim pinis dispela tok: ‘Yu mas laikim ol arapela man na heitim ol birua bilong yu.’ Tasol mi tokim yupela olsem: Yupela i mas laikim yet ol birua bilong yupela na beten long ol man i save mekim nogut long yupela. Olsem bai yupela i soim olsem yupela i pikinini bilong Papa i stap long heven. Em i save mekim san bilong en i kam antap long ol man nogut na ol gutpela man, na em i save mekim ren i kam daun long ol stretpela man na ol man i no mekim stretpela pasin.” (Mat. 5:43-45) Yes, yumi ol wokman bilong God i mas lain long “laikim yet ol birua” bilong yumi maski ol i mekim wanem kain pasin long yumi.

20. Long nupela taim, bilong wanem ol manmeri bai bihainim pasin bilong laikim God na ol narapela? (Lukim piksa long kirap bilong stadi.)

20 Long olgeta samting ol manmeri bilong Jehova i mekim, ol i mas soim klia long pasin bilong ol olsem ol i laikim Jehova na ol narapela. Maski sapos sampela i no amamas long harim tok bilong Kingdom, yumi mas soim pasin laikim long ol taim ol i nidim helpim. Aposel Pol i tok: “Yupela i no ken larim wanpela dinau bilong yupela i stap. Wanpela dinau tasol yupela i gat em long laikim ol arapela. Long wanem, man i laikim narapela, em i inapim lo. Lo i tok, ‘Yu no ken mekim pasin adaltri, Yu no ken kilim man i dai, Yu no ken stil, Yu no ken mangal,’ ol dispela lo wantaim ol arapela lo, olgeta i insait long dispela wanpela lo: ‘Yu mas laikim ol arapela man olsem yu laikim yu yet.’ Man i gat pasin laikim em i no save mekim pasin nogut long narapela. Olsem na pasin laikim em i inapim lo.” (Rom 13:8-10) Yumi ol Witnes Bilong Jehova i soim pasin laikim maski yumi stap long graun em Satan i bosim na ol manmeri i no stap wanbel, na ol i pait na bagarapim narapela narapela, na ol i mekim olgeta kain pasin nogut. (1 Jon 5:19) Long nupela taim, Satan na ol ensel nogut na ol manmeri nogut bai i no stap moa, olsem na ol manmeri bai bihainim pasin laikim long olgeta samting ol i mekim. Olgeta manmeri long graun bai i stap amamas tru taim ol i bihainim pasin bilong laikim God na ol narapela!