Skip to content

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

Trenim Tineja Long Mekim Wok Bilong Jehova

Trenim Tineja Long Mekim Wok Bilong Jehova

“Jisas i wok long kamap bikpela na savetingting bilong en tu i wok long i go bikpela, na God na ol man tu i wok long laikim em moa yet.”—LUK 2:52.

OL SINGSING: 41, 89

1, 2. (a) Sampela papamama i tingting planti long wanem samting taim pikinini i kamap tineja? (b) Yangpela Kristen i ken mekim wanem na dispela inap helpim em long i stap strong long bilip?

PAPAMAMA i save amamas tru taim pikinini i kisim baptais. Berenice em mama i gat 4-pela pikinini, na ol pikinini i kisim baptais paslain long ol i winim 14 krismas. Berenice i tok: “Mipela i amamas tru long lukim olsem ol pikinini bilong mipela i laik mekim wok bilong Jehova. Tasol mipela i save olsem ol i tineja, olsem na planti samting bai putim presa long ol.” Ating yu bai pilim tingting bilong Berenice sapos pikinini bilong yu tu em tineja o klostu nau em bai kamap tineja.

2 Wanpela saveman i stori olsem taim pikinini i kamap tineja, dispela inap givim hatwok long papamama na pikinini wantaim. Em i tok: “Long haptaim we pikinini i stap tineja, em i no stap olsem ‘longlong man’ o ‘liklik pikinini,’ nogat. Em taim we em bai kisim pasin bilong pilim ol samting long tingting, na em bai laik bung wantaim ol arapela, na traim save bilong em yet long mekim sampela samting.” Taim pikinini i stap tineja, em inap kisim pasin bilong i stap pren bilong Jehova, na putim mak bilong winim long wok autim tok, na em yet inap mekim  disisen long dediketim laip bilong em long Jehova na inapim dediket bilong em. Taim pikinini i kamap tineja, em gutpela taim bilong em long kamap strong long bilip, wankain olsem Jisas i mekim taim em i stap tineja. (Ritim Luk 2:52.) Orait, yupela papamama i mas mekim wanem taim pikinini i kamap tineja? Tingim Jisas: Taim em i kamap bikpela man, em i soim pasin laikim, pasin daun, na em i bihainim savetingting. Olsem wanem ol dispela pasin inap helpim yu long trenim pikinini long mekim wok bilong Jehova?

LAIKIM TINEJA PIKININI

3. Wai na Jisas i kolim ol aposel olsem ol pren?

3 Jisas i soim pasin laikim na pasin pren. (Ritim Jon 15:15.) Long taim bilong ol man i raitim Baibel, bosman i no save tokim wokboi long tingting hait na filings bilong em. Maski Jisas i stap bosman, em i stap pren tru bilong ol aposel. Jisas i lusim sampela haptaim long i stap wantaim ol na tokim ol long tingting bilong em, na em i putim gut yau taim ol i kamapim tingting i stap long bel bilong ol. (Mak 6:30-32) Jisas i toktok gut wantaim ol aposel, olsem na ol inap pas gut wantaim, na dispela i redim ol aposel long mekim gut wok em God bai givim long ol.

4. Olsem wanem yu inap i stap pren bilong pikinini na holim yet namba olsem papa o mama? (Lukim piksa long kirap bilong stadi.)

4 Michael i gat 2-pela pikinini, na em i tok: “Yumi ol papamama i no inap stap olsem ol wankrismas bilong ol pikinini, tasol yumi inap kamap pren bilong ol.” Ol pren i save lusim sampela haptaim long i stap wantaim. Beten na skelim sapos yu inap mekim sampela senis long wok mani na ol narapela samting bambai yu inap lusim bikpela haptaim long i stap wantaim ol pikinini. Ol pren i save mekim ol wankain samting. Olsem na lusim sampela haptaim long mekim ol samting em tineja i save mekim—harim feiveret musik bilong em, lukim feiveret muvi bilong em, o pilaim feiveret spot bilong em. Ilaria em wanpela meri i stap long Itali, na em i tok: “Papamama i soim olsem ol i laikim musik mi save harim. Papa i kamap bes pren bilong mi, olsem na mi amamas long toktok wantaim em long olgeta kain samting.” Sapos yu gat tineja na yu stap pren bilong em, dispela bai helpim em long i stap “pren tru” bilong Jehova, na yu no inap lusim namba bilong yu olsem papa o mama. (Sng. 25:14) Pikinini bai pilim olsem yu laikim em na rispektim em, na em i no inap surik long toktok wantaim yu. Em bai tokim yu long olgeta samting em i tingting long en.

5. Olsem wanem Jisas i helpim ol disaipel long kisim amamas long lusim bikpela haptaim long mekim wok bilong Jehova?

5 Jisas i laik bai ol disaipel na ol pren bilong em i kisim amamas long mekim wok bilong Jehova. Olsem na em i laik bai ol i givim bel tru long mekim wok bilong God. Jisas i laik bai ol i wok strong long helpim ol narapela manmeri long kamap disaipel! Em i promisim ol disaipel olsem em bai helpim ol na wok bilong ol bai karim kaikai.—Mat. 28:19, 20.

6, 7. Wai na ol papamama i mas kirapim ol pikinini long kisim pasin bilong mekim wok lotu long olgeta taim?

6 Ating yu laik bai tineja i stap strong long bilip, laka? Baibel i tok, yu mas “mekim bikpela long ol [pikinini] na trenim ol olsem Jehova i makim, na putim tingting bilong em long bel bilong ol.” (Efe. 6:4) God i givim wok long yu, olsem na yu mas yusim dispela wok long helpim pikinini long kisim pasin bilong mekim wok lotu long olgeta taim. Tingim dispela tok piksa: Yu strong long pikinini i mas i go long skul bikos skul bai helpim em. Na tu, yu laik bai em i amamas long kisim ol nupela save. Olsem tasol, ol gutpela papamama i laik bai pikinini i kisim helpim taim em i putim yau long “tingting bilong [Jehova]” long ol miting bilong kongrigesen na taim em i mekim ol narapela wok lotu. Yumi mas kisim skul i kam long God bikos dispela bai helpim yumi. Olsem na yu mas kirapim pikinini long laikim wok lotu na bihainim savetingting. (Snd. 24:14) Yu ken tingim ol samting Jisas i mekim bilong helpim ol disaipel, na yu ken bihainim pasin bilong em na helpim tineja  bambai em inap mekim gut wok autim tok. Helpim em long kisim pasin bilong amamas long skulim man long Tok Bilong God, na helpim em long kisim pasin bilong autim tok long olgeta taim.

7 Sapos yupela i mekim gut wok lotu long olgeta taim, olsem wanem dispela bai helpim tineja? Erin, em wanpela sista long Saut Afrika, em i tok: “Planti taim mipela ol pikinini i les na komplein long mekim Baibel stadi, go long miting, na autim tok. Sampela taim mipela i minim long mekim ol samting bilong pasim rot bilong mipela long mekim famili stadi. Tasol papamama i no larim wanpela samting i pasim rot bilong mipela long mekim famili stadi.” Erin i tok moa: “Dispela trening i helpim mi long kisim pasin bilong i no les kwik. Sapos wanpela samting i pasim mi long mekim wok lotu, mi pilim olsem mi mas kirap kwik long mekim gen dispela wok. Mi no inap mekim olsem sapos papamama i no bin strong long kirapim mipela long mekim wok lotu long olgeta taim. Sapos ol i bin bihainim tingting bilong mipela, long nau mi bai lusim ol miting na mi no inap mekim sampela wok lotu.”

STAP GUTPELA PIKSA LONG PASIN DAUN

8. (a) Olsem wanem Jisas i soim olsem em i no inap mekim olgeta samting long strong bilong em yet? (b) Taim Jisas i bihainim pasin daun, dispela i kirapim ol disaipel long mekim wanem?

8 Maski Jisas i gutpela olgeta, em i bihainim pasin daun na luksave olsem em i no inap mekim olgeta samting long strong bilong em yet, nogat, em i nidim helpim bilong Jehova. (Ritim Jon 5:19.) Taim Jisas i bihainim pasin daun, yu ting dispela i pasim ol disaipel long rispektim em? Nogat tru. Oltaim em i askim Jehova long helpim em, olsem na dispela i kirapim ol disaipel long trastim em moa yet. Bihain, ol disaipel tu i bihainim pasin daun olsem Jisas i bin mekim.—Apo. 3:12, 13, 16.

9. Taim yu tok sori long ol popaia bilong yu, na luksave long ol samting yu no inap long mekim, hau bai dispela i helpim tineja?

9 Yumi no wankain olsem Jisas bikos yumi sinman na yumi save mekim ol popaia. Yu mas bihainim pasin daun na luksave olsem yu no inap mekim planti samting long strong bilong yu yet, na tokaut olsem yu mekim popaia. (1 Jon 1:8) Yu bai rispektim husat? Yu bai rispektim bosman husat i tokaut long rong bilong em, o bosman husat i no tok sori long rong em i mekim? Taim tineja i harim yu tok sori long popaia yu mekim, em bai rispektim yu moa yet. Em tu bai lain long tokaut long ol popaia em i mekim. Rosemary em mama bilong 3-pela tineja, na em i tok: “Mipela i tokaut long ol popaia bilong mipela, na dispela i kirapim ol pikinini long toktok wantaim mipela taim ol i gat hevi. Mipela i luksave olsem mipela yet i no inap helpim ol, olsem na mipela i tokim ol long ol samting ol inap skelim bilong kisim helpim. Taim ol i nidim helpim, oltaim mipela i tokim ol long skelim ol buk na nius bilong yumi we i kamapim ol tok bilong Baibel, na mipela i save beten wantaim ol.”

10. Olsem wanem Jisas i soim pasin daun taim em i tokim ol disaipel long samting ol i mas mekim?

10 Jisas i gat namba long tokim ol disaipel long ol samting ol i mas mekim. Tasol planti taim em i save mekim pasin daun na tokim ol long risen bilong tok em i mekim. Olsem: Taim em i kirapim ol disaipel long painim Kingdom pastaim na stretpela pasin bilong God, em i kolim risen: “[God] bai givim olgeta dispela samting long yupela.” Jisas i tok: “Yupela i mas lusim pasin bilong skelim ol arapela olsem jas.” Bihain, em i kolim risen bilong tok em i mekim: “Nogut ol i skelim yupela tu. Dispela skel yupela i skelim ol arapela long en olsem jas, long dispela wankain skel tasol ol bai skelim yupela tu.”—Mat. 6:31–7:2.

11. Sapos yu papa o mama na yu putim lo o yu mekim disisen, wai na yu mas kolim risen bilong yu?

11 Taim yu putim wanpela lo o yu mekim disisen, yu ken stori gut long ol risen bilong yu. Sapos tineja i kliagut long risen bilong yu, em bai redi long bihainim tok bilong yu. Barry i gat 4-pela pikinini. Em i tok: “Sapos yu kolim ol risen, ol tineja bai trastim yu bikos ol i luksave olsem ol disisen  bilong yu i stret.” Tineja i wok long kamap bikpela man o meri, olsem na em bai i gat tingting bilong em yet. (Rom 12:1) Barry i tok moa: “Ol tineja i no ken bihainim filings bilong ol yet, nogat, ol i mas lain long skelim risen bilong samting ol i mas mekim na samting ol i no ken mekim, na dispela bai stiaim ol long mekim ol gutpela disisen.” (Sng. 119:34) Taim yu bihainim pasin daun na kolim risen bilong disisen yu mekim, tineja bai pilim olsem yu luksave olsem em i wok long kamap bikpela man o meri. Em bai lain long bihainim “gutpela tingting” na mekim disisen.

BIHAINIM SAVETINGTING NA PILIM TINGTING BILONG TINEJA

12. Olsem wanem Jisas i bihainim savetingting na em i helpim Pita?

12 Jisas i bihainim savetingting na em i luksave long ol samting em i ken mekim bilong helpim ol disaipel. Aposel Pita i laik helpim Jisas, olsem na em i tokim Jisas long marimari long em yet na bai ol birua i no ken kilim em i dai. Tasol Jisas i skelim tok bilong Pita na em i luksave olsem Pita i holim tingting kranki. Jisas i laik helpim Pita na ol narapela disaipel, olsem na em i givim tok kaunsel, na em i kolim ol hevi bai painim man husat i tingim laik bilong em yet, na em i kolim ol blesing bai painim man husat i daunim laik bilong em yet. (Mat. 16:21-27) Pita i kisim skul long tok Jisas i mekim.—1 Pita 2:20, 21.

13, 14. (a) Wanem ol samting inap soim klia olsem bilip bilong pikinini i wok long kamap slek? (b) Hau bai yu inap bihainim savetingting na helpim gut pikinini?

13 Yu ken beten askim Jehova long givim yu savetingting bambai yu inap kliagut long ol samting yu ken mekim bilong helpim tineja. (Sng. 32:8) Hau bai yu luksave olsem pikinini i wok long kamap slek long bilip? Ating em i no amamas moa, o em i mekim kain kain tok bilong daunim ol bratasista, o em i mekim ol samting long pasin hait. No ken hariap long kisim tingting olsem pikinini i hait long yu na em i mekim bikpela rong. * Na tu, no ken ting olsem ol samting pikinini i mekim i stret tasol.

Helpim pikinini long kisim ol pren insait long kongrigesen (Lukim paragraf 14)

14 Bihainim pasin bilong Jisas na soim rispek taim yu givim askim. Sapos yu yusim baket long kisim wara long hulwara na yu hariap tumas long pulim baket i kam antap, sampela wara bai kapsait. Olsem tasol, sapos yu strong tumas long pikinini i mas bekim ol askim bilong yu, dispela bai  pasim em long tokaut long tingting tru bilong em. (Ritim Sindaun 20:5.) Ilaria, em yumi stori pinis long em, em i tok: “Taim mi stap tineja, mi save lusim bikpela haptaim moa long stap wantaim ol wanklas na mi no bihainim rot bilong tok i tru. Dispela i mekim na mi no stap amamas, na papamama i luksave long dispela. Wanpela apinun, ol i tokim mi olsem ol i luksave olsem mi no stap amamas, na ol i askim mi sapos mi gat sampela hevi. Mi krai na tokim ol long hevi bilong mi, na mi askim ol long helpim mi. Ol i hagim mi na tokim mi olsem ol i pilim hevi bilong mi, na ol bai helpim mi.” Kwiktaim papamama bilong Ilaria i helpim em long kisim ol nupela pren insait long kongrigesen.

15. Olsem wanem Jisas i bihainim savetingting long pasin em i mekim long ol narapela?

15 Jisas i bihainim savetingting na em i luksave long ol samting em i ken mekim bilong helpim ol disaipel, na em i luksave tu long gutpela wok ol i mekim. Taim Nataniel i harim olsem Jisas i kam long Nasaret, em i askim olsem: “Taun Nasaret inap kamapim wanpela gutpela samting?” (Jon 1:46) Olsem wanem? Taim yu skelim tok bilong Nataniel, bai yu tingim em olsem man bilong luk daun long ol narapela? O, man bilong mekim wansait pasin? O, man i no gat bilip? Jisas i bihainim savetingting na em i tingim gutpela pasin bilong Nataniel. Jisas i kolim em olsem “gutpela man Israel husat i no gat pasin giaman i stap long em.” (Jon 1:47) Jisas inap save long tingting i stap long bel bilong ol man, olsem na em inap luksave long gutpela pasin bilong ol.

16. Hau bai yu helpim tineja long kamapim ol gutpela pasin?

16 Yu no inap save long tingting i stap long bel bilong man, tasol God inap helpim yu long bihainim savetingting. Olsem wanem? Bai yu larim savetingting i stiaim yu long luksave long ol gutpela pasin bilong tineja? I no gat man i laik bai ol narapela i kolim em olsem “man bilong mekim trabel.” Long toktok na tingting bilong yu, no ken kolim pikinini olsem “bikhet pikinini” o “pikinini bilong kamapim trabel.” Maski sapos pikinini i hatwok long bihainim stretpela pasin, tokim em olsem yu luksave long ol gutpela pasin bilong em, na yu luksave tu olsem em i laik tru long bihainim stretpela pasin. Luksave long ol senis em i mekim na tok amamas long em. Givim sampela wok moa long em, na dispela bai helpim em long kamapim ol gutpela pasin. Jisas i mekim olsem long ol disaipel. Narapela nem bilong Nataniel em Bartolomyu. Inap wan na hap yia bihain long Jisas i bungim em, Jisas i makim em long kamap wanpela aposel, na Nataniel i stap strongpela Kristen. (Luk 6:13, 14; Apo. 1:13, 14) Taim yu tok amamas long pikinini na strongim em, dispela bai helpim em long pilim olsem Jehova inap yusim em long mekim wok bilong Kingdom, na pikinini i no inap kisim tingting kranki na pilim olsem em i save mekim popaia long olgeta taim.

TRENING I KAMAPIM BIKPELA AMAMAS

17, 18. Taim yu givim bel tru long helpim tineja long mekim wok bilong Jehova, wanem gutpela samting inap kamap?

17 Taim yu lukautim ol pikinini, sampela taim yu inap pilim wankain olsem aposel Pol—em i bin helpim planti manmeri long kamap Kristen, na em i stap olsem papa bilong ol. Em i “wari tru na bel bilong [em] i hevi stret” bikos em i “laikim” tru ol Kristen long Korin em ol i stap olsem ol pikinini bilong em long sait bilong bilip. (2 Kor. 2:4; 1 Kor. 4:15) Victor em papa bilong 3-pela pikinini, na em i tok: “I hatwok tru long lukautim ol pikinini long taim ol i stap tineja. Tasol mipela i kisim bikpela amamas moa winim ol hevi i painim mipela. Jehova i helpim mipela, olsem na mipela i amamas long pas gut wantaim ol pikinini.”

18 Wok strong yet long trenim pikinini long mekim wok bilong Jehova. Taim yu soim pikinini olsem yu laikim em tru, yu bai amamas tru taim em i dediket na baptais na “wokabaut yet long tok i tru.”—3 Jon 4.

^ par. 13 Papamama i ken yusim buk Sampela Askim Bilong Ol Yangpela—Ol Gutpela Bekim, p. 317, na buk Questions Young People Ask—Answers That Work, Vol. 2, p. 136-141.