“Mekim bilip bilong mi i kamap strong moa!”—MAK 9:24.

OL SINGSING: 81, 135

1. Sapos yumi gat bilip, dispela bai helpim yumi olsem wanem? (Lukim piksa long kirap bilong stadi.)

OLSEM WANEM? Wanpela taim yu bin tingim kain askim olsem, ‘Long taim bilong traipela hevi tru, Jehova bai seivim kain man olsem mi na mi inap kisim laip long nupela taim, o nogat?’ Sapos yumi laik abrusim bagarap, orait yumi mas mekim sampela samting. Aposel Pol i kolim wanpela bikpela samting, na em i tok: “Man i no gat bilip em i no inap mekim God i amamas long em.” (Hib. 11:6) Ating olgeta man bai pilim olsem ol i gat bilip. Tasol Baibel i tok, “bilip i no samting olgeta man i gat.” (2 Tes. 3:2) Ol dispela skripsa i helpim yumi long luksave olsem, em i bikpela samting tru long yumi mas mekim bilip bilong yumi i kamap strong moa.

2, 3. (a) Pita i tok bilip bai helpim yumi olsem wanem? (b) Yumi bai skelim wanem ol askim?

2 Aposel Pita i kamapim klia olsem bilip em i bikpela samting. Em i tok, “bilip bilong [yumi], em ol traim i mekim i kamap strong pinis, i ken stap olsem rot bilong kisim biknem na glori na ona taim Jisas Krais i kamap ples klia.” (Ritim 1 Pita 1:7.) Taim bilong traipela hevi tru i kam klostu pinis, olsem na yumi mas i gat strongpela bilip bambai King bilong yumi i givim biknem long yumi taim em i kamap ples klia. Yumi laik i stap olsem “man i gat bilip, na dispela bilip i lukautim laip bilong yumi.” (Hib. 10:39) Olsem na yumi tu i ken mekim dispela tok: “Mekim  bilip bilong mi i kamap strong moa!” (Mak 9:24) O, yumi ken mekim wankain tok olsem ol aposel bilong Jisas i mekim, ol i tok: “Yu mas mekim bilip bilong mipela i kamap bikpela moa.”—Luk 17:5.

3 Yumi laik mekim bilip bilong yumi i kamap bikpela moa, olsem na yumi laik save: Olsem wanem yumi inap kisim pasin bilong bilip? Olsem wanem yumi inap soim olsem yumi gat bilip? Bilong wanem yumi ken bilip olsem God bai harim ol beten bilong yumi na mekim bilip bilong yumi i kamap bikpela moa?

KISIM PASIN BILONG BILIP

4. Eksampel bilong husat lain inap kirapim yumi long strongim bilip bilong yumi?

4 Yumi inap kisim skul long planti bilip lain em stori bilong ol i stap long Baibel, long wanem, “olgeta tok ol i bin raitim long bipo, ol i bin raitim bilong skulim yumi.” (Rom 15:4) Taim yumi ritim stori bilong ol kain lain olsem Abraham, Sara, Aisak, Jekop, Moses, Rahap, Gideon, na Barak, ol dispela stori inap kirapim yumi long skelim bilip bilong yumi yet. (Hib. 11:32-35) Na tu, taim yumi ritim ekspiriens bilong ol bratasista long nau em ol i stap strong long bilip, dispela inap kirapim yumi long wok hat long strongim bilip bilong yumi. *

5. (a) Olsem wanem Elaija i soim olsem em i gat strongpela bilip long Jehova? (b) Stori bilong Elaija i kirapim yumi long mekim wanem?

5 Yumi ken skelim stori bilong profet Elaija. Tingim ol samting i kamap na i opim rot long em inap soim klia olsem em i gat strongpela bilip long Jehova. Taim Elaija i tokim King Ahap olsem Jehova bai mekim bikpela san i kamap, Elaija i tok: “God i save stap oltaim na long nem bilong em, mi tokim yu stret, bai ren na wara bilong nait i no ken kam daun long graun . . . na bai i stap olsem inap long taim mi tok.” (1 Kin. 17:1) Elaija i bilip olsem Jehova bai lukautim em na ol narapela long ol samting ol i nidim. (1 Kin. 17:4, 5, 13, 14) Em i bilip olsem Jehova inap kirapim bek pikinini i dai pinis. (1 Kin. 17:21) Long maunten Karmel, Elaija i bilip tru olsem Jehova bai salim paia i kam daun na kukim ofa. (1 Kin. 18:24, 37) Taim Jehova i laik salim ren i kam na pinisim taim bilong bikpela san, ren i no kam yet, tasol Elaija i tokim Ahap olsem: “Yu go hariap na kaikai. Mi harim bikpela ren i pairap i kam.” (1 Kin. 18:41) Kain stori olsem i kirapim yumi long skelim yumi yet na painimaut olsem bilip bilong yumi i strong, o nogat.

OLSEM WANEM YUMI INAP STRONGIM BILIP?

6. Yumi mas askim God long givim wanem samting long yumi?

6 Yumi no inap kisim bilip long strong bilong yumi yet. Bilip em wanpela pasin em holi spirit i kamapim. (Gal. 5:22) Olsem na yumi mas bihainim skultok bilong Jisas na beten askim Papa long givim holi spirit long yumi. Jisas i tok, Papa “bai givim holi spirit long ol man i askim em!”—Luk 11:13.

7. Wanem tok piksa i stret long ol samting yumi ken mekim bilong strongim bilip bilong yumi?

7 Taim yumi kisim pasin bilong bilip, yumi mas wok yet long kisim kaikai bilong strongim dispela bilip. Yumi ken tok piksa olsem: Bilip i kain olsem paia. Taim paia i kirap long lait, em bai kamapim bikpela lait. Tasol paia bai i dai isi isi sapos man i no putim paiawut long en. Paia bai dai olgeta na sit bilong paia tasol bai i stap. Tasol sapos oltaim yu putim paiawut, paia bai lait i stap oltaim. Olsem tasol, sapos oltaim yumi kisim skul long Tok Bilong God, bilip bilong yumi bai stap strong yet. Sapos oltaim yumi stadi long Baibel, yumi bai kirap long laikim tru ol tok bilong en na laikim tu Man i kamapim ol dispela tok, na dispela bai mekim bilip bilong yumi i kamap strong moa.

8. Yumi mas mekim wanem ol samting bambai yumi inap strongim na lukautim bilip?

8 Wanem sampela samting moa yu ken mekim bilong strongim na lukautim bilip? Yu bin stadi long Baibel i go inap long yu kisim baptais, na no  ken ting dispela save tasol em inap. (Hib. 6:1, 2) Yu mas luksave long ol tok profet bilong Baibel i kamap tru long nau, long wanem, dispela bai strongim yu long holim yet bilip. Na tu, yu ken yusim tok bilong Baibel long skelim bilip bilong yu. Yu ting yu mekim ol samting i soim klia olsem yu gat strongpela bilip?—Ritim Jems 1:25; 2:24, 26.

9, 10. Olsem wanem ol dispela samting i helpim yumi long kamap strong long bilip: (a) ol gutpela poroman? (b) ol miting bilong kongrigesen? (c) wok autim tok?

9 Aposel Pol i tokim ol wanbilip Kristen olsem ‘i gutpela moa sapos ol i strongim em na em i strongim ol, olsem bilip bilong em i ken strongim ol, na bilip bilong ol i ken strongim em.’ (Rom 1:12) Taim yumi bung wantaim ol wanbilip, yumi inap strongim bilip bilong narapela narapela. Tasol yumi bai kisim bikpela helpim moa taim yumi stap wantaim ol wanbilip “em ol traim i mekim [bilip bilong ol] i kamap strong pinis.” (Jems 1:3) Ol poroman nogut bai bagarapim bilip bilong yumi, tasol gutpela poroman bai strongim bilip bilong yumi. (1 Kor. 15:33) Dispela em wanpela risen na Baibel i tok “yumi no ken lusim pasin bilong bung wantaim,” nogat, “yumi mas strongim bel bilong narapela narapela.” (Ritim Hibru 10:24, 25.) Narapela risen bilong i go oltaim long ol miting em olsem, ol tok i kamap long miting bai strongim bilip bilong yumi. Dispela i stret wantaim tok bilong Pol, em i tok: “Ol man i harim tok pastaim na bihain ol i save bilip.” (Rom 10:17) Olsem wanem? Yumi gat pasin bilong i go oltaim long ol miting?

10 Taim yumi insait long wok autim tok, yumi strongim bilip bilong ol narapela na yumi strongim tu bilip bilong yumi yet. Wankain olsem ol Kristen long pastaim i bin mekim, yumi bilip tru long Jehova na yumi no pret long autim tok long kain kain taim.—Apo. 4:17-20; 13:46.

11. (a) Bilong wanem Kalep na Josua i gat strongpela bilip? (b) Olsem wanem yumi inap bihainim pasin bilong tupela?

11 Taim yumi luksave long ol samting Jehova i mekim bilong helpim yumi na bekim ol beten bilong yumi, dispela bai strongim bilip bilong yumi. Dispela samting i bin kamap long Kalep na Josua. Ol i soim olsem ol i bilip long Jehova taim ol i go lukstil long Graun Bilong Promis. Tasol taim ol i luksave olsem Jehova i stiaim olgeta samting ol i mekim, bilip bilong ol i kamap strong moa. Olsem na Josua i tok strong long lain Israel olsem: “God, Bikpela bilong yumi i bin givim yupela olgeta gutpela samting em i bin promis long givim yupela.” Bihain, Josua i tok moa olsem: “Yupela i mas lotu long Bikpela na oltaim yupela i mas mekim wok bilong en long olgeta strong bilong yupela. . . . Mi wantaim famili bilong mi, mipela bai i lotu long Bikpela tasol.” (Jos. 23:14; 24:14, 15) Taim yumi luksave long gutpela pasin bilong Jehova, yumi tu inap kamap strong long bilip.—Sng. 34:8.

KAMAPIM KLIA BILIP BILONG YUMI

12. Jems i tok, wanem samting bai soim klia olsem yumi gat bilip?

12 Olsem wanem yumi inap soim olsem yumi gat bilip? Disaipel Jems i bekim dispela askim na em i tok: “Long rot bilong ol gutpela wok bilong mi, bai mi soim yu bilip bilong mi.” (Jems 2:18) Ol wok yumi mekim bai soim klia olsem yumi gat strongpela bilip. Yumi ken skelim sampela eksampel.

Ol lain husat i givim bel tru long mekim wok autim tok, ol i kamapim klia olsem ol i gat strongpela bilip (Lukim paragraf 13)

13. Olsem wanem wok autim tok em wanpela rot bilong soim olsem yumi gat bilip?

13 Wok autim tok em nambawan gutpela rot bilong soim olsem yumi gat bilip. Taim yumi mekim dispela wok, yumi kamapim klia bilip bilong yumi olsem pinis bilong dispela haptaim bilong nau i klostu, na yumi bilip olsem yumi “mas wet liklik na em bai i kamap.” (Hab. 2:3) Wanpela rot bilong skelim bilip bilong yumi em olsem: Yumi ken skelim ol samting yumi mekim bilong sapotim wok autim tok. Olsem wanem? Yumi mekim olgeta samting yumi inap mekim bilong inapim tru dispela wok? (2 Kor. 13:5) Yes, taim yumi “tokaut long dispela bilip . . . long ai bilong ol manmeri, na God i kisim bek [ol],” yumi soim olsem yumi gat bilip.—Ritim Rom 10:10.

14, 15. (a) Long ol samting yumi mekim long olgeta wan wan de, olsem wanem yumi inap kamapim klia bilip bilong yumi? (b) Olsem wanem wanpela famili i soim olsem ol i gat strongpela bilip?

 14 Yumi inap kamapim klia bilip bilong yumi taim yumi karim ol hevi bilong wan wan de. Maski yumi sik, bel hevi, stap rabis, o yumi bungim ol narapela hevi, yumi mas bilip olsem Jehova na Pikinini bilong em bai givim “helpim long yumi long taim stret.” (Hib. 4:16) Yumi soim olsem yumi gat bilip taim yumi beten askim God long helpim yumi long ol narapela samting tu. Jisas i tok, yumi inap beten askim God long helpim yumi long sait bilong haus na klos, na askim em long “givim bret long [yumi] inap long dispela de.” (Luk 11:3) Ol stori i stap long Baibel i kirapim yumi long bilip olsem Jehova inap helpim yumi long ol samting yumi nidim. Taim bikpela san i kamap long Israel, Jehova i givim kaikai na wara long Elaija. Elaija “i go i stap klostu long wara Kerit. . . . Na long olgeta moning na apinun ol kotkot i save bringim bret na mit long em, na em i kaikai. Na em i save dring dispela wara.” (1 Kin. 17:3-6) Yumi bilip olsem Jehova inap opim rot bambai yumi inap kisim ol samting yumi nidim.

Yumi kamapim klia bilip bilong yumi taim yumi karim ol hevi bilong wan wan de (Lukim paragraf 14)

15 Yumi bilip olsem sapos yumi bihainim ol stiatok bilong Baibel, dispela inap kirapim yumi long mekim wok bambai yumi gat kaikai. Dispela samting i bin kamap long Rebecca na famili bilong em. Rebecca, em wanpela sista i marit na em i stap long Esia. Rebecca na famili bilong em i bihainim stiatok bilong Matyu 6:33 na Sindaun 10:4, na ol i putim wok bilong Kingdom i stap namba 1 na ol i mekim gut wok bilong ol. Rebecca i tok, wanpela taim man bilong em i pilim olsem presa bilong wok mani i laik bagarapim famili long sait bilong bilip, olsem na man bilong em i risain long wok. Tasol ol i gat 4-pela pikinini em ol i mas lukautim. Rebecca i tok: “Mipela i wokim na salim ol liklik kaikai olsem kek na loli. Inap planti yia mipela i mekim olsem, na mipela i luksave olsem Jehova i sambai long mipela. Olgeta taim mipela i gat kaikai bilong wan wan de.” Olsem wanem? Yu kamapim klia bilip bilong yu olsem Baibel i gat ol nambawan gutpela tok bilong stiaim ol manmeri long nau?

16. Wanem gutpela samting bai kamap sapos yumi bilip long God?

16 Yumi mas bilip tru olsem sapos yumi bihainim  tok bilong God, dispela bai helpim yumi. Pol i kolim tok bilong Habakuk, na em i tok: “Stretpela man bai stap laip long rot bilong bilip.” (Gal. 3:11; Hab. 2:4) Olsem na em i bikpela samting long yumi mas bilip long Man husat inap tru long helpim yumi. Pol i kirapim yumi long tingim gen olsem “strong bilong [God] i wok i stap insait long [yumi],” na long rot bilong dispela strong, “God inap mekim ol samting i winim tru ol samting [yumi] askim o tingting long en.” (Efe. 3:20) Ol wokman bilong Jehova i mekim olgeta samting ol inap mekim bilong inapim laik bilong God. Tasol ol i save olsem ol i no inap mekim olgeta samting long strong bilong ol yet, nogat, ol i bilip olsem Jehova bai blesim wok bilong ol. Yumi amamas olsem God i sambai long yumi.

GOD I BEKIM OL BETEN

17. (a) Taim ol aposel i beten askim God long mekim bilip bilong ol i kamap bikpela moa, olsem wanem God i bekim beten bilong ol? (b) Taim yumi beten askim God long mekim bilip bilong yumi i kamap bikpela moa, bilong wanem yumi ken bilip olsem em bai bekim beten bilong yumi?

17 Ating nau yumi pilim wankain olsem ol aposel i bin pilim taim ol i tokim Jisas: “Yu mas mekim bilip bilong mipela i kamap bikpela moa.” (Luk 17:5) Long Pentikos 33 C.E., ol i kisim bekim bilong beten bilong ol. Long dispela taim, Jisas i kapsaitim holi spirit long ol na ol inap kliagut long ol samting God i tingting pinis long mekim. Dispela i strongim bilip bilong ol. Olsem na ol inap tru long mekim bikpela wok moa bilong autim tok. (Kol. 1:23) Sapos yumi beten askim God long mekim bilip bilong yumi i kamap bikpela moa, yu ting em bai bekim beten bilong yumi? Baibel i tok God bai bekim beten bilong yumi sapos “samting yumi askim em long en . . . i stret wantaim laik bilong em.”—1 Jon 5:14.

18. Olsem wanem Jehova i blesim ol lain husat i bilip long em?

18 Jehova i save amamas long ol manmeri husat i bilip tru long em. Jehova bai bekim beten bilong yumi taim yumi askim em long mekim bilip bilong yumi i kamap bikpela moa, na bilip bilong yumi bai kamap strong moa yet. Dispela bai opim rot long yumi “inap long go insait long kingdom bilong God.”—2 Tes. 1:3, 5.

^ par. 4 Lukim laip stori bilong Éva Josefsson (Wastaua bilong Jun 1, 1998), Feliks Borys (Kirap! bilong Novemba 8, 1994), na Brunella Inconditi (Wastaua bilong Julai 1, 1994).