Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

Wastaua—Stadi Edisen  |  Oktoba 2015

“Ol Man i Gat Liklik Save Tasol, Ol i Save Bilipim Olgeta Kain Tok”

“Ol Man i Gat Liklik Save Tasol, Ol i Save Bilipim Olgeta Kain Tok”

“Longlong man i no save ritim niuspepa; tasol sapos man i ritim niuspepa na bilipim tok em i ritim, dispela man i longlong tru.”—August von Schlözer, em wanpela saveman long Jemani (1735-1809).

INAP 200 yia i go pinis, ol man i no bilipim olgeta stori i kamap long niuspepa. Long nau tu, ol man i no ken bilipim olgeta stori long Intenet. Olgeta kain infomesen i stap long Intenet, ol trupela stori we inap helpim yumi, na ol giaman stori we inap putim hevi long yumi. Tasol yumi mas skelim gut wanem ol tok yumi inap bilipim. Ol lain i nupela long yusim Intenet, ol i tok maski wanpela ripot o nius i narapela kain long tok ol i harim o lukim long bipo, dispela tok em i tru bikos em i stap long Intenet o wanpela pren i salim long ol long rot bilong e-mail. Olsem na Baibel i givim tok lukaut olsem: “Ol man i gat liklik save tasol, ol i save bilipim olgeta kain tok. Tasol man i gat gutpela tingting, em i save was gut long ol pasin em i mekim.”—Snd. 14:15.

Olsem wanem yumi inap stap olsem “man i gat gutpela tingting” na luksave long ol trik, stori nating, na ol narapela giaman infomesen we i kamap long fon o kompiuta bilong yumi? Pastaim, askim yu yet olsem: ‘Dispela infomesen i kam long Web-sait i gat gutnem o long sampela man o lain mi no save long ol? O, sampela Web-sait i kamapim klia pinis olsem dispela infomesen i no tru?’ * Sapos i olsem, orait mobeta yu bihainim “gutpela tingting.” (Snd. 7:7) Sapos yu pilim olsem wanpela tok i no tru, orait yu no ken bilipim. Na tu, sapos dispela infomesen i bagarapim gutnem bilong ol narapela, orait tingim: Husat bai kisim helpim long dispela kain infomesen? Wanem astingting bilong man i givim dispela infomesen?

OL MAN BILONG SPREDIM INFOMESEN

Sampela man i laik kisim biknem, olsem na ol i laik bai ol i kamap fes man long salim infomesen i go long olgeta lain bilong ol, na ol i no save painimaut sapos dispela infomesen em i tru na em bai kamapim wanem hevi. (2 Sml. 13:28-33) Tasol sapos yumi gat “gutpela tingting,” yumi bai tingim hevi inap kamap. Nogut dispela infomesen i bagarapim gutnem bilong wanpela man o wanpela oganaisesen.

Man i mas lusim sampela haptaim long painimaut sapos dispela infomesen i tru o nogat. Olsem na  sampela man i les na ol i salim tasol infomesen na larim ol narapela long mekim wok painimaut. Tasol man bai lusim hamas haptaim long mekim olsem? Yumi no laik bai haptaim bilong yumi i lus nating. (Efe. 5:15, 16) Sapos yu gat 2-pela tingting, orait no ken salim nating infomesen, nogat. Mobeta yu rausim dispela infomesen!

Askim yu yet: ‘Mi kisim pasin bilong salim tasol ol e-mail mi kisim long ol narapela? Mi bin salim e-mail long ol lain bilong mi na tok sori long ol stori giaman mi bin salim i go long ol? Wanpela man i bin tokim mi long stopim pasin bilong salim ol e-mail mi kisim long ol narapela i go long em?’ Tingim, ol manmeri yu salim e-mail long ol, ol tu i yusim Intenet, olsem na ol yet inap painimaut ol samting ol i laik save long en. I no gat wok long yu salim nating ol pani stori, ol vidio, o ol piksa slait long ol. Taim yu harim wanpela tok i kamap long miting o kibung na yu kisim rekoding bilong en o yu raitim sampela tok bilong en, i no stret long yu salim ol dispela samting i go long ol narapela. * Na tu, taim yu yet i mekim wok painimaut long wanpela samting, yu no ken salim tok bilong en o tok bilong ol skripsa bilong mekim Baibel Stadi, o ol bekim bilong ol askim bai kamap long miting bilong kongrigesen. Sapos yu mekim olsem, dispela bai pasim olgeta wan wan man long redim miting na mekim stadi bilong ol yet.

I stret long mi . . . fowedim dispela e-mail i go long ol narapela?

Yu mas mekim wanem sapos yu lukim wanpela nius long Intenet i bagarapim gutnem bilong oganaisesen bilong Jehova? Yu no ken ritim kain nius olsem. Sampela i ting ol i mas tokim ol narapela long dispela samting bambai ol inap kisim tingting bilong ol, tasol dispela bai opim rot long tok giaman i go long yau bilong planti man. Sapos bel bilong yumi i gat tok long samting yumi lukim long Intenet, yumi ken beten askim Jehova long givim savetingting long yumi, na yumi mas toktok wantaim ol strongpela brata long dispela samting. (Jems 1:5, 6; Jut 22, 23) Ol man i bin sutim ol tok giaman long Jisas, olsem na em i tok lukaut long ol disaipel olsem ol birua bai mekim nogut long ol na “giaman na sutim kain kain tok nogut long [ol].” (Mat. 5:11; 11:19; Jon 10:19-21) Yumi mas “tingting gut” na yusim “gutpela save” na skelim husat ol man “i save mekim tok i no stret” na “pasin bilong ol . . . i no stret tru.”—Snd. 2:10-16.

RISPEKTIM OL NARAPELA

Yumi tu i mas was gut sapos sampela wanbilip i salim ol stori o ekspiriens bilong ol arapela wanbilip i  kam long yumi. Maski sapos wanpela stori i tru, dispela i no makim olsem yumi mas tokim ol narapela long en. Sampela taim, i no stret long tokim ol narapela long stori tru bilong ol narapela bratasista; dispela i no pasin laikim. (Mat. 7:12) Sapos yumi harim stori bilong sampela na yumi tokim ol narapela, dispela stori i no inap strongim ol. (2 Tes. 3:11; 1 Tim. 5:13) Sampela tok i no bilong olgeta man long save long en, na yumi mas rispektim wok bilong ol lain husat i gat rait long autim dispela tok long taim stret bilong en na long stretpela rot. Hevi inap kamap sapos yumi autim sampela samting paslain long taim stret bilong en.

Long nau, insait long sampela minit tasol yumi inap salim ol stori long planti man, em ol trupela stori we inap helpim yumi, na ol giaman stori we inap putim hevi long yumi. Taim man i salim e-mail o teks mesis long narapela, em i mas luksave olsem dispela tok inap i go long olgeta hap bilong graun insait long sampela minit tasol. Olsem na yumi mas daunim laik bilong salim kwik olgeta kain tok. Sapos yumi ritim sampela stori, yumi mas tingim olsem yumi no inap saspek nating long ol narapela sapos yumi gat pasin laikim, na yumi no inap bilipim nating olgeta tok. Na tu, sapos yumi gat pasin laikim, yumi no inap bilipim nating ol tok giaman ol man i mekim bilong bagarapim gutnem bilong oganaisesen bilong Jehova. Ol dispela tok giaman i kam long ol manmeri husat i stap sleiv bilong “papa bilong pasin giaman,” em Satan. (Jon 8:44; 1 Kor. 13:7) Long olgeta de, yumi save kisim planti infomesen. Olsem na sapos yumi gat “gutpela tingting,” yumi bai mekim gutpela disisen long wanem tok yumi bai bilipim na wanem tok yumi bai rausim. Olsem Baibel i tok: “Pasin bilong ol man i gat liklik save, i save kamap olsem pasin bilong ol longlong man. Tasol save bilong ol man i gat gutpela tingting i olsem gutpela bilas long het bilong ol.”—Snd. 14:18.

^ par. 4 Ol stori nating na ol trik em ol man i save pinis long en i save kamap olgeta taim long Intenet, na sampela taim ol i save mekim ol liklik senis bambai ol man i bilipim ol dispela tok.

^ par. 8 Lukim “Askim” long Wok Kingdom Bilong Yumi, Epril 2010.