“Yu mas tingting strong long ol dispela samting, na givim yu yet olgeta long dispela samting, na bai olgeta manmeri i ken lukim klia olsem yu wok long kamap strong moa.”—1 TIM. 4:15.

OL SINGSING: 57, 52

1, 2. Hau na kru bilong yumi i narapela kain?

TOKPLES i helpim ol man long rit, rait, toktok, kliagut long ol tok, beten, na mekim ol singsing bilong litimapim nem bilong Jehova. Kru insait long het bilong yumi i opim rot long olgeta dispela samting i kamap. Sampela hap bilong kru i salim ol toksave i go i kam long olgeta hap bilong bodi. Kirap long bipo i kam inap long nau, ol saientis i no kliagut yet long wok bilong kru. Kru bilong yumi i narapela kain tru, olsem na yumi inap lainim ol tokples. Wanpela profesa i tok: “Ol pikinini inap lainim kwik ol tokples, na dispela em wanpela samting i mekim na kru bilong [ol man] i narapela kain tru.”

2 Taim God i wokim yumi, em i givim wanpela presen long yumi—kru i helpim yumi long lainim kain kain tokples. (Sng. 139:14; Rev. 4:11) I gat narapela samting tu i mekim na kru bilong yumi i narapela kain. Yumi ol man i narapela kain long ol animal bikos God i wokim yumi “olsem [Em] yet.” Yumi stap fri long yusim tokples yumi save long en long litimapim nem bilong God.—Stt. 1:27.

3. Jehova i givim wanem naispela presen bilong helpim yumi long kisim savetingting?

3 Olgeta manmeri husat i laik givim biknem long Krieta bilong ol tokples, ol inap yusim Baibel, em gutpela presen i kam long God. Yumi gat Baibel olgeta o hap bilong en long winim 2,800 tokples. Taim yu kisim save long tok bilong Baibel, i olsem yu kisim tingting  bilong God na putim long tingting bilong yu. (Sng. 40:5; 92:5; 139:17) Yu inap kisim amamas long tingim tingim ol samting we “inap givim yu savetingting na bai God i ken kisim bek yu.”—Ritim 2 Timoti 3:14-17.

4. (a) Yumi inap tingim tingim wanem ol samting? (b) Yumi bai skelim wanem ol askim?

4 Taim yumi tingim tingim wanpela samting, yumi inap tingim gutpela samting o samting nogut. (Sng. 77:12; Snd. 24:1, 2) Em gutpela moa long yumi lusim sampela haptaim long tingim tingim God Jehova na Pikinini bilong em, Jisas Krais. (Jon 17:3) Orait, olsem wanem pasin bilong rit i poroman wantaim pasin bilong tingim tingim ol samting? Yumi ken tingim tingim wanem ol samting? Olsem wanem yumi inap kisim amamas long pasin bilong tingim tingim ol samting?

MEKIM GUT STADI

5, 6. Taim yu rit, yu ken mekim wanem na bai yu inap kliagut long tok yu ritim na tingim yet dispela tok?

5 Kru bilong yu inap helpim yu long mekim ol samting we yu yet i no tingim. Kain olsem: Yu no inap luksave olsem yu wok long pulim win, wokabaut, ron long baisikol, o yusim ol pinga long taipim ol tok. Dispela i wankain tu long taim yumi rit. Olsem na yu mas tingim gut mining bilong ol tok yu ritim. Taim yu kamap long pinis bilong paragraf, o paslain long yu kirap rit long narapela liklik het tok, yu mas malolo liklik na tingim tingim samting yu ritim bambai yu inap kliagut long ol tok. Em tru olsem sampela samting inap pulim nabaut tingting na yu no inap tingim gut samting yu ritim. Yu ken mekim wanem na bai ol narapela samting i no ken pulim tingting bilong yu?

6 Ol saientis i painimaut olsem taim yumi kolim ol tok long maus, dispela bai helpim yumi long tingim gut ol tok yumi ritim. Man i wokim kru bilong yumi i save long dispela. Olsem na God i tokim Josua olsem taim em i ritim buk i kamapim Lo Bilong God, em i mas “ritim isi” long maus. (Ritim Josua 1:8. *) Yu bai luksave olsem taim yu ritim Baibel na kolim tok bilong en long maus, yu bai tingim dispela tok inap longpela taim. Dispela bai helpim yu long putim tingting olgeta i go long samting yu ritim.

7. Wanem taim em gutpela taim long tingim tingim Tok Bilong God? (Lukim piksa long kirap bilong stadi.)

7 Taim yumi rit, yumi no inap yusim tingting olgeta long rit, olsem na tingting inap senis kwik na tingim ol narapela samting. Tasol taim yumi laik tingim tingim ol tok yumi ritim, yumi mas yusim tingting olgeta bilong yumi. Gutpela taim bilong tingim tingim ol tok yu ritim em long taim yu malolo na yu stap long wanpela hap i no gat planti nois. Man bilong raitim song i luksave olsem, taim em i slip long bet long nait, dispela em gutpela taim bilong tingim tingim ol samting. (Sng. 63:6) Jisas i gutpela olgeta, olsem na em i save olsem taim em i stap long hap i no gat nois, em inap tingim tingim gut ol samting na beten.—Luk 6:12.

OL GUTPELA SAMTING BILONG TINGIM TINGIM

8. (a) Yumi inap skelim na tingim tu wanem ol narapela samting? (b) Jehova i pilim olsem wanem taim yumi lusim sampela haptaim long toktok long ol gutpela samting em i wokim?

8 Taim yu ritim Baibel, i gat ol narapela samting tu yu ken mekim. Taim yu lukim ol naispela samting God i wokim, olsem plaua, maunten, na solwara, yu mas lusim sampela haptaim long skelim na tingim ol dispela samting. Dispela bai kirapim yu long litimapim nem bilong Jehova long ol gutpela samting em i wokim, na yu inap toktok wantaim wanpela pren na kamapim amamas bilong yu long ol dispela samting. (Sng. 104:24; Apo. 14:17) Taim yumi beten long Jehova na kamapim  tenkyu bilong yumi long ol samting em i wokim, yu ting em bai amamas long harim beten bilong yumi? Baibel i mekim dispela tok long yumi ol lain i stap nau long dispela taim nogut bilong las de. Em i tok: “Ol manmeri i save stap aninit long Bikpela na i harim tok bilong en, ol i toktok long ol yet, na Bikpela i harim toktok bilong ol. Na Bikpela i tok, na long heven ol i raitim wanpela buk i gat nem bilong ol manmeri i save stap aninit long Bikpela na i tingting long em oltaim.”—Mal. 3:16.

Yu save tingim tingim hevi i painim Baibel sumatin bilong yu, na ol samting yu ken mekim bilong helpim em? (Lukim paragraf 9)

9. (a) Pol i kirapim Timoti long tingim wanem samting? (b) Olsem wanem yumi inap bihainim skultok bilong Pol taim yumi redim yumi yet long i go autim tok?

9 Aposel Pol i tokim Timoti long “tingting strong” long gutpela samting bai kamap long pasin bilong em long toktok, wokabaut bilong em, na pasin bilong em long autim tok. (Ritim 1 Timoti 4:12-16.) Wankain olsem Timoti, yumi gat planti wok bilong lotu em yumi ken skelim na tingim. Taim yumi redim yumi yet long mekim Baibel stadi wantaim narapela, yumi mas lusim sampela haptaim long tingim tingim ol tok yumi bai stadi long en. Yumi mas tingim wanpela askim we bai kirapim sumatin long kamapim tingting bilong em, o wanpela tok piksa we bai helpim em long kamap strong long bilip. Dispela bai strongim bilip bilong yumi na yumi bai givim bel olgeta long stadi gut wantaim sumatin. Wankain samting bai kamap sapos yumi redim gut bel bilong yumi paslain long yumi go autim tok. (Ritim Esra 7:10. *) Taim yu ritim wanpela sapta long buk Aposel, dispela bai “kirapim yu” long givim bel tru long autim tok, wankain “olsem man i winim paia na paia i lait strong.” Taim yumi tingim tingim ol skripsa yumi laik yusim na ol magasin yumi laik tilim, dispela bai helpim yumi long mekim gut wok autim tok. (2 Tim. 1:6) Tingim wanem kain lain i stap long teritori na  wanem kain tok inap kirapim laik bilong ol long putim yau. Sapos yumi redim yumi yet, yumi bai givim bel olgeta long autim tok na yusim Tok Bilong God long “kamapim klia pawa bilong holi spirit.”—1 Kor. 2:4.

10. Wanem ol narapela samting inap helpim yumi long tingim tingim ol tok bilong God?

10 Olsem wanem? Yu save raitim sampela tok taim yu harim pablik tok na tok i kamap long kibung? Sapos yu lusim sampela haptaim long skelim gen ol tok yu raitim, dispela bai helpim yu long tingim tingim skul yu kisim long Baibel na long oganaisesen bilong God. Na tu, yumi inap ritim na tingim tingim ol nupela tok i stap long Wastaua na Kirap! em yumi kisim long olgeta mun, na ol nupela buk na nius yumi kisim long taim bilong kibung. Taim yu ritim ol ekspiriens i stap long Yiabuk, i gutpela long yu lusim sampela haptaim long tingim tingim ol dispela ekspiriens paslain long yu ritim narapela. Dispela bai helpim yu long tingim gut stori yu ritim na pilim tru ol samting i kamap. Ating yu ken putim mak aninit long ol bikpela tok na raitim sampela tok klostu long paragraf, na dispela inap helpim yu taim yu redim yu yet long mekim gobek, mekim sepeding visit, o redim wanpela tok. Bikpela samting moa em olsem: Taim yu ritim ol buk na nius bilong Baibel na yu lusim sampela haptaim long tingim ol tok yu ritim, dispela bai helpim yu long putim ol tok i go daun long bel, na yu bai tok tenkyu long Jehova long gutpela skul yu kisim.

TINGIM TINGIM TOK BILONG GOD

11. Long olgeta de, yumi mas tingim tingim wanem samting? Bilong wanem? (Lukim tu futnot.)

11 Tok Bilong God long Baibel em nambawan samting yumi mas tingim tingim long olgeta de. Olsem wanem sapos hevi i kamap na yu no gat Baibel? * Yu inap tingim yet ol tok em yu putim pinis long tingting bilong yu, kain olsem ol feiveret skripsa bilong yu na ol tok i stap long ol singsing bilong Kingdom. (Apo. 16:25) Spirit bilong God bai helpim yu long tingim bek ol gutpela tok yu lainim.—Jon 14:26.

12. Yumi ken mekim wanem bambai yumi inap kisim gutpela helpim long pasin bilong ritim Baibel?

12 Yumi ken makim sampela de long wik na bihainim sediul bilong Skul Tiokratik Bilong Autim Tok na ritim Baibel na tingim tingim ol tok yumi ritim. Na tu, yumi ken makim ol narapela de long tingim tingim ol tok bilong Jisas na ol wok em i bin mekim. Ating yu bai wanbel olsem planti manmeri i save long 4-pela buk long Baibel we i kamapim stori long laip bilong Jisas na wok autim tok em i bin mekim. (Rom 10:17; Hib. 12:2; 1 Pita 2:21) Ol manmeri bilong God i gat wanpela buk i kamapim ol stori bilong Jisas, na buk i stori long ol samting i kamap paslain na ol samting i kamap bihain. Olgeta wan wan sapta i kamapim ol stori i kam long 4-pela buk bilong Baibel we i stori long laip bilong Jisas. Olsem na dispela buk bai helpim yumi sapos yumi ritim gut na tingim tingim ol dispela stori.—Jon 14:6.

YUMI MAS TINGIM TINGIM OL SAMTING

13, 14. (a) Wai na yumi mas tingim tingim Tok Bilong God? (b) Dispela bai kirapim yumi long mekim wanem?

13 Taim yumi tingim tingim Tok Bilong God, dispela bai helpim yumi long kamap strong moa long bilip. (Hib. 5:14; 6:1) Sapos yumi no lusim bikpela haptaim long tingim tingim tok bilong Jehova na Jisas, yumi no inap stap strong long bilip. Yumi inap kamap slek long bilip na lusim tok i tru. (Hib. 2:1; 3:12) Jisas i tok lukaut olsem sapos “bel bilong [yumi] i stretpela na i gutpela,” tasol yumi no larim Tok Bilong God i stiaim yumi, yumi no inap “holimpas dispela tok.” Olsem na “ol wari bilong laip na mani samting na amamas bilong nau [bai] pulim [yumi]” na olgeta hatwok bilong yumi bai lus nating, i olsem kaikai “i no mau gut.”—Luk 8:14, 15.

 14 Yumi mas wok yet long tingim tingim Tok Bilong God. Dispela bai kirapim yumi long kamapim klia glori bilong Jehova, na bihainim ol pasin bilong em olsem Baibel i kolim. (2 Kor. 3:18) Taim yumi kisim sampela save moa long God na kamapim klia glori bilong em, dispela em gutpela blesing, na yumi bai wok yet long kisim save long olsem wanem yumi inap bihainim ol pasin bilong Papa bilong yumi long heven.—Sav. 3:11.

15, 16. (a) Taim yumi tingim tingim ol samting long sait bilong bilip, olsem wanem dispela i helpim yumi? (b) Wanem ol samting inap mekim na i hatwok long yumi tingim tingim ol samting long sait bilong bilip? (c) Wai na yumi mas bihainim yet pasin bilong tingim tingim ol samting?

15 Sapos yumi tingim tingim tok i tru, yumi bai wok strong long sambai long en. Yumi bai givim nupela strong long ol bratasista na ol manmeri yumi bungim long wok autim tok. Taim yumi lusim bikpela haptaim long tingim tingim nambawan presen em God i givim, em ofa bilong Jisas, yumi bai pilim tru pasin bilong pas gut wantaim Jehova, em Papa bilong yumi. (Rom 3:24; Jems 4:8) Mark em wanpela brata long Saut Afrika. Em i kalabus inap 3-pela yia bikos em i no laik insait long pait. Em i tok: “Pasin bilong tingim tingim wanpela samting i kain olsem yumi raun i go long wanpela naispela ples. Taim yumi lusim bikpela haptaim long tingim tingim Tok Bilong God, yumi bai kisim planti nupela save long God Jehova. Taim mi bel hevi o tingting planti long ol samting bai kamap bihain, mi save ritim Baibel na tingim tingim stori i stap long ol skripsa. Dispela pasin i helpim mi long i stap bel isi.”

16 Long nau, kain kain samting inap pulim tingting bilong yumi na i hatwok long tingim ol samting long sait bilong bilip. Patrick em wanpela brata long Afrika. Em i tok: “Tingting bilong mi i olsem wanpela boks we olgeta kain tok i pulap long en, na olgeta de mi mas skelim wanem ol tok mi laikim na wanem ol tok mi no laikim. Taim mi skelim gen ol tok i stap long tingting, planti taim mi luksave olsem ‘mi gat planti tingting long ol samting.’ Olsem na mi save beten na tokim Jehova long ol dispela samting, na long dispela rot tingting bilong mi i stap fri long tingim tingim gut ol samting. Maski sampela haptaim i lus paslain long mi ken tingim tingim ol samting long sait bilong bilip, mi pilim olsem mi pas gut moa wantaim Jehova. Dispela i helpim mi long kliagut moa long tok i tru.” (Sng. 94:19) Yumi kisim ol gutpela blesing taim yumi “skelim gut ol Rait Holi long olgeta de” na tingim tingim ol samting yumi kisim save long en.—Apo. 17:11.

YU MAKIM WANEM TAIM?

17. Yu makim wanem haptaim long tingim tingim Tok Bilong God?

17 Sampela i save kirap long moning na rit, tingim tingim ol samting ol i ritim, na beten. Sampela i mekim olsem long taim bilong belo. Yu inap mekim olsem long apinun o paslain long yu slip. Sampela i save amamas long ritim Baibel long moning na long nait, paslain long ol i slip. I olsem ol i bihainim tok bilong Baibel long “ritim . . . [buk bilong Lo] long san na long nait,” o long olgeta taim. (Jos. 1:8, NW) Sapos long olgeta de yumi save mekim sampela liklik samting, orait mobeta yumi lusim ol dispela samting na yusim dispela haptaim long tingim tingim Tok Bilong God.—Efe. 5:15, 16.

18. Wanem blesing bai painim ol manmeri husat i tingim tingim Tok Bilong God long olgeta de na wok strong long bihainim skul ol i kisim?

18 Planti skripsa i soim klia olsem God bai blesim ol manmeri husat i tingim tingim Tok Bilong God na wok strong long bihainim. (Ritim Song 1:1-3.) Jisas i tok: “Ol man i harim tok bilong God na bihainim, ol i ken amamas!” (Luk 11:28) Long olgeta de, taim yumi tingim tingim wok lotu bilong yumi, dispela bai kirapim yumi long givim ona long Man i wokim naispela kru bilong yumi. Em bai helpim yumi long i stap amamas long nau na kisim laip oltaim long nupela taim we stretpela pasin tasol bai i stap long en.—Jems 1:25; Rev. 1:3.

^ par. 6 Josua 1:8 (NW): “Dispela buk bilong Lo i no ken lusim maus bilong yu, na yu mas ritim isi long san na long nait, bambai yu ken was gut na bihainim olgeta tok i stap long dispela buk; sapos yu mekim olsem, olgeta samting yu mekim bai i kamap gutpela, na bai yu bihainim savetingting.”

^ par. 9 Esra 7:10 (NW): “Esra i redim bel bilong em long kisim save long Lo Bilong Jehova na bihainim dispela Lo, na skulim ol manmeri bilong Israel long olgeta tok bilong dispela Lo.”

^ par. 11 Lukim atikol “Mipela i Mekim Pait Bilong i Stap Strong Long Ol Samting Bilong Spirit” long Wastaua bilong Disemba 1, 2006.