Skip to content

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

Mekim Gut Wok Bilong Jehova

Mekim Gut Wok Bilong Jehova

“Maria i . . . wok long harim ol tok bilong [Jisas]. Tasol ol wok i pulim tingting bilong Marta.”—LUK 10:39, 40.

OL SINGSING: 94, 134

1, 2. (a) Bilong wanem Jisas i laikim Marta? (b) Marta i mekim wanem na dispela i soim olsem em i no gutpela olgeta?

BAIBEL i stori long wanpela meri, nem bilong em Marta. Yu save long sampela pasin bilong em? Baibel i kolim stret nem bilong Marta na tokaut olsem Jisas i laikim em. Tasol Jisas i laikim tu ol narapela meri husat i lotuim God, olsem Maria, em mama bilong em long graun, na narapela Maria, em susa bilong Marta. (Jon 11:5; 19:25-27) Bilong wanem ol rait bilong Gutnius i kolim nem bilong Marta?

2 Jisas i laikim Marta, long wanem, em i gat pasin bilong wok hat na mekim gut long olgeta kain lain, na tu, em i tingim tru pasin bilong lotuim God. Em i bilip tru long ol tok em Jisas i skulim ol man long en. Marta i bilip tru olsem Jisas em Mesaia em God i tok promis long salim i kam. (Jon 11:21-27) Marta i wankain olsem yumi, em i no gutpela olgeta. Wanpela taim, Jisas i go i stap long haus bilong famili bilong Marta, na Marta i pilim olsem em i mas tokim Jisas long stretim pasin bilong Maria. Olsem na Marta i tok: “Bikpela, yu no wari olsem susa bilong mi i larim mi tasol long mekim  ol samting? Tokim em long kam helpim mi.” (Ritim Luk 10:38-42.) Yumi inap kisim wanem skul long dispela stori?

OL WOK I PULIM TINGTING

3, 4. (a) Bilong wanem yumi inap tok olsem “Maria i bin makim gutpela samting long mekim”? (b) Jisas i givim wanem skultok long Marta? (Lukim piksa long kirap bilong stadi.)

3 Jisas i pilim tru gutpela pasin bilong Marta na Maria, na em i mekim ol tok bilong strongim bilip bilong tupela. Maria i laik kisim skul long Bikpela Tisa, olsem na em “i sindaun klostu long lek bilong Bikpela na wok long harim ol tok bilong em.” Marta tu inap mekim wankain pasin. Sapos Marta i mekim olsem, Jisas inap tok amamas long gutpela pasin bilong em long putim gut yau.

4 Marta i bisi long redim naispela kaikai na mekim ol narapela wok bilong amamasim Jisas. Tasol olgeta dispela wok i mekim Marta i tingting planti, na em i belhat long Maria. Jisas i lukim olsem Marta i laik mekim planti wok tumas, olsem na long gutpela pasin, em i tok: “Marta, Marta, yu tingting planti na wari long planti samting.” Em i tokim Marta olsem, sapos em i redim kaikai inap long 1-pela dis tasol, dispela bai inap long ol. Orait, Jisas i tanim na lukluk long Maria na mekim tok bilong soim olsem Maria i no mekim wanpela rong, na em i tok: “Maria i bin makim gutpela samting long mekim, na dispela samting i no inap tekewe long em.” Bihain, ating Maria bai lusim tingting long kaikai em i kisim long dispela taim, tasol em i no inap lusim tingting long gutpela tok amamas em Jisas i bin givim long em. Winim 60 yia bihain, aposel Jon i tok: “Jisas i laikim tru Marta na susa bilong en.” (Jon 11:5) Dispela tok i soim olsem Marta i bihainim tok bilong Jisas, na em i givim bel tru long mekim wok bilong Jehova long laip olgeta bilong em.

5. (a) Olsem wanem ol samting i kamap long nau i narapela kain long ol samting i kamap long taim bilong ol man i bin raitim Baibel? (b) Dispela i kamapim wanem askim?

5 Taim yumi skelim ol samting i save pulim tingting, olsem wanem ol samting long nau i narapela kain long ol samting long taim bilong ol man i bin raitim Baibel? Winim 60 yia i go pinis, wanpela saveman i toktok long ol sumatin bilong wanpela bikpela skul long Amerika. Em i tok: “Long nau, ol man inap salim kwik ol tok, na i gat ol masin bilong prinim kwik ol tok, na ol magasin i gat planti kala long en, na redio, ol muvi, na televisen. . . . Long olgeta de, yumi kisim planti tok we i pulim tingting bilong yumi . . . I no longtaim i go pinis, ol man i ting olsem taim bilong yumi em ‘Haptaim Bilong Kisim Nupela Save.’ Tasol em i wok long kamap ‘Haptaim Bilong Ol Samting Bilong Pulim Tingting.’” Nius Wastaua long tok Inglis, bilong Septemba 15, 1958 i tok: “Klostu long taim we bagarap bai painim ol manmeri bilong dispela graun, planti samting moa bai kamap bilong pulim tingting bilong ol manmeri.” Dispela tok em i tru olgeta! Olsem na dispela i kamapim wanpela bikpela askim olsem: Yumi ken mekim wanem na bai ol samting i no ken pulim tingting bilong yumi, na yumi inap bihainim pasin bilong Maria na putim tingting i go long ol samting long sait bilong lotu?

YUSIM GUT OL SAMTING BILONG GRAUN

6. Olsem wanem ol manmeri bilong Jehova i mekim gutpela wok long ol masin bilong dispela graun?

6 Oganaisesen bilong God long graun i sapotim wok bilong lotu i tru, olsem na yumi save yusim ol masin bilong dispela graun long mekim gutpela wok. Skelim piksa “Photo-Drama of Creation.” Em ol piksa slait i gat kala long en na ol i pilaim wantaim musik. Paslain long Wol Woa 1 na bihain long en, dispela piksa i bin mekim gut bel bilong planti milion manmeri long olgeta hap bilong graun. Laspela hap bilong dispela piksa i stori long Wan Tausen Yia we Jisas Krais bai mekim wok king, na bel isi tasol bai i stap. Bihain, ol i yusim redio long autim tok bilong Kingdom, na planti milion manmeri long olgeta hap bilong graun i harim dispela  tok. Long nau, kompiuta na Intenet i helpim tru wok bilong autim gutnius, na gutnius i go kamap long ol manmeri long ol liklik ailan na long olgeta hap bilong graun.

No ken larim ol liklik samting i pasim yu long mekim wok lotu (Lukim paragraf 7)

7. (a) Bilong wanem yumi no ken lusim bikpela haptaim tumas long mekim wok long ol samting bilong dispela graun? (b) Wanem samting i mas i stap bikpela samting moa long laip bilong yumi? (Lukim futnot.)

7 Baibel i tok lukaut olsem sapos yumi lusim bikpela haptaim tumas long yusim ol samting bilong graun, dispela inap putim hevi long yumi. (Ritim 1 Korin 7:29-31.) Sapos Kristen i no was gut, em inap lusim bikpela haptaim long mekim ol samting em i amamas long mekim na i no gat rong long en, olsem ritim buk, lukim program long TV, raun na lukim ples, lukim ol samting long stua, na painim ol nupela masin samting. Na tu, yumi inap lusim bikpela haptaim na stap kalabus long mekim ol kain samting olsem: Sekim ol samting long Intenet, salim teks mesis long ol narapela, na sekim ol tok i kamap long nius na long spots. * (Sav. 3:1, 6) Sapos yumi no skelim gut haptaim yumi lusim long mekim ol liklik samting, yumi inap lusim tingting long wok i bikpela samting moa, em wok bilong yumi long lotuim Jehova.—Ritim Efesus 5:15-17.

8. Bilong wanem em i bikpela samting tru long yumi mas bihainim skultok bilong Baibel na no ken laikim ol samting bilong dispela graun?

8 Satan i bosim dispela graun, olsem na em i redim ol samting bilong kirapim laik bilong yumi na pulim tingting bilong yumi. Dispela samting i bin kamap long taim bilong ol aposel, na em i kamap nau tu long taim bilong yumi. (2 Tim. 4:10) Olsem na yumi mas bihainim dispela skultok: “No ken laikim . . . ol samting bilong dispela graun.” Sapos long olgeta taim yumi wok strong long bihainim dispela skultok, “pasin bilong laikim Papa” bai kamap strong moa long yumi, na yumi bai sakim ol samting we inap pulim tingting bilong yumi. Yumi bai i stap redi long mekim laik bilong God, na oltaim em bai orait long yumi.—1 Jon 2:15-17.

PUTIM TINGTING I GO STRET

9. (a) Jisas i mekim wanem tok bilong helpim yumi long sait bilong bilip? (b) Olsem wanem Jisas i soim gutpela pasin yumi ken bihainim?

9 Taim Jisas i givim skultok long Marta, dispela tok i stret wantaim pasin bilong em na ol tok em i skulim ol man long en. Em i kirapim ol disaipel long “lukluk long wanpela samting tasol,” bambai ol inap mekim gut wok bilong Kingdom na i no gat wanpela samting i ken pulim tingting bilong ol. (Ritim Matyu 6:22, 33.)  Jisas i no gat haus o graun bilong em yet.—Luk 9:58; 19:33-35.

10. Taim Jisas i kirapim wok bilong em long autim tok, em i soim wanem gutpela pasin em yumi ken bihainim?

10 Planti samting i kamap taim Jisas i mekim wok autim tok na dispela inap pulim tingting bilong em, tasol em i no larim ol dispela samting i pundaunim em. Taim em i kirapim wok bilong em, em i bin skulim bikpela lain manmeri na wokim ol mirakel long Kaperneam, na ol manmeri i strong long em i no ken lusim taun bilong ol. Tasol Jisas i mekim wanem taim ol manmeri i mekim dispela tok? Em i tok: “Mi mas autim gutnius bilong Kingdom bilong God long ol arapela taun tu, long wanem, em long dispela as na God i salim mi i kam.” (Luk 4:42-44) Jisas i truim tok bilong em, na em i wokabaut na raunim olgeta hap bilong Palestain, na mekim wok autim tok na skulim ol man. Em i no gat sin, tasol em i pilim wankain olsem ol man bilong graun, na sampela taim em i pilim taiet stret, long wanem, em i bin wok hat tru long mekim wok bilong God.—Luk 8:23; Jon 4:6.

11. (a) Jisas i tok wanem long man husat i tok pait wantaim brata bilong em? (b) Jisas i givim wanem tok lukaut?

11 Narapela taim, Jisas i skulim ol disaipel long karim hevi taim ol man i birua long ol, na wanpela man i tok: “Tisa, tokim brata bilong mi long tilim ol samting bilong Papa na givim hap long mi.” Tasol Jisas i no laik insait long dispela tok pait. Em i tok: “Husat i makim mi long stap jas bilong yutupela o man bilong makim samting yutupela i mas mekim?” Jisas i tok lukaut long ol manmeri long hevi inap kamap sapos ol i larim mani kago i pulim tingting bilong ol na ol i no tingim wok bilong God.—Luk 12:13-15.

12, 13. (a) Paslain liklik long Jisas i dai, bilong wanem sampela manmeri bilong lain Grik i laik lukim Jisas? (b) Jisas i mekim wanem taim wanpela samting i kamap na em i luksave olsem dispela samting inap pulim tingting bilong em?

12 Planti hevi tru i bin painim Jisas long laspela wik bilong em long i stap laip long graun. (Mat. 26:38; Jon 12:27) Em i gat planti wok long mekim, na ol birua i sanapim em long kot na mekim ol tok na ol pasin i rabisim em tru, na bihain ol i kilim em i dai. Tingim samting i bin kamap long Sande, Nisan 9, bilong yia 33 C.E. Olsem tok profet i makim, Jisas i sindaun long donki na i go insait long Jerusalem, na ol manmeri i singaut na givim biknem long em olsem “man i kam olsem King long nem bilong Jehova!” (Luk 19:38) Long neks de, Jisas i go insait long tempel na em i no pret long rausim ol man i mekim wok bisnis na pulim nating mani bilong ol manmeri.—Luk 19:45, 46.

13 Planti manmeri i bung long Jerusalem, na sampela manmeri bilong lain Grik tu i kam bung, em ol manmeri i bin joinim lotu Juda. Ol i pilim tru ol tok em Jisas i mekim, olsem na ol i tokim aposel Filip long stretim rot bambai ol inap bung wantaim Jisas. Tasol Jisas i no laik bai ol narapela samting i pulim tingting bilong em na em i no tingim gut ol bikpela samting bai kamap long em. Ol birua bilong God bai kilim em i dai na em bai givim laip bilong em olsem ofa, olsem na em i no laik bai planti man i givim biknem long em, nogut dispela i pasim rot bilong em long i dai. Jisas i stori long Andru na Filip olsem klostu nau em bai i dai, na em i tok: “Man i laikim tumas laip bilong em yet, em i bagarapim laip bilong en. Na man i no laikim laip bilong en long dispela graun, em bai holimpas laip bilong en na kisim laip oltaim.” Em i no bihainim laik bilong ol lain Grik, nogat, em i laik bai ol manmeri i bihainim pasin bilong em long daunim laik bilong em yet, na em i tok promis olsem: “Man i laik stap wokman bilong mi, Papa bai givim biknem long em.” Yumi ken ting olsem Filip i bringim dispela tok i go bek long ol manmeri bilong lain Grik.—Jon 12:20-26.

14. Wok autim tok i stap namba 1 samting long laip bilong Jisas, tasol olsem wanem yumi save olsem em i tingim tu ol narapela samting?

14 Jisas i no larim wanpela samting i pulim tingting bilong em na pasim em long mekim nambawan wok bilong em long autim gutnius. Dispela i  no makim olsem oltaim em i tingting tasol long wok, nogat. Jisas i go long wanpela weding, na em i mekim ol manmeri i amamas taim em i wokim mirakel na tanim wara i kamap wain. (Jon 2:2, 6-10) Long sampela apinun, Jisas i go kaikai wantaim ol gutpela pren na ol manmeri husat inap kamap disaipel bilong em. (Luk 5:29; Jon 12:2) Tasol planti taim, Jisas i givim bikpela haptaim moa long beten, na tingim tingim sampela samting, na kisim sampela malolo.—Mat. 14:23; Mak 1:35; 6:31, 32.

“LUSIM OLGETA SAMTING I PUTIM HEVI”

15. (a) Aposel Pol i givim wanem skultok? (b) Em i soim wanem gutpela pasin em yumi ken bihainim?

15 Aposel Pol i kirapim yumi long “lusim olgeta samting i putim hevi long yumi,” na dispela tok i makim olsem ol Kristen i ran long wanpela kain resis. (Ritim Hibru 12:1.) Pol i mekim ol samting em i autim tok na skulim ol man long en. Em inap kisim biknem na gutpela sindaun tru sapos em i bihainim yet lotu Juda, tasol em i lusim lotu Juda. Em i putim tingting i go long “ol samting i bikpela samting moa,” na em i taitim bun tru long mekim wok bilong God, na em i visitim Siria, Esia Maina, Masedonia, na Judia. Pol i bilip na wet long kisim laip oltaim long heven, olsem na em i tok: “Mi wok long lusim tingting long ol samting bilong bipo na mi wok strong long kisim ol samting bai kamap bihain.” (Fili. 1:10; 3:8, 13, 14) Pol i stap singel, olsem na em i givim bel olgeta long “mekim wok bilong Bikpela oltaim na i no gat wanpela samting i pulim nabaut tingting” bilong em.—1 Kor. 7:32-35.

16, 17. Maski yumi stap singel o yumi marit pinis, olsem wanem yumi inap bihainim gutpela eksampel bilong aposel Pol? Stori long wanpela ekspiriens.

16 Wankain olsem Pol, sampela wokman bilong God i stap singel bambai wok bilong famili i no ken pasim ol long lusim bikpela haptaim moa long mekim wok bilong Kingdom. (Mat. 19:11, 12) Ol wokman bilong God em ol i marit pinis, ol i gat planti moa wok bilong mekim insait long famili. Tasol maski yumi stap singel o yumi marit, yumi olgeta inap “lusim olgeta samting i putim hevi long yumi,” na i no gat planti samting inap pasim yumi long mekim wok bilong God. Yumi mas lusim sampela samting we i pulim nating taim bilong yumi, na putim ol mak bilong lusim bikpela haptaim moa long mekim wok bilong God.

17 Tingim Mark na Claire, em tupela marit long Inglan. Tupela wantaim i mekim wok painia bihain long ol i lusim skul, na ol i mekim yet wok painia bihain long ol i marit. Mark i tok: “Mipela i gat haus na haus i gat 3-pela rum, na mipela i mekim wok mani haptaim. Mipela i salim haus na lusim wok mani bambai mipela inap insait long wok konstraksen na helpim wok long olgeta hap bilong graun.” Winim 20 yia nau, tupela i raun long planti hap bilong Afrika na helpim wok bilong sanapim ol Haus Kingdom. Wanpela taim, olgeta mani bilong ol i pinis na ol i holim 15 dola, tasol Jehova i lukautim ol. Claire i tok: “Long olgeta de, mipela i mekim wok bilong Jehova, na dispela i mekim mipela i stap belgut tru. Mipela i kisim planti pren, na mipela i no sot long wanpela samting. Ol kago mipela i bin lusim i samting nating taim mipela i skelim wantaim bikpela amamas mipela i kisim long mekim wok bilong Jehova fultaim.” Planti bratasista insait long fultaim sevis i gat wankain ekspiriens. *

18. Yumi yet i ken skelim wanem ol askim?

18 Olsem wanem long yu? Yu inap mekim wanem sapos yu luksave olsem sampela samting i pulim tingting bilong yu na yu no givim bel moa long mekim wok bilong Kingdom? Ating yu mas mekim sampela samting moa bambai yu inap kisim gutpela helpim taim yu ritim Baibel na stadi gut long en. Yu ken mekim wanem ol samting? Neks stadi bai bekim ol dispela askim.

^ par. 17 Lukim tu laip stori bilong Hadyn na Melody Sanderson long atikol “Save Long Samting i Stret na Mekim.” (Wastaua, Mas 1, 2006) Ol i lusim gutpela wok bisnis bilong ol long Australia na ol i insait long fultaim sevis. Ritim ekspiriens bilong ol long taim ol i mekim wok misineri long India na wanem samting i kamap taim ol i sot long mani.