MI BON long 1927 long Wakaw, Saskatchewan, em wanpela liklik taun long Kanada. Mi gat 4-pela brata na 3-pela susa, olsem na taim mi liklik yet, mi lain pinis long i stap wantaim planti manmeri.

Long ol yia bihain long 1930, bikpela hevi i kamap long sait bilong mani, na dispela i putim hevi long famili. Mipela i no gat planti mani, tasol mipela i gat kaikai. Mipela i gat sampela mama kakaruk na wanpela bulmakau, olsem na oltaim mipela i gat rot long kisim kiau, milk, sis, na bata. Mipela olgeta long famili i gat wan wan wok bilong mekim.

Mi tingim yet planti samting i mekim mi amamas long dispela taim bipo. Kain olsem, mipela i save putim ol apol insait long haus na dispela i mekim haus i smel nais tru. Taim Papa i go long taun long salim ol kaikai bilong gaden, em i save bringim wanpela boks i pulap long ol apol. Mipela olgeta wan wan i save amamas long kaikai naispela apol long olgeta wan wan de!

FAMILI I KISIM SAVE LONG TOK I TRU

Mi gat 6-pela krismas taim papamama i kisim save long tok i tru. Fesbon bilong mipela em Johnny, na em i dai bihain liklik long em i bon. Papamama i bel hevi tru na ol i askim pris olsem, “Johnny i stap we?” Pris i tok, ol i no baptaisim Johnny, olsem na em i no stap long heven. Em i stap long hap ol i kolim Limbo. Pris i tok tu olsem, sapos papamama i baim em, orait em bai beten na Johnny bai lusim Limbo na i go long heven. Yu bai pilim olsem wanem sapos yu harim dispela tok? Papa na Mama i bel hevi tru, olsem na ol i no toktok moa wantaim pris. Tasol ol i laik tru long save long samting i painim Johnny.

Wanpela taim Mama i lukim wanpela buklet em ol Witnes Bilong Jehova i wokim, nem bilong en, Where Are the Dead? Em i amamas tru long ritim dispela buklet. Taim Papa i kam bek long haus, Mama i amamas tru na i tokim Papa olsem: “Mi save long hap Johnny i stap long en! Long nau yet em i slip, tasol bihain em bai kirap bek.” Long apinun bilong wankain de yet, Papa i ritim olgeta tok bilong dispela buklet. Papa na Mama i amamas tru taim ol i kisim save long tok bilong Baibel olsem ol daiman i slip, na bihain ol bai kirap bek.—Sav. 9:4, 5, 10; Apo. 24:15.

Ol i kisim nupela save, na dispela i mekim gut bel bilong mipela na mipela i amamas. Ol i stadi long Baibel wantaim ol Witnes na i go long ol miting long liklik kongrigesen long Wakaw. Planti manmeri long dispela hap i bilong Yukren. I no longtaim, Papa na Mama i kirap autim tok.

Bihain liklik, mipela i go sindaun long British Columbia, na ol bratasista long kongrigesen i welkamim mipela. Mi amamas taim mi tingim gen pasin bilong mipela long redim stadi Wastaua bilong Sande. Mipela olgeta i kisim pasin bilong laikim tru Jehova na ol tok i tru bilong Baibel. Mi lukim olsem sindaun bilong mipela i kamap gutpela moa, na Jehova i blesim famili bilong mipela.

 Mipela ol pikinini i pilim hatwok long autim bilip bilong mipela long ol manmeri. Tasol wanpela samting i helpim mipela em olsem: Long olgeta wan wan mun, mi na liklik susa bilong mi, Eva, mitupela i save redim ol tok mipela bai yusim long autim tok, na mipela i save mekim soim bilong en long Miting Bilong Wok. Maski mipela i sem, dispela em gutpela rot bilong helpim mipela long kisim pasin bilong toktok gut wantaim ol narapela long tok bilong Baibel. Mi amamas tru long trening mipela i kisim long mekim wok autim tok!

Wanpela samting mi laikim tru kirap long taim mi stap pikinini yet em olsem, ol fultaim sevan i save stap wantaim mipela. Mipela i save amamas tru taim wasman sekit, Jack Nathan, i visitim kongrigesen bilong mipela na stap long haus bilong mipela. * Mipela i save amamas long putim yau long ol stori bilong em, na em i save tok amamas long mipela, na dispela i kirapim laik bilong mipela long mekim wok bilong Jehova.

Mi holim tingting olsem, “Taim mi kamap bikpela, mi laik mekim wankain wok olsem Brata Nathan.” Bihain, mi luksave olsem gutpela eksampel bilong em i redim mi long insait long fultaim sevis. Taim mi gat 15 krismas, mi tingting strong long mekim wok bilong Jehova. Long 1942, mitupela Eva i kisim baptais.

OL HEVI I KAMAP

Long taim bilong Wol Woa 2, ol manmeri i givim bel tru long litimapim nem bilong kantri bilong ol. Wanpela tisa, em Mis Scott, em i heitim ol Witnes, olsem na em i pinisim 2-pela susa na 1-pela brata bilong mi long skul bikos ol i no salutim fleg. Bihain, em i tokim tisa bilong mi tu long pinisim mi long skul. Tasol tisa bilong mi i tok, “Mipela i stap long kantri we lo bilong gavman i tok mipela i gat rait long abrusim ol bung bilong litimapim nem bilong kantri.” Maski Mis Scott i putim presa long tisa bilong mi, tisa bilong mi i strongim tingting na i tok, “Dispela em disisen bilong mi.”

Mis Scott i tok: “Nogat, em i no disisen bilong yu. Mi bai ripotim yu sapos yu no pinisim Melita long skul.” Tisa bilong mi i tokim papamama bilong mi olsem sapos em i laik holim yet wok bilong em, orait em i mas pinisim mi long skul, tasol em i save olsem i no stret long em i mekim olsem. Mipela i kisim ol buk bilong skul na mipela inap stadi long haus. Bihain liklik, mipela i go sindaun long narapela hap i stap 32 kilomita longwe long hap mipela i bin i stap long en, na mipela i go long narapela skul.

Long taim bilong woa, gavman i tambuim ol buk na nius bilong mipela, na maski i olsem, mipela i holim Baibel tasol na mipela i go autim tok. Long dispela rot, mipela i lain gut tru long pasin bilong yusim stret Baibel long autim gutnius bilong Kingdom. Dispela pasin i strongim bilip bilong mipela, na mipela i lukim olsem Jehova i sambai long mipela.

INSAIT LONG FULTAIM SEVIS

Mi laikim tru wok bilong katim na stailim gras bilong ol manmeri, na mi kisim sampela prais

Bihain stret long mitupela Eva i pinis long skul, mipela i mekim wok painia. Pastaim, mi mekim wok mani long stua bilong salim kaikai. Bihain, mi kisim trening inap 6-pela mun long pasin bilong katim na stailim gras bilong ol manmeri. Taim mi stap yet wantaim papamama, mi save amamas long mekim dispela wok. Mi kisim wok long bisnis bilong katim na stailim gras, na mi wok 2-pela de long wik, na 2-pela taim long mun mi save skulim ol narapela  long mekim dispela wok. Long dispela rot, mi inap lukautim mi yet taim mi mekim wok painia.

Long 1955, mi laik i go long kibung “Triumphant Kingdom” long New York City, Amerika, na Nuremberg, Jemani. Tasol paslain long mi go long New York, mi bungim Brata Nathan Knorr—dispela brata i mekim wok long hetkota. Em na meri bilong em i go long kibung long Vancouver, Kanada. Taim ol i kam visitim mipela, ol brata i tokim mi long stretim gras bilong Sista Knorr. Brata Knorr i amamas taim em i lukim gras bilong Sista Knorr, olsem na em i laik bungim mi. Taim mipela i toktok, mi tokim em olsem mi laik i go long New York paslain long mi go long Jemani. Em i invaitim mi long i go wok long Brooklyn Betel inap 9-pela de.

Bihain long dispela, senis i kamap long sindaun bilong mi. Taim mi stap long New York, mi bungim wanpela yangpela brata, nem bilong em Theodore (Ted) Jaracz. Bihain liklik, mi kirap nogut taim em i askim mi olsem, “Yu mekim wok painia?” Mi tok: “Nogat.” Tasol pren bilong mi, LaVonne, i harim na em i tok, “Yes, em i mekim wok painia.” Ted i tingting planti na em i askim LaVonne olsem, “Husat bilong yutupela bai tok stret long mi, yu o em?” Mi tokim Ted olsem mi bin mekim wok painia na mi lusim inap liklik haptaim, na mi laik kirap gen long mekim dispela wok bihain long ol kibung.

MI MARITIM MAN I TINGIM TRU GOD

Long 1925, mama i karim Ted long Kentucky, Amerika. Em i dediket long Jehova na em i kisim baptais taim em i gat 15 krismas. Maski i no gat wanpela long famili bilong em i kam insait long tok i tru, em i kamap painia bihain long 2-pela yia. Olsem na em i stap insait long fultaim sevis inap 67 yia olgeta.

Long Julai 1946, taim Ted i gat 20 krismas, em i grediuet long namba 7 klas bilong Wastaua Baibel Skul Bilong Gileat. Bihain, em i mekim wok olsem wasman raun long Cleveland, Ohio. Bihain long 4-pela yia, ol i makim em long mekim wok olsem brens sevan long Australia.

Ted i stap long kibung i kamap long Nuremberg, Jemani, na mitupela i lusim sampela haptaim long toktok wantaim. Mitupela i stat long laikim narapela narapela. Mi amamas olsem em i putim ol mak long givim bel olgeta long mekim wok bilong Jehova. Em i tingim tru wok bilong Jehova na givim bel tru long inapim asainmen bilong em, na em i gat gutpela pasin pren. Mi pilim olsem em i daunim laik bilong em yet na putim laik bilong ol narapela i stap namba 1. Bihain long kibung, Ted i go bek long Australia na mi go bek long Vancouver. Tasol mitupela i save salim pas long narapela narapela.

Bihain long Ted i stap 5-pela yia pinis long Australia, em i go bek long Amerika na em i kam mekim wok painia long Vancouver. Mi amamas long lukim olsem famili bilong mi i laikim em tru. Michael, em bikpela brata bilong mi, em i save tingim mi tru, olsem na em i save redi long givim mi skultok sapos wanpela yangpela brata i soim olsem em i laikim mi. Tasol, i no longtaim Michael i laikim tru Ted. Em i tok: “Melita, Ted em gutpela man. Yu mas mekim gutpela pasin long em na no ken mekim wanpela pasin we bai kirapim em long lusim yu.”

Mipela i marit long 1956, na mipela i amamas long insait long fultaim sevis inap planti yia

Mi tu mi kirap long laikim tru Ted. Mitupela i marit long Disemba 10, 1956. Mitupela i mekim wok painia long Vancouver, na California, na bihain ol i makim mipela long mekim wok sekit long Missouri na Arkansas. Inap olsem 18 yia olgeta, mipela i stap long narapela narapela haus taim mipela i mekim wok sekit long bikpela teritori long Amerika. Mipela i kisim planti gutpela ekspiriens long wok autim tok, na tu, mipela i amamas tru long bung wantaim ol bratasista. Ol dispela samting i mekim na mipela i amamas tru long mekim wok sekit, na mipela i no tingim ol samting i putim hevi long mipela.

 Wanpela samting mi laikim tru long pasin bilong Ted em olsem, em i save tingim tru pasin bilong em long pas gut wantaim Jehova. Em i laikim tru wok em i mekim bilong lotuim Man i gat bikpela namba tru long heven na graun. Mipela i save amamas long sindaun wantaim na ritim Baibel na stadi long en. Paslain long mipela i slip long nait, mitupela wantaim i save brukim skru arere long bet na em i save beten. Bihain, mitupela wan wan i mekim beten bilong mitupela yet. Mi inap luksave sapos Ted i tingting planti long wanpela samting. Em i save lusim slip, kirap na brukim skru gen, na beten inap longpela taim. Mi laikim tru dispela pasin bilong em long beten long Jehova long olgeta kain samting, maski em bikpela samting o liklik samting.

Sampela yia bihain long mipela i marit, Ted i tokim mi olsem em bai kirap long kisim bret na wain long taim bilong Memorial. Em i tok: “Mi beten long dispela samting inap longpela taim pinis, long wanem, mi laik save sapos dispela i stret wantaim laik bilong Jehova.” Mi no kirap nogut olsem God i makim em long holi spirit long mekim wok long heven. Mi luksave olsem em gutpela blesing tru long stap olsem helpim bilong wanpela Kristen husat i stap olsem brata bilong Krais.—Mat. 25:35-40.

NUPELA ASAINMEN

Long 1974, mipela i kirap nogut tru taim ol i makim Ted long kamap memba bilong Gavening Bodi Bilong Ol Witnes Bilong Jehova. Bihain, ol i singautim mipela i go long Brooklyn Betel. Ted i wok wantaim ol narapela memba bilong Gavening Bodi, na mi mekim wok bilong klinim ol rum, na sampela taim mi stretim gras bilong ol narapela.

Ted i kisim tu asainmen bilong visitim ol narapela narapela brens ofis. Em i laik tru long save long wok autim tok i kamap long ol kantri we gavman i tambuim wok bilong yumi. Kain olsem ol kantri long Yurop em Soviet Yunion i bin bosim. Wanpela taim mipela i go holide long Swiden, na Ted i tok: “Melita, gavman i tambuim wok autim tok long Polan, olsem na mi laik i go helpim ol bratasista long hap.” Olsem na mipela i kisim visa na i go long Polan. Ted i bung wantaim sampela brata husat i lukautim wok bilong yumi, na ol i mekim longpela wokabaut i go long hap i no gat man long en bambai ol yet i ken toktok. Inap 4-pela de, ol brata i mekim longpela miting, tasol mi amamas long lukim olsem Ted i belgut long em inap helpim ol wanbilip bilong em.

Long Novemba 1977, mipela i go bek long Polan. Ol dispela brata, F. W. Franz, Daniel Sydlik, na Ted, em ol memba bilong Gavening Bodi, na em namba 1 taim bilong ol long i go wantaim long Polan long helpim ol brata. Gavman i tambuim yet wok bilong yumi, tasol ol memba bilong Gavening Bodi i go long sampela taun long Polan na toktok wantaim ol wasman, ol painia, na ol narapela bratasista husat i stap longpela taim long tok i tru.

Ted na sampela brata i sanap ausait long ofis bilong Dipatmen Bilong Jastis long Mosko bihain long gavman i tok orait long wok lotu bilong yumi

Long 1978, Milton Henschel na Ted i go bung wantaim ol bikman bilong gavman em ol i amamas long wok lotu bilong yumi. Long 1982, gavman bilong  Polan i tok orait long ol bratasista bilong yumi long mekim wanpela de kibung. Long 1983, ol brata inap rentim ol haus bung na mekim ol kibung. Long 1985, gavman i tambuim yet wok bilong yumi, tasol ol i tok orait long mipela inap mekim 4-pela kibung long ol bikpela stediam. Long Me 1989, taim ol i wok long stretim rot bilong mekim ol bikpela kibung, gavman bilong Polan i tok orait long ol Witnes Bilong Jehova long mekim wok lotu bilong ol. Ol dispela samting i givim bikpela amamas tru long Ted.

Kibung distrik long Polan

KARIM HEVI BILONG SIK

Long 2007, mipela i go long Saut Afrika bilong i stap long bung bilong dediketim brens ofis. Taim mipela i stap long Inglan, sik i daunim Ted na presa bilong blut i go antap, olsem na dokta i tokim em long stopim raun bilong em inap liklik haptaim. Taim Ted i kamap orait, mipela i go bek long Amerika. Tasol sampela wik bihain, sik strok i kisim em na wanpela sait long bodi bilong em i dai.

Ted i no kamap orait hariap, olsem na i hatwok long em i go long ofis. Tasol mipela i amamas olsem em inap toktok gut. Maski em i no inap mekim planti wok, em i traim bes long inapim sampela wok, na taim Gavening Bodi i mekim miting long olgeta wik, em i save stap long rum bilong mipela na insait long dispela miting long rot bilong telefon.

Ted i tenkyu tru long ol nes bilong Betel i lukautim em gut. Isi isi em i kisim strong na em inap wokabaut gen. Em i mekim sampela asainmen bilong em, na oltaim em i save amamas.

Long Trinde, Jun 9, 2010, em namba 2 taim bilong em long kisim strok na em i dai. Maski mi save olsem Ted bai kisim laip long heven, mi bel sori tru, long wanem, mi misim em stret. Tasol long olgeta de, mi tenkyu long Jehova long ol samting mi bin mekim bilong helpim Ted. Mitupela wantaim i bin stap 53 yia insait long fultaim sevis. Mi tenkyu long Jehova, long wanem, Ted i helpim mi long i go klostu moa long Papa bilong mi long heven. Mi bilip olsem em i amamas tru long nupela asainmen bilong em.

OL NARAPELA HEVI

Mi amamas long wok long Betel na trenim ol narapela long katim na stailim gras bilong ol bratasista

Inap planti yia, mi na man bilong mi i bisi long mekim wok bilong God, na nau mi mas lain long ol nupela senis i kamap long laip bilong mi, na dispela i givim hatwok long mi. Mitupela Ted i save amamas long bungim ol visita i kam long Betel na long Haus Kingdom. Ted i no stap moa, na tu, bodi bilong mi i no strong moa, olsem na mi no gat rot moa long bung wantaim olgeta bratasista. Maski i olsem, mi amamas yet long bung wantaim ol bratasista long Betel na long kongrigesen. Betel em ples we yu mas taitim bun long mekim wok bilong God, tasol yu bai kisim amamas long dispela rot. Mi laikim yet wok bilong autim tok. Mi save pilim taiet, olsem na mi no inap sanap longpela taim, tasol mi save amamas tru long autim tok long rot na mekim ol Baibel stadi.

Taim mi lukim ol bikpela hevi i kamap long graun, mi amamas tru olsem mi inap mekim wok bilong Jehova wantaim gutpela poroman marit! Jehova i givim planti blesing long mi.—Snd. 10:22.

^ par. 13 Laip stori bilong Jack Nathan i stap long The Watchtower bilong Septemba 1, 1990, p. 10-14.