“Kamap olsem man i bikpela pinis, wankain olsem mak Krais i bin winim, em dispela mak i inap olgeta.”—EFE. 4:13.

OL SINGSING: 69, 70

1, 2. Olgeta wan wan Kristen i mas kamap strong long wanem samting? Wanem tok piksa i stret long dispela?

TAIM wanpela mama i go long maket long baim ol prut, sampela taim em i no save baim prut i bikpela tru o prut i gat liklik pe long en, nogat. Em i save painim ol prut i mau. Em i laikim prut i swit, i gat gutpela smel, na i gutpela bilong helpim bodi. Yes, mama i save baim prut we i redi pinis na i mau.

2 Bihain long man i dediket na kisim baptais, em bai mekim yet ol samting bambai em inap kamap man i bikpela pinis long sait bilong bilip. Em i laik givim bel olgeta long mekim wok bilong God. Aposel Pol i raitim pas i go long ol Kristen long Efesus na em i kirapim ol long kamap strong long sait bilong bilip. Em i kirapim ol long mekim sampela samting bambai ol inap “kamap wanbel long bilip na long stretpela save bilong Pikinini bilong God. Na i go inap long yumi kamap olsem man i bikpela pinis, wankain olsem mak Krais i bin winim, em dispela mak i inap olgeta.”—Efe. 4:13.

3. Olsem wanem hevi i kamap long kongrigesen long Efesus i wankain long hevi i painim ol manmeri bilong Jehova long nau?

3 Kongrigesen long Efesus i kamap na i stap inap sampela yia pinis taim Pol i raitim pas i go long ol. Planti disaipel long dispela kongrigesen i winim pinis sampela mak long wok lotu. Tasol sampela  disaipel i no mekim olsem. Wankain hevi i painim ol Witnes Bilong Jehova long nau. Planti bratasista i mekim wok bilong God inap longpela taim na ol i kamap strong long bilip. Tasol sampela bratasista i no mekim olsem. Long olgeta yia, planti tausen manmeri i kisim baptais, na sampela i no kirap yet long winim ol mak bilong kamap strong long bilip. Olsem wanem long yu?—Kol. 2:6, 7.

KAMAP STRONGPELA KRISTEN

4, 5. (a) Bilong wanem yumi ken tok olsem olgeta Kristen i no wankain? (b) Olgeta Kristen i save bihainim wanem pasin? (Lukim piksa long kirap bilong stadi.)

4 Taim yu skelim ol prut long maket, olgeta bilong ol i no luk wankain. Tasol wanpela samting long ol i wankain—olgeta i mau. Olsem tasol, ol Kristen i gat kain kain krismas, helt, sindaun, na ol i kam long narapela narapela kantri, na ol i gat kain kain ekspiriens long laip. Na tu, pasin bilong ol na kalsa bilong ples i no wankain. Tasol ol i gat ol pasin i soim klia olsem ol i kamap man i bikpela pinis long sait bilong bilip.

5 Man husat i wok strong long mekim wok bilong Jehova, em i bihainim eksampel bilong Jisas, long wanem, Jisas “i stap olsem gutpela piksa bai [yumi] ken bihainim gut lek mak bilong en.” (1 Pita 2:21) Jisas i tok em i bikpela samting tru long yumi mas mekim wanem? Yumi mas laikim Jehova long bel olgeta, laip olgeta, tingting olgeta bilong yumi, na yumi mas laikim ol arapela man olsem yumi laikim yumi yet. (Mat. 22:37-39) Strongpela Kristen i save wok hat long bihainim dispela stiatok. Em i bihainim pasin we i soim olsem em i tingim tru pasin bilong pas gut wantaim Jehova, na em i redi long daunim laik bilong em yet na helpim ol narapela.

Ol Kristen i gat bikpela krismas inap bihainim pasin daun bilong Krais na sapotim ol yangpela husat i go pas long mekim wok (Lukim paragraf 6)

6, 7. (a) Wanem sampela pasin bai soim klia olsem Kristen i kamap strong pinis long sait bilong bilip? (b) Yumi bai skelim wanem askim?

6 Yumi olgeta i save olsem pasin laikim em wanpela pasin holi spirit i save kamapim na strongpela Kristen i save bihainim dispela pasin. (Gal. 5:22, 23) Em i bikpela samting long Kristen i mas bihainim tu ol narapela pasin, olsem pasin isi, bosim bel, na pasin bilong i no les kwik. Ol dispela pasin inap helpim Kristen long sanap strong yet taim hevi i kamap, na em inap holim stretpela tingting olsem gutpela samting bai kamap long bihain. Taim Kristen i mekim stadi bilong em yet, oltaim em i mekim wok painimaut long ol stiatok bilong Baibel we inap helpim em long luksave long wanem pasin i stret na wanem pasin i no stret. Bihain, taim em i mekim ol disisen, em bai soim klia olsem em i kamap bikpela man pinis long sait bilong bilip. Em bai bihainim maus bilong bel bilong em, long wanem, em i bin yusim tok bilong Baibel long skulim maus bilong bel. Kristen bai bihainim pasin daun, long wanem, em i luksave olsem ol lo na ol pasin bilong Jehova i gutpela moa winim ol lo na ol pasin bilong yumi ol man. * Em bai givim bel tru long autim gutnius na strongim pasin wanbel insait long kongrigesen.

7 Maski yumi mekim wok bilong Jehova inap hamas yia, yumi olgeta wan wan i ken askim yumi yet olsem, ‘I gat sampela samting moa mi mas mekim bambai mi inap bihainim gut lek mak bilong Jisas na kamap strong moa long sait bilong bilip?’

“STRONGPELA KAIKAI EM BILONG OL MAN I BIKPELA PINIS”

8. Wanem samting i soim olsem Jisas i kliagut long ol tok i stap long Ol Rait Holi?

8 Jisas Krais i save gut long Tok Bilong God. Maski em i gat 12-pela krismas tasol, em i sindaun wantaim ol tisa long tempel na toktok wantaim ol long ol tok bilong Ol Rait  Holi. “Lain husat i harim ol tok bilong en ol i kirap nogut long save bilong en na ol tok em i bekim long ol.” (Luk 2:46, 47) Taim em i mekim wok autim tok, em i save skelim gut ol skripsa, na dispela i save pasim maus bilong ol birua.—Mat. 22:41-46.

9. (a) Sapos yu laik kamap strong moa long bilip, olsem wanem yu ken mekim Baibel stadi bilong yu yet? (b) Bilong wanem yumi save mekim Baibel stadi?

9 Sapos Kristen i laik kamap strong long bilip, em bai wok strong long kisim sampela save moa long Baibel. Oltaim em bai stadi gut long ol tok bilong Baibel, na em i luksave olsem “strongpela kaikai em bilong ol man i bikpela pinis.” (Hib. 5:14) Strongpela Kristen bai i gat laik long kisim “stretpela save bilong Pikinini bilong God.” (Efe. 4:13) Olsem wanem? Yu save makim taim bilong ritim Baibel long olgeta de? Yu save bihainim sediul bilong mekim stadi bilong yu yet, na lusim sampela haptaim long olgeta wik long mekim famili lotu? Taim yu stadi long Baibel, yu mas luksave long ol stiatok we bai helpim yu long kliagut moa long tingting na laik bilong Jehova. Yu ken bihainim ol stiatok bilong Baibel, na larim ol dispela stiatok i stiaim yu taim yu mekim ol disisen, na dispela bai kirapim yu long i go klostu moa long Jehova.

10. Taim strongpela Kristen i kisim save long tok bilong Baibel, olsem wanem dispela inap stiaim em long olgeta samting em i mekim?

10 Strongpela Kristen i save olsem em i mas kisim save long tok bilong Baibel, tasol em i mas mekim sampela samting moa. Em i kisim save long ol pasin na ol lo bilong God, tasol em i mas askim em yet olsem, ‘Mi laikim tru dispela save, o nogat?’ Wanpela rot bilong soim klia olsem em i laikim tru dispela save em olsem: Taim em i laik makim wanem ol samting i mas i stap namba 1 na wanem ol samting i mas i stap namba 2, em i mas  tingim laik bilong Jehova na em i no ken bihainim laik bilong em yet. Na tu, Kristen i “rausim” ol olpela tingting na pasin bilong em. Taim em i senisim ol pasin bilong em, em i kisim nupela pasin olsem bilong Krais, “em laik bilong God yet i as bilong en na i poroman wantaim stretpela pasin na pasin bilong stap gut long narapela.” (Ritim Efesus 4:22-24.) Holi spirit bilong God i stiaim ol man long raitim Baibel. Taim Kristen i kisim sampela save moa long ol lo bilong Baibel na em i laikim tru ol dispela lo, i olsem em i larim holi spirit i stiaim tingting na bel bilong em. Dispela bai helpim em long kamap strong moa long bilip.

STAP WANBEL WANTAIM

11. Wanem samting i stiaim tingting na pasin bilong famili na ol disaipel bilong Jisas?

11 Taim Jisas i stap long graun olsem stretpela man, em i bin i stap namel long ol manmeri i gat sin. Papamama bilong em i gat sin, na em i stap namel long ol wanblut em ol tu i sinman. Na tu, tingting bilong ol manmeri long kisim biknem i stiaim tingting bilong ol disaipel. Long apinun paslain long ol birua i kilim Jisas i dai, “bikpela kros i kamap namel long ol [disaipel] long husat bilong ol i winim ol arapela.” (Luk 22:24) Jisas i bilip olsem ol disaipel inap kamap strong moa long bilip na kamapim pasin wanbel insait long kongrigesen. Jisas i laik bai pasin wanbel i stap namel long ol aposel, olsem na long dispela apinun yet em i beten long Papa bilong em long heven na i tok: “Olgeta i ken i stap wanpela, olsem yu, Papa, i pas wantaim mi na mi pas wantaim yu. Na ol tu i ken pas wantaim mitupela . . . [na] bai ol i ken stap wanpela olsem mitupela i stap wanpela.”—Jon 17:21, 22.

12, 13. (a) Olsem wanem tok bilong Efesus 4:15, 16 i kirapim yumi long strongim pasin wanbel insait long kongrigesen? (b) Olsem wanem wanpela brata i lusim pasin kranki na em i strongim pasin wanbel?

12 Wokman bilong Jehova i save wok strong long kamapim pasin wanbel insait long kongrigesen. (Ritim Efesus 4:1-6, 15, 16.) Yumi laik bai ol manmeri bilong God i “pas wantaim” na wok gut wantaim narapela narapela. Tok Bilong Jehova i helpim yumi long luksave olsem yumi mas i gat pasin daun na dispela bai helpim yumi long i stap wanbel. Sapos brata o sista i stap strong long bilip, em bai bihainim pasin daun na stap wanbel wantaim ol narapela, maski ol i rongim em. Yu save mekim wanem taim yu lukim wanpela brata o sista long kongrigesen i mekim wanpela pasin i no stret? O, olsem wanem sapos wanpela brata o sista long kongrigesen i rongim yu? Yu bai abrusim dispela brata o sista, na i olsem yu putim wanpela banis namel long yutupela? O, yu bai wok strong long kamapim pasin wanbel namel long yutupela? Strongpela Kristen i save wok strong long kamapim pasin wanbel, na i no brukim lain.

13 Tingim stori bilong wanpela brata, nem bilong em Uwe. Long bipo, em i save bel hevi taim ol wanbilip i mekim pasin i no stret. Em i kirap yusim Baibel na narapela buk (Insight on the Scriptures) em lain bilong yumi i wokim, na em i stadi gut long laip bilong Devit. Bilong wanem em i laik save long stori bilong Devit? Uwe i tok: “Devit yet i bin lukim sampela wanbilip i mekim ol pasin i no stret long ol tok bilong Ol Rait Holi. King Sol i laik kilim Devit i dai, na sampela manmeri i laik stonim em, na meri bilong Devit yet i tok bilas long em. (1 Sml. 19:9-11; 30:1-6; 2 Sml. 6:14-22) Tasol Devit i no larim pasin kranki bilong ol narapela i daunim pasin bilong em long laikim Jehova. Na tu, Devit i gat pasin marimari, em pasin mi mas kamapim. Save mi kisim long stadi bilong mi i helpim mi long senisim tingting mi holim long pasin kranki bilong ol wanbilip. Mi lusim tingting long ol popaia bilong ol narapela. Mi strongim pasin wanbel insait long kongrigesen.” Olsem wanem? Yu save strongim pasin wanbel insait long kongrigesen?

 OL GUTPELA PREN I MEKIM LAIK BILONG GOD

14. Jisas i makim wanem kain ol manmeri long i stap olsem ol pren bilong em?

14 Jisas Krais i soim pasin pren long olgeta manmeri, olsem na ol bikpela man na meri, ol yangpela, ol lapun, na ol pikinini tu, ol i no pret long i go long em. Tasol Jisas i skelim gut husat ol manmeri inap i stap pren tru bilong em. Jisas i tokim ol aposel: “Sapos yupela i bihainim ol lo mi givim long yupela, orait yupela i pren bilong mi.” (Jon 15:14) Jisas i makim ol gutpela pren namel long ol manmeri i stap olsem ol disaipel bilong em na ol i givim bel olgeta long mekim wok bilong Jehova. Olsem wanem long yu? Yu tu i makim ol gutpela pren namel long ol manmeri i givim bel olgeta long mekim wok bilong Jehova? Bilong wanem em i bikpela samting long yumi mas makim ol kain pren olsem?

15. Olsem wanem ol yangpela inap kisim helpim taim ol i poroman wantaim ol Kristen i stap strong long bilip?

15 Planti kain kain prut i save mau gut taim lait bilong san i kisim ol. Olsem tasol, gutpela pasin bilong ol bratasista i olsem lait bilong san, na dispela inap helpim yu long kamap strong long bilip. Ating yu wanpela yangpela na yu laik mekim disisen long wanem kain wok yu bai mekim long laip bilong yu. Em savetingting sapos yu poroman wantaim ol wanbilip husat i mekim wok bilong Jehova inap planti yia pinis na ol i save strongim pasin wanbel insait long kongrigesen! Insait long ol yia ol i mekim wok bilong God, ating ol i bin mekim sampela popaia na bungim sampela hevi. Ol kain bratasista olsem inap helpim yu long mekim gutpela disisen long wok yu bai mekim long laip bilong yu. Taim yu bung wantaim ol kain bratasista olsem, yu inap mekim ol disisen bilong yu yet na kamap strong moa long bilip.—Ritim Hibru 5:14.

16. Olsem wanem ol bratasista i gat bikpela krismas i helpim wanpela yangpela sista?

16 Tingim wanpela sista, em Helga. Long laspela yia bilong em long i stap long skul, ol wanklas bilong em i stori long ol mak ol i laik winim. Planti bilong ol i laik i go long yunivesiti, na ol i ting dispela bai opim rot long ol inap kisim gutpela sindaun. Helga i gat ol pren long kongrigesen, na em i tokim ol long dispela samting. Em i tok: “Planti bilong ol dispela pren i stap strong tru long bilip na ol i helpim mi gut tru. Ol i kirapim mi long mekim wok painia. Bihain, mi mekim wok painia inap 5-pela yia. Long nau, planti yia i lus pinis na mi amamas olsem taim mi stap yangpela yet, mi bin lusim bikpela haptaim long mekim wok bilong Jehova. Mi no gat rigret long wok mi bin mekim.”

17, 18. Sapos yumi kamap strong long bilip, dispela bai kirapim yumi long mekim wanem?

17 Sapos yumi bihainim pasin bilong Jisas long olgeta samting yumi mekim, dispela bai helpim yumi long kamap strong long bilip. Yumi bai i go klostu moa long Jehova na yumi bai i gat bikpela laik moa long mekim wok bilong em inap tru long skel bilong yumi. Taim wokman bilong God i kamap strong long bilip, dispela bai kirapim em long givim bel olgeta long mekim wok bilong Jehova. Jisas i strongim ol disaipel na em i tok: “Lait bilong yupela i mas stap ples klia long ai bilong ol man, na bai ol inap lukim ol gutpela wok bilong yupela na givim glori long Papa bilong yupela long heven.”—Mat. 5:16.

18 Olsem yumi stori pinis, sapos Kristen i stap strong long bilip, pasin bilong em inap i stap olsem gutpela eksampel long ol narapela long kongrigesen i ken bihainim. Na tu, em bai bihainim maus bilong bel, long wanem, em i bin yusim Baibel long trenim maus bilong bel. Olsem wanem maus bilong bel inap helpim yumi long mekim ol gutpela disisen? Olsem wanem yumi inap soim rispek long disisen em ol wanbilip i mekim? Yumi bai kisim bekim bilong ol dispela askim long neks stadi.

^ par. 6 Sapos sampela brata i lapun na ol i gat save long mekim wok, oganaisesen inap askim ol long putim wok long han bilong ol yangpela brata na trenim ol long mekim wok.