TAIM Antoine Skalecki i stap liklik mangi, em i gat hos na dispela hos i stap gutpela pren bilong em. Antoine Skalecki i mekim wok mani long main bilong brukim ston kol. Em na hos bilong em i save karim ol ston kol na wokabaut isi isi insait long ol tanel. Ol tanel i stap 500 mita aninit long graun, na i no gat gutpela lait. Papa bilong Antoine i bin wok long main na em i kisim bagarap taim graun i bruk na pundaun antap long em, olsem na famili i salim Antoine i go wok long main. Em i save wok inap 9-pela aua long olgeta wan wan de. Wanpela taim, Antoine i stap insait long tanel taim graun i bruk na pundaun antap long em, na klostu em i dai.

Ol tul ol lain Polan i yusim long wok long main, kol main long Dechy, klostu long Sin-le-Noble, em main we Antoine Skalecki i wok long en

Papamama bilong Antoine i bilong Polan na ol i go stap long Frans. Namel long 1920 na 1930, ol i kamapim ol pikinini na Antoine em wanpela bilong ol. Bilong wanem ol lain Polan i kam i stap long Frans? Taim Polan i kisim indipendens bihain long Wol Woa 1, populesen bilong ol i go antap tru, na dispela i kamapim bikpela hevi. Long taim bilong woa, planti milion man bilong Frans i dai, na ol i nidim tru ol man long wok long kol main. Olsem na long Septemba 1919, gavman bilong Frans na Polan i sainim ol pepa we i tok orait long ol manmeri long Polan i ken i go i stap long Frans. Long 1931, populesen bilong lain Polan long Frans i go antap inap 507,800, na planti bilong ol i stap long hap not klostu long ol main.

Ol lain Polan em ol lain bilong wok hat tru, na ol i bringim kalsa na pasin bilong lotu i go long Frans. Long nau, Antoine i gat 90 krismas na em i tok: “Taim bubu man bilong mi, Joseph, i stori long ol tok bilong Baibel, em i save pilim tru ol dispela tok. Em i bihainim pasin bilong papa bilong em.” Long olgeta Sande, ol lain Polan i save werim ol gutpela klos na i go lotu. Dispela em pasin ol i save bihainim long kantri bilong ol yet, na sampela manmeri bilong Frans i save luk daun long ol.

Kirap long 1904, ol Sumatin Bilong Baibel i givim bel tru long autim tok long bikpela hap bilong Nord-Pas-de-Calais. Rot i op long lain Polan inap bungim ol Sumatin Bilong Baibel long namba 1 taim. Long 1915, ol i kirap long prinim Was Taua long tokples Polan long olgeta mun, na long 1925, ol i kirap tu long prinim The Golden Age (Kirap!) long tokples Polan. Planti famili i laikim tru ol tok bilong Baibel long ol  dispela magasin na buk The Harp of God—dispela buk tu i kamap long tokples Polan.

Long 1924, ankol bilong Antoine i go miting wantaim ol Sumatin Bilong Baibel long namba 1 taim, na bihain em i toksave long famili bilong Antoine. Long wankain yia, ol Sumatin Bilong Baibel i mekim fes kibung long tokples Polan long Bruay-en-Artois. Klostu wanpela mun bihain, Joseph F. Rutherford long hetkota i go mekim wanpela tok, na inap olsem 2,000 manmeri i bung. Long taim bilong dispela bung, Brata Rutherford i tokim ol manmeri bilong Polan olsem: “Jehova i bringim yupela i kam long Frans bambai yupela inap kisim save long tok i tru. Nau yupela wantaim ol pikinini bilong yupela i mas helpim ol manmeri long Frans! Bikpela wok bilong autim tok i stap yet, olsem na Jehova bai salim ol pablisa i kam bilong mekim dispela wok.”

Tru tumas, God Jehova i bin mekim olsem! Ol Kristen long Polan i save givim bel tru long wok long main, na olsem tasol, ol i givim bel tru long mekim wok autim tok! Sampela bilong ol i go bek long asples bilong ol bambai ol inap skulim ol narapela long tok i tru. Teofil Piaskowski, Szczepan Kosiak, na Jan Zabuda, em sampela bilong ol lain husat i go bek long Polan bilong bringim gutnius i go long planti hap.

Tasol planti pablisa i mekim tokples Polan, ol i stap bek long Frans na autim tok wantaim ol bratasista bilong Frans. Long 1926, kibung i kamap long Sin-le-Noble. Inap 1,000 manmeri i harim kibung long tokples Polan, na 300 manmeri i harim long tokples Frans. 1929 Yearbook i tok: “Long dispela yia, 332 manmeri bilong Polan i dediket na kisim baptais.” Paslain long Wol Woa 2, i gat 84 kongrigesen long Frans na 32 kongrigesen i mekim tokples Polan.

Ol bratasista bilong Polan husat i stap long Frans, ol i go long kibung. Sain i tok “Ol Witnes Bilong Jehova”

Long 1947, gavman bilong Polan i invaitim ol manmeri bilong Polan long i go bek long asples bilong ol, olsem na planti Witnes Bilong Jehova i go bek. Long wankain yia, namba bilong ol pablisa long Frans i go antap inap 10 pesen. Dispela i soim olsem gutpela kaikai i kamap long wok autim tok bilong ol na ol bratasista long Frans. Namel long 1948 na 1950, namba bilong ol pablisa i go antap inap 20 pesen, 23 pesen, na 40 pesen! Long 1948, em fes taim long brens ofis long Frans i makim ol brata long mekim wok wasman sekit bambai ol i ken trenim ol nupela pablisa. Ol i makim 5-pela brata—4-pela ol i bilong Polan, na Antoine Skalecki em wanpela bilong ol.

Planti Witnes Bilong Jehova em ol i bilong Polan na ol i stap long Frans, ol i yusim yet nem bilong ol tumbuna i stap paslain long ol na ol i wok hat long ol main na mekim wok autim tok. Long nau tu, planti manmeri bilong ol narapela kantri i go stap long Frans na kisim save long tok i tru. Maski ol pablisa bilong ol narapela kantri i go bek long asples bilong ol o ol i stap long Frans, ol i givim bel long autim tok wankain olsem ol pablisa long Polan i bin mekim.—Histori bilong yumi long Frans.