“Bai mi tingting long olgeta samting yu bin mekim.”—SNG. 77:12.

OL SINGSING: 18, 61

1, 2. (a) Wanem ol samting i kirapim yu long bilip tru olsem Jehova i laikim ol manmeri bilong em? (b) Taim God i wokim ol man, em i givim wanem tingting long ol?

WANEM ol samting i kirapim yu long bilip tru olsem Jehova i laikim tru ol manmeri bilong em? Paslain long yu bekim dispela askim, skelim ol dispela stori: Inap sampela yia, ol wanbilip i kirapim wanpela sista, Taylene, long holim stretpela tingting long ol samting em inap mekim. Taylene i tok: “Mi pilim olsem Jehova i laikim mi, long wanem, oltaim bratasista i kirapim mi long kisim stretpela tingting.” Taim man bilong Brigitte i dai, Brigitte yet i lukautim 2-pela pikinini, na em i tok: “I hatwok tru long lukautim ol pikinini long dispela haptaim em Satan i bosim, na i hatwok moa yet sapos papa o mama wanpis i lukautim ol pikinini. Tasol mi bilip tru olsem Jehova i laikim mi, long wanem, em i stiaim mi long taim mi stap bel hevi. Maski em i larim ol hevi i painim mi, ol dispela hevi i no daunim mi.” (1 Kor. 10:13) Sandra i gat wanpela sik we i no gat rot bilong stretim. Long wanpela kibung, wanpela sista i soim olsem em i tingim tru Sandra. Dispela sista em meri bilong wanpela brata em planti pablisa i save long em. Man bilong Sandra i tok: “Maski mipela i no save gut long em, mipela i amamas long lukim olsem em i tingim tru mipela. Taim ol bratasista i mekim ol tok na pasin i soim olsem ol i laikim mipela, dispela i helpim mi long luksave olsem Jehova i laikim tru mipela.”

 2 Taim God i wokim ol man, em i putim dispela laik long bel bilong ol man bambai ol i mas laikim ol narapela na ol narapela i mas laikim ol. Sapos yumi karim hevi bilong sik, o hevi bilong mani, o wok autim tok bilong yumi i no kamap gut, ol dispela samting inap pasim rot bilong yumi long laikim ol narapela na ol narapela i no inap laikim yumi, olsem na yumi inap bel hevi. Sapos yumi pilim olsem Jehova i no laikim yumi moa, orait yumi mas tingim olsem yumi dia tumas long ai bilong em na em bai “sambai long [yumi]” na helpim yumi. Em i no inap lusim tingting long yumi sapos yumi stap gut long em.—Ais. 41:13; 49:15.

3. Wanem ol samting inap strongim bilip bilong yumi olsem Jehova i laikim yumi moa yet?

3 Ol bratasista em yumi stori pinis long ol, ol i bilip tru olsem God i sambai long ol taim ol i karim hevi. Yumi tu inap bilip olsem God i stap redi long sambai long yumi. (Sng. 118:6, 7) Dispela stadi bai stori long 4-pela samting i kamapim klia pasin laikim bilong God. Ol dispela samting em (1) ol samting God i wokim, (2) ol tok bilong em long Baibel, (3) beten, na (4) ofa bilong baim bek man. Taim yumi tingim tingim ol gutpela samting Jehova i bin mekim, dispela bai kirapim yumi long mekim planti samting moa bilong soim olsem yumi tenkyu long pasin laikim bilong em.—Ritim Song 77:11, 12.

TINGIM TINGIM OL SAMTING JEHOVA I WOKIM

4. Yumi kisim wanem skul long ol samting Jehova i bin wokim?

4 Pasin laikim bilong Jehova i kamap klia long ol samting em i bin wokim. Tingting bilong God long wokim ol samting i soim klia pasin laikim bilong em. (Rom 1:20) Em i wokim graun na putim olgeta samting we inap helpim yumi long i stap laip. Tasol em i laik bai yumi mekim sampela samting moa bambai yumi inap i stap laip. Yumi mas kisim kaikai. Graun inap kamapim planti kain kain kumu em yumi inap kisim olsem kaikai. Na tu, ol kaikai i gat kain kain teis, na yumi inap kaikai na amamas! (Sav. 9:7) Catherine em wanpela sista long Kanada. Em i save amamas long skelim ol samting God i bin wokim, na moa yet long taim ol diwai i stat long putim ol nupela lip. Em i tok: “Mi amamas tru long lukim ol plaua i kamap long graun, na ol pisin i flai i kam bek long hap ol i stap long en, na liklik pisin hamingbet i kam long ples kaikai bilong en ausait long haus kuk bilong mi. Jehova i laikim tru yumi, olsem na em i givim planti samting bilong mekim yumi amamas.” Papa bilong yumi long heven i save amamas long ol samting em i bin wokim, na em i laik bai yumi tu i amamas long ol dispela samting.—Apo. 14:16, 17.

5. Taim Jehova i wokim ol man, olsem wanem dispela i kamapim klia pasin laikim bilong Em?

5 Yumi inap mekim ol gutpela wok we i helpim yumi long i stap amamas. (Sav. 2:24) God i laik bai ol manmeri i go sindaun long olgeta hap bilong graun, na bosim ol pis, ol pisin, na olgeta kain animal. (Stt. 1:26-28) Jehova i laikim tru yumi, olsem na em i inapim yumi long bihainim ol pasin bilong em!—Efe. 5:1.

TINGIM TRU OL TOK BILONG GOD

6. Bilong wanem yumi mas pilim tru ol tok i stap long Baibel?

6 God i soim bikpela pasin laikim long yumi taim em i kirapim ol man long raitim ol tok bilong Baibel. Baibel i tokaut long ol pasin bilong em na ol samting em i bin mekim long ol manmeri. Planti taim lain Israel i no bihainim tok bilong God, na Baibel i stori long ol samting God i bin mekim long ol. Song 78:38 i tok: “God i marimari long ol na rausim sin bilong ol, na em i no bagarapim ol. Planti taim em i pasim kros bilong em, na em i no belhat long ol.” Taim yumi tingim tingim ol tok bilong dispela ves, dispela bai helpim yumi long pilim olsem Jehova i laikim na tingim tru yumi olgeta wan wan.—Ritim 1 Pita 5:6, 7.

7. Bilong wanem yumi mas tingim tru ol tok i stap long Baibel?

 7 Yumi mas laikim tru Baibel, long wanem, God i save toktok wantaim yumi long rot bilong Baibel. Sapos ol papamama na ol pikinini i gat pasin bilong toktok gut wantaim, dispela bai strongim pasin bilong ol long trastim na laikim tru narapela narapela. Orait yumi mas holim wanem tingting long Jehova? Maski yumi no lukim em o harim nek bilong em, em i save toktok long yumi long rot bilong ol tok i stap long Baibel, olsem na yumi mas putim yau long tok bilong em. (Ais. 30:20, 21) Jehova i laik stiaim yumi ol wokman bilong em husat i dediket long em, na em i laik lukautim yumi na bai hevi i no ken painim yumi. Na tu, em i laik bai yumi kisim save long em na trastim em.—Ritim Song 19:7-11; Sindaun 1:33.

Jehu i givim strongpela tok bilong stretim Jehosafat, tasol Jehova i lukim “sampela gutpela pasin” bilong King Jehosafat (Lukim paragraf 8 na 9)

8, 9. Jehova i laik bai yumi kisim save long wanem samting? Stori long wanpela eksampel i stap long Baibel.

8 Jehova i laik bai yumi kisim save long em na tingim em olsem wanpela man husat i laikim tru yumi, na em i no save tingim ol popaia bilong yumi. Em i save tingim ol gutpela pasin bilong yumi. (2 Sto. 16:9) Em i bin mekim olsem long King Jehosafat bilong Juda. Wanpela taim, Jehosafat i sakim gutpela tingting na em i bihainim King Ahap na i go pait long lain Siria bilong kisim bek taun Ramot. Ahap em king nogut, na 400 giaman profet i tokim em olsem em bai winim pait, tasol Mikaia, em profet bilong Jehova, em i tokim Ahap olsem em bai lus long pait. Ahap i dai long pait, na Jehosafat i kisim bikpela bagarap. Taim em i go bek long Jerusalem, em i kisim strongpela tok long  pasin em i mekim long poromanim Ahap. Jehu em pikinini bilong profet Hanani, na em i tokim Jehosafat olsem: “Yu save mekim sampela gutpela pasin tu.”—2 Sto. 18:4, 5, 18-22, 33, 34; 19:1-3.

9 Taim Jehosafat i kirap long mekim wok king, em i tokim ol bikman bilong em, lain Livai, na lain pris long i go long olgeta taun bilong Juda na skulim ol manmeri long Lo Bilong Jehova. Ol i mekim gut wok bilong ol, olsem na ol manmeri bilong ol kantri i stap klostu long Juda i pret long Jehova. (2 Sto. 17:3-10) Maski Jehosafat i bin mekim ol pasin i no stret, Jehova i tingim ol gutpela pasin bilong em. Dispela stori bilong Baibel i kirapim yumi long tingim olsem maski yumi no gutpela olgeta na yumi save mekim ol popaia, Jehova bai soim pasin laikim long yumi sapos yumi givim bel olgeta long mekim ol samting bilong amamasim em.

PILIM TRU PASIN BILONG BETEN

10, 11. (a) Bilong wanem beten i olsem gutpela blesing tru i kam long Jehova? (b) God inap bekim ol beten bilong yumi long wanem ol rot? (Lukim piksa long kirap bilong stadi.)

10 Gutpela papa i save lusim sampela haptaim long putim yau long ol pikinini taim ol i laik toktok wantaim em. Em i laik save long ol hevi na wari bilong ol, long wanem, em i tingim ol tru. Jehova em Papa bilong yumi long heven, na em i save putim yau long ol beten bilong yumi.

11 Yumi inap beten long Jehova long olgeta kain taim. Em i no putim sampela lo bilong pasim yumi long beten. Em i Pren bilong yumi, na oltaim em i redi long putim yau long yumi. Taylene, em yumi stori long em long paragraf 1, em i tok: “Yu inap tokim em long olgeta kain samting yu laik tokim em.” Taim yumi beten long God na kamapim ol tingting i stap insait tru long bel bilong yumi, em inap bekim beten bilong yumi long rot bilong wanpela stori i stap long Baibel, wanpela atikol long wanpela magasin, o wanpela wanbilip i mekim gutpela tok bilong strongim yumi. Maski i no gat man inap save na kliagut long tingting bilong yumi, Jehova tasol inap mekim olsem. Taim em i bekim ol beten bilong yumi, dispela i soim olsem em i laikim tru yumi.

12. Bilong wanem yumi mas tingim gut ol beten i stap long Baibel? Stori long wanpela eksampel.

12 Yumi inap lainim planti samting long ol beten i stap insait long Baibel. Olsem na sapos sampela taim yumi skelim ol dispela beten long taim bilong famili lotu, dispela inap helpim tru yumi. Ol wokman bilong Jehova long bipo i bin beten long God na tokim em long ol tingting i stap insait tru long bel bilong ol. Taim yumi tingim tingim ol dispela beten, dispela inap helpim yumi long mekim ol beten bilong yumi yet i kamap gutpela moa. Tingim beten bilong Jona taim em i stap insait long bel bilong traipela pis. Em i sori tru long rong em i mekim na em i beten. (Jna. 1:17–2:10) Skelim naispela beten em Solomon i mekim long Jehova taim em i laik dediketim tempel. (1 Kin. 8:22-53) Na tu, tingim beten em Jisas i bin mekim bilong skulim yumi long pasin bilong beten. (Mat. 6:9-13) “Long olgeta samting, kamapim ol askim bilong yupela long God.” Taim yumi mekim olsem, “bel isi bilong God i winim tru tingting bilong man, em bai lukautim bel bilong [yumi] na tingting bilong [yumi].” Dispela bai kirapim yumi long tenkyu moa yet long pasin bilong Jehova long laikim yumi.—Fili. 4:6, 7.

TENKYU LONG OFA BILONG BAIM BEK MAN

13. Ofa bilong Krais i helpim ol manmeri olsem wanem?

13 Jisas i givim laip bilong em olsem ofa bilong baim bek yumi, olsem na “yumi inap kisim laip long rot bilong em.” (1 Jon 4:9) Pol i stori long dispela bikpela pasin laikim bilong God, na em i tok: “Krais i dai bilong helpim yumi ol man nogut, na em i dai long taim God i makim. I hatwok long painim wanpela man husat bai redi long dai  bilong helpim stretpela man. Tru tumas, ating wan wan man tasol bai redi long dai bilong helpim gutpela man. Tasol God i soim pasin laikim bilong em long yumi long dispela rot: Krais i dai bilong helpim yumi taim yumi stap sinman yet.” (Rom 5:6-8) Dispela bikpela pasin laikim bilong God i opim rot na ol manmeri inap pas gut wantaim Jehova.

14, 15. (a) Olsem wanem ofa bilong Krais i helpim ol Kristen God i bin makim? (b) Olsem wanem ofa bilong Krais i helpim ol lain husat i bilip na wet long kisim laip long graun?

14 Pasin laikim bilong Jehova i opim rot na liklik lain tasol inap kisim spesel blesing. (Jon 1:12, 13; 3:5-7) God i makim ol long holi spirit na ol i kamap ol “pikinini bilong God.” (Rom 8:15, 16) Pol i stori long ol na i tok, ol i stap olsem ‘ol disaipel bilong Krais Jisas, na God i litimapim ol wantaim em na mekim ol i sindaun wantaim em long heven.’ (Efe. 2:6) Ol i kisim dispela blesing bikos ‘God i putim mak bilong holi spirit long ol olsem em i bin promis long en. Holi spirit i strongim tok olsem ol bai kisim ol samting God i promis long givim ol.’ Ol dispela samting ‘em samting God i makim bilong ol long heven, na ol i bilip na wet long en.’—Efe. 1:13, 14; Kol. 1:5.

15 Olgeta manmeri husat i bilip long ofa bilong baim bek man, ol inap kamap pren bilong Jehova na em inap adoptim ol olsem ol pikinini bilong em na ol inap i stap laip oltaim long Paradais long graun. Long rot bilong ofa bilong baim bek man, Jehova i soim pasin laikim bilong em long olgeta manmeri bilong graun. (Jon 3:16) Sapos yumi laik kisim laip oltaim long graun na mekim yet wok bilong Jehova, orait yumi ken bilip tru olsem em bai mekim laip bilong yumi i kamap gutpela tru long nupela taim. Olsem na i stret tru long yumi tingim ofa bilong baim bek man olsem nambawan rot bilong God long soim olsem em i laikim tru yumi!

YUMI MAS LAIKIM JEHOVA

16. Taim yumi tingim tingim ol samting Jehova i mekim bilong soim olsem em i laikim yumi, dispela bai kirapim yumi long mekim wanem?

16 Jehova i bin mekim planti samting tru bilong soim olsem em i laikim yumi. Devit i tok: “God, i hat tumas long mi save long olgeta tingting bilong yu. Tingting bilong yu i no liklik, na i no gat rot long mi ken save long en. Sapos mi kaunim ol samting yu save tingting long en, bai namba bilong ol i winim namba bilong olgeta wesan long nambis.” (Sng. 139:17, 18) Yumi mas holim wankain tingting olsem man bilong raitim song bambai dispela i kirapim yumi long laikim Jehova moa yet. Olsem na yumi mas givim bel olgeta long mekim laik bilong God.

17, 18. Wanem sampela samting yumi inap mekim bilong soim olsem yumi laikim God?

17 I gat planti samting yumi inap mekim bilong soim olsem yumi laikim tru Jehova. Taim yumi givim bel tru long autim tok bilong Kingdom, yumi soim olsem yumi laikim God na yumi laikim ol narapela manmeri. (Mat. 24:14; 28:19, 20) Taim yumi sanap strong na karim ol hevi na stap gut yet long God, yumi soim olsem yumi laikim tru Jehova. (Ritim Song 84:11; Jems 1:2-5.) Sapos ol bikpela hevi tru i painim yumi, orait yumi ken bilip olsem God i save long hevi yumi karim na em bai helpim yumi, long wanem, yumi dia tumas long ai bilong em.—Sng. 56:8.

18 Pasin bilong yumi long laikim Jehova bai kirapim yumi long tingim tingim ol samting em i bin wokim na ol gutpela pasin bilong em. Taim yumi stadi gut long Baibel, dispela i soim olsem yumi laikim tru God. Pasin bilong yumi long laikim Jehova bai kirapim yumi long i go klostu moa long em long rot bilong beten. God i stretim rot bilong baim bek yumi long sin, olsem na taim yumi tingim tingim dispela samting, dispela bai kirapim yumi long laikim God moa yet. (1 Jon 2:1, 2) Jehova i laikim tru yumi, olsem na long dispela atikol yumi bin stori long sampela samting we inap kirapim yumi long laikim em.