Skip to content

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

Yumi Inap Kisim Wanem Skul Long Stori Bilong Joana?

Yumi Inap Kisim Wanem Skul Long Stori Bilong Joana?

PLANTI manmeri i save olsem Jisas i gat 12-pela aposel. Tasol ating ol i no save olsem sampela meri tu i bin i stap olsem ol disaipel bilong Jisas na raun wantaim em. Joana em wanpela bilong ol dispela meri.—Mat. 27:55; Luk 8:3.

Joana i mekim wanem ol samting taim em i raun autim tok wantaim Jisas? Yumi inap kisim wanem skul long ol pasin bilong Joana?

JOANA EM HUSAT?

Joana em “meri bilong Kusa, em man i bosim haus bilong Herot.” Ating Kusa i mekim wok olsem man i bosim haus bilong Herot Antipas. Joana em wanpela bilong ol meri em Jisas i oraitim sik bilong em. Joana wantaim sampela meri i save raun wantaim Jisas na ol aposel.—Luk 8:1-3.

Ol tisa bilong lotu Juda i tok ol meri i no ken raun wantaim ol man sapos ol i no wanfamili. Na tu, ol man bilong lain Juda i no ken toktok nating long ol meri. Jisas i no bihainim ol dispela tingting kranki, olsem na em i larim Joana na ol narapela bilipmeri i raun wantaim em na ol aposel.

Ating ol bikman bilong lotu na ol wanfamili na ol pren i mekim kain kain tok bilong daunim Joana, tasol em i no surik long raun wantaim Jisas na ol aposel. Olgeta manmeri husat i bihainim Jisas, ol i mas redi long mekim sampela senis long laip bilong ol. Jisas i tingim ol dispela manmeri i bihainim em na em i tok: “Lain i harim tok bilong God na bihainim, dispela lain ol i mama bilong mi na brata bilong mi.” (Luk 8:19-21; 18:28-30) Jisas i pas gut wantaim ol manmeri husat i daunim laik bilong ol yet bambai ol inap bihainim em. Olsem wanem? Dispela tok i strongim yu?

EM I YUSIM MANI KAGO BILONG EM

Joana na planti narapela meri i “yusim ol samting bilong ol yet bilong helpim Jisas na ol disaipel bilong en.” (Luk 8:3) Wanpela man bilong raitim buk i tok: “Tok bilong Luk i no makim olsem ol dispela meri i kukim kaikai, wasim ol sospen plet, na samapim ol klos. Ating ol i mekim ol dispela wok . . . , tasol Luk i no stori long ol dispela wok.” Ol dispela meri i yusim mani kago bilong ol yet long helpim ol wanwok bilong ol.

Jisas na ol aposel i no mekim wok mani taim ol i raun na autim tok. Olsem na ating ol i sot long mani bilong baim kaikai na ol narapela samting bilong lukautim ol manmeri i raun wantaim ol—inap olsem 20 manmeri. Ating ol narapela i givim ol samting bilong helpim Krais na ol aposel, tasol ol “i holim bokis mani,” na dispela i makim olsem ol i redi long lukautim ol yet. (Jon 12:6; 13:28, 29) Ating Joana na ol narapela meri i givim  kontribiusen bilong baim kaikai na ol narapela samting.

Sampela manmeri i tok ol meri Juda i no gat rot long kisim mani. Tasol sampela buk i stori olsem ol meri Juda inap kisim mani long ol dispela rot. Namba 1: Meri inap kisim mani bilong papa sapos papa i dai na em i no gat pikinini man. Namba 2: Famili inap tilim mani long em. Namba 3: Kontrak bilong marit i makim olsem man i mas givim mani long meri sapos man i laik divos. Namba 4: Mani i kam long wok bisnis em man bilong em i dai na lusim. Namba 5: Meri yet i mekim sampela wok mani.

Ol disaipel bilong Jisas i givim ol samting ol inap givim olsem kontribiusen. Sampela manimeri tu i stap olsem ol disaipel bilong em. Joana em meri bilong man i bosim haus bilong Herot, olsem na sampela i tok em i manimeri. Ating em i givim klos em Jisas i bin werim, em klos i gat bikpela pe na i no gat ol join long en. Wanpela meri bilong raitim buk i tok, “sapos meri i maritim man bilong kisim pis, em i no inap givim” dispela kain klos.—Jon 19:23, 24.

Baibel i no kolim wanpela tok stret i soim olsem Joana i bin givim mani olsem kontribiusen. Tasol Joana i mekim ol samting em inap mekim, na dispela inap givim skul long yumi. Yumi yet bai mekim disisen long wanem ol samting yumi laik givim bilong sapotim wok bilong Kingdom. God bai orait long yumi sapos yumi amamas wantaim na mekim ol samting yumi inap long mekim.—Mat. 6:33; Mak 14:8; 2 Kor. 9:7.

BIHAIN LONG DAI BILONG JISAS

Taim ol birua i kilim Jisas i dai, Joana tu i stap wantaim ol meri husat “i bin raun wantaim Jisas na mekim ol samting bilong helpim em taim em i stap long Galili. Na planti arapela meri tu i stap em ol i bin kam wantaim [Jisas] long Jerusalem.” (Mak 15:41) Taim ol man i rausim bodi bilong Jisas long pos na karim i go bilong putim long matmat, “ol meri husat i bin lusim Galili wantaim em na kam, ol tu i go na lukim matmat na olsem wanem ol i slipim bodi bilong [Jisas]. Ol i go bek bilong redim ol lip samting i gat gutpela smel na sampela sanda.” Luk i kolim nem bilong ol dispela meri—“em Maria Makdala, Joana, [na] Maria mama bilong Jems.” Ol dispela meri i kam bek bihain long de sabat na ol i bungim ol ensel, na ol ensel i tokim ol olsem Jisas i kirap bek pinis.—Luk 23:55–24:10.

Joana na ol narapela bilipmeri i mekim ol samting ol inap mekim bilong helpim Bikpela bilong ol

Taim ol disaipel i bung long Jerusalem long Pentikos 33 C.E., mama bilong Jisas na ol brata bilong em tu i stap, na ating Joana tu i stap. (Apo. 1:12-14) Joana i stap long banis bilong King Herot, olsem na sampela man i tok ating Joana i stori long Luk long sampela samting long laip bilong Herot Antipas. Ol i tok olsem bikos Luk tasol i kolim nem bilong dispela bilipmeri.—Luk 8:3; 9:7-9; 23:8-12; 24:10.

Stori bilong Joana i skulim yumi long sampela bikpela samting. Em i mekim olgeta samting em inap mekim bilong sapotim wok bilong Jisas. Ating em i amamas olsem em i yusim mani bilong em long helpim Jisas, ol 12-pela aposel, na ol narapela disaipel husat i raun autim tok wantaim Jisas. Joana i bin mekim wok bilong helpim Jisas na em i stap gut long Jisas long taim bilong hevi. Ol meri Kristen i ken bihainim ol gutpela pasin bilong Joana long mekim wok bilong God.