“Ol i no bilong dispela graun.”—JON 17:16.

OL SINGSING: 63, 129

1, 2. (a) Bilong wanem ol Kristen i mas i stap gut long God? (b) Olsem wanem pasin bilong i stap gut long God inap stiaim ol Kristen na bai ol i no ken insait long ol samting bilong dispela graun? (Lukim piksa long kirap bilong stadi.) (c) Planti manmeri i sapotim wanem ol samting? (d) Wanem ol hevi inap kamap?

LONG olgeta kain taim, sampela samting i save kamap na ol Kristen tru i mas mekim disisen: Ol bai i stap gut long God na bai ol i no insait long ol wok bilong graun, o nogat? Bilong wanem? Taim ol i dediket long Jehova, ol i tok promis olsem ol bai laikim em, stap gut long em, na bihainim tok bilong em. (1 Jon 5:3) Maski yumi stap long wanem hap o yumi kam long wanem kain sindaun, kantri, o kalsa, yumi laik bihainim ol stretpela lo bilong God. Pasin bilong yumi long i stap gut long Jehova na Kingdom bilong em i mas i stap namba 1, winim olgeta narapela samting long laip bilong yumi. (Mat. 6:33) Ol Kristen i no ken insait long olgeta kain tok pait bilong dispela graun.—Ais. 2:4; ritim Jon 17:11, 15, 16.

2 Ol manmeri husat i no gat wankain bilip olsem yumi, ating ol i pilim olsem ol i mas i stap gut long kantri bilong ol, klen, kalsa, o spots tim bilong kantri. Kain pasin olsem i bin kamapim pasin resis na pasin jeles. Olsem na ol man bilong wanpela lain i bin kilim sampela man  bilong narapela lain i dai na sampela taim ol i kilim wanpela lain olgeta i dai. Ol dispela samting inap putim hevi long yumi yet o famili bilong yumi, long wanem, yumi stap namel long ol manmeri bilong dispela graun. Yumi laikim stretpela pasin, olsem na yumi inap pilim olsem sampela disisen bilong gavman i no stret. (Stt. 1:27; Lo 32:4) Bai yumi mekim wanem long kain taim olsem? Sapos yumi no was gut, yumi inap sapotim wanpela lain na insait long ol tok pait bilong dispela graun.

3, 4. (a) Bilong wanem ol Kristen i no insait long ol tok pait bilong dispela graun? (b) Yumi bai skelim wanem ol samting long dispela stadi?

3 Ol bikpela oganaisesen inap putim presa long ol manmeri long sapotim ol tok pait. Tasol ol Kristen tru i no inap sapotim ol tok pait. Yumi no save insait long ol tok pait bilong wok politik, na tu, yumi no insait long ol pait. (Mat. 26:52) Yumi no larim tok gris bilong ol man i pulim yumi long givim biknem long wanpela lain bilong graun na luk daun long narapela lain, nogat. (2 Kor. 2:11) Yumi no insait long ol samting bilong dispela graun, olsem na yumi abrusim ol tok pait.—Ritim Jon 15:18, 19.

4 Yumi ol sinman, olsem na sampela bilong yumi i hatwok long rausim tingting bilong olpela pasin, olsem tingting bilong brukim lain. (Jer. 17:9; Efe. 4:22-24) Dispela stadi bai stori long sampela stiatok we bai helpim yumi long abrusim ol tingting bilong olpela pasin. Na tu, yumi bai stori long olsem wanem yumi inap trenim tingting bilong yumi na maus bilong bel bambai yumi inap i stap gut long Kingdom Bilong God.

YUMI NO INSAIT LONG OL SAMTING BILONG GRAUN

5, 6. Jisas i mekim wanem taim em i stap namel long ol manmeri bilong kain kain lain na skin kala? Bilong wanem?

5 Taim wanpela hevi i kamap na yu tingting planti long samting yu mas mekim, orait yu ken askim yu yet olsem, ‘Jisas bai mekim wanem sapos kain samting olsem i painim em?’ Kantri em Jisas i bin i stap long en i gat ol manmeri i kam long ol narapela ples, olsem Judia, Galili, na Samaria. Baibel i stori olsem ol dispela manmeri i gat sampela kros namel long ol yet. (Jon 4:9) I gat kros i bin i stap namel long ol Farisi na ol Sadyusi (Apo. 23:6-9), namel long ol manmeri na ol takisman (Mat. 9:11), na namel long ol man i bin stap sumatin bilong ol tisa bilong lotu Juda na ol man i no bin kisim dispela skul. (Jon 7:49) Long taim bilong ol aposel, gavman Rom i bosim lain Israel, na lain Israel i no amamas long lain Rom. Tasol Jisas i sambai long tok i tru. Em i tokaut olsem long rot bilong lain Juda, God bai kisim bek olgeta lain man, tasol em i no kirapim ol disaipel long kisim pasin bilong tok pait. (Jon 4:22) Jisas i kirapim ol disaipel long laikim olgeta man.—Luk 10:27.

6 Bilong wanem Jisas i no sapotim tingting bilong lain Juda long luk daun long ol man bilong narapela lain? Jisas na Papa bilong em i no insait long ol kros pait bilong dispela graun. Taim Jisas i wok wantaim Jehova na ol i wokim man na meri, God i laik bai ol manmeri i go sindaun long olgeta hap bilong graun. (Stt. 1:27, 28) God i wokim ol manmeri long rot we ol inap kamapim ol pikinini i gat kain kain skin kala. Jehova na Jisas i no save givim biknem long ol manmeri bilong wanpela skin kala, kantri, o tokples, na daunim ol manmeri bilong ol narapela lain, nogat. (Apo. 10:34, 35; Rev. 7:9, 13, 14) Yumi mas bihainim gutpela eksampel bilong tupela.—Mat. 5:43-48.

7, 8. (a) Ol Kristen i mas sapotim husat? (b) Ol man i wok long painim rot bilong stretim ol hevi, tasol ol Kristen i bilip long wanem samting?

7 Jehova i gat rait long i stap King bilong heven na graun, olsem na yumi mas sapotim em na givim biknem long em. Namba 1 tok pait i bin kamap long gaden Iden taim Satan i sutim tok long wok bos bilong Jehova. Long nau, olgeta man i mas mekim disisen: Ol i ting wok bos bilong God i gutpela moa winim wok bos bilong Satan, o wok  bos bilong Satan i gutpela moa winim wok bos bilong God? Olsem wanem long yu yet? Yu sapotim wok bos bilong Jehova na bihainim ol lo bilong em, o yu bihainim tingting bilong yu yet? Yu ting Kingdom Bilong God tasol bai pinisim olgeta hevi bilong ol manmeri? Yu ting man inap bosim wokabaut bilong em yet?—Stt. 3:4, 5.

8 Ol bekim bilong yu long ol dispela askim bai stiaim ol tok yu mekim taim ol man i givim sampela askim bilong trikim yu. Kirap long bipo yet i kam inap long nau, ol lain politik na ol narapela lain i wok strong long painim rot bilong stretim ol hevi. Ating ol i gat gutpela tingting na ol i mekim olsem. Tasol ol Kristen i bilip olsem Kingdom Bilong God tasol inap pinisim hevi bilong olgeta man na kamapim stretpela pasin. Yumi mas bilip olsem Jehova tasol bai stretim ol hevi. Sapos olgeta wan wan Kristen i kamapim tingting bilong ol yet long rot bilong stretim ol hevi, olgeta bai kamapim narapela narapela tingting, na dispela bai mekim na kongrigesen i bruk.

9. (a) Long taim bilong ol aposel, wanem hevi i stap insait long kongrigesen long Korin? (b) Aposel Pol i tok, ol i mas mekim wanem bilong stretim dispela hevi?

9 Long taim bilong ol aposel, wanpela hevi i kamap insait long kongrigesen na i kirapim sampela Kristen long kisim tingting bilong brukim lain. Olgeta wan wan Kristen long Korin i tok: “‘Mi bilong Pol.’ Na sampela i tok, ‘Mi bilong Apolos.’ Na sampela i tok, ‘Mi bilong Sifas.’ Na sampela i tok, ‘Mi bilong Krais.’” Maski aposel Pol i no save long as bilong dispela hevi, em i kros long wanem dispela hevi i kamapim pasin bilong brukim lain. Em i tokim ol: “Kongrigesen bilong Krais i bruk hap hap.” Olsem wanem ol Kristen bai stretim dispela hevi? Pol i strongim ol Kristen na i tok: “Ol brata, long nem bilong Bikpela bilong yumi Jisas Krais, mi laik strongim yupela olgeta long wanbel long ol toktok yupela i mekim, na yupela i no ken bruk nabaut. Yupela i mas wanbel tru long holim wankain tingting na wankain laik.” Long nau, ol bratasista i no ken larim wanpela samting i mekim na ol i brukim lain insait long kongrigesen.—1 Kor. 1:10-13; ritim Rom 16:17, 18.

10. Aposel Pol i mekim wanem tok piksa bilong soim klia olsem ol Kristen i no ken insait long ol tok pait bilong dispela graun?

10 Pol i givim tok long ol Kristen God i bin makim, na em i tokim ol long putim tingting i go long laip ol bai kisim long heven, na ol i no ken putim tingting i go long ol samting bilong graun. (Fili. 3:17-20) * Ol i mas i stap olsem ol ambasada o mausman bilong Krais. Ol ambasada i no save stiaim ol wok i kamap insait long kantri ol i stap long en, nogat. Ol i save stap gut long kantri bilong ol yet. (2 Kor. 5:20) Ol Kristen husat i bilip na wet long kisim laip long graun, ol tu i stap daun long Kingdom Bilong God, olsem na i no stret long ol i insait long ol tok pait bilong dispela graun.

TRENIM YU YET—STAP GUT LONG JEHOVA

11, 12. (a) Wanem ol samting inap mekim na i hatwok long ol Kristen long i stap gut yet long Kingdom Bilong God? (b) Wanem hevi i painim wanpela Kristen? (c) Em i mekim wanem bilong daunim dispela hevi?

11 Long planti hap bilong graun, ol manmeri i gat pasin bilong pas gut wantaim. Ol i litimapim nem bilong ol yet, long wanem, ol i gat wankain kastam, na wankain tokples. Sapos ol Kristen i stap long kain ples olsem, orait ol i mas trenim tingting na maus bilong bel bambai ol inap bihainim stretpela tingting taim hevi i kamap. Olsem wanem ol inap trenim tingting na maus bilong bel?

12 Tingim samting i painim Mirjeta, * em wanpela sista bilong yumi long Yugoslavia bilong bipo. Taim em i kamap bikpela, em i lain long heitim ol manmeri bilong lain Serbia. Bihain, em i  kisim save olsem Jehova i save mekim wankain pasin long olgeta manmeri, na Satan i kirapim ol manmeri long heitim ol manmeri bilong narapela skin kala. Dispela i kirapim em long rausim tingting bilong sapotim kantri. Tasol bihain, pait i kamap long hap em i stap long en na em i kisim gen olpela tingting, olsem na em i les long autim tok long ol manmeri bilong lain Serbia. Em i luksave olsem em yet i mas mekim sampela samting na bai em inap rausim dispela tingting. Em i beten askim Jehova long helpim em long daunim dispela hevi, na tu, em i laik mekim sampela samting moa long wok bilong Kingdom na mekim wok painia. Em i tok: “Mi putim tingting olgeta i go long wok autim tok, na dispela i helpim mi. Taim mi mekim wok autim tok, mi save wok strong long bihainim pasin laikim bilong Jehova, na mi luksave olsem isi isi mi lusim tingting kranki bilong mi.”

13. (a) Wanem hevi i bin painim wanpela sista? (b) Dispela sista i bin mekim wanem bilong daunim dispela hevi? (c) Yumi inap kisim wanem skul long stori bilong Zoila?

13 Tingim samting i painim Zoila, em wanpela sista bilong yumi. Em i bilong Meksiko, na nau em i stap long wanpela kongrigesen long Yurop. Em i tok olsem sampela bratasista bilong Latin Amerika i no bin tingting gut na ol i mekim ol tok bilong daunim ples bilong em, kastam bilong em, na musik bilong ples. Sapos dispela hevi i bin painim yu, orait bai yu mekim wanem? Ol dispela tok i mekim Zoila i bel hevi. Tasol em i beten askim Jehova long helpim em long daunim ol tingting kranki bilong em. Ating wankain hevi olsem i painim sampela bilong yumi. Yumi no ken tru mekim wanpela tok o wanpela pasin we inap kirapim pasin bilong brukim lain insait long kongrigesen.—Rom 14:19; 2 Kor. 6:3.

14. Olsem wanem ol Kristen inap skulim tingting na maus bilong bel bambai ol i ken stap gut yet long God?

14 Olsem wanem? Ples yu kamap bikpela long en na pasin bilong ol manmeri long dispela ples i bin stiaim yu long givim biknem long kantri o lain bilong yu? Yu holim yet dispela pasin? Ol Kristen i no ken larim pasin bilong litimapim kantri i mekim na ol i luk daun long ol narapela. Tasol yu bai mekim wanem sapos yu luksave olsem yu holim yet sampela tingting kranki long ol manmeri bilong ol narapela kantri, tokples, na skin kala? Sapos yu holim yet sampela tingting kranki, orait mobeta yu skelim dispela askim: Jehova i holim wanem tingting long ol manmeri husat i givim biknem long kantri na lain bilong ol yet na luk daun long ol narapela? Yu ken mekim wok painimaut long dispela samting taim yu mekim stadi bilong yu yet o long taim bilong famili lotu. Yu ken beten askim Jehova long helpim yu long bihainim tingting bilong em long dispela samting.—Ritim Rom 12:2.

Sapos yumi laik i stap gut long Jehova, orait yumi mas sanap strong maski ol man i pretim yumi (Lukim paragraf 15 na 16)

15, 16. (a) Sapos yumi stap gut long God, ol narapela bai mekim wanem long yumi? (b) Olsem wanem papamama inap redim pikinini long stap gut yet long God taim hevi i painim em?

15 Olgeta wokman bilong Jehova bai bungim ol hevi na maus bilong bel bai kirapim ol long i stap narapela kain long ol manmeri bilong dispela graun. Ol i mas i stap narapela kain long ol wanwok, ol wanskul, ol neiba, ol wanblut, na olgeta narapela manmeri. (1 Pita 2:19) Yumi mas i stap narapela kain long ol manmeri bilong dispela graun! Jisas i bin tokaut klia olsem ol man bai heitim yumi, olsem na yumi no ken kirap nogut taim dispela pasin i kamap. Planti manmeri i no kliagut olsem ol Kristen i no ken insait long ol samting bilong dispela graun. Tasol yumi gat stretpela save long dispela samting.

16 Sapos yumi laik stap gut long Jehova, orait yumi mas sanap strong maski ol man i pretim yumi. (Dan. 3:16-18) Olgeta manmeri, ol yangpela na ol lapun, ol i gat pasin bilong pret long ol man. Tasol ol yangpela i save hatwok moa yet long sakim tingting bilong ol wanlain bilong ol. Sapos pikinini bilong yu i bungim hevi long sait bilong salutim fleg o givim biknem long kantri, orait yupela papamama i mas helpim ol. Long  taim bilong Famili Lotu, helpim pikinini long save long samting em inap mekim bambai em i no ken surik long sambai long bilip bilong em. Helpim em na bai em i stap redi long bihainim pasin rispek na stori gut long bilip bilong em. (Rom 1:16) Na tu, yupela papamama yet i mas go pas na toktok wantaim ol tisa long ol dispela samting.

AMAMAS LONG OL SAMTING JEHOVA I WOKIM!

17. Yumi no ken holim wanem kain tingting? Bilong wanem?

17 Ating yumi inap pilim olsem yumi laikim tumas ples yumi kamap bikpela long en, pasin bilong ples, tokples, na kaikai bilong dispela ples. Tasol yumi no ken holim kain tingting olsem, ol samting long ples bilong mi i gutpela moa winim ol samting bilong narapela hap. Jehova i laik bai yumi stap amamas, olsem na em i wokim kain kain samting bilong yumi ken amamas long en. (Sng. 104:24; Rev. 4:11) Olsem na yumi no ken strong long tok olsem pasin bilong yumi long mekim ol wok i gutpela moa winim ol narapela.

18. Sapos yumi holim wankain tingting olsem bilong Jehova, yumi bai kisim wanem ol blesing?

18 God i laik bai olgeta manmeri i kisim stretpela save long tok i tru na kisim laip oltaim na stap amamas. (Jon 3:16; 1 Tim. 2:3, 4) Yumi mas amamas long kisim tingting bilong ol narapela na dispela bai helpim yumi yet na strongim pasin Kristen bilong yumi long i stap wanbel. Yumi mas i stap gut yet long Jehova na no ken insait long ol tok pait bilong dispela graun. Yumi no ken kisim pasin bilong laikim wanpela lain na heitim narapela lain. Yumi tenkyu tru long Jehova, long wanem, em i helpim yumi na yumi no stap kalabus long ol pasin bilong dispela graun, olsem pasin bilong brukim lain, pasin antap, na pasin resis! Yumi mas tingting strong long kisim pasin bilong i stap wanbel olsem man bilong raitim song i tok: “Sapos ol manmeri bilong God i sindaun gut wantaim na i stap wanbel olsem ol brata tru, em i gutpela tumas, na ol i ken i stap belgut”!—Sng. 133:1.

^ par. 10 Gavman Rom i bin bosim taun Filipai. Ating sampela Kristen long kongrigesen i bin i stap olsem sitisen bilong Rom, olsem na ol i gat rait long kisim sampela kain helpim we ol narapela i no gat rot long kisim.

^ par. 12 Mipela i senisim sampela nem.