Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

Wastaua—Stadi Edisen  |  Julai 2015

Strongim Paradais Bilong Bilip

Strongim Paradais Bilong Bilip

“Bai mi mekim dispela haus . . . i gat biknem.”—AIS. 60:13.

OL SINGSING: 102, 75

1, 2. Taim Ol Skripsa Hibru i kolim dispela hap tok, ples bilong “putim lek,” dispela inap makim wanem samting?

GOD JEHOVA i tok: “Heven em i sia king bilong mi na graun em i ples mi putim lek bilong mi antap long en.” (Ais. 66:1) God i tingim graun, em ples em i “putim lek” long en, na em i tok: “Bai mi mekim dispela haus [graun] . . . i gat biknem.” (Ais. 60:13) Hau bai em i mekim dispela haus, o graun, i gat biknem? Yumi stap long graun, em ples God i “putim lek” long en, olsem na yumi mas mekim wanem?

2 Taim Ol Skripsa Hibru i stori long ples bilong “putim lek,” dispela hap tok i makim graun, na tu, em i makim haus bilong Bikpela, o tempel bilong bipo, em lain Israel i bin yusim. (1 Sto. 28:2; Sng. 132:7) Tempel i stap long graun, na em ples we ol manmeri i save bung na mekim lotu i tru. Olsem na tempel i olsem naispela samting tru long ai bilong Jehova, na long dispela rot, Jehova i mekim graun i gat biknem.

3. (a) Wanem ol samting i opim rot long yumi inap mekim lotu i tru? (b) Lotu i tru i kirap long wanem taim?

3 Long nau, yumi olgeta i no go bung long wanpela tempel tru long mekim lotu, nogat. Tasol yumi olgeta i stap wanbel long bihainim wankain pasin bilong mekim lotu, na i olsem yumi stap long tempel, na dispela i givim biknem moa yet long Jehova. Insait long dispela pasin bilong mekim lotu i tru, i gat lain pris na ofa bilong Jisas Krais, na dispela i opim rot long yumi inap stap  wanbel wantaim God. Lotu i tru i kirap long yia 29 C.E. taim Jisas i kisim baptais na Jehova i makim em long kamap Het Pris.—Hib. 9:11, 12.

4, 5. (a) Song sapta 99 i kamapim klia olsem ol manmeri bilong Jehova i gat bikpela laik long mekim wanem? (b) Yumi mas givim wanem ol askim long yumi yet?

4 Sapos yumi laik soim olsem yumi pilim tru pasin bilong mekim lotu i tru, orait yumi mas tokaut long nem bilong Jehova na givim biknem long em, long wanem, em i bin redim pe bilong baim bek yumi. Yumi amamas tru long save olsem, winim 8 milion Kristen long nau i givim biknem long Jehova! Ol manmeri bilong sampela lotu i ting olsem ol bai givim biknem long God taim ol i lusim graun na i go long heven. Tasol olgeta Witnes Bilong Jehova i luksave olsem ol i mas givim biknem long God long nau yet taim ol i stap hia long graun.

5 Yumi bihainim wankain pasin olsem ol gutpela wokman bilong Jehova i bin mekim, na Song 99:1-3, 5-7 i stori long en. (Ritim.) Olsem Buk Song i stori long en, Moses, Aron, na Samuel i bin givim bel olgeta long sapotim ol wok insait long lotu i tru long taim bilong ol. Long nau, hap lain bilong ol Kristen God i bin makim i helpim wok bilong lotu i tru hia long graun, na bihain ol bai i go long heven na mekim wok pris wantaim Jisas. Planti milion manmeri bilong lain “arapela sipsip” i helpim ol. (Jon 10:16) Ol Kristen God i bin makim bai kisim laip long heven, na ol “arapela sipsip” bai kisim laip long graun, tasol 2-pela lain wantaim i lotuim Jehova hia long graun. Tasol yumi olgeta wan wan i ken askim yumi yet olsem, ‘Mi givim bel olgeta long sapotim ol wok insait long lotu i tru?’

LUKSAVE LONG OL MAN I MEKIM WOK BILONG GOD

6, 7. (a) Wanem hevi i kirap namel long ol Kristen bilong pastaim? (b) Planti handret yia bihain, God i kamapim klia wanem samting?

6 Kongrigesen Kristen i kamap pinis, na klostu long yia 100 C.E., pasin apostet i stat long kamap insait long kongrigesen. (Apo. 20:28-30; 2 Tes. 2:3, 4) Long dispela taim, i hatwok long luksave long husat tru i mekim wok bilong God. Planti handret yia bihain, Jehova i makim Jisas Krais long kamap King. Long rot bilong Jisas, Jehova i kamapim klia husat lain i mekim wok bilong em.

7 Long yia 1919, Jehova i kamapim klia husat lain em i orait long ol na ol i mekim wok bilong em. God i helpim ol long stretim stretim bilip bilong ol bambai em inap orait long wok lotu bilong ol. (Ais. 4:2, 3; Mal. 3:1-4) Planti handret yia paslain, aposel Pol i bin lukim wanpela visen na isi isi truim bilong en i kamap.

8, 9. Stori gut long 3-pela samting i insait long “paradais” em Pol i lukim long visen.

8 Pol i lukim dispela visen em 2 Korin 12:1-4 i stori long en. (Ritim.) Baibel i kolim dispela visen olsem wanpela tokaut. Truim bilong ol samting long dispela visen bai kamap long bihain, na i no inap kamap long taim bilong Pol. Taim “Bikpela i kisim [Pol] i go antap long namba 3 heven,” em i lukim “paradais.” Em wanem kain “paradais”? Dispela paradais i makim paradais bilong graun, paradais long sait bilong bilip, na paradais bilong heven, na truim bilong dispela visen bai kamap long bihain. Paradais bilong graun i makim olsem: Graun bai kamap ples paradais long bihain. (Luk 23:43) Paradais long sait bilong bilip i makim olsem: Long nupela taim, yumi bai stap gut tru long sait bilong bilip. Paradais bilong heven i makim olsem: Bel isi i stap long heven, “long paradais bilong God.”—Rev. 2:7.

 9 Bilong wanem Pol i tok “em i harim kain tok ol man i no inap autim, na i tambu long man i autim”? Taim i no kamap yet long em bai stori long ol gutpela samting em i lukim long dispela visen. Long nau, yumi inap tokaut long ol blesing i stap namel long lain bilong God!

10. (a) Paradais long sait bilong bilip i makim wanem samting? (b) Haus lotu bilong God i makim wanem samting?

10 Long wok lotu bilong yumi, planti taim yumi save kolim dispela hap tok “paradais bilong bilip.” Dispela hap tok i makim olsem yumi save kisim planti gutpela tok we i helpim yumi long sait bilong bilip, olsem na yumi inap i stap wanbel wantaim God na ol bratasista bilong yumi. Yumi no ken holim tingting olsem “paradais bilong bilip” na “haus lotu bilong God” i makim wankain samting, nogat. Haus lotu bilong God i makim pasin em God i kamapim bilong mekim lotu i tru. Paradais long sait bilong bilip i opim rot long God inap kamapim klia husat ol manmeri i stap lain bilong em na ol i lotuim em long haus lotu bilong em.—Mal. 3:18NW.

11. Long nau, yumi kisim blesing long mekim wanem gutpela wok insait long paradais bilong bilip?

11 Yumi amamas long save olsem kirap long 1919, Jehova i larim ol sinman long wok wantaim em long kamapim na strongim paradais bilong bilip, na mekim dispela paradais i kamap bikpela moa long olgeta hap bilong graun! Olsem wanem? Yu tu i insait long dispela gutpela wok? Yu laik wok yet wantaim Jehova long givim biknem long ples em i “putim lek” long en?

OGANAISESEN BILONG JEHOVA I KAMAP GUTPELA MOA

12. Yumi olgeta i ken holim wanem tingting long truim bilong Aisaia 60:17? (Lukim piksa long kirap bilong stadi.)

12 Wanpela tok profet i stori long ol gutpela senis bai kamap long oganaisesen bilong Jehova hia long graun, na dispela tok profet i stap long Aisaia 60:17. (Ritim.) Ol Kristen em ol i yangpela o nupela long tok i tru, sampela bilong ol i ritim stori bilong ol dispela nupela senis, na sampela bilong ol i harim stori long ol narapela. Sampela bratasista i amamas tru, long wanem, ol yet i bin lukim ol dispela senis i kamap! Olsem na ol i bilip tru olsem Jehova i yusim King em i makim bilong i go pas long stiaim oganaisesen bilong Em! Ol i save olsem bilip bilong ol i gat as tru bilong en, na yumi olgeta i holim wankain bilip. Taim yu harim ol i stori long ol dispela gutpela senis, dispela bai strongim bilip bilong yu na pasin bilong yu long trastim Jehova.

13. Olsem Song 48:12-14 i tok, yumi mas mekim wanem samting?

13 Maski yumi stap long tok i tru inap hamas yia, yumi mas tokim ol narapela man long oganaisesen bilong Jehova. Ol manmeri long nau i bihainim pasin nogut, ol i gat pasin korapsen, na ol i no gat pasin laikim, tasol yumi stap gut long paradais bilong bilip, na dispela em wanpela mirakel! Planti gutpela samting i stap long “Saion,” em oganaisesen bilong Jehova. Na tu, yumi gat stretpela save long paradais bilong bilip. Olsem na yumi mas amamas long “toksave long ol lain i kamap bihain.”—Ritim Song 48:12-14.

14, 15. (a) Long ol yia bihain long 1970, wanem ol senis i kamap insait long oganaisesen? (b) Olsem wanem ol dispela senis i helpim oganaisesen?

14 Ol bratasista husat i stap planti yia long tok i tru, ol i bin lukim sampela senis insait long oganaisesen, na dispela i givim biknem long oganaisesen bilong Jehova long graun. Ol i tingim taim bipo we kongrigesen i gat kongrigesen sevan na i no gat lain elda, na ol kantri i gat brens sevan na i no gat Brens Komiti, na presiden bilong Was Taua Sosaiti i mekim disisen na givim tok bilong stiaim  ol bratasista na i no gat Gavening Bodi Bilong Ol Witnes Bilong Jehova. Long kongrigesen, brens ofis, na hetkota, wanpela brata tasol i mekim ol disisen. Long ol yia bihain long 1970, ol senis i kamap na ol elda i mas bung wantaim na wokim ol disisen, na i no wanpela man tasol i wokim disisen.

15 Yu ting ol dispela senis i kamapim gutpela samting? Yes, i gat gutpela samting i kamap. Save bilong ol man long tok bilong Baibel i kamap klia moa. Sapos wanpela man tasol i wokim ol disisen, dispela i no inap helpim oganaisesen. Olsem na ol elda i wok bung wantaim long wokim ol disisen, na ol i stap “olsem ol presen,” na ol gutpela pasin bilong ol i helpim oganaisesen.—Efe. 4:8; Snd. 24:6.

Jehova i save givim skultok long ol manmeri long olgeta hap (Lukim paragraf 16 na 17)

16, 17. Yu yet i amamas long wanem nupela senis? Bilong wanem?

16 Tingim tu sampela nupela senis i kamap long nau, kain olsem senis long lukluk bilong ol buk na nius bilong yumi, ol tok i stap insait, na pasin yumi bihainim bilong tilim ol dispela buk na nius. Ol naispela buk na nius bilong yumi i kamapim ol tok we i stret long helpim sindaun bilong ol manmeri. Ating yu amamas long tilim ol dispela nius taim yu mekim wok autim tok, laka? Taim yumi yusim teknoloji long bringim tok i tru i go long planti man moa, olsem long rot bilong Web-sait jw.org, yumi bihainim pasin bilong Jehova long givim tok em ol manmeri long olgeta hap i nidim tru.

17 Yumi ken amamas olsem senis i kamap na yumi inap mekim famili lotu o lusim bikpela haptaim moa long mekim stadi bilong yumi yet. Yumi amamas tu olsem ol gutpela senis i kamap long program bilong kibung. Taim kibung i kamap, yumi save tok olsem program bilong kibung i gutpela moa winim program bilong yia i go pinis! Na tu, yumi amamas long planti gutpela trening yumi kisim long skul tiokratik. Jehova yet i stiaim oganaisesen bilong em long mekim ol dispela  senis. Long nau tu, em i blesim yet oganaisesen bilong em, na em i blesim tu paradais bilong bilip!

STRONGIM PARADAIS BILONG BILIP

18, 19. Yumi inap mekim wanem ol samting bilong strongim paradais bilong bilip?

18 Yumi amamas olsem Jehova i larim yumi na yumi tu inap mekim sampela wok bilong strongim paradais bilong bilip. Yumi inap givim bel tru long autim gutnius bilong Kingdom na kamapim planti moa disaipel. Taim yumi helpim wanpela man long dediket na kamap Kristen, i olsem yumi surikim mak i raunim paradais bilong bilip na mekim i kamap bikpela moa.—Ais. 26:15; 54:2.

19 Narapela rot bilong strongim paradais bilong bilip em olsem, yumi mas wok yet long mekim ol pasin Kristen bilong yumi i kamap gutpela moa. Taim yumi mekim olsem, dispela bai pulim tingting bilong ol narapela na ol tu bai i laik kam insait long paradais bilong bilip. Yumi gat stretpela save long Baibel, tasol planti taim ol man i lukim pasin bilong yumi long i stap klin na i stap wanbel, na dispela i save kirapim ol long kam insait long oganaisesen, na pas gut wantaim God na Krais.

Yu tu inap surikim mak i raunim paradais bilong bilip (Lukim paragraf 18 na 19)

20. Olsem wanem yumi inap bihainim tok i stap long Sindaun 14:35?

20 Yumi bilip olsem Jehova na Jisas i amamas tru long lukim olsem yumi stap gut long paradais bilong bilip! Taim yumi mekim ol samting bilong strongim paradais bilong bilip, dispela i givim amamas long yumi. Long bihain, yumi bai kisim wankain amamas taim yumi mekim graun i kamap ples paradais. Yumi mas tingim tok bilong Sindaun 14:35 (NW), em i tok: “King i save amamas taim wokman i bihainim savetingting na mekim wok.” Oltaim yumi mas bihainim savetingting taim yumi mekim ol samting bilong strongim paradais bilong bilip!