Skip to content

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

Mekim Wok Bilong Jehova Long “Taim Nogut”

Mekim Wok Bilong Jehova Long “Taim Nogut”

ERNST em wanpela brata i winim pinis 70 krismas, na em i tok: “Mi sik klostu klostu.” * Yu gat wankain hevi? Sapos yu kamap lapun na yu sik planti taim na yu no gat strong moa, ating yu inap pilim tru ol tok i stap long Saveman sapta 12. Long ves 1, Baibel i kolim haptaim bilong i stap lapun olsem “taim nogut.” Tasol dispela hevi i no inap mekim yu i stap kalabus. Yu inap i stap amamas yet na mekim wok bilong Jehova.

HOLIM YET STRONGPELA BILIP

Yupela ol bratasista i lapun, i no yupela tasol i karim dispela hevi. Long bipo, ol wokman bilong Jehova i kamap lapun na ol tu i karim wankain hevi. Aisak, Jekop, na Ahiya i karim hevi bilong ai i bagarap na ol i no inap lukim gut ol samting. (Stt. 27:1; 48:10; 1 Kin. 14:4) Sara i pilim olsem “skin bilong [em] i slek pinis.” (Stt. 18:11, 12) King Devit i pilim olsem “oltaim skin bilong en i kol.” (1 Kin. 1:1) Barsilai em maniman na em i no inap moa long pilim swit bilong kaikai na harim krai bilong musik. (2 Sml. 19:32-35) Abraham na Naomi i bel hevi tru taim poroman marit bilong ol i dai.—Stt. 23:1, 2; Rut 1:3, 12.

Wanem samting i helpim ol long i stap amamas yet na i stap gut long Jehova? Taim Abraham i kamap lapun, em i bilip long tok promis bilong God, olsem na “bilip bilong em i mekim na em i kamap strong.” (Rom 4:19, 20) Yumi tu i mas holim strongpela bilip. Krismas bilong yumi, save yumi gat, o sindaun bilong yumi i no inap mekim bilip bilong yumi i kamap strong. Taim Jekop i kamap lapun, em i no gat strong moa, em i no inap moa long lukim gut ol samting, na em i slip oltaim, tasol em i bilip tru long ol tok promis bilong God. (Stt. 48:1-4, 10; Hib. 11:21) Ines em wanpela sista i gat 93 krismas, na em i gat hevi long ol masol bilong em. Tasol em i tok: “Long olgeta de, mi pilim olsem Jehova i mekim gut tru long mi. Na tu, oltaim mi tingim Paradais. Dispela i strongim bilip bilong mi long ol gutpela blesing mi bai kisim long bihain.” Yumi mas holim dispela kain tingting!

Yumi mas beten, stadi long Baibel, na go long ol miting na bai bilip bilong yumi inap kamap strong. Profet Daniel i beten 3-pela taim long olgeta de na oltaim em i stadi long Tok Bilong God. (Dan. 6:10; 9:2) Ana i lapun na em i wanpela wido, na “em i save go long tempel long olgeta taim.” (Luk 2:36, 37) Taim rot i op na yu go long ol miting na bekim tok inap long skel bilong yu, dispela bai givim nupela strong long yu yet na ol narapela. Jehova i save amamas long beten bilong yu maski yu no inap mekim bikpela wok.—Snd. 15:8.

Strongim narapela narapela

Ating planti bilong yupela i laik tru bai ai bilong yupela inap lukim gut ol samting, na yupela inap ritim ol tok, na bodi bilong yupela i gat strong long i go long ol miting. Tasol ating yupela i pilim olsem i no gat rot long ol dispela samting inap kamap. Orait, yupela i ken mekim wanem? Yupela i ken yusim ol samting yupela i gat pinis. Planti bratasista i no gat rot long i go long miting, tasol ol i yusim telefon long putim yau long ol miting. Inge em sista i gat 79 krismas na ai bilong em i no inap lukim gut ol samting. Tasol taim em i laik redim ol miting, em i yusim ol magasin i gat bikpela rait—wanpela brata long kongrigesen i save redim ol dispela magasin na givim long em.

Ating yu gat samting em ol narapela i sot long en—yu gat sampela haptaim long mekim ol samting. Yu ken yusim taim bilong yu long harim ol rekoding bilong ol tok bilong Baibel, ol tok bilong ol buk na nius, ol tok bilong ol miting na kibung, na ol drama. Na tu, yu ken ringim ol wanbilip na mekim gutpela tok bilong ‘strongim ol na ol i ken strongim yu.’—Rom 1:11, 12.

 STAP GUT LONG WOK BILONG GOD

Autim tok

Christa em sista i gat 85 krismas, na em i tok: “Mi bel hevi bikos mi no wok strong moa olsem long bipo.” Ol lapun i ken mekim wanem na bai ol i stap amamas yet? Peter i gat 75 krismas, na em i tok: “Mipela i mas holim stretpela tingting na no ken tingting oltaim long ol samting mipela i no gat strong moa long mekim. Mipela i mas amamas long ol samting mipela inap mekim.”

Yu inap tingim sampela rot we yu ken mekim yet wok autim tok? Heidi em wanpela sista husat i no inap moa long i go long haus bilong ol man na autim tok. Em i winim 80 krismas, na em i lain long raitim ol leta long kompiuta. Sampela pablisa em ol i lapun, ol i save go sindaun long ol hap we planti manmeri i stap long en na ol i save autim tok. Ol i go long ol kain hap olsem bas stop o arere long ol stua. Sapos yu stap long haus sik, yu ken mekim dispela hap i kamap teritori bilong yu yet na yu ken autim tok long ol dokta na nes na ol narapela lain long dispela hap.

Mekim gut long ol narapela

Taim King Devit i kamap lapun, em i givim bel tru long sapotim lotu i tru. Em i givim mani na redim ol samting bilong wokim tempel. (1 Sto. 28:11–29:5) Olsem tasol, yu inap helpim wok bilong Kingdom long olgeta hap. Yu ken helpim ol painia na ol pablisa long kongrigesen bilong yu. Yu ken mekim ol tok bilong strongim ol, givim liklik presen, o kaikai wantaim ol. Taim yu beten, yu ken tingim ol yangpela, ol famili, ol bratasista i mekim wok bilong God fultaim, ol bratasista i sik, na ol narapela husat i mekim bikpela wok insait long oganaisesen.

God i laikim yu tru na em i tingim tru ol wok yu bin mekim. Papa bilong yumi i no inap lusim tingting long yupela ol bratasista husat i kamap lapun pinis, nogat tru! (Sng. 71:9) Jehova i laikim yu na em i tingim yu tru. Klostu nau, olgeta hevi bilong kamap lapun bai i pinis olgeta. Yumi bai i gat bikpela strong na gutpela helt, na yumi bai mekim wok bilong God bilong yumi, Jehova, inap oltaim oltaim!

^ par. 2 Mipela i senisim sampela nem.