Olsem wanem? Yu bin ritim gut ol tok bilong ol nupela Wastaua? Yu ken traim bekim ol dispela askim:

Yu ting ol Kristen i mas beten long Jisas Krais?

Nogat. Jisas yet i skulim yumi long beten long Jehova, na em yet i stap olsem gutpela eksampel long pasin bilong beten long Papa. (Mat. 6:6-9; Jon 11:41; 16:23) Long taim bilong ol aposel, ol disaipel bilong Jisas i beten long God, na ol i no beten long Jisas. (Apo. 4:24, 30; Kol. 1:3)—1/1, pes 14.

Long olgeta yia, yumi ken mekim wanem bilong redim yumi yet long tingim dai bilong Jisas?

Yumi ken bihainim sediul bilong ritim ol stori bilong Baibel long ol samting i kamap paslain long Jisas i dai. Na tu, yumi ken mekim bikpela wok moa long autim tok long taim bilong Memorial. Yumi ken beten na tingim tingim gutpela samting yumi bilip na wet long en.—1/15, pes 14-16.

Wanem samting i kamap long 2-pela kalabusman long Isip husat i tokim Josep long driman bilong ol?

Josep i tokim man bilong lukautim wain olsem Fero bai kisim em na em bai mekim wok gen olsem man bilong lukautim wain. Tasol driman bilong man bilong bosim haus bret i makim olsem Fero bai kilim em na hangamapim em long diwai pos. Tupela driman wantaim i kamap tru olsem Josep i bin tok. (Stt. 40:1-22)—2/1, pes 12-14.

Ol bratasista long Japan i kisim wanem naispela presen?

Ol i kisim buklet we i gat Gutnius Bilong Matyu long New World Translation. Ol i yusim dispela buklet long mekim wok autim tok, na planti man long Japan husat i no save long Baibel, ol i amamas long ritim dispela buklet.—2/15, pes 3.

Long taim bilong ol aposel, wanem ol samting i helpim gutnius long i go long olgeta hap?

Gutaim Bilong Ol Rom (Pax Romana) i helpim ol manmeri long i stap bel isi. Ol disaipel i yusim ol gutpela rot em gavman bilong Rom i bin wokim. Ol manmeri i yusim tokples Grik long planti hap em Rom i bosim, olsem na ol Kristen inap autim tok tu long ol Juda i stap long ol dispela hap. Na tu, ol disaipel inap yusim lo bilong Rom long sambai long gutnius.—2/15, pes 20-23.

Bilong wanem ol Kristen tru i no selebretim Ista?

Jisas i tokim ol disaipel long mekim bung bilong tingim dai bilong em, na i no long tingim kirap bek bilong em. (Luk 22:19, 20)—3/1, pes 8.

Bilong wanem na long nau, ol buk na nius bilong yumi i no stori tumas long ol man na ol samting long Baibel i olsem sedo na piksa tru?

Baibel yet i tok olsem sampela man i olsem sedo bilong samting tru bai kamap bihain. Wanpela eksampel i stap long Galesia 4:21-31. Tasol sapos Baibel yet i no tok olsem, orait yumi no ken holim dispela kain tingting. Yumi inap kisim skul long ol samting i kamap long ol man na ol samting em Baibel i stori long en. (Rom 15:4)—3/15, pes 17-18.

Bilong wanem ol man i laikim tru ol liklik hap rait ol i painim namel long ol hip pipia long Isip?

Inap 100 yia i go pinis, ol man i painim ol liklik hap rait we i gat ol hap tok bilong Gutnius em Jon i bin raitim. Ating ol i bin raitim ol dispela tok inap olsem sampela handret yia bihain long Jon i raitim Gutnius bilong em. Ol tok bilong dispela rait i kamapim klia olsem yumi inap bilip tru long ol tok i stap long Gutnius Bilong Jon na ol tok i stap long Baibel.—4/1, pes 10-11.

Sapos man i no laik tanim bel, bilong wanem em pasin laikim long rausim em?

Baibel yet i tok long rausim man sapos em i no tanim bel, na i stret long mekim olsem. (1 Kor. 5:11-13) Dispela bai litimapim nem bilong God, helpim kongrigesen long i stap klin, na helpim man long kisim stretpela tingting.—4/15, pes 29-30.