“Yupela i mas mekim han bilong yupela i kamap klin. Na . . . yupela i mas mekim bel bilong yupela i kamap klin.”—JEMS 4:8.

1. Ol manmeri long nau i holim wanem tingting long pasin bilong i stap klin?

PLANTI man long nau i no bihainim pasin bilong i stap klin. Long planti kantri, ol man i pilim olsem i no gat rong long man i maritim man o meri i maritim meri, na ol i pilim tu olsem i no gat rong long man i mekim maritpasin wantaim wanpela husat i no poroman marit bilong em. Ol i save strongim ol dispela pasin long rot bilong ol edvetaismen na ol program i kamap long televisen na redio. (Sng. 12:8) Pasin pamuk i kamap bikpela tru, olsem na ating yu inap tingting planti olsem, ‘Mi inap tru long bihainim klinpela pasin, o nogat?’ Yumi inap tok, Yes, Jehova inap helpim ol Kristen tru na ol inap bihainim klinpela pasin.—Ritim 1 Tesalonaika 4:3-5.

2, 3. (a) Wai na yumi mas daunim ol laik nogut? (b) Yumi bai skelim wanem samting long dispela stadi?

2 Pastaim yumi mas luksave olsem sapos yumi laik i stap klin, orait yumi mas sakim ol laik nogut. Man i save yusim beit long kisim pis, na olsem tasol, sapos Kristen i no rausim kwik ol laik nogut, dispela inap kamap olsem beit na pulim em long mekim pasin i no stret. Sapos yumi no was gut, yumi inap holim ol laik nogut, na dispela inap pulim yumi long insait long pasin pamuk. Bihain, ol dispela laik  nogut inap kamap bikpela na kirapim yumi long mekim sin. Long dispela kain taim, wokman bilong Jehova inap pundaun long mekim sin taim traim i kamap. Yes, “laik i stap long bel . . . i save kamapim sin.”—Ritim Jems 1:14, 15.

3 Tingim: Laik bilong sotpela taim tasol inap kirapim yumi long mekim bikpela sin. Tasol sapos yumi rausim kwik ol laik nogut, yumi no inap pundaun long pasin pamuk na karim hevi bilong en! (Gal. 5:16) Yumi ken skelim 3-pela samting we bai helpim yumi long daunim ol laik nogut. Ol dispela 3-pela samting em: Pasin pren bilong yumi wantaim Jehova, na skultok bilong Baibel, na helpim i kam long ol wanbilip Kristen.

“GO KLOSTU LONG GOD”

4. Wai na em i bikpela samting long yumi mas i go klostu long Jehova?

4 Baibel i givim dispela tok long ol man husat i laik “i go klostu long God,” olsem: “Yupela i mas mekim han bilong yupela i kamap klin . . . [na] mekim bel bilong yupela i kamap klin.” (Jems 4:8) Taim yumi tingim tru pasin bilong yumi long i stap pren bilong Jehova, yumi bai wok strong long amamasim em long olgeta tingting na wokabaut bilong yumi. Yumi laik bai “bel bilong [yumi] i klin,” olsem na yumi mas tingim ol samting i klin, i gutpela, na i stret long ol man i litimapim. (Sng. 24:3, 4; 51:6; Fili. 4:8) Jehova i save olsem yumi sinman. Em i save olsem yumi inap kisim ol laik nogut. Tasol yumi luksave olsem God i save bel hevi taim em i lukim olsem yumi holim yet ol tingting nogut na yumi no wok strong long sakim ol dispela tingting. (Stt. 6:5, 6) Taim yumi tingim tingim dispela samting, dispela bai strongim yumi long holim klinpela tingting long olgeta taim.

5, 6. Olsem wanem pasin bilong beten inap helpim yumi long sakim ol laik nogut?

5 Wanpela bikpela samting yumi ken mekim bilong soim olsem yumi trastim tru Jehova em olsem: Yumi mas beten na askim God long helpim yumi long sakim ol tingting nogut. Taim yumi go klostu long Jehova long rot bilong beten, em bai i kam klostu long yumi. Em i amamas long givim holi spirit bilong strongim tingting bilong yumi long sakim ol tingting nogut na bihainim yet pasin bilong i stap klin. Olsem na yumi mas beten long God na tokim em olsem yumi laik tru bai em i orait long tingting i stap long bel bilong yumi. (Sng. 19:14) Olsem wanem? Yumi save daunim yumi yet na askim God long skelim yumi na painimaut sapos i gat “sampela tok giaman i stap long tingting bilong [yumi]” we inap pulim yumi long mekim sin? (Sng. 139:23, 24) Yumi save beten oltaim na askim God long helpim yumi long i stap gut long em taim traim i painim yumi?—Mat. 6:13.

6 Ating pasin em papamama i bihainim long mekim bikpela long yumi o pasin yumi bihainim long bipo inap kirapim yumi long laikim ol pasin em Jehova i no orait long en. Tasol God inap helpim yumi long mekim ol senis bambai yumi inap mekim yet wok bilong em na bihainim ol pasin em i laikim. King Devit i bin luksave long dispela samting. Bihain long Devit i mekim pasin pamuk wantaim Batseba, em i tokim Jehova olsem: “Yu ken wokim nupela klinpela bel insait long mi. Putim nupela spirit insait long mi na bai mi bihainim yu tasol.” (Sng. 51:10, 12) Yumi ol sinman, olsem na yumi inap laikim ol pasin i no stret, tasol Jehova inap strongim laik bilong yumi long bihainim tok bilong em. Maski sapos ol laik nogut bilong yumi i kamap strong moa na i laik daunim pasin bilong yumi long tingim ol samting i klin, Jehova inap stiaim yumi na bai yumi inap bihainim ol lo bilong em na kisim gutpela sindaun. God inap sambai long yumi na bai ol pasin nogut i no ken daunim yumi.—Sng. 119:133.

Sapos yumi stat long kisim ol laik nogut, yumi mas rausim ol dispela laik (Lukim paragraf 6)

“KAMAP OL MAN BILONG BIHAINIM TOK”

7. Olsem wanem Tok Bilong God inap lukautim yumi na bai yumi ken abrusim ol tingting nogut?

7 Taim yumi beten askim Jehova long helpim  yumi, em inap yusim ol tok bilong Baibel long bekim ol beten bilong yumi. Savetingting i stap long Baibel i “klin, [na] dispela em i nambawan bikpela samting.” (Jems 3:17) Sapos yumi ritim Baibel long olgeta de na tingim tingim ol tok yumi ritim, dispela inap helpim yumi long sakim ol tingting nogut. (Sng. 19:7, 11; 119:9, 11) Baibel i gat ol stori we inap helpim yumi na bai yumi no ken pundaun long ol laik nogut.

8, 9. (a) Wanem samting i pulim wanpela yangpela man long mekim pasin pamuk? (b) Long nau, olsem wanem yumi inap bihainim tok lukaut i stap long Buk Sindaun sapta 7?

8 Sindaun 5:8 i tok: “Yu mas i stap longwe tru long kain meri olsem. Yu no ken i go klostu long dua bilong haus bilong en.” Hevi inap kamap sapos yumi sakim dispela skultok. Yumi inap kisim skul long stori i stap long Sindaun sapta 7. Dispela sapta i stori olsem wanpela yangpela man i go wokabaut klostu long haus bilong wanpela pamukmeri. San i go daun pinis na ples i laik kamap tudak. Long kona bilong rot, em i bungim dispela meri. Ating dispela meri i werim klos we i no haitim gut skin bilong em. Em i pulim dispela man na givim kis long em. Switpela tok gris bilong meri i kirapim man long kisim laik nogut, na man i hatwok long daunim dispela laik. Tupela i mekim pasin pamuk. Dispela yangpela man i no bihainim savetingting, olsem na em i karim hevi long pasin nogut em i mekim.  Hevi i no inap painim em sapos em i bin i stap longwe long dispela meri!—Snd. 7:6-27.

9 Sapos yumi no bihainim savetingting, yumi inap mekim ol samting we inap kirapim ol laik nogut. Kain olsem, long nait ol piksa nogut i save kamap long televisen. Wanem samting inap kamap sapos yumi sekim nating olgeta sanel bilong televisen? O ating yumi lukluk nating long ol narapela narapela Web-sait we i kirapim man long lukim ol piksa nogut bilong ponografi, o ol narapela pasin doti. Ating long kain taim olsem, yumi inap lukim ol piksa we inap kirapim ol laik nogut na pulim yumi long pundaun long pasin doti.

10. Pasin bilong tok gris inap kamapim wanem hevi? (Lukim piksa long kirap bilong stadi.)

10 Baibel i helpim yumi long narapela rot tu: Em i kamapim ol skultok long pasin em man i mas mekim long meri na pasin em meri i mas mekim long man. (Ritim 1 Timoti 5:2.) Ol dispela skultok i kamapim klia olsem i no stret long man i tok gris long meri o meri i tok gris long man. Ating sampela manmeri bai ting olsem i no gat rong sapos man i gat laik long meri na em i soim klia dispela laik long pasin bilong em long wokim ai o tromoi han bilong singautim meri. Ol i ting i no gat rong long mekim olsem, long wanem, ol i no i stap klostu klostu. Tasol sapos man i mekim tok gris na meri i amamas long harim tok gris bilong em, dispela inap kirapim ol long kisim ol laik nogut na ol inap pundaun long pasin pamuk. Dispela hevi i kamap long bipo, na em inap kamap long nau tu.

11. Josep i bihainim wanem kain pasin na dispela i stap olsem gutpela eksampel long yumi ken bihainim?

11 Josep i bihainim savetingting taim dispela hevi i kamap. Em i stap olsem wokboi bilong Potifar. Taim meri bilong Potifar i grisim em long mekim pasin pamuk, Josep i sakim ol tok gris bilong em. Tasol meri bilong Potifar i no givap. Long olgeta de, meri i save askim Josep long i stap wantaim em. (Stt. 39:7, 8, 10) Wanpela saveman bilong Baibel i tok, i olsem meri bilong Potifar i tok: “‘Yumitupela yet i ken lusim liklik haptaim long i stap wantaim,’ na em i ting olsem dispela bai kirapim Josep long mekim sampela samting.” Tasol Josep i tingting strong olsem em i no inap mekim wanpela samting bilong kirapim meri long mekim yet ol tok gris. Em i sakim ol tok gris bilong meri na em yet i no mekim wanpela tok gris, olsem na em i pasim rot bilong ol laik nogut long kamap long bel bilong em. Taim meri i fosim Josep long slip wantaim em, kwiktaim “Josep i lusim saket bilong em long han bilong dispela meri na em i ranawe i go ausait long haus.”—Stt. 39:12.

12. Hau na yumi save olsem samting yumi lukluk long en inap kirapim yumi long kisim ol laik nogut?

12 Baibel i tok lukaut tu olsem sapos ai bilong yumi i lukluk long samting i no stret, dispela inap pulim yumi long mekim pasin i no stret. Sapos man i ai sut sut long meri, dispela inap kirapim em long kisim ol laik nogut. Jisas i tok lukaut olsem: “Man husat i wok long lukluk long wanpela meri na aigris long em, long bel em i mekim pinis pasin adaltri.” (Mat. 5:28) Tingim hevi i painim King Devit. “Em i lukluk nabaut na em i lukim wanpela meri i waswas i stap.” (2 Sml. 11:2) Em i no tanim het na lukluk i go long narapela hap o putim tingting i go long narapela samting. Olsem na em i laikim meri bilong narapela man na em i mekim pasin adaltri wantaim dispela meri.

13. (a) Bilong wanem yumi mas “mekim strongpela promis” olsem yumi no inap lukluk long wanpela samting na aigris long en? (b) Dispela i makim olsem yumi no ken mekim wanem?

13 Sapos yumi laik daunim ol laik nogut bilong pasin pamuk, orait yumi mas bihainim pasin bilong Jop na “mekim strongpela promis” olsem yumi no inap lukluk long wanpela samting na aigris long en. (Jop 31:1, 7, 9) Yumi mas bosim ai na yumi no ken kisim tingting nogut taim yumi lukluk long narapela man o meri. Dispela i makim tu olsem yumi no ken lukluk long ol  piksa bilong pasin sem i kamap long ol kompiuta, ol sainbot, o fran pes bilong ol magasin.

14. Olsem wanem yumi inap bihainim skultok long pasin bilong i stap klin?

14 Sapos yu luksave olsem sampela samting yumi stori pinis long en inap pundaunim yu, orait yu mas kirap kwik long kisim helpim. Yu mas daunim yu yet na bihainim ol skultok bilong Baibel, na dispela inap helpim yu long abrusim ol pasin nogut na bihainim pasin bilong i stap klin.—Ritim Jems 1:21-25.

“SINGAUTIM OL HETMAN”

15. Sapos yumi hatwok long daunim ol laik nogut, orait bilong wanem yumi mas kisim helpim?

15 Sapos yumi hatwok long daunim ol laik nogut, orait yumi ken askim ol wanbilip Kristen long helpim yumi. Em tru olsem yumi bai pilim hatwok long tokim ol narapela sapos yumi gat kain hevi olsem. Tasol sapos yumi strongim bel na askim wanpela strongpela Kristen long helpim yumi, tok bilong ol inap helpim yumi long daunim olgeta kain laik nogut. (Snd. 18:1; Hib. 3:12, 13) Taim yumi toktok wantaim wanpela strongpela Kristen na stori long hevi bilong yumi, yumi inap luksave long ol samting yumi mas mekim na ol samting yumi no ken mekim. Dispela inap helpim yumi long mekim sampela senis long laip bilong yumi bambai yumi inap stap insait yet long pasin laikim bilong Jehova.

16, 17. (a) Olsem wanem ol elda inap helpim ol man husat i hatwok long daunim ol laik nogut? Stori long wanpela eksampel. (b) Sapos man i gat pasin bilong lukim ol piksa nogut bilong pasin sem, wai na em i mas hariap long kisim helpim?

16 Ol elda inap tru long helpim yumi. (Ritim Jems 5:13-15.) Inap planti yia, wanpela yangpela man long Brasil i hatwok tru long daunim ol laik nogut. Em i tok: “Mi save olsem Jehova i no amamas long ol tingting mi holim, tasol mi sem tru long tokim ol narapela long tingting na filings bilong mi.” Tasol wanpela elda long kongrigesen i tingim em na i kirapim em long kisim helpim. Dispela yangpela man i tok moa olsem: “Ol elda i mekim gutpela pasin tru long mi. Ol i putim gut yau taim mi stori long ol hevi bilong mi. Ol i yusim Baibel long helpim mi long luksave olsem Jehova i laikim mi, na ol i beten wantaim mi. Olsem na taim ol i yusim Baibel long givim tok kaunsel long mi, mi amamas long kisim ol dispela tok.” Dispela brata i kamap strong gen long sait bilong bilip, na planti yia bihain em i tok: “Mi luksave nau olsem taim yumi gat hevi, yumi yet i no ken karim dispela hevi, nogat, em i bikpela samting long yumi mas askim ol narapela long helpim yumi.”

17 Sapos yumi gat pasin bilong lukim ol piksa nogut bilong pasin sem na dispela i kirapim yumi long kisim ol laik nogut, orait yumi mas hariap long kisim helpim. Sapos yumi no kirap kwik long kisim helpim, ol laik nogut bai ‘kamap bikpela na kamapim sin,’ na dispela bai putim hevi long ol narapela na bagarapim gutnem bilong Jehova. Planti wokman bilong Jehova i laik mekim ol samting Jehova i orait long en, na ol i laik stap yet insait long kongrigesen Kristen, olsem na dispela i kirapim ol long kisim helpim.—Sng. 141:5; Hib. 12:5, 6; Jems 1:15.

TINGTING STRONG LONG I STAP KLIN!

18. Yu tingting strong long mekim wanem?

18 Long nau, ol manmeri i wok long mekim ol pasin i nogut moa. Olsem na yumi inap bilip olsem Jehova i amamas tru long lukim ol wokman bilong em i wok strong long holim ol klinpela tingting na bihainim ol stretpela lo bilong em! Yumi olgeta wan wan i mas tingting strong long i stap klostu long Jehova na bihainim ol skultok em i givim long yumi long rot bilong Baibel na kongrigesen Kristen. Sapos yumi bihainim pasin bilong i stap klin, dispela bai helpim yumi long i stap bel isi long nau. (Sng. 119:5, 6) Long bihain, taim Satan i bagarap na em i no i stap moa, yumi bai i stap laip oltaim long graun na i no gat wanpela samting bai kamap bilong bagarapim na pundaunim yumi.