WANPELA brata i tatsim solda bilong Kingsley, na Kingsley i kirap long ritim Baibel—em namba 1 asainmen bilong em long Skul Tiokratik Bilong Autim Tok. Em i wok strong long kolim klia olgeta wan wan tok, na em i no kalapim wanpela hap tok. Tasol wai na em i no lukluk long Baibel bilong em?

Kingsley i stap long Sri Lanka, na em i aipas. Na tu, em i yaupas liklik na em i save sindaun tasol long wilsia. Olsem wanem em i kisim save long Jehova na em inap insait long Skul Tiokratik Bilong Autim Tok? Mi laik kamapim dispela stori.

Taim mi bungim Kingsley long namba 1 taim, mi lukim olsem em i gat bikpela laik long kisim save long tok i tru bilong Baibel. Em i bin stadi long Baibel wantaim sampela Witnes, na em i holim pinis buk Save i Bringim Man Long Laip Oltaim long rait Brel bilong ol aipas. * Taim mi askim em long kirap stadi gen, em i orait long dispela, tasol i gat 2-pela samting i givim hatwok long mipela.

Namba 1 hatwok: Kingsley i stap long haus we ol i save lukautim ol lapun na ol man i gat bagarap long bodi. I gat planti nois long dispela haus, na tu, Kingsley i yaupas liklik, olsem na mi mas apim nek na toktok strong tru. Long olgeta wik,  olgeta man long haus inap harim toktok mipela i mekim taim mipela i stadi!

Namba 2 hatwok: Kingsley inap ritim sotpela hap tok tasol, olsem na em i save kisim liklik skul tasol long olgeta wan wan stadi. Em i save redi gut paslain long taim bilong stadi. Long ol de paslain, em i save ritim ritim ol tok bilong stadi, na skelim ol skripsa long Baibel Brel na redim ol bekim long tingting. Dispela i helpim em long kisim gut ol tok. Taim mipela i stadi, em i save foldim lek na sindaun long mat, na em i save amamas na paitim paitim plua taim em i stori long ol samting em i lainim. I no longtaim, mipela i stadi 2-pela taim long olgeta wik, na mipela i save stadi inap 2-pela aua!

GO LONG MITING NA BEKIM TOK

Kingsley na Paul

Kingsley i gat bikpela laik long i go long ol miting, tasol i no isi long mekim olsem. Sampela i mas apim em long wilsia na putim em i go insait long kar, na rausim em long kar na putim em long wilsia na kisim em i go insait long Haus Kingdom. Tasol planti long kongrigesen i save senis senis long helpim em, na ol i amamas long mekim olsem. Long taim bilong miting, wanpela spika i save stap klostu long yau bilong Kingsley, na em i save putim gut yau long ol tok, na sampela taim em i save bekim tok!

Kingsley i stadi inap sampela haptaim, na bihain em i putim nem long Skul Tiokratik Bilong Autim Tok. Tupela wik paslain long fes Baibel ritim bilong em, mi askim em sapos em i bin prektis o nogat. Em i tok: “Yes Brata, mi bin prektis inap 30 taim.” Mi tok amamas long em, na mi tokim em olsem mi laik harim em i ritim Baibel. Em i opim Baibel na putim pinga long rait Brel, na em i kirap long rit. Tasol mi lukim olsem pinga bilong em i no bihainim ol rait long pes olsem em i save mekim taim em i rit. Em inap tingim olgeta wan wan tok bilong Baibel ritim bilong em!

Aiwara bilong mi i pundaun taim mi lukim em i rit. Mi kirap nogut na mi askim Kingsley long hau na em inap tingim gut olgeta wan wan tok maski em i bin ritim inap 30 taim tasol. Em i tok: “Nogat. Mi bin prektis inap olsem 30 taim long olgeta wan wan de.” Inap olsem wanpela mun olgeta, Kingsley i save sindaun long mat na ritim ritim ol tok i go inap em i holim gut olgeta wan wan tok long tingting.

De i kamap long Kingsley bai mekim asainmen bilong em long ritim Baibel long Haus Kingdom. Taim em i pinisim Baibel ritim bilong em, kongrigesen olgeta i amamas na paitim han, na planti bilong ol i aiwara long lukim olsem dispela nupela sumatin i givim bel tru long mekim asainmen bilong em. Wanpela pablisa i no mekim moa ol tok long skul, long wanem, em i save pret. Tasol nau em i askim ol long putim gen nem bilong em long skul. Em i tok: “Sapos Kingsley inap mekim, orait mi tu inap mekim!”

Kingsley i stadi long Baibel inap 3-pela yia pinis, na long Septemba 6, 2008, em i kisim baptais bilong makim olsem em i dediket pinis long Jehova. Kingsley i stap gut long Jehova i go inap long em i dai long Me 13, 2014. Em i bilip tru olsem, taim Paradais i kamap long graun, em bai gat bikpela strong na gutpela helt na em bai mekim yet wok bilong God. (Ais. 35:5, 6)—Paul McManus i kamapim dispela stori.

^ par. 4 Ol i wokim long 1995; nau ol i no wokim moa.