Skip to content

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

Em i Laikim Tru Ol Manmeri

Em i Laikim Tru Ol Manmeri

“Mi bin amamas long lukim . . . ol manmeri.”—SND. 8:30, 31.

1, 2. Wanem samting i soim klia olsem Jisas i laikim tru ol manmeri?

FESBON Pikinini Bilong God em namba 1 man long kamapim klia bikpela savetingting bilong Jehova. Savetingting i pulap tru long em, na taim em i wok wantaim Papa, em i stap olsem “saveman i bosim wok.” Yumi inap piksaim amamas em i kisim taim em i lukim Papa “i wokim skai” na “makim ples bilong putim dispela graun i stap long en.” Tasol em i “amamas [moa yet] long lukim . . . ol manmeri.” (Snd. 8:22-31) Jisas i gat pasin bilong sori na laikim tru ol manmeri paslain tru long em i kamap man na i kam i stap long graun.

2 Bihain, Jisas i soim klia olsem em i laikim tru Papa na em i stap gut long em, na tu, em i laikim tru “ol manmeri.” Olsem na “em i lusim olgeta samting em i bin holim” na em i kam i stap olsem man long graun. Em i mekim olsem bambai em inap “givim laip bilong em olsem pe bilong baim bek planti manmeri.” (Fili. 2:5-8; Mat. 20:28) Jisas i soim olsem em i laikim tru ol manmeri! Taim Jisas i stap long graun, God i givim strong long em long wokim ol mirakel we i soim klia olsem em i laikim tru ol manmeri. Ol mirakel bilong Jisas i soim klia ol gutpela samting em klostu nau bai kamap long olgeta hap bilong graun.

3. Long dispela stadi, yumi bai stori long wanem samting?

 3 Taim Jisas i kam i stap long graun, dispela tu i opim rot long em inap “autim gutnius bilong Kingdom bilong God.” (Luk 4:43) Jisas i save olsem dispela Kingdom bai mekim holi nem bilong Papa na pinisim tru olgeta hevi bilong ol manmeri. Olsem na taim Jisas i mekim wok autim tok, em i mekim planti samting i soim olsem em i tingim tru ol manmeri. Bilong wanem yumi mas tingim gut samting Jisas i mekim? Skul yumi kisim long samting Jisas i mekim bai strongim bilip bilong yumi long wetim ol gutpela blesing bai kamap bihain. Yumi ken skelim 4-pela mirakel bilong Jisas.

‘STRONG I STAP LONG EM BILONG EM I KEN ORAITIM OL MAN’

4. Stori long samting Jisas i mekim taim em i bungim wanpela lepraman.

4 Jisas i wok long givim bel tru long autim tok, na nau tasol em i mekim wok autim tok long Galili. Taim Jisas i kamap long wanpela taun long Galili, em i bungim wanpela man i gat bikpela sik. (Mak 1:39, 40) Dispela man i gat sik lepra. Luk em wanpela dokta, na tok bilong em i helpim yumi long save olsem sik bilong dispela man i bikpela tru. Luk i tok “sik lepra i pulap tru long bodi bilong em.” (Luk 5:12) “Taim em i lukim Jisas, em i putim pes i go daun long graun na askim em olsem: ‘Bikpela, sapos yu laik, yu inap mekim mi kamap klin.’” Dispela man i bilip tru olsem Jisas i gat bikpela strong long oraitim em, tasol em i laik save olsem tru tru Jisas i gat laik long helpim em, o nogat. Yu ting Jisas bai mekim wanem? Ating sik lepra i bagarapim bodi bilong dispela man, olsem na yu ting Jisas i kisim wanem tingting taim em i lukim dispela man? Yu ting em bai bihainim wankain pasin olsem ol Farisi husat i no gat pasin bilong sori long ol man i gat sik lepra? Yu yet bai mekim wanem?

5. Taim Jisas i laik oraitim lepraman, wanem samting i kirapim em long tok, “Mi laik”?

5 Lo Bilong Moses i tok, lepraman i mas singaut na tok, “Mi no klin. Mi no klin.” Dispela lepraman i no mekim olsem, tasol Jisas i no sutim tok long em, nogat. Em i tingim tru dispela man na pilim hevi bilong em. (Wkp. 13:43-46) Yumi no save long tingting bilong Jisas, tasol yumi save long em i pilim olsem wanem. Pasin sori i kirapim Jisas long wokim mirakel bilong helpim dispela man. Jisas i putim han i go na tatsim dispela lepraman, na long strongpela nek we i kamapim pasin sori, em i tok: “Mi laik. Yu ken kamap klin. Na wantu sik lepra i lusim em.” (Luk 5:13) Jehova i givim strong long Jisas na em inap wokim dispela mirakel na soim klia olsem em i laikim tru ol manmeri.—Luk 5:17.

6. Ol mirakel bilong Jisas i kamapim klia wanem samting?

6 Strong bilong God i helpim Jisas Krais long wokim kain kain bikpela mirakel. Em i oraitim ol man i gat kain kain sik na kain kain hevi. Baibel i tok: “Ol manmeri i kirap nogut taim ol i lukim ol mauspas i toktok na ol lek nogut i wokabaut na ol aipas i lukluk.” (Mat. 15:31) Long nau, ol dokta i save kisim sampela hap bilong bodi bilong man long stretim sik bilong narapela man. Tasol Jisas i oraitim stret ol sikman, na em i no nidim ol narapela man long givim sampela hap bilong bodi bilong ol. Jisas i oraitim stret ol hap bilong bodi we i gat bagarap long en! Em i oraitim ol man kwiktaim, maski ol i stap longwe o ol i stap klostu. (Jon 4:46-54) Ol dispela mirakel bilong Jisas i kamapim klia wanem samting? Long nau, Jisas i stap olsem King long heven, na em i gat strong na bikpela laik tru long pinisim olgeta sik bilong yumi. Taim yumi kisim save long pasin em Jisas i mekim long ol man, dispela i strongim bilip bilong yumi olsem long  nupela taim, yumi bai lukim truim bilong dispela tok profet: “Em i save sori long ol manmeri i no gat strong na i stap rabis.” (Sng. 72:13) Jisas bai inapim tru laik bilong em long pinisim olgeta kain sik.

“KIRAP, KISIM BET BILONG YU NA WOKABAUT”!

7, 8. Wanem ol samting i kamap na Jisas i bungim wanpela sikman arere long raunwara long Betseda?

7 Sampela mun bihain long Jisas i bungim dispela lepraman long Galili, em i go long Judia na autim tok long gutnius bilong Kingdom Bilong God. Ating planti tausen manmeri i pilim tru ol tok na pasin bilong Jisas. Jisas i laik tru long autim gutnius long ol rabisman, helpim ol man i stap kalabus long luksave olsem i gat rot long ol inap kamap fri, na mekim gut bel bilong ol man i stap bel hevi.—Ais. 61:1, 2; Luk 4:18-21.

8 Mun Nisan i kamap. Jisas i bihainim tok bilong Papa na em i go long Jerusalem long stap long bung bilong Pasova. Taun i pulap tru long ol manmeri husat i kam bilong i stap long dispela bung. Long hap not bilong tempel, i gat wanpela raunwara ol i kolim Betseda. Long dispela hap, Jisas i bungim wanpela sikman.

9, 10. (a) Wanem samting i kirapim ol manmeri long i go long raunwara long Betseda? (b) Jisas i mekim wanem samting long raunwara? (c) Yumi kisim wanem skul long samting Jisas i mekim? (Lukim piksa long kirap bilong stadi.)

9 Planti sikman na ol manmeri em sampela hap bilong bodi i bagarap, ol i save i go i stap long Betseda. Wanem samting i kirapim ol long i go long dispela hap? Ol i bilip olsem sapos sikman i go daun long wara taim wara i meknais, mirakel bai kamap na sik bilong em bai i pinis. Ating ol manmeri i wari, tingting planti, na ol i pilim olsem ol i no gat rot moa long kisim helpim. Jisas i gutpela olgeta na em i no gat wanpela bagarap long bodi. Tasol wanem samting i kirapim em long i go long dispela hap? Jisas i sori tru long ol manmeri, olsem na em i go lukim dispela man husat i bin sik inap longpela taim, winim ol yia Jisas i stap laip olsem man long graun.—Ritim Jon 5:5-9.

10 Piksaim hau dispela man i pilim taim Jisas i askim em sapos em i laik kamap orait. Em i bekim kwik askim bilong Jisas. Em i laik tru long kamap orait, tasol i no gat man inap helpim em long i go insait long raunwara. Jisas i tokim dispela man long mekim samting em i hatwok long mekim—em i ken kisim bet bilong em na wokabaut. Dispela man i bihainim tok bilong Jisas na em i kisim bet bilong em na i kirap wokabaut. Mirakel bilong Jisas i helpim yumi long piksaim ol blesing em bai kamapim long nupela taim! Dispela mirakel i helpim yumi long luksave tu long pasin sori bilong Jisas. Em i helpim ol taranguman. Eksampel bilong Jisas i mas kirapim yumi long wok strong yet long painim ol man i bel hevi long ol samting nogut i wok long kamap long graun.

“HUSAT I TATSIM KLOS BILONG MI?”

11. Olsem wanem tok i stap long Mak 5:25-34 i kamapim klia pasin bilong Jisas long sori long ol man i gat sik?

11 Ritim Mak 5:25-34. Wanpela meri i sik inap 12-pela yia olgeta. Sik bilong em i pasim em long mekim planti samting, na i pasim em tu long mekim wok lotu. “Dispela meri i bin go long planti dokta na ol i givim planti pen long em. Em i tromoi olgeta mani bilong en, tasol em i no kisim helpim, nogat, sik bilong en i go bikpela moa.” Wanpela taim, dispela meri i traim narapela rot bilong oraitim sik bilong em. Em i go i stap long wanpela hap we em inap i go klostu long Jisas. Em i go namel long ol manmeri na tatsim klos bilong Jisas. (Wkp. 15:19, 25) Jisas i pilim olsem sampela strong i lusim  em, olsem na em i laik save husat i tatsim em. Dispela meri i “pret na guria” na em i “pundaun klostu long lek bilong Jisas na tokim em long olgeta samting.” Jisas i luksave olsem Papa bilong em, Jehova, i oraitim dispela meri. Olsem na Jisas i mekim gut long dispela meri na tokim em olsem: “Pikinini, bilip bilong yu i mekim na yu kamap orait. Yu go wantaim bel isi, na dispela sik i no ken givim hevi moa long yu.”

Ol mirakel bilong Jisas i soim klia olsem em i tingim tru yumi na pilim ol hevi bilong yumi (Lukim paragraf 11 na 12)

12. (a) Taim yu skelim ol samting yumi stori pinis long en, yu bai stori olsem wanem long pasin bilong Jisas? (b) Jisas i soim wanem gutpela pasin em yumi ken bihainim?

12 Jisas i soim gutpela pasin tru! Yumi luksave olsem Jisas i save tingim tru ol man husat i karim hevi bilong sik. Satan i laik bai yumi pilim olsem i no gat man i laikim yumi na yumi samting nating. Taim Jisas i wokim ol dispela mirakel, em i soim klia olsem em i tingim tru yumi na pilim tru ol hevi yumi karim. Jisas i stap olsem King na Hetpris, na em i gat bikpela pasin sori! (Hib. 4:15) Sapos yumi yet i no bin kisim wanpela bikpela sik, ating yumi bai hatwok long pilim tingting bilong ol man i gat dispela sik. Maski Jisas i no bin kisim sik long laip olgeta bilong em, em i pilim tru hevi bilong ol sikman. Eksampel bilong Jisas i ken kirapim yumi long mekim wankain pasin, inap tru long skel bilong yumi.—1 Pita 3:8.

“AIWARA BILONG JISAS I PUNDAUN”

13. Taim Jisas i kirapim bek Lasarus, dispela i kamapim klia olsem Jisas i gat wanem kain pasin?

13 Jisas i pilim tru pen na hevi bilong ol narapela. Taim ol narapela i bel sori na krai long dai bilong Lasarus, em pren bilong Jisas, dispela i mekim “bel bilong [Jisas] i sori tru na em i wari.” Em i sori long ol maski em i save olsem klostu nau em bai kirapim bek Lasarus. (Ritim Jon 11:33-36.) Jisas i no sem long soim bel sori bilong em. Ol manmeri  inap luksave olsem Jisas i laikim tru Lasarus na famili bilong em. Jisas i soim pasin sori taim em i yusim strong i kam long God long kirapim bek pren bilong em!—Jon 11:43, 44.

14, 15. (a) Wanem samting i soim klia olsem Jehova i laik tru long pinisim pen na hevi bilong ol man? (b) Dispela hap tok, “memorial matmat,” i givim wanem save long yumi?

14 Baibel i kolim Jisas olsem “piksa tru bilong [God].” (Hib. 1:3) Long rot bilong ol mirakel, Jisas i kamapim klia olsem em na Papa bilong em i laik tru long pinisim hevi bilong sik na dai. Olsem na Papa i givim strong long Jisas na em i kirapim bek 3-pela lain em Baibel i stori long ol, tasol bikpela samting moa bai kamap long bihain. Jisas i tok: “Taim i laik kamap na olgeta man i stap long memorial matmat ol bai . . . kam ausait.”—Jon 5:28, 29, futnot.

15 Jisas i yusim dispela hap tok, “memorial matmat,” na i stret long em i mekim olsem, long wanem, memori bilong em inap tingim gut olgeta samting. God i Gat Olgeta Strong i bin wokim olgeta samting long ples antap na long graun, na em inap tingim gut olgeta wan wan pren na wanfamili bilong yumi em ol i dai pinis—em inap tingim gut lukluk bilong ol na olgeta liklik pasin bilong ol. (Ais. 40:26) God na Pikinini bilong em i gat laik tru long tingim olgeta man husat i dai pinis. Kirap bek bilong Lasarus na ol narapela em Baibel i stori long en i olsem piksa bilong samting bai kamap long olgeta hap bilong graun long nupela taim.

OL MIRAKEL BILONG JISAS INAP HELPIM YU

16. Ol Kristen i stap gut long God long nau, ol bai kisim wanem blesing long bihain?

16 Sapos yumi stap gut olsem ol disaipel bilong Krais, yumi bai lukim nambawan mirakel we i winim olgeta narapela mirakel—yumi bai abrusim bagarap long taim bilong traipela hevi tru. Bihain long pait bilong Armagedon, planti moa mirakel bai kamap na stretim helt bilong olgeta manmeri long graun. (Ais. 33:24; 35:5, 6; Rev. 21:4) Piksaim ol man i tromoi ol kain samting olsem, aiglas bilong lukluk, stik wokabaut, wilsia, na masin bilong helpim ol yaupas long harim tok. Taim ol man i abrusim bagarap long Armagedon, Jehova bai blesim ol na helt bilong ol bai kamap gutpela olgeta. Ol manmeri bai i gat wok long mekim. Ol bai amamas tru long mekim graun olgeta i kamap gutpela ples paradais.—Sng. 115:16.

17, 18. (a) Ol mirakel bilong Jisas i kamapim klia wanem samting? (b) Bilong wanem yu mas wok strong long i go insait long nupela taim God bai kamapim?

17 Jisas i bin wokim ol mirakel na oraitim ol sikman, na dispela i strongim bilip bilong “bikpela lain manmeri” na ol i amamas long wetim taim bai kamap na olgeta kain sik bai pinis. (Rev. 7:9) Ol dispela mirakel i kamapim klia olsem fesbon Pikinini Bilong God i laikim tru ol manmeri. (Jon 10:11; 15:12, 13) Pasin sori bilong Jisas i makim stret pasin bilong Jehova long tingim tru olgeta wan wan wokman bilong em.—Jon 5:19.

18 Ol manmeri i krai, pilim pen, na ol i save dai. (Rom 8:22) Yumi laik tru bai God i kamapim nupela taim we em bai pinisim olgeta pen na hevi bilong yumi olsem em i bin tok promis long mekim. Malakai 4:2 i tok, taim ol sikman i kamap orait, ol bai “i gat bikpela amamas olsem ol pikinini bulmakau i lusim banis na i kalap kalap i go ausait,” na ol bai lusim kalabus bilong sin. Yumi mas tenkyu tru long God na bilip tru long ol tok promis bilong em, na dispela i ken kirapim yumi long mekim olgeta samting yumi inap mekim long nau bambai yumi inap i go insait long nupela taim. Yumi amamas tru long save olsem ol mirakel bilong Jisas i olsem piksa bilong ol blesing em ol manmeri bai kisim taim Mesaia i mekim wok king!