“Nem bilong yu i mas i stap holi.”—MAT. 6:9.

1. Taim yumi mekim wok autim tok, olsem wanem yumi inap yusim beten i stap long Matyu 6:9-13?

PLANTI man inap tingim Beten Bilong Bikpela na kolim olgeta wan wan tok bilong en long tingting. Taim yumi autim tok, yumi save kolim dispela beten bambai yumi inap helpim man long save olsem Kingdom Bilong God em wanpela gavman i stap tru, na em bai kamapim ol gutpela senis long graun. Sampela taim yumi save kolim namba 1 hap bilong beten bilong soim olsem God i gat nem, na dispela nem “i mas i stap holi.”—Mat. 6:9.

2. Hau na yumi save olsem Jisas i no laik bai yumi kolim gen olgeta wan wan tok bilong dispela beten?

2 Yu ting tok bilong Jisas i makim olsem olgeta taim yumi mas kolim olgeta wan wan tok bilong dispela beten, olsem ol manmeri bilong ol lotu Kristendom i save mekim? Nogat. Paslain long Jisas i kolim ol tok bilong dispela beten, em i tok: “Taim yupela i beten i stap, no ken kolim ol wankain tok gen na gen.” (Mat. 6:7) Bihain, em i kolim  gen dispela beten, tasol em i yusim ol narapela tok. (Luk 11:1-4) Jisas i helpim yumi long save long ol samting yumi mas beten na askim God long en, na wanem ol samting i bikpela samting moa. Jisas i mekim dispela beten bikos em i laik skulim ol disaipel long pasin bilong beten.

3. Yumi ken tingim wanem ol askim taim yumi skelim Beten Bilong Bikpela?

3 Long dispela stadi na long neks stadi, yumi bai skelim olgeta wan wan tok i stap long Beten Bilong Bikpela. Askim yu yet, ‘Hau bai dispela beten inap helpim mi long mekim ol beten bilong mi i kamap gutpela moa? Bikpela samting moa em olsem, mi bihainim pasin i stret wantaim ol tok i stap long dispela beten, o nogat?’

“PAPA BILONG MIPELA LONG HEVEN”

4. (a) Dispela hap tok, “Papa bilong mipela,” i kirapim yumi long tingim wanem samting? (b) Ol Kristen husat i bilip na wet long kisim laip oltaim long graun, bilong wanem ol inap kolim Jehova olsem “Papa”?

4 Jisas i no tok “Papa bilong mi,” nogat, em i tok “Papa bilong mipela.” Dispela hap tok i kirapim yumi long tingim olsem yumi stap wanlain wantaim “olgeta wanbilip bilong [yumi]” em ol i laikim tru narapela narapela. (1 Pita 2:17) Dispela em gutpela blesing tru! God i bin makim sampela Kristen na em i adoptim ol long kisim laip long heven, olsem na i stret long ol i kolim Jehova olsem “Papa.” (Rom 8:15-17) Ol Kristen husat i bilip na wet long kisim laip oltaim long graun, ol tu inap kolim Jehova olsem “Papa.” Em tasol i bin givim laip long ol, na em i save inapim ol long olgeta samting ol i nidim. Ol manmeri husat i kisim laip long graun, ol bai kamap ol pikinini bilong God sapos ol i stap gut long em na winim laspela traim na kamap gutpela olgeta.—Rom 8:21; Rev. 20:7, 8.

5, 6. (a) Ol papamama inap givim wanem gutpela presen long ol pikinini? (b) Pikinini i gat wok long mekim wanem? (Lukim piksa long kirap bilong stadi.)

5 Taim ol papamama i skulim pikinini long pasin bilong mekim beten, na helpim ol long tingim Jehova olsem gutpela Papa, dispela i olsem presen em ol papamama i givim long ol pikinini. Wanpela wasman sekit long Afrika i tok: “Kirap long taim 2-pela pikinini meri bilong mipela i bon, mi save beten wantaim ol long olgeta nait taim mi stap wantaim ol long haus. Ol pikinini meri bilong mipela i tok, ol i no inap tingim stret ol tok mi bin kolim long beten. Tasol taim mipela i toktok wantaim Jehova, em Papa bilong mipela, ol i tingim dispela olsem wanpela hap bilong wok lotu, olsem na ol i save pilim olsem ol i stap bel isi. Taim ol i stat long mekim beten bilong ol yet, mi kirapim ol long kolim beten long maus bambai mi inap harim ol i tokim Jehova long tingting i stap long bel bilong ol. Mi stiaim ol long kolim ol bikpela samting em Jisas i kolim long beten bilong em bambai beten bilong ol i gat as tru bilong en.”

6 Gutpela pasin brata i mekim i helpim ol pikinini bilong em long kamap strong long sait bilong bilip. Tupela pikinini meri wantaim i marit pinis na ol i insait long fultaim sevis wantaim poroman marit bilong ol. Nambawan presen em ol papamama inap givim long ol pikinini em olsem, ol i ken helpim ol pikinini long pas gut wantaim Jehova. Tasol pikinini yet i mas mekim ol samting bilong helpim em long pas gut yet wantaim God. Dispela i makim olsem pikinini i mas kisim pasin bilong laikim tru nem bilong God na rispektim dispela nem.—Sng. 5:11, 12; 91:14.

“NEM BILONG YU I MAS I STAP HOLI”

7. (a) Ol manmeri bilong God i kisim wanem blesing? (b) Yumi gat wok long mekim wanem?

7 Yumi kisim gutpela blesing tru, long wanem, yumi save long nem bilong God, na tu, yumi stap olsem “wanpela lain em nem bilong en i ken stap long [yumi].” (Apo. 15:14; Ais. 43:10) Yumi beten long Papa bilong yumi long heven na tok: “Nem bilong yu i mas i stap holi.” Taim yu mekim kain beten olsem, dispela inap kirapim yu long askim  Jehova long helpim yu long abrusim ol pasin o toktok we inap bagarapim nem holi bilong em. Long taim bilong ol aposel, sampela Kristen i no bihainim ol pasin na ol tok ol i skulim ol narapela long en. Yumi no ken bihainim pasin bilong ol. Aposel Pol i tok: “Em asua bilong yupela tasol na ol manmeri bilong ol arapela lain i tok nogut long nem bilong God.”—Rom 2:21-24.

8, 9. Stori long wanpela eksampel i soim olsem Jehova i save blesim ol manmeri i tingim tru nem bilong em na ol i laik mekim dispela nem i stap holi.

8 Yumi laik mekim nem bilong God i stap holi. Tingim hevi i painim wanpela sista long Nowe. Man bilong em i dai na sista i stap wanpis wantaim pikinini man bilong em husat i gat 2-pela krismas. Dispela sista i tok: “Dispela samting i putim bikpela hevi tru long mi. Mi save beten long olgeta de na aua. Mi save askim Jehova long strongim mi na bai mi no ken larim bel hevi i daunim mi na kirapim mi long mekim rong. Mi no laik bai Satan i yusim rong bilong mi long tok bilas long Jehova. Mi laik mekim nem bilong Jehova i stap holi na mi laik bai pikinini bilong mi i lukim gen papa bilong em long Paradais.”—Snd. 27:11.

9 Yu ting Jehova i putim yau long kain beten olsem? Yes. Ol wanbilip i tingim dispela sista na helpim em, long wanem, oltaim dispela sista i save bung wantaim ol. Bihain long 5-pela yia, dispela sista i maritim wanpela elda. Long nau, pikinini bilong em i gat 20 krismas na em i baptais pinis. Dispela sista i tok: “Mi amamas tru olsem man bilong mi i helpim mi long lukautim pikinini bilong mi.”

10. Wanem samting i mas kamap bambai nem bilong God inap i stap holi tru?

10 God i mas mekim wanem bambai em inap stretim bek gutnem bilong em na nem bilong em i ken i stap holi tru? Jehova bai rausim olgeta manmeri husat i no laik stap daun long wok bos bilong em. (Ritim Esekiel 38:22, 23.) Isi isi ol manmeri bai kamap gutpela olgeta. Yumi laik tru long lukim taim bai kamap na olgeta lain long heven na graun bai mekim nem bilong Jehova i stap holi! Long dispela taim, Papa bilong yumi long heven bai “i stap het bilong olgeta samting.”—1 Kor. 15:28.

“KINGDOM BILONG YU I MAS I KAM”

11, 12. Klostu long yia 1900, ol Kristen tru i kisim wanem save?

11 Paslain long Jisas i go long heven, ol aposel i askim em olsem: “Bikpela, ating yu bai stretim bek kingdom bilong Israel long nau?” Bekim bilong Jisas i soim olsem, taim i no kamap yet long ol disaipel bai save long wanem taim Kingdom Bilong God bai kirap mekim wok. Em i tokim ol disaipel long putim tingting i go long bikpela wok ol i mas mekim, em wok bilong autim tok. (Ritim Aposel 1:6-8.) Tasol Jisas i skulim ol long putim tingting i go long taim we Kingdom Bilong God bai kirap long mekim wok. Olsem na kirap long taim bilong ol aposel na i kam inap long nau, ol Kristen i save beten long Kingdom i mas i kam.

12 Klostu long taim we Jisas bai kirap mekim wok king long Kingdom Bilong God long heven, Jehova i helpim lain bilong em long kliagut long wanem taim ol samting bai kamap. Long 1876, Charles Taze Russell i raitim wanpela atikol long wanpela nius bilong Baibel (Bible Examiner). Het tok bilong dispela atikol em, “Taim Bilong Ol Arapela Lain: Wanem Taim Em Bai Pinis?” Atikol i tok, 1914 em wanpela spesel yia. Na tu, em i tok, “7-pela yia” em Daniel i kolim long tok profet i wankain long “haptaim bilong ol manmeri bilong ol arapela lain” em Jisas i tok long en. *Dan. 4:16; Luk 21:24.

13. (a) Wanem samting i kamap long yia 1914? (b) Kirap long dispela taim na i kam inap long nau, ol samting i kamap long dispela graun i soim klia wanem samting?

13 Long 1914, woa i kirap namel long ol kantri  long Yurop, na dispela woa i kamap bikpela na i go long olgeta hap bilong graun. Long 1918, dispela pait i pinis. Ol manmeri i sot tru long kaikai na bikpela sik kus i kisim ol manmeri, na namba bilong ol manmeri i dai long dispela sik i bikpela moa winim namba bilong ol manmeri i dai long woa. Long dispela rot, ol Kristen i lukim truim bilong “sain” em Jisas i bin kolim olsem mak bilong soim olsem em i kam i stap pinis olsem nupela King bilong graun. (Mat. 24:3-8; Luk 21:10, 11) Planti samting i soim klia olsem 1914 em taim we “God i givim . . . wanpela kraun” long Bikpela Jisas Krais. “Em i go bilong daunim ol birua bilong em na winim ol pait.” (Rev. 6:2) Em i kirapim pait long heven na rausim Satan na ol ensel nogut bilong em i kam daun long graun. Kirap long dispela taim na i kam inap long nau, ol manmeri i lukim truim bilong ol dispela tok: “Yu graun na yu solwara, yupela lukaut, long wanem, Satan i kam daun pinis long yupela, na em i belhat nogut tru, em i save em i gat sotpela taim tasol bilong i stap.”—Rev. 12:7-12.

14. (a) Wai na em i bikpela samting long yumi mas beten yet long Kingdom Bilong God i mas i kam? (b) Yumi ken amamas olsem yumi mekim wanem wok?

14 Taim Kingdom Bilong God i kirap long mekim wok, ol bikpela hevi i stat long kamap long graun, na dispela i stret wantaim tok profet i stap long Revelesen 12:7-12. Jisas i stap King long Kingdom Bilong God, na em i mekim wok namel long ol birua bilong em. Jisas i no pinisim yet pait bilong em long tekewe pasin nogut long dispela graun, olsem na yumi mas beten yet long Kingdom Bilong God i mas i kam. Yumi mas bihainim  pasin i stret wantaim ol beten bilong yumi na insait long truim bilong wanpela bikpela wok i stap olsem “sain.” Jisas i tok: “Ol bai autim dispela gutnius bilong Kingdom long olgeta hap bilong graun na bai olgeta lain man i ken harim, na bihain long dispela, pinis bai kamap.”—Mat. 24:14.

“LAIK BILONG YU I MAS KAMAP LONG GRAUN”

15, 16. Taim yumi beten long laik bilong God i mas kamap long graun, olsem wanem yumi inap bihainim pasin i stret wantaim dispela beten?

15 Inap olsem 6 tausen yia i go pinis, laik bilong God i kamap long graun. Olsem na Jehova i lukluk long ol samting em i bin redim bilong ol lain man “na em i amamas tru.” (Stt. 1:31) Satan i mekim pasin bikhet, na kirap long dispela taim na i kam inap long nau, wan wan manmeri tasol i mekim laik bilong God long graun. Tasol long nau, yumi amamas olsem i gat 8 milion Witnes husat i beten long laik bilong God i mas kamap long graun, na tu, ol i wok strong long bihainim pasin i stret wantaim dispela beten. Tingting, toktok, na olgeta narapela samting ol i mekim long laip bilong ol i stret wantaim dispela beten, na ol i givim bel tru long mekim wok bilong kamapim ol disaipel.

Yu helpim ol pikinini long bihainim pasin i stret wantaim beten bilong ol long laik bilong God i mas kamap long graun? (Lukim paragraf 16)

16 Wanpela sista husat i kisim baptais long 1948 na em i bin mekim wok olsem misineri long Afrika, em i tok: “Mi tingim tok i stap long Beten Bilong Bikpela na mi save beten bambai rot i op long mipela inap painim olgeta manmeri husat i stap olsem ol sipsip, na helpim ol long kisim save long Jehova paslain long dispela haptaim i pinis. Taim mi laik autim tok, mi save beten askim God long givim mi savetingting bambai mi inap putim tok i go daun long bel bilong man. Mi save tingim ol manmeri em mipela i bungim pinis, na mi save beten askim Jehova long blesim wok mipela i mekim bilong helpim ol.” Long nau, dispela sista i gat 80 krismas, na planti gutpela samting i kamap long wok bilong em long autim tok. Ol narapela i sambai long em, na em i helpim planti manmeri long kamap ol Witnes Bilong Jehova. Ating yu inap tingim sampela bratasista husat i givim ol yet long mekim laik bilong God maski ol i lapun.—Ritim Filipai 2:17.

17. Yu pilim olsem wanem long samting Jehova bai mekim taim em i harim beten bilong yumi na kamapim laik bilong em long graun?

17 Ol manmeri husat i birua long Kingdom Bilong God, ol i stap yet long graun. Olsem na yumi mas beten yet long laik bilong God i mas kamap long graun. God bai inapim tru laik bilong em long kirapim bek planti bilion manmeri long ples paradais long graun. Jisas i tok: “No ken kirap nogut long dispela, long wanem, taim i laik kamap na olgeta man i stap long matmat ol bai harim nek bilong Pikinini na kam ausait.” (Jon 5:28, 29) Sapos yumi stap laip yet long dispela taim, yumi bai amamas tru long welkamim bek ol wanfamili bilong yumi taim ol i kirap bek! God “bai mekim drai aiwara i stap long ai bilong [yumi].” (Rev. 21:4) “Ol man nogut” bai kirap bek. “Ol man nogut” em ol manmeri husat i dai taim ol i no kisim yet stretpela save long God Jehova na Pikinini bilong em. Yumi bai mekim gutpela wok tru long skulim ol manmeri husat i kirap bek, na ol inap kisim save long laik bilong God na samting em i tingting pinis long mekim, na long dispela rot ol inap kisim “laip oltaim.”—Apo. 24:15; Jon 17:3.

18. Wanem ol samting i mas kamap bambai dispela inap stretim tru hevi bilong ol manmeri?

18 Taim Kingdom Bilong God i mekim nem bilong Jehova i stap holi, dispela bai kamapim bel isi na pasin wanbel namel long olgeta lain long heven na long graun. Truim bai kamap long 3-pela bikpela tok em Jisas i kolim long beten bilong em, na dispela bai stretim tru olgeta hevi bilong ol manmeri. Taim Jisas i kolim beten bilong em, em i kolim tu 4-pela narapela samting we yumi mas beten long en. Yumi bai stori long ol dispela samting long neks stadi.

^ par. 12 Sapos yu laik kliagut long hau dispela tok profet i kamap tru long 1914 na Mesaia i kirap long mekim wok King long Kingdom Bilong God, lukim buk Tru Tru Baibel i Tok Wanem? long pes 216-218.