“Yupela i mas i go klostu long God, na em bai kam klostu long yupela.”—JEMS 4:8.

1. Bilong wanem yumi mas strongim pasin bilong yumi long pas gut wantaim Jehova?

OLSEM WANEM? Yu dediket na baptais pinis olsem wanpela Witnes Bilong Jehova? Sapos olsem, orait yu kisim gutpela blesing tru—yu inap pas gut wantaim God. Yumi gat sin, na tu, Satan i bosim dispela graun, olsem na ol dispela samting inap bagarapim pasin bilong yumi long pas gut wantaim God. Olgeta Kristen i karim dispela hevi. Olsem na yumi olgeta i mas strongim tru pasin bilong yumi long pas gut wantaim Jehova.

2. Olsem wanem yumi inap strongim pasin bilong yumi long pas gut wantaim Jehova?

2 Olsem wanem? Yu pas gut wantaim Jehova na tingim em olsem Man i stap tru? Yu laik strongim dispela pasin pren? Jems 4:8 i tok: “Yupela i mas i go klostu long God, na em bai kam klostu long yupela.” Taim yumi mekim ol samting bilong i go klostu long God, em tu bai i kam klostu long yumi. Sapos oltaim yumi mekim olsem, dispela bai strongim moa yet pasin bilong yumi long pas gut wantaim Jehova. Yumi bai tingim em olsem Pren na Man i stap tru. Yumi bai  pilim wankain olsem Jisas, taim em i tok: “Man i salim mi i kam, em i stap tru na . . . mi save long em.” (Jon 7:28, 29) Yu inap mekim wanem ol samting bilong i go klostu moa long Jehova?

Olsem wanem yu inap toktok long God na em inap toktok long yu? (Lukim paragraf 3)

3. Olsem wanem yumi inap toktok long Jehova na em inap toktok long yumi?

3 Sapos yumi toktok wantaim Jehova long olgeta taim, dispela bai helpim yumi long i go klostu long em. Olsem wanem yu inap toktok wantaim God? Sapos wanpela pren bilong yu i stap longwe, hau bai yu toktok wantaim em? Ating yutupela inap raitim pas long narapela narapela o toktok long rot bilong fon. Taim yu beten long olgeta taim, i olsem yu toktok long Jehova. (Ritim Song 142:2.) Na tu, taim yu ritim ol tok bilong God long Baibel na tingim tingim ol dispela tok, i olsem yu larim Jehova i toktok long yu. (Ritim Aisaia 30:20, 21.) Taim yumi toktok long Jehova na yumi larim em i toktok long yumi, hau bai dispela i strongim pasin bilong yumi long pas gut wantaim em? Na tu, hau bai dispela i helpim yumi long pilim tru pasin bilong yumi long i stap pren bilong em? Orait nau yumi bai skelim ol dispela askim.

STADI LONG BAIBEL—JEHOVA I TOKTOK LONG YU

4, 5. Olsem wanem Jehova i yusim tok bilong em long Baibel long toktok long yu? Stori long wanpela eksampel.

4 Ating yu wanbel olsem Baibel i gat ol tok em God i laik givim long olgeta lain man. Tasol yu ting Baibel i stori tu long olsem wanem yu yet inap i go klostu moa long Jehova? Yes, Baibel i stori long dispela samting. Olsem wanem yu inap i go klostu moa long God? Taim yu ritim na stadi long tok bilong Baibel long olgeta taim, yu ken skelim tingting yu holim long tok bilong Baibel, na yu ken tingting long olsem wanem yu inap bihainim ol dispela tok; long dispela rot, i olsem yu larim Jehova i yusim tok bilong Baibel long toktok long yu. Dispela bai helpim yu long pas gut moa wantaim em.—Hib. 4:12; Jems 1:23-25.

5 Yu ken mekim olsem: Ritim na tingim tingim tok bilong Jisas long “lusim pasin bilong bungim ol gutpela gutpela samting bilong [yu] long graun.” Sapos yu pilim olsem yu putim tingting i go pinis long wok bilong Kingdom, i olsem Jehova i tok amamas long yu. Tasol, sapos yu luksave olsem yu mas lusim sampela mani kago na putim tingting olgeta i go long wok bilong Kingdom, orait i olsem Jehova i kirapim yu long luksave long samting yu mas mekim bilong i go klostu moa long em.—Mat. 6:19, 20.

6, 7. (a) Taim yumi stadi long Baibel, dispela bai mekim wanem long pasin bilong yumi long laikim Jehova na pasin bilong Jehova long laikim yumi? (b) Yumi mas holim wanem tingting taim yumi mekim stadi bilong yumi yet?

6 Taim yumi stadi long Baibel, dispela bai helpim yumi long luksave long ol samting yumi mas mekim bilong kamap strong moa long bilip. Na  tu, yumi bai pilim tru ol gutpela pasin bilong Jehova, na yumi bai laikim em moa yet. Taim pasin bilong yumi long laikim God i kamap strong moa, God bai laikim yumi moa yet, na dispela bai strongim pasin bilong yumi long pas gut wantaim em.—Ritim 1 Korin 8:3.

7 Sapos yumi laik i go klostu long Jehova, orait yumi mas holim stretpela tingting taim yumi stadi long Baibel. Jon 17:3 i tok: “Bilong kisim laip oltaim, ol i mas kisim save long yu, yu wanpela tasol yu God tru, na ol i mas kisim save long man yu bin salim i kam, em Jisas Krais.” Yumi mas holim dispela tingting: Yumi laik “kisim save” long Jehova na tingim em olsem Man i stap tru.—Ritim Kisim Bek 33:13; Sng. 25:4.

8. (a) Yumi inap kisim wanem tingting long pasin Jehova i mekim long King Usia, olsem 2 King 15:1-5 i stori long en? (b) Sapos yumi kisim save long Jehova na save gut long em, olsem wanem dispela inap helpim yumi na yumi no inap kisim 2-pela tingting long ol pasin bilong em?

8 Taim yumi save gut moa long Jehova, yumi no inap tingting planti sapos yumi no kliagut long sampela stori bilong Baibel—yumi no inap tingting planti long risen bilong sampela samting God i bin mekim. Olsem: Yu pilim olsem wanem long pasin Jehova i mekim long King Usia bilong Juda? (2 Kin. 15:1-5) Tingim, “ol manmeri i wok yet long i go long [ol ples bilong lotuim ol giaman god] na mekim ol ofa na kukim paura bilong kamapim smok i gat gutpela smel,” tasol Usia i “mekim gutpela pasin long ai bilong Bikpela.” Maski i olsem, Jehova “i mekim sik lepra i kamap long skin bilong Usia,” na dispela sik i stap wantaim Usia i go inap long em i dai. Dispela hap bilong Baibel i no tokim yumi long risen bilong Jehova long mekim olsem. Olsem na yu ting i stret long yumi tingting planti na pilim olsem i no gat gutpela risen long Jehova i givim strafe long Usia? Yumi no inap tingting planti sapos yumi save gut long ol pasin bilong Jehova. Wanpela pasin bilong Jehova em olsem, em i save “bihainim stretpela pasin tasol” taim em i stretim ol man. (Jer. 30:11) Sapos yumi gat dispela save, dispela bai strongim yumi na maski yumi no save long risen bilong Jehova long givim strafe long Usia, yumi inap bilip olsem God i bihainim stretpela pasin.

9. Olsem wanem Baibel i helpim yumi long kliagut long ol risen bilong Jehova long mekim sik lepra i kamap long Usia?

9 Baibel i kamapim sampela moa tok long stori bilong Usia. Long 2 Stori 26:3-5, 16-21, yumi kisim save olsem Usia i bihainim stretpela pasin long ai bilong Jehova inap sampela haptaim, tasol bihain “em i ting em i strongpela king tru, olsem na em i bagarap.” Em i kisim pasin antap na em i laik mekim wok bilong ol pris, tasol em i no gat rait long mekim dispela wok. Inap 81 pris i go bungim em na ol i tokim em long lusim dispela pasin. Usia i mekim wanem? Em i soim olsem em i gat pasin antap. Em i “kros tru” long ol pris. Olsem na Jehova i mekim sik lepra i kamap long em!

10. (a) Sampela taim, wai na yumi no ken tingting planti long risen bilong ol samting Jehova i mekim? (b) Olsem wanem yumi inap strongim yumi yet long bilip tru olsem Jehova i save bihainim stretpela pasin long olgeta taim?

10 Yumi mas holim stretpela tingting. Olsem wanem sapos Baibel i kamapim sotpela stori tasol long sampela samting na yumi no kliagut long olgeta samting i bin kamap? Yu ting yu bai kisim 2-pela tingting long stretpela pasin bilong God? O, yu ting yu bai holim stretpela tingting olsem Baibel i kamapim planti tok bilong helpim yumi long bilip tru olsem Jehova i save mekim stretpela pasin long olgeta taim, na stretpela pasin em pasin tru bilong em? (Lo 32:4) Taim yumi save gut moa long Jehova na tingim em olsem Man i stap tru, yumi bai laikim em moa yet na pilim tru ol pasin bilong em, olsem na yumi no inap tingting planti long risen bilong ol samting em i mekim. Yu bai pilim moa yet ol gutpela pasin bilong God sapos yu lusim bikpela haptaim moa long stadi long tok bilong em long Baibel na tingim tingim ol dispela tok. (Sng. 77:12, 13) Dispela bai strongim tru pasin bilong yu long pas gut wantaim  Jehova, na yu bai pilim olsem em i Man i stap tru.

BETEN—YU TOKTOK LONG JEHOVA

11-13. Olsem wanem yu save olsem Jehova i save harim ol beten? (Lukim piksa long kirap bilong stadi.)

11 Pasin bilong beten i helpim yumi long i go klostu long Jehova. Yumi litimapim nem bilong em, tok tenkyu long em, na askim em long stiaim yumi. (Sng. 32:8) Yu mas bilip olsem em i save harim ol beten, na long dispela rot yu bai pilim olsem em Man i stap tru.

12 Sampela man i pilim olsem beten em samting bilong helpim tasol tingting bilong man. Ol i tok, sapos yu ting olsem yu kisim bekim bilong beten bilong yu, dispela i makim olsem yu bin kolim ol samting i stap long tingting bilong yu, na yu luksave long hevi bilong yu, na yu putim tingting i go long rot bilong stretim hevi. Tasol taim yu pilim tru ol beten yu mekim, olsem wanem yu inap save olsem Jehova i harim ol dispela beten?

13 Tingim: Paslain long Jisas i kam i stap olsem man long graun, em yet i lukim ol samting Jehova i mekim taim em i harim ol beten bilong ol wokman bilong Em long graun. Bihain, taim Jisas i kam i stap long graun na mekim wok autim tok, em i save beten na toktok long Papa bilong em long heven na autim ol tingting i stap long bel bilong em. Sapos Jisas i holim tingting olsem Jehova i no save harim ol beten, yu ting em bai beten long God, na lusim wanpela nait olgeta long beten? (Luk 6:12; 22:40-46) Yu ting em bai skulim ol disaipel long beten sapos em i save olsem beten em samting bilong helpim tingting tasol? Nogat, a? Jisas i save olsem beten em rot bilong toktok long Jehova olsem Man i stap tru. Wanpela taim Jisas i tok: “Papa, mi tenkyu long yu bin harim tok bilong mi. Mi save olsem oltaim yu save harim tok bilong mi.” Yumi tu i mas bilip olsem Jehova em Man bilong “harim beten.”—Sng. 65:2; Jon 11:41, 42.

14, 15. (a) Taim yumi beten na kolim stret ol samting yumi laik bai God i mekim bilong helpim yumi, olsem wanem dispela bai helpim yumi? (b) Olsem wanem pasin bilong beten i helpim wanpela sista long strongim pasin bilong em long pas gut wantaim Jehova?

14 Taim yu beten na kolim stret ol samting yu laik bai Jehova i mekim bilong helpim yu, yu bai luksave stret long ol samting Jehova i mekim, maski sapos ol dispela samting i no stap ples klia. Dispela bai strongim bilip bilong yu olsem Jehova em Man i stap tru. Na tu, taim yu beten  planti taim na tokim Jehova long ol tingting i stap long bel bilong yu, em bai i kam klostu moa long yu.

15 Tingim ekspiriens bilong Kathy. * Em i save autim tok long olgeta taim, tasol em i no save amamas long mekim dispela wok. Em i tok: “Mi no save amamas long autim tok. Tru tru, mi no laikim dispela wok. Taim mi ritaia long wok mani, wanpela elda i tokim mi olsem mi inap kamap painia oltaim, na em i givim aplikesen pepa long mi. Mi kirap mekim wok painia, tasol long olgeta de mi save beten askim Jehova long helpim mi bambai mi inap amamas long mekim wok autim tok.” Yu ting Jehova i bekim beten bilong em? Kathy i tok: “Mi mekim wok painia inap 3-pela yia nau. Mi lusim bikpela haptaim moa long autim tok na kisim skul long ol gutpela pasin bilong ol narapela sista, na dispela i helpim wok autim tok bilong mi long kamap gutpela moa. Long nau, mi laikim tumas wok autim tok. Na tu, pasin bilong mi long pas gut wantaim Jehova i kamap strong moa winim long bipo.” Pasin bilong Kathy long beten i helpim em long pas gut moa wantaim Jehova, na em inap tingim God olsem Man i stap tru.

MEKIM WOK BILONG YUMI

16 Long laip olgeta bilong yumi, yumi mas mekim ol samting bilong strongim pasin bilong yumi long pas gut moa wantaim Jehova. Sapos yumi laik bai God i kam klostu long yumi, orait yumi yet i mas mekim ol samting bilong helpim yumi long i go klostu long em. Oltaim yumi mas toktok long God long rot bilong beten, na larim em i toktok long yumi taim yumi stadi long Baibel. Taim yumi mekim olsem, pasin bilong yumi long pas gut wantaim Jehova bai kamap strong moa, na yumi bai sanap strong na karim ol hevi i painim yumi.

Long laip olgeta, yumi mas mekim ol samting bilong strongim pasin bilong yumi long pas gut moa wantaim Jehova (Lukim paragraf 16 na 17)

16, 17. (a) Yumi mas mekim wanem na bai yumi inap strongim pasin bilong yumi long pas gut wantaim Jehova? (b) Long neks stadi, yumi bai stori long wanem samting?

17 Ating yumi givim bel tru long beten, tasol hevi bilong yumi i stap yet. Taim kain samting olsem i kamap, dispela inap daunim pasin bilong yumi long trastim Jehova. Ating yumi inap kisim tingting olsem Jehova i no harim ol beten bilong yumi, na ating em i no stap moa olsem pren bilong yumi. Long kain taim olsem, yumi ken mekim wanem na bai yumi inap bilip olsem yumi pas gut yet wantaim God, na yumi tingim em olsem Man i stap tru? Yumi bai skelim dispela askim long neks stadi.

^ par. 15 Mipela i senisim nem.