Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

Wastaua—Stadi Edisen  |  Epril 2015

Rausim Man—Mak Bilong Pasin Laikim

Rausim Man—Mak Bilong Pasin Laikim

JULIAN i tok: “Taim mi harim toksave olsem pikinini man bilong mi i raus, mi pilim olsem laip bilong mi i laik pinis. Em fesbon bilong mi, na mitupela i pas gut wantaim; mitupela i wok wantaim long mekim planti samting. Oltaim em i save bihainim stretpela pasin, tasol wantu em i kirap long bihainim pasin i no stret. Olgeta taim meri bilong mi i save krai, na mi no save long hau mi inap mekim gut bel bilong em. Planti taim mipela i tingting olsem, nogut mipela i no bin mekim gut wok bilong mipela olsem papamama.”

Taim kongrigesen i rausim wanpela Kristen, dispela i save kamapim bikpela bel hevi. Olsem na wai na yumi inap tok olsem dispela pasin em mak bilong pasin laikim? Baibel i kamapim wanem ol risen bilong rausim man long kongrigesen? Wanem ol samting i mekim na kongrigesen i rausim man?

TUPELA LO BILONG RAUSIM MAN

Long lain Witnes Bilong Jehova, 2-pela lo i stiaim ol long rausim man long kongrigesen. Namba 1: Man i baptais pinis na stap olsem wanpela Witnes na em i mekim bikpela rong. Namba 2: Witnes i no tanim bel long rong em i mekim.

Jehova i no strong long pasin bilong yumi i mas kamap gutpela olgeta, tasol em i gat lo bilong klinpela pasin we em i laik bai ol wokman bilong em i mas bihainim. Olsem: Jehova i strong long yumi mas abrusim ol bikpela rong olsem pasin pamuk, pasin bilong lotuim ol imis, pasin bilong stil, pasin bilong pulim nating ol samting bilong ol narapela, pasin bilong kilim man i dai, na pasin bilong insait long wok bilong ol spirit nogut.—1 Kor. 6:9, 10; Rev. 21:8.

Ating yu bai wanbel olsem ol klinpela lo bilong Jehova i stret na ol i lukautim yumi. Yumi olgeta i laik i stap wantaim ol manmeri husat i stap wanbel, bihainim stretpela pasin, na ol i save truim tok bilong ol. Ol bratasista bilong yumi i save bihainim ol dispela pasin, long wanem, ol i tingim tok promis ol i bin mekim taim ol i dediketim laip bilong ol long God, na ol i tok promis olsem ol bai bihainim ol lo bilong em long Baibel.

Tasol olsem wanem sapos laik nogut i mekim na wanpela Kristen i mekim bikpela rong? Ol gutpela wokman bilong Jehova long bipo i bin mekim kain rong olsem, tasol God i no givim baksait long ol. Kain samting olsem i bin painim King Devit. Devit i bin mekim pasin pamuk na kilim man i dai; tasol profet Natan i tokim em olsem: “Bikpela i rausim dispela sin bilong yu.”—2 Sml. 12:13.

God i rausim sin bilong Devit, long wanem, Devit i tanim bel tru. (Sng. 32:1-5) Long nau tu, kongrigesen bai rausim wokman bilong Jehova sapos em i no laik tanim bel, o em i bihainim yet pasin nogut. (Apo. 3:19; 26:20) Sapos ol elda long komiti bilong harim kot i lukim olsem Kristen i no mekim wanpela samting i soim olsem em i tanim bel tru, orait ol bai rausim em long kongrigesen.

Sapos yumi pas gut wantaim wanpela brata o sista na kongrigesen i rausim em, ating pastaim yumi bai pilim olsem disisen bilong ol elda i no stret o ol i  mekim hatpela pasin. Maski i olsem, tok bilong Jehova long Baibel i helpim yumi long luksave olsem disisen bilong rausim dispela brata o sista em i mak bilong pasin laikim.

PASIN BILONG RAUSIM MAN I KAMAPIM GUTPELA SAMTING

Jisas i tok: “Stretpela pasin man i mekim i kamapim ples klia olsem em i gat savetingting.” (Mat. 11:19) Taim ol elda i mekim gutpela disisen long rausim man husat i mekim rong na em i no laik tanim bel, dispela i save kamapim ol gutpela samting. Skelim 3-pela samting:

Taim kongrigesen i rausim man nogut, dispela i save litimapim nem bilong Jehova. Nem bilong Jehova i stap long yumi, olsem na pasin bilong yumi i mas litimapim nem bilong Jehova. (Ais. 43:10, NW ) Pasin bilong pikinini inap kirapim ol manmeri long litimapim o daunim nem bilong papamama. Olsem tasol, ol manmeri i save skelim pasin em lain bilong Jehova i bihainim, na dispela inap kirapim ol long litimapim o daunim nem bilong Jehova. Sapos ol manmeri bilong Jehova i bihainim ol lo bilong em long stretpela pasin, dispela bai litimapim nem bilong em. Long taim bilong Esekiel, ol manmeri bilong ol narapela lain i bungim nem bilong Jehova wantaim lain Juda.—Ese. 36:19-23.

Sapos yumi mekim pasin nogut, dispela inap daunim nem holi bilong God. Aposel Pita i tokim ol Kristen olsem: “Yupela i stap olsem pikinini bilong harim tok, olsem na no ken bihainim moa ol laik em yupela i bin i gat long bipo taim yupela i no bin save long God. God holi i bin singautim yupela, olsem na yupela i mas kamap holi long olgeta wokabaut bilong yupela. Rait Holi i tok: ‘Yupela i mas i stap holi, long wanem, mi yet mi holi.’” (1 Pita 1:14-16) Taim yumi bihainim pasin i klin na i holi, dispela i save litimapim nem bilong God.

Sapos wanpela Witnes Bilong Jehova i bihainim pasin nogut, ol pren na ol wanlain bai luksave long dispela. Pasin bilong rausim man long kongrigesen i soim olsem Jehova i gat wanpela lain husat i stap klin na ol i bihainim ol stiatok bilong Baibel long i stap holi. Wanpela man i bin i kam long miting long wanpela Haus Kingdom long Swiselan na em i tok, em i laik kamap memba bilong kongrigesen. Susa bilong em i bin mekim pasin pamuk na kongrigesen i rausim em. Em i tok, em i laik joinim oganaisesen we “i no save orait long pasin nogut.”

Taim kongrigesen i rausim man nogut, dispela i helpim kongrigesen Kristen long i stap klin. Aposel Pol i tok lukaut long ol Kristen long Korin olsem hevi inap kamap sapos ol i orait long ol man nogut i stap yet long lain bilong ol. Em i tok pasin bilong ol dispela man nogut i kain olsem yis i save mekim bret olgeta i solap. Em i tok: “Liklik yis tasol i save mekim bret olgeta i solap.” Olsem na em i givim tok kaunsel long ol olsem: “Yupela i mas rausim man nogut i stap namel long yupela.”—1 Kor. 5:6, 11-13.

Dispela “man nogut” em Pol i stori long en, em i no sem long ol pasin nogut em i save mekim. Ol arapela insait long kongrigesen i pilim olsem i no gat rong long pasin em i mekim. (1 Kor. 5:1, 2) Ol manmeri long taun Korin i save bihainim pasin doti, olsem na sapos kongrigesen i larim dispela man nogut i stap, ol narapela Kristen bai bihainim wankain pasin. Sapos kongrigesen i no stretim ol man i mekim rong, dispela bai kirapim ol narapela tu long luk daun long ol lo bilong God. (Sav. 8:11) Na tu, sapos ol man nogut i no laik tanim bel, ol bai i stap olsem “ol traipela ston i hait insait long wara,” na ol bai bagarapim bilip bilong ol narapela insait long kongrigesen.—Jut 4, 12.

Taim kongrigesen i rausim man nogut, dispela inap helpim man long kisim stretpela tingting. Jisas i bin stori long wanpela man husat i kisim olgeta mani kago bilong em na lusim papamama na i go mekim ol kain kain pasin hambak na westim ol samting bilong em. Dispela pikinini i luksave olsem taim em i no stap wantaim Papa, ol bikpela hevi tasol i painim em. Bihain, dispela pikinini i kisim stretpela tingting na em i tanim bel na em i go bek long famili bilong em. (Luk 15:11-24) Stori bilong Jisas long papa i amamas long lukim pikinini i kam bek i helpim yumi long pilim tingting bilong Jehova. Em i tok: “Mi no save amamas long taim ol man bilong mekim sin, ol i dai. Mi save amamas long ol dispela man i givim baksait long pasin bilong sin na ol i stap gut.”—Ese. 33:11.

Olsem tasol, kongrigesen i stap olsem famili, olsem na taim wanpela Kristen i raus long dispela famili, em inap luksave olsem em i lusim gutpela samting tru. Taim em i karim bikpela hevi long pasin nogut bilong em, em inap tingim gen amamas em i bin kisim long pas gut wantaim Jehova na lain bilong em, na dispela inap kirapim em long kisim gen stretpela tingting.

Kongrigesen i mas soim pasin laikim na stap strong  long bihainim stretpela pasin na dispela bai helpim rausman long kisim stretpela tingting. Devit i tok: “Sapos stretpela man i paitim mi, dispela i olsem em i mekim gutpela pasin sori long mi; na sapos em i givim tok long mi bilong stretim mi, em i olsem wel long het” bilong mi. (Sng. 141:5, NW ) Yumi ken tok piksa olsem: Wanpela man i kaikai i stap na hap kaikai i pas long nek bilong em. Em i painim hat long pulim win na em i pilim olsem em i no gat strong. Na tu, em i painim hat long toktok. Sapos i no gat man i helpim em kwik, em bai dai. Orait wanpela pren i paitim baksait bilong em na bai hap kaikai i kamaut. Dispela man bai pilim pen, tasol dispela samting bai helpim em long stap laip. Olsem tasol, Devit i luksave olsem, ating sampela taim i gat wok long stretpela man i givim strongpela tok bilong helpim em maski dispela inap givim bikpela pen long em.

Pasin bilong rausim man i olsem pasin bilong stretim man i mekim rong. Long kirap bilong dispela atikol, yumi bin kisim save olsem pikinini man bilong Julian i bin raus. Bihain long 10-pela yia, kongrigesen i kisim em bek, na nau em i mekim wok elda. Em i tok: “Taim mi stap raus, mi karim hevi bilong ol pasin nogut mi bin mekim. Mi stretim pasin bilong mi taim kongrigesen i rausim mi.”—Hib. 12:7-11.

SOIM PASIN LAIKIM LONG OL RAUS LAIN

Taim kongrigesen i rausim wanpela Kristen, dispela i makim olsem dispela Kristen i gat sik long sait bilong bilip, tasol i gat rot long em inap kamap orait gen. Yumi olgeta i mas mekim sampela samting bilong helpim ol raus lain long kisim stretpela tingting na kam bek long kongrigesen.

Taim ol raus lain i tanim bel, ol elda i save wok strong long helpim ol long i kam bek long Jehova

Ol elda i gat bikpela wok long toksave long kongrigesen olsem wanpela Kristen i raus, na taim ol i laik mekim dispela toksave, ol i mas wok strong long bihainim pasin laikim bilong Jehova. Taim ol i toksave long dispela Kristen husat bai raus, ol i bihainim gutpela pasin na stori gut long ol samting em i mas mekim bambai em inap kam bek long kongrigesen. Ol elda i laik kirapim ol raus lain long tingim gen ol samting ol i mas mekim bambai ol inap kam bek long Jehova, olsem na ol elda i mas visitim ol lain husat i soim olsem ol i wok long senisim pasin bilong ol. *

Ol wanfamili inap soim olsem ol i laikim tru kongrigesen na wanfamili husat i raus. Ol inap soim pasin laikim bilong ol taim ol i rispektim disisen bilong kongrigesen long rausim wanfamili. Julian i tok: “Em i stap yet olsem pikinini bilong mi, tasol em i bihainim pasin i no stret, olsem na dispela i stap olsem banis namel long mipela.”

Olgeta insait long kongrigesen inap soim pasin laikim bilong ol. Ol i no ken toktok o bung wantaim man husat i raus. (1 Kor. 5:11; 2 Jon 10, 11) Long dispela rot, ol i sapotim pasin bilong Jehova long stretim man i mekim rong. Na tu, ol i ken soim pasin laikim long famili bilong man husat i raus, na strongim ol bambai ol i no ken pilim olsem ol i no gat rot long bung moa wantaim ol wanbilip.—Rom 12:13, 15.

Julian i tok: “Em gutpela long kongrigesen i rausim man i mekim rong, long wanem, dispela pasin i helpim yumi long bihainim ol lo bilong Jehova long laip bilong yumi. Maski dispela pasin i givim bikpela bel hevi long yumi, em bai kamapim ol gutpela samting. Sapos mi bin orait tasol long pikinini bilong mi i ken bihainim pasin nogut, em bai i no inap stretim gen pasin bilong em.”

^ par. 24 Lukim The Watchtower, Epril 15, 1991, pes 21-23, na Wastaua bilong Ogas 15, 1992, pes 31.