Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

Wastaua—Stadi Edisen  |  Epril 2015

Ol Elda i Trenim Ol Narapela Long Winim Mak

Ol Elda i Trenim Ol Narapela Long Winim Mak

“Ol tok yu bin harim long mi, . . . yu mas givim long ol man i save holimpas bilip.”—2 TIM. 2:2.

1. (a) Kirap long bipo yet i kam inap long nau, ol wokman bilong God i holim wanem stretpela tingting long pasin bilong trenim ol narapela? (b) Bilong wanem yumi tu i mas kisim trening long nau? (c) Long dispela stadi, yumi bai stori long wanem samting?

KIRAP long bipo yet i kam inap long nau, ol wokman bilong God i luksave olsem em i bikpela samting long trenim ol narapela. Bilipman Abram “i singautim ol strongpela man long lain bilong en”—em ol man i bin kisim trening—na ol i helpim Abram long kisim bek Lot long han bilong ol birua. (Stt. 14:14-16) Long taim bilong King Devit, ol lain bilong singsing long haus bilong God “i bin skul gut long singim ol song bilong litimapim nem bilong Bikpela.” (1 Sto. 25:7) Long nau, yumi mekim pait bilong sakim Satan na lain bilong em. (Efe. 6:11-13) Na tu, yumi wok strong long mekim ol wok bilong givim biknem long Jehova. (Hib. 13:15, 16) Olsem na i stret long yumi tu i mas kisim trening long nau. Insait long kongrigesen, Jehova i givim wok long ol elda long trenim ol narapela. (2 Tim. 2:2) Ol brata i mekim wok elda inap planti yia pinis, ol i bihainim wanem ol rot long trenim ol brata long winim ol mak bambai ol inap mekim wok bilong lukautim ol sipsip?

 STRONGIM BILIP BILONG BRATA

2. Elda i ken mekim wanem paslain long em i trenim brata? Bilong wanem?

2 Ol elda i stap olsem ol man bilong mekim gaden. Paslain long man i planim kaikai long gaden, em bai stretim graun na putim ol gutpela marasin long en bambai kaikai inap kamap gut. Olsem tasol, paslain long elda i trenim brata, em i ken stori wantaim brata long sampela tok bilong Baibel. Long dispela rot, elda i redim tingting na bel bilong brata long kisim trening.—1 Tim. 4:6.

3. (a) Olsem wanem elda inap yusim tok bilong Jisas long Mak 12:29, 30 taim em i toktok wantaim brata em i laik trenim? (b) Taim elda i mekim beten bilong helpim brata, wanem gutpela samting inap kamap?

3 Sapos yu laik luksave olsem tok i tru bilong Kingdom i stiaim tingting na pasin bilong brata i go inap long wanem mak, orait yu ken askim em olsem, ‘Taim yu bin dediket long Jehova, dispela i kirapim yu long mekim wanem ol senis long laip bilong yu?’ Dispela askim inap opim rot na yu inap stori gut wantaim brata long olsem wanem yumi inap givim bel olgeta long mekim wok bilong God. (Ritim Mak 12:29, 30.) Taim yu stori pinis wantaim brata, yu ken beten askim Jehova long givim holi spirit long brata bambai dispela trening inap helpim em. Taim brata i harim beten yu mekim bilong helpim em, dispela bai strongim em tru!

4. (a) Stori long sampela eksampel bilong Baibel we inap kirapim laik bilong brata long kamap strong long sait bilong bilip. (b) Ol elda i save holim wanem tingting taim ol i trenim ol narapela?

4 Taim elda i kirap long trenim brata, em i ken skelim sampela stori bilong Baibel we inap helpim brata long luksave olsem em i mas kisim pasin bilong amamas long mekim wok, na mekim ol pasin i soim olsem ol narapela inap trastim em, na em i mas bihainim pasin daun. (1 Kin. 19:19-21; Neh. 7:2; 13:13; Apo. 18:24-26) Ol dispela pasin bai helpim brata husat i kisim trening na kwiktaim em bai kamap strong long bilip, wankain olsem ol gutpela marasin i helpim graun na ol kaikai inap kamap gut. Jean-Claude em elda long Frans, na em i tok: “Nambawan laik bilong mi em long trenim brata long putim tingting i go long wok bilong Kingdom. Mi save makim haptaim we mitupela wantaim inap ritim wanpela skripsa na dispela inap ‘kliaim tingting’ bilong brata na em inap luksave long ‘olgeta gutpela gutpela’ samting i stap long Baibel.” (Sng. 119:18) Wanem sampela rot moa bilong strongim brata?

OL MAK BILONG WINIM—KOLIM OL RISEN

5. (a) Wai na em i bikpela samting long elda i mas stori gut wantaim brata long ol mak em i laik winim long sait bilong bilip? (b) Wai na ol elda i mas trenim ol brata taim ol i yangpela yet? (Lukim futnot.)

5 Askim brata, ‘Yu laik winim wanem ol mak long sait bilong bilip?’ Sapos em i no putim yet ol mak em i laik winim, orait helpim em long putim mak em inap winim. Tokim em long wanpela mak yu yet i bin putim na winim, na tokim em long amamas yu kisim taim yu winim dispela mak. Taim yu mekim olsem, dispela bai helpim tru brata. Victor i mekim wok elda na wok painia long Afrika, na em i tok: “Taim mi yangpela yet, wanpela elda i givim sampela gutpela askim long mi long ol mak mi laik winim. Ol dispela askim i helpim mi long tingim tru wok autim tok.” Ol brata i mekim wok elda inap planti yia, ol i tok em i bikpela samting long trenim ol brata taim ol i yangpela yet—krismas bilong ol i namel long 13 na 15—na ol i ken makim ol dispela yangpela long mekim ol wok insait long kongrigesen, na ol dispela wok i mas i stret wantaim krismas bilong ol. Taim krismas bilong ol dispela yangpela i stap namel long 17 na 19, planti samting inap pulim tingting bilong ol. Tasol trening ol i kisim taim ol i yangpela yet, dispela inap helpim ol long putim tingting i go yet long ol mak ol i laik winim long wok bilong Kingdom.—Ritim Song 71:5, 17. *

Stori gut long brata long risen bilong wok em i mas mekim, na tok amamas taim em i mekim dispela wok (Lukim paragraf 5-8)

6. Taim Jisas i laik trenim ol narapela, em i save mekim wanem?

 6 Yu inap kirapim laik bilong brata long mekim wok taim yu stori gut long em long ol wok em i mas mekim, na risen bilong wok em i mas mekim. Taim yu stori gut long brata long ol risen bilong wok em i mas mekim, yu bihainim pasin bilong Jisas, em Bikpela Tisa. Paslain long Jisas i tokim ol aposel long mekim wok bilong kamapim ol disaipel, em i tokim ol long risen na ol i mas bihainim tok. Em i tok: “God i givim mi namba long bosim olgeta samting long heven na long graun.” Em i tok moa olsem: “Yupela i mas i go na kamapim ol disaipel long olgeta lain man.” (Mat. 28:18, 19) Olsem wanem yu inap bihainim pasin bilong Jisas long trenim ol man?

7, 8. (a) Long nau, olsem wanem ol elda inap bihainim pasin bilong Jisas long trenim ol narapela? (b) Wai na yu mas tok amamas long brata husat i kisim trening? (c) Elda i ken mekim wanem ol samting na dispela inap helpim em long trenim ol narapela? (Lukim blok “ Rot Bilong Trenim Ol Narapela.”)

7 Sapos yu tokim brata long mekim wanpela wok, orait soim em wanpela skripsa we i stret long wok em bai mekim. Long dispela rot, yu skulim em long larim ol stiatok bilong Baibel i stiaim tingting bilong em. Ating yu askim brata long klinim rot bilong wokabaut i go insait long Haus Kingdom, na bai i no gat man inap pundaun taim em i wokabaut long rot. Yu ken stori wantaim em long tok bilong Taitus 2:10 na kamapim klia olsem, taim yumi klinim Haus Kingdom, dispela bai “litimapim tok bilong Seivia bilong yumi, God.” Na tu, tokim brata long tingim ol lapun long kongrigesen na askim em long tingim hau wok bilong em bai helpim ol. Taim yu toktok gut wantaim brata long kain samting olsem, dispela bai helpim em na em i no inap larim ol lo i pasim em long mekim ol wok bilong helpim ol narapela. Em bai kisim amamas taim em i luksave olsem ol bratasista long kongrigesen i kisim helpim long wok em i mekim.

8 Yu mas tok amamas long brata taim em i bihainim ol tok yu givim long em. Taim yu tok amamas long em, dispela bai helpim em, wankain olsem wara i save helpim plaua long gro gut.—Skelim Matyu 3:17.

BIKPELA HATWOK

9. (a) Long sait bilong trenim ol narapela, ol elda long sampela kantri i bungim wanem hevi? (b) Wai na tok i tru i no stap namba 1 samting long laip bilong sampela yangpela brata?

9 Long ol kantri i gat biknem, wanpela samting i save putim hevi long wok bilong ol elda. Ol elda bai mekim wanem bilong kirapim ol brata em krismas bilong ol i namel long 20 na 30, na ol inap insait long ol wok bilong kongrigesen? Mipela i toktok wantaim ol elda long 20 narapela narapela hap long Yurop na Amerika, na ol i tokim mipela long ol samting i mekim na sampela  yangpela brata i surik long mekim ol wok insait long kongrigesen. Planti bilong ol i kamapim wankain tingting: Taim ol yangpela i kamap bikpela, ol narapela i no kirapim ol long winim ol mak long mekim wok bilong God. Sampela yangpela i putim ol mak ol i laik winim long mekim wok bilong God, tasol papamama i kirapim ol long putim ol mak bilong winim long sait bilong wok mani! Tok i tru i no stap namba 1 samting long laip bilong ol dispela yangpela.—Mat. 10:24.

10, 11. (a) Sapos brata i holim 2-pela tingting, olsem wanem isi isi elda inap helpim em long kisim stretpela tingting? (b) Elda i ken skelim wanem ol skripsa wantaim brata? Bilong wanem? (Lukim futnot.)

10 Sapos wanpela brata i holim 2-pela tingting, yu inap helpim em long kisim stretpela tingting, tasol yu mas lusim sampela haptaim na strong bilong yu, na no ken les kwik. Taim man i planim ol plaua long gaden na plaua i gro na em i krungut liklik, orait man inap mekim sampela samting bilong helpim plaua long gro i go antap stret. Olsem tasol, isi isi yu inap helpim sampela brata long luksave olsem ol i mas kisim stretpela tingting na redi long mekim sampela wok moa insait long kongrigesen. Olsem wanem yu inap helpim ol?

11 Lusim sampela haptaim long mekim sampela samting bilong kamap pren bilong brata. Helpim em long luksave olsem wok bilong em bai helpim gut kongrigesen. Toktok gut wantaim em long sampela skripsa na kirapim em long tingim dediket bilong em long Jehova. (Sav. 5:4; Ais. 6:8; Mat. 6:24, 33; Luk 9:57-62; 1 Kor. 15:58; 2 Kor. 5:15; 13:5) Yu ken askim em olsem, ‘Taim yu dediketim laip bilong yu long Jehova, yu bin tok promis long mekim wanem?’ Kirapim em long kamapim tingting i stap long bel, na yu ken askim olsem, ‘Yu ting Jehova i bin pilim olsem wanem taim yu kisim baptais?’ (Snd. 27:11) ‘Yu ting Satan i pilim olsem wanem?’ (1 Pita 5:8) Sapos yu skelim gut ol skripsa na ritim long brata, tok bilong skripsa inap kirapim tru tingting na laik bilong brata long givim em yet long mekim wok bilong God.—Ritim Hibru 4:12. *

BRATA I MAS MEKIM GUT WOK

12, 13. (a) Taim Elisa i wok long kisim trening, em i holim wanem kain tingting? (b) Elisa i stap gut long asainmen bilong em, olsem na Jehova i givim wanem blesing long em?

12 Kongrigesen i nidim helpim bilong yupela ol yangpela, olsem na yupela ol yangpela i ken mekim wanem? Yupela i mas holim wanem kain tingting? Orait nau yumi ken skelim stori bilong wanpela man husat i kisim trening long bipo.

13 Inap olsem 3 tausen yia i go pinis, profet Elaija i askim yangpela man, Elisa, long kamap wokman bilong em. Kwiktaim Elisa i tok orait long mekim dispela wok, na em i mekim gut olgeta liklik wok bilong helpim Elaija. (2 Kin. 3:11) Elisa i kisim trening inap olsem 6-pela yia, na bihain em i kisim save olsem Elaija i no inap stap moa long Israel na mekim wok profet. Long dispela taim, Elaija i stopim Elisa long bihainim em, tasol inap 3-pela taim Elisa i tokim Elaija olsem: “Mi mas i go wantaim yu.” Elisa i tingting strong long stap oltaim wantaim Elaija, em man i bin trenim em. Jehova i tingim pasin bilong Elisa long i stap gut long wok bilong em, olsem na em i larim Elisa i lukim mirakel i kamap we raunwin i kisim Elaija i go antap long skai.—2 Kin. 2:1-12.

14. (a) Ol brata i kisim trening long nau, olsem wanem ol inap bihainim pasin bilong Elisa? (b) Wai na em i bikpela samting tru long brata i mas mekim gut asainmen bilong em?

14 Long nau, olsem wanem yu inap bihainim pasin bilong Elisa? Yu mas redi long mekim olgeta kain wok insait long kongrigesen. Holim stretpela tingting long elda i trenim yu; tingim em olsem pren, na tokim em olsem yu pilim tru olgeta hatwok em i mekim bilong helpim yu.  Taim yu mekim olsem, i kain olsem yu tokim elda olsem: “Mi mas i go wantaim yu.” Yu mas mekim gut olgeta kain wok ol brata i askim yu long mekim. Wai na em i bikpela samting tru long yu mas mekim olsem? Taim yu soim klia olsem yu inap mekim gut asainmen bilong yu na ol narapela inap trastim yu, ol elda bai pilim olsem Jehova i laik bai ol i ken makim yu long mekim sampela wok moa insait long kongrigesen.—Sng. 101:6; ritim 2 Timoti 2:2.

SOIM RISPEK

15, 16. (a) Elisa i mekim wanem ol samting na dispela i soim olsem em i rispektim tisa bilong em? (Lukim piksa long kirap bilong stadi.) (b) Elisa i bihainim wanem pasin na dispela i strongim ol narapela profet?

15 Stori bilong Elisa, em man i kisim ples bilong Elaija, i soim klia olsem ol brata long nau inap rispektim ol brata husat i mekim wok elda inap planti yia pinis. Elaija na Elisa i go visitim sampela profet long Jeriko, na bihain tupela i wokabaut i go long wara Jordan. “Elaija i rausim longpela klos bilong en na i raunim na i paitim wara Jordan long dispela klos. Na wara i bruk long tupela hap.” Tupela i wokabaut i go long hapsait bilong wara, na “tupela i wok long toktok na wokabaut i go.” Elisa i pilim olsem em i sot yet long save. Tasol taim Elaija i no stap moa, kirap long dispela taim Elisa i pilim tru olgeta tok bilong Elaija. God i mekim bikpela raunwin i kamap na kisim Elaija i go. Elisa i wokabaut i go bek long wara Jordan na em i yusim klos bilong Elaija long paitim wara na em i tok: “God, Bikpela bilong Elaija, em i stap we?” Long dispela taim tu, wara i bruk long 2-pela hap.—2 Kin. 2:8-14.

16 Tingim: Taim Elisa i mekim namba 1 mirakel, em i bihainim stret wankain pasin olsem Elaija i bin mekim. Wai na yumi mas tingim gut dispela samting? Long dispela taim, Elisa i kirap long mekim wok profet, tasol em i no pilim olsem kwiktaim em i mas senisim wei bilong mekim dispela wok, nogat. Em i bihainim yet pasin bilong Elaija, na long dispela rot em i soim rispek long Elaija na dispela i strongim ol narapela profet. (2 Kin. 2:15) Elisa i mekim wok profet inap 60 yia, na Jehova i kirapim em long mekim planti moa mirakel winim Elaija. Sapos yu brata na yu wok long kisim trening long nau, yu inap kisim wanem skul long dispela stori?

17. (a) Ol brata i kisim trening long nau, olsem wanem ol inap bihainim pasin bilong Elisa? (b) Jehova inap yusim ol dispela brata long mekim wanem ol wok?

17 Taim yu kisim asainmen insait long kongrigesen, no ken kisim tingting olsem nau yu mas senisim wei bilong mekim dispela wok, nogat. Senis inap kamap sapos dispela bai i stret long nid bilong kongrigesen, o oganaisesen bilong Jehova yet i tok orait long dispela senis. Elisa i bihainim wankain pasin olsem Elaija i bin mekim, na long dispela rot em i strongim ol narapela profet na soim rispek long Elaija. Orait long wankain pasin, yu ken bihainim yet pasin bilong ol elda i stap paslain long yu, na long dispela rot yu inap strongim ol wanbilip na soim rispek long ol elda. (Ritim 1 Korin 4:17.) Taim save bilong yu i kamap bikpela moa, yu tu inap helpim kongrigesen long bihainim ol senis em oganaisesen bilong Jehova i kamapim. Jehova i helpim Elisa long mekim planti wok moa winim Elaija, na olsem tasol, Jehova inap helpim yu tu long mekim planti wok moa winim ol elda husat i trenim yu.—Jon 14:12.

18. Long nau, wai na em i bikpela samting tru long trenim ol brata long kongrigesen?

18 Mipela i bilip olsem ol tok bilong dispela stadi na stadi i kamap paslain inap kirapim planti moa elda long makim sampela haptaim long trenim ol narapela brata. Mipela i laik bai ol narapela brata long kongrigesen i ken amamas long kisim trening na yusim gut trening bilong ol long lukautim lain sipsip bilong Jehova. Dispela bai strongim ol kongrigesen long olgeta hap bilong graun, na helpim yumi olgeta wan wan long i stap gut long God insait long dispela haptaim we planti hevi tru bai kamap.

^ par. 5 Sapos wanpela yangpela brata i soim klia olsem em i stap strong long bilip, em i gat pasin daun, na em i inapim ol narapela mak em Baibel i kolim, orait ol elda i ken rekomendim em long kamap kongrigesen sevan maski em i no winim yet 20 krismas.—1 Tim. 3:8-10, 12; lukim Wastaua bilong Mas 1, 1990, pes 31.

^ par. 11 Yu ken stori long ol tok i stap long Wastaua bilong Epril 15, 2012, pes 14-16, paragraf 8-13; na buk “Stap Insait Yet Long Pasin Laikim Bilong God,” sapta 16, paragraf 1-3.