Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

Wastaua—Stadi Edisen  |  Mas 2015

Bai Yu “Was i Stap”?

Bai Yu “Was i Stap”?

“Yupela i mas was i stap, long wanem, yupela i no save long dispela de o dispela aua.”MAT. 25:13.

1, 2. (a) Jisas i tok wanem ol samting bai kamap long haptaim bilong las de? (b) Yumi bai skelim wanem ol askim?

JISAS i sindaun long maunten Oliv na lukluk i go long tempel long Jerusalem, na em i mekim wanpela bikpela tok profet long ol samting bai kamap bihain. Ol disaipel, em Pita, Andru, Jems, na Jon, i stap wantaim em na ol i putim gut yau long tok profet bilong em. Jisas i stori long ol samting bai kamap long haptaim nogut bilong las de—long dispela taim em bai mekim wok king long Kingdom Bilong God. Long haptaim bilong las de, “gutpela wokboi i gat savetingting” bai i stap olsem mausman bilong Jisas long graun, na givim kaikai long ol wokman bilong Jisas na strongim bilip bilong ol.—Mat. 24:45-47.

2 Long wankain tok profet, Jisas i mekim tok piksa bilong 10-pela yangpela meri. (Ritim Matyu 25:1-13.) Yumi ken skelim ol dispela askim: (1) Wanem skultok i stap long dispela tok piksa? (2) Olsem wanem ol Kristen God i bin makim i bihainim skultok ol i kisim long dispela tok piksa? (3) Wanem ol gutpela samting i kamap? (4) Long nau, olsem wanem dispela tok piksa bilong Jisas inap helpim yumi olgeta wan wan?

 TOK PIKSA I KAMAPIM WANEM SKULTOK?

3. (a) Long bipo, olsem wanem ol litresa bilong yumi i eksplenim mining bilong tok piksa bilong 10-pela yangpela meri? (b) Ating dispela i pasim yumi long tingim wanem samting?

3 Long stadi i kamap paslain, yumi kisim save olsem senis i kamap long pasin bilong gutpela wokboi long eksplenim mining bilong ol skripsa. Long bipo, gutpela wokboi i tok sampela stori bilong Baibel i stap olsem tok profet, olsem sedo bilong piksa tru bai kamap bihain. Tasol long nau, gutpela wokboi i stori moa long ol skul yumi inap kisim long ol stori bilong Baibel. Long bipo, sampela taim ol litresa bilong yumi i kamapim mining bilong olgeta liklik samting long tok piksa bilong Jisas long 10-pela yangpela meri, olsem ol lam, oil, na ol botol. Ating dispela pasin bilong eksplenim ol skripsa i pasim yumi long tingim bikpela skultok i stap long tok piksa. Yumi bai skelim gut dispela samting, na dispela bai helpim tru yumi.

4. Long tok piksa, hau bai yumi inap save long husat tru i stap olsem (a) man bilong marit? (b) ol yangpela meri?

4 Yumi ken skelim bikpela tok i stap long tok piksa bilong Jisas. Pastaim, tingim ol lain insait long dispela tok piksa. Husat em dispela man i laik marit? Jisas i stori long em yet. Long narapela taim tu, Jisas i kolim em yet olsem man i laik marit! (Luk 5:34, 35) Husat i stap olsem ol yangpela meri? Jisas i tok ol yangpela meri i mas laitim lam na redi i stap taim man bilong marit i kam kamap. Jisas i givim wankain tok long ol disaipel em God i bin makim na ol i stap olsem “liklik lain sipsip.” Em i tok: “Yupela i mas stap redi na larim lam bilong yupela i lait. Na yupela i mas stap olsem ol man i wetim bosman bilong ol i kam bek bihain long bung bilong marit.” (Luk 12:32, 35, 36) Na tu, aposel Pol na aposel Jon i stori long ol disaipel bilong Krais em God i bin makim, na tupela i tok ol i stap olsem ol yangpela meri. (2 Kor. 11:2; Rev. 14:4, futnot) Taim Jisas i mekim tok piksa i stap long Matyu 25:1-13, em i laik bai dispela tok piksa i stap olsem skultok na tok lukaut i go long ol Kristen God i bin makim.

5. Jisas i tok wanem na dispela i helpim yumi long save long haptaim we tok piksa bilong em bai kamap tru?

5 Orait nau, yumi laik save long wanem taim dispela tok piksa i kamap tru. Tok kaunsel bilong Jisas i stret long wanem haptaim? Klostu long pinis bilong tok piksa, Jisas i kolim hap tok we i helpim yumi long save long dispela haptaim. Em i tok: “Man i laik marit i kam kamap.” (Mat. 25:10) Wastaua bilong Julai 15, 2013, i stori long tok profet bilong Jisas long Matyu sapta 24 na sapta 25, na inap 8-pela taim Jisas i yusim wankain tok Grik long makim olsem em bai i “kam.” Jisas i tingim haptaim bilong traipela hevi tru we em bai i kam long skelim wok bilong yumi na bagarapim na pinisim dispela haptaim nogut bilong nau. Dispela tok piksa i stret tru long haptaim bilong las de, tasol bikpela hap bilong en bai kamap tru long haptaim bilong traipela hevi tru.

6. Wanem bikpela skultok i stap long tok piksa bilong Jisas?

6 Wanem bikpela skultok i stap long tok piksa bilong Jisas? Tingim ol narapela tok i stap klostu. Jisas i stori pinis long wok bilong “gutpela wokboi i gat savetingting.” Namel long ol Kristen God i bin makim, sampela brata tasol bai i stap olsem gutpela wokboi i gat savetingting na go pas long stiaim ol disaipel bilong Krais long haptaim bilong las de. Jisas i givim tok lukaut olsem ol dispela brata i mas i stap gut long bilip. Bihain, em i mekim tok piksa bilong givim skultok long olgeta disaipel em God i bin makim na ol i stap long haptaim bilong las de. Em i tok, ol “i mas was i stap,” nogut ol i lus long kisim gutpela blesing. (Mat. 25:13) Yumi ken skelim gut dispela tok piksa na kisim save long hau ol Kristen God i bin makim i bihainim skultok bilong en.

 OL KRISTEN I BIHAINIM SKULTOK BILONG TOK PIKSA

7, 8. (a) Wanem 2-pela pasin i helpim ol savemeri long i stap redi? (b) Olsem wanem ol Kristen God i bin makim i soim klia olsem ol i stap redi?

7 Tok piksa bilong Jisas i kamapim klia olsem 5-pela krankimeri i no bihainim savetingting, olsem na ol i no stap redi. Tasol 5-pela savemeri i stap redi na wetim man bilong marit long i kam. Bilong wanem? Ol i bihainim 2-pela pasin: pasin bilong i stap redi na pasin bilong was i stap. Ol dispela yangpela meri i kisim wok bilong wetim man bilong marit long kam kamap long nait, olsem na lam i mas i gat oil na bai em i lait i stap na ol i mas was i stap inap planti aua, i go inap long dispela man i kam kamap. Ol savemeri i redi gut na bringim ekstra oil, tasol ol krankimeri i no mekim olsem. Olsem wanem long ol Kristen God i bin makim? Yu ting ol i stap redi?

8 Yes, ol i stap redi! Long haptaim bilong las de, ol Kristen God i bin makim i bihainim wankain pasin olsem ol savemeri i bin mekim, na ol i redi long mekim gut wok bilong ol i go inap long pinis bilong dispela haptaim. Ol inap kisim planti mani kago long dispela haptaim em Satan i bosim, tasol ol i luksave olsem ol i mas sakim olgeta dispela samting na bai ol inap i stap gut long wok bilong ol. Ol i givim ol yet long mekim wok bilong Jehova inap long laip olgeta bilong ol, long wanem, ol i laikim tru Jehova na Pikinini bilong em, na ol i stap gut long tupela. Ol i sakim tingting bilong dispela graun, na pasin bilong bungim planti mani kago, pasin pamuk, na pasin bilong ol man long tingim ol yet tasol. Olsem na ol i stap redi, stap olsem lait, na ol i no les long wet inap long Man Bilong Marit i kam kamap.—Fili. 2:15.

9. (a) Jisas i givim wanem tok lukaut long pasin bilong aislip? (b) Ol Kristen God i bin makim, ol i mekim wanem taim ol i harim dispela singaut: “Man i laik marit em i kam”? (Lukim tu futnot.)

9 Namba 2 pasin we i helpim ol savemeri long i stap redi, em pasin bilong was i stap. Ol Kristen God i bin makim, ol i mas wet i stap inap longpela taim long nait, olsem na olgeta wan wan bilong ol inap pilim aislip. Jisas i tok, man bilong marit i no kam hariap, olsem na “ai bilong ol dispela meri i hevi na ol i slip.” Jisas i save olsem maski sapos man i laik mekim wanpela wok, bodi i no gat strong, olsem na dispela inap daunim em. Ol Kristen God i bin makim, ol i bihainim dispela tok lukaut na ol i wok strong moa long was i stap. Long tok piksa, olgeta yangpela meri i kirap taim ol i harim dispela singaut: “Man i laik marit em i kam!” Ol savemeri tasol i wet i stap inap long man bilong marit i kam kamap. (Mat. 25:5, 6; 26:41) Olsem wanem long ol Kristen God i bin makim na ol i stap long nau? Long haptaim bilong las de, ol i lukim ol bikpela samting i kamap, na i olsem ol i harim dispela singaut, “Man i laik marit em i kam”—klostu nau em bai kam. Ol tu i sanap strong na karim hevi, na oltaim ol i stap redi na wetim Man Bilong Marit long i kam. * Tasol bikpela hap bilong dispela tok piksa i makim stret wanpela haptaim. Olsem wanem yumi inap save long dispela haptaim?

OL SAVEMERI KISIM BLESING NA OL KRANKIMERI KISIM STRAFE

10. Toktok i kamap namel long ol savemeri na ol krankimeri i kamapim wanem bikpela askim?

10 Ating bikpela hap tok bilong dispela tok piksa i stap long pinis bilong en, long toktok i kamap namel long ol krankimeri na ol savemeri. (Ritim Matyu 25:8, 9.) Dispela toktok i kamapim dispela askim: “Long histori bilong ol manmeri bilong God, wanem taim bai ol gutpela wokman bilong God i no inap givim helpim long  ol man i askim long kisim helpim?” Yumi bai kisim bekim bilong dispela askim taim yumi skelim gen haptaim em tok piksa i stori long en. Tingim gen nupela save yumi kisim—Jisas, dispela Man Bilong Marit bai kam bilong mekim kot klostu long pinis bilong traipela hevi tru. Olsem na yu ting yumi inap tok olsem dispela hap bilong tok piksa i makim ol samting bai kamap paslain stret long pinis bilong traipela hevi tru? Ating i stret long yumi inap tok olsem, long wanem, long dispela taim, ol Kristen God i bin makim bai kisim pinis laspela mak bilong ol.

11. (a) Wanem samting bai kamap paslain stret long traipela hevi tru i kirap? (b) Taim ol savemeri i tokim ol krankimeri long i go painim ol man bilong salim oil, dispela i makim wanem samting?

11 Ol Kristen God i bin makim na ol i stap yet long graun, ol bai kisim laspela mak bilong ol paslain long traipela hevi tru i kirap. (Rev. 7:1-4) Kirap long dispela taim, ol bai save stret olsem ol bai kisim laip long heven. Tasol tingim ol yia paslain long traipela hevi tru i kirap. Namel long ol Kristen God i bin makim, wanem samting bai kamap long sampela em ol i no stap gut long God? Ol bai lus long kisim blesing bilong i go long heven. Ol i no inap kisim laspela mak paslain long traipela hevi tru i kirap. Olsem na God bai makim ol narapela Kristen husat i stap gut long em. Taim traipela hevi tru i kirap, ol Kristen God i bin makim na ol i bihainim kranki pasin, ating ol bai kirap nogut taim ol i lukim Bikpela Babilon i pundaun na bagarap. Ating long dispela taim, ol bai luksave olsem ol i no redi long bungim Man Bilong Marit. Ol i leit pinis, olsem na taim ol i askim ol narapela long helpim ol, wanem samting bai kamap? Tok piksa bilong Jisas i soim olsem bikpela hevi bai painim ol. Ol savemeri i no laik givim oil bilong ol long ol krankimeri, na ol i tokim ol krankimeri long i go long ol man bilong salim oil na baim oil bilong ol yet. Tasol tingim, dispela samting i kamap “long biknait stret.” Yu ting ol krankimeri inap painim ol man bilong salim oil long dispela kain taim? Nogat. Ol i leit pinis.

12. (a) Long taim bilong traipela hevi tru, wanem hevi bai painim ol Kristen God i bin makim na ol i no stap gut long em? (b) Wanem hevi bai painim ol Kristen husat i bihainim wankain pasin olsem ol krankimeri?

12 Long taim bilong traipela hevi tru, wankain samting bai kamap. Namel long ol Kristen God i bin makim, ol Kristen husat i stap gut long God i no inap helpim ol Kristen husat i no stap gut long God. Ol bai i no gat rot bilong kisim helpim. Ol i leit pinis. Wanem samting bai painim ol dispela Kristen? Jisas i stori long samting i kamap taim ol krankimeri i go long baim oil, em i tok: “Man i laik marit i kam kamap, na ol yangpela meri husat i redi i stap ol i go insait wantaim em long dispela marit kaikai, na ol man i pasim dua.” Klostu long pinis bilong traipela hevi, Krais bai kam wantaim glori na em bai bungim ol Kristen God i bin makim na ol i stap gut long God na em bai kisim ol i go long heven. (Mat. 24:31; 25:10; Jon 14:1-3; 1 Tes. 4:17) Ol Kristen husat i no stap gut long God, ol i wankain olsem ol krankimeri, olsem na ol man bai pasim dua long ol. Ol krankimeri bai singaut olsem: “Bikman, Bikman, opim dua long mipela!” Bikman bai givim wankain bekim long ol olsem em i givim long ol man i stap olsem ol meme, na em bai tok: “Mi tok tru long yupela, mi no save long yupela.” Sori tru long ol dispela Kristen husat i no stap gut long God!—Mat. 7:21-23; 25:11, 12.

13. (a) Bilong wanem yumi no ken kisim tingting olsem planti disaipel bilong Krais, em ol Kristen God i bin makim, ol i no inap i stap gut long God? (b) Taim yumi skelim tok lukaut bilong Jisas, olsem wanem dispela tok inap makim tu olsem em i trastim ol wokman bilong em? (Lukim piksa long kirap bilong stadi.)

13 Ol samting yumi stori pinis long en inap givim wanem save long yumi? Yu ting tok bilong Jisas i makim olsem planti bilong ol Kristen God i bin makim bai i no stap gut long God na God bai makim sampela bilong senisim ol? Nogat. Tingim, Jisas i givim tok lukaut long “gutpela wokboi i gat savetingting,” olsem em i no ken  kamap wokboi nogut. Jisas i no holim tingting olsem gutpela wokboi bai kamap wokboi nogut, nogat. Olsem tasol, dispela tok piksa i kamapim wanpela bikpela tok lukaut. Wankain olsem 5-pela meri i bihainim kranki pasin na 5-pela meri i bihainim savetingting, olgeta wan wan bilong ol Kristen God i bin makim inap mekim disisen long ol bai i stap redi na was i stap, o ol bai bihainim pasin kranki na i no stap gut long God. Aposel Pol i mekim wankain tok long ol wanbilip, em ol Kristen God i bin makim. (Ritim Hibru 6:4-9; skelim Lo 30:19.) Pol i givim strongpela tok lukaut, tasol em i mekim gutpela tok tu i soim olsem em i bilip tru long ol bratasista Kristen. Em i tok, ol “i stap gutpela moa winim ol dispela man i lusim bilip.” Olsem tasol, taim Jisas i mekim tok piksa, em i givim tok lukaut, tasol em i kamapim tu olsem em i bilip tru long ol disaipel bilong em. Krais i save olsem olgeta wan wan wokman bilong em, em ol Kristen God i bin makim, ol inap i stap gut long God na kisim gutpela blesing long bihain!

“OL ARAPELA SIPSIP” I KISIM HELPIM

14. Bilong wanem “ol arapela sipsip” tu inap kisim helpim long tok piksa bilong 10-pela yangpela meri?

14 Taim Jisas i mekim tok piksa bilong 10-pela yangpela meri, em i tingim ol disaipel em God i bin makim ol long holi spirit. Yu ting dispela tok piksa i no inap helpim ol “arapela sipsip” bilong Krais? (Jon 10:16) Nogat tru! Dispela tok piksa inap helpim ol. Skultok bilong dispela tok piksa i klia tru: “Yupela i mas was i stap.” Yu ting dispela tok i go tasol long ol Kristen God i bin makim? Jisas i tok olsem: “Tok mi mekim long yupela, mi mekim long olgeta: Yupela i mas was i stap.” (Mak 13:37) Jisas i laik bai olgeta disaipel i redim bel bilong ol na stap gut long mekim wok bilong God, na bihainim wankain pasin bilong was i stap. Olsem na olgeta Kristen i mas bihainim gutpela eksampel bilong ol Kristen God i bin makim, na putim wok autim tok i stap namba 1 samting long laip bilong ol. Yumi olgeta wan wan i mas tingim olsem ol krankimeri i bin askim ol savemeri long givim sampela oil long ol. Askim bilong ol i helpim yumi long luksave olsem narapela Kristen i no inap mekim wok bilong helpim yumi, olsem stap gut long God, stap insait long tok i tru, o was i stap. Yumi olgeta wan wan bai sanap long ai bilong stretpela Jas em Jehova i bin makim. Yumi mas i stap redi. Klostu nau em bai i kam!

Askim bilong ol krankimeri long kisim oil i soim olsem i no gat man inap mekim wok bilong helpim yumi, olsem was i stap o stap gut long God

15. Bilong wanem na olgeta Kristen tru i mas amamas long marit bilong Krais?

15 Olgeta Kristen inap kisim helpim long bikpela samting em tok piksa bilong Jisas i stori long en. Ating yumi olgeta i amamas long dispela marit bai kamap, a? Ol Kristen God i bin makim bai i stap pinis long heven; dispela samting bai kamap bihain long pait bilong Armagedon, na ol bai kamap olsem meri bilong Krais. (Rev. 19:7-9) Taim dispela marit i kamap long heven, em bai helpim olgeta manmeri bilong graun, long wanem, wok gavman bilong en bai gutpela tru. Maski yumi bilip long kisim laip long heven o long graun, yumi olgeta i mas tingting strong long kisim save long bikpela skultok i stap long tok piksa bilong 10-pela yangpela meri. Yumi mas i stap redi. Olsem, yumi mas redim bel bilong yumi na sanap strong, na was i stap. Taim yumi mekim olsem, yumi inap kisim ol gutpela blesing em Jehova i redim long yumi bai kisim long bihain!

^ par. 9 Long tok piksa, bihain long ol i mekim dispela singaut, “Man i laik marit i kam!” (ves 6), liklik haptaim i lus paslain long man bilong marit i kam kamap (ves 10). Long dispela haptaim bilong las de, ol Kristen God i bin makim i was i stap na ol i luksave long ol samting i soim olsem Jisas i kam i stap. Olsem na ol i save olsem em i “kam” pinis—em i mekim wok king long Kingdom. Ol i mas wok strong long was i stap i go inap long em i kam kamap.