Skip to content

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

“Dispela i Stret Wantaim Laik Bilong Yu”

“Dispela i Stret Wantaim Laik Bilong Yu”

“Yu bin haitim gut ol dispela samting long ol man i gat savetingting na ol klevaman, na yu bin kamapim long ol man i stap olsem ol liklik pikinini.”LUK 10:21.

1. Wanem samting i mekim na Jisas i “amamas na holi spirit i pulap long em”? (Lukim piksa long kirap bilong stadi.)

LONG tingting, piksaim Jisas Krais taim em i “amamas na holi spirit i pulap long em.” Em i smail gut tru na pes bilong em i lait. Wanem samting i mekim na em i amamas? Em i bin salim 70 disaipel i go autim gutnius bilong Kingdom Bilong God. Em i laik tru long save sapos ol inap mekim wok em i givim long ol. Planti lain i birua long gutnius, em ol lain i gat biknem na namba, olsem ol saveman bilong lo na ol Farisi. Ol i kirapim planti manmeri long luk daun long Jisas olsem wanpela kapenta nating, na ol i tingim ol disaipel olsem ol man “i no bin kisim bikpela skul na [ol] i man nating tasol.” (Apo. 4:13; Mak 6:3) Ol disaipel i autim tok pinis na ol i kam bek wantaim bikpela amamas. Ol man i birua long ol, na ol spirit nogut tu i laik pasim wok bilong ol, tasol ol disaipel i no larim ol dispela samting i pasim ol! Olsem wanem ol disaipel inap amamas yet na strongim bel?—Ritim Luk 10:1, 17-21.

2. (a) Olsem wanem ol disaipel bilong Jisas i stap olsem ol pikinini? (b) Wanem samting i helpim ol disaipel bilong Krais na ol inap kliagut long ol bikpela tok i tru i stap long Rait Holi?

2 Tingim tok Jisas i mekim long Jehova, em i tok: “Papa, Bikpela bilong heven na graun, mi litimapim nem bilong yu long ai bilong ol man, long wanem, yu bin haitim ol dispela samting long ol man i gat  savetingting na ol klevaman, na yu bin kamapim long ol man i stap olsem ol liklik pikinini. Yes, Papa, dispela i stret wantaim laik bilong yu.” (Mat. 11:25, 26) Tok Jisas i mekim long ol disaipel i no makim olsem ol i pikinini yet. Tasol long sait bilong save, ol i stap olsem ol pikinini taim em i skelim ol wantaim ol klevaman na ol man i bin i go long bikpela skul na ol i tingim ol yet olsem ol man i gat savetingting. Jisas i skulim ol disaipel olsem em i bikpela samting long ol i mas i stap olsem ol pikinini na bihainim pasin daun na orait long ol narapela i skulim ol. (Mat. 18:1-4) Olsem wanem pasin daun i helpim ol? Long rot bilong holi spirit, Jehova i helpim ol disaipel long kliagut long ol bikpela tok i tru bilong Rait Holi. Tasol ol saveman na ol klevaman i gat pasin antap na Satan i pasim ai bilong ol, olsem na ol i no kliagut long ol bikpela tok i tru i stap long Rait Holi.

3. Long dispela stadi, yumi bai skelim wanem samting?

3 Jisas i amamas tru taim em i lukim olsem Jehova i kamapim klia ol bikpela tok i tru long olgeta kain man husat i gat pasin daun, maski ol i no kisim bikpela skul o ol i no gat bikpela save. Em i amamas long lukim olsem Papa bilong em i skulim ol kain man olsem. Yu ting Jehova i senisim dispela pasin? Olsem wanem God i soim olsem em i bihainim yet dispela pasin? Taim yumi skelim bekim bilong ol dispela askim, yumi bai pilim wankain amamas olsem Jisas i bin pilim.

KAMAPIM KLIA BIKPELA TOK I TRU

4. Olsem wanem nupela edisen bilong Wastaua bilong stadi i olsem gutpela presen?

4 Insait long sampela yia i go pinis, skul i kam long oganaisesen bilong Jehova i soim klia olsem em i bikpela samting long skulim ol man long pasin em isi long ol inap kliagut long ol tok. Tingim 3-pela eksampel. Namba 1: Ol i wokim nupela edisen bilong Wastaua bilong stadi long tok Inglis, na ol i yusim ol tok we i no hatwok long ol man inap kliagut long mining bilong en. * Dispela nupela edisen i olsem gutpela presen tru na i helpim ol man husat i no save gut long mekim tok Inglis o ol i hatwok long rit. Long nau, ol het bilong famili i lukim olsem ol pikinini bilong ol i insait moa long Wastaua Stadi—em nambawan rot bilong kisim kaikai bilong strongim bilip. Planti bratasista i bin raitim pas bilong soim amamas bilong ol. Wanpela sista i raitim pas na i stori long hevi bilong em long surik long bekim tok long taim bilong Wastaua Stadi, na em i tok: “Mi save sindaun tasol na i olsem mi bilasim ples.” Tasol nau em i no sem moa! Em i yusim gut nupela edisen bilong Wastaua, na bihain em i raitim pas na i tok: “Long nau, mi save bekim tok 2-pela o 3-pela taim, na mi no pret moa! Mi tok tenkyu long Jehova na long yupela.”

5. Wanem sampela gutpela samting long nupela edisen bilong Nupela Taim Baibel long tok Inglis?

5 Namba 2: Ol i wokim nupela edisen bilong Nupela Taim Baibel (New World Translation of the Holy Scriptures) long tok Inglis, na ol i mekim toksave bilong dispela Baibel long miting i save kamap long olgeta yia (Annual Miting) long Oktoba 5, 2013. * Ol i sotim tok bilong planti skripsa, na dispela i mekim mining bilong skripsa i klia moa. Olsem: Pastaim Jop 10:1 i gat 27 wed, tasol nau em i gat 19 wed; Sindaun 8:6 i gat 20 wed, tasol nau em i gat 13 wed. Ol tok bilong dispela 2-pela skripsa i kamap klia moa long dispela nupela edisen. Wanpela bilong ol brata em God i bin makim long holi spirit na em i stap gut long God inap planti yia, em i tok: “Mi ritim buk Jop long nupela edisen, na mi pilim olsem nau em fes taim bilong mi long kliagut long ol tok bilong en!” Planti bratasista i mekim wankain tok.

6. Yu pilim olsem wanem long nupela save yu kisim long Matyu 24:45-47?

 6 Namba 3: Tingim sampela nupela save yumi bin kisim. Olsem: Yumi bin kisim stretpela save long husat i stap olsem “gutpela wokboi i gat savetingting,” long Wastaua bilong Julai 15, 2013. (Mat. 24:45-47) Wastaua i stori gut olsem Gavening Bodi i stap olsem gutpela wokboi, na “ol arapela wokboi” em olgeta manmeri husat i kisim kaikai bilong strongim bilip, maski ol i bilong lain Kristen God i bin makim o ol i bilong lain “arapela sipsip.” (Jon 10:16) Yumi amamas long kisim ol dispela stretpela save bilong tok i tru na skulim ol narapela! Wanem sampela samting moa i soim olsem Jehova i laik bai yumi mekim wok tisa long pasin we ol man inap kliagut moa long ol tok yumi skulim ol long en?

EKSPLENIM GUT OL STORI BILONG BAIBEL

7, 8. Wanem sampela stori long Baibel i stap olsem tok profet?

7 Sapos yu lotuim Jehova inap planti yia nau, ating yu luksave long senis i kamap long wei ol buk na nius bilong yumi i eksplenim mining bilong ol stori i stap long Baibel. Long bipo, taim ol buk na nius bilong yumi i kamapim ol stori bilong Baibel, ol i save kolim ol dispela stori olsem sedo bilong makim ol samting bai kamap bihain olsem piksa tru. Stori bilong Baibel i stap olsem sedo na truim bilong dispela stori i stap olsem piksa tru. Yu ting tok bilong Baibel yet i sapotim dispela tingting? Yes. Jisas i stori long “mak bilong profet Jona.” (Ritim Matyu 12:39, 40.) Jona i stap sotpela taim insait long bel bilong pis, na sapos Jehova i no bin lukautim Jona, bel bilong pis bai kamap olsem matmat bilong em. Jisas i tok, dispela stori bilong Jona i olsem tok profet na i makim sotpela taim Jisas yet bai i stap long matmat.

8 Baibel i gat ol narapela stori tu we i stap olsem tok profet na i makim ol narapela samting bai kamap bihain. Aposel Pol i kolim sampela bilong ol dispela stori. Olsem: Pasin pren i stap namel long Abraham wantaim Hagar na Sara i olsem piksa bilong makim pasin pren i stap namel long Jehova wantaim lain Israel na oganaisesen bilong God long heven. (Gal. 4:22-26) Na tu, haus lotu sel, tempel, Bikpela De Bilong God i Tekewe Sin Bilong Ol Manmeri, hetpris, na ol narapela samting long Lo Bilong Moses “i olsem sedo tasol bilong ol gutpela samting bai kamap bihain.” (Hib. 9:23-25; 10:1) Taim yumi stadi gut long ol tok profet i olsem piksa, dispela bai strongim tru bilip bilong yumi. Yu ting i stret long yumi tok olsem olgeta man na ol samting em Baibel i stori long en i stap olsem piksa bilong makim wanpela man o wanpela samting?

9. Long bipo, ol i kamapim wanem mining long stori bilong Nabot?

9 Tingim stori bilong Nabot. Kwin Jesebel em meri nogut, na em i stretim rot na mekim pasin giaman na kilim Nabot i dai bambai man bilong em Ahap inap kisim gaden wain bilong Nabot. (1 Kin. 21:1-16) Long 1932, nius bilong yumi i tok, dispela stori i stap olsem tok profet na i makim narapela samting bai kamap bihain. Nius i tok: Ahap na Jesebel i olsem piksa na i makim Satan na oganaisesen bilong em. Nabot i olsem piksa na i makim Jisas. Dai bilong Nabot i olsem piksa na i makim dai bilong Jisas. Long 1961, inap olsem 30 yia bihain, wanpela buk (“Let Your Name Be Sanctified”) bilong yumi i tok olsem Nabot i olsem piksa na i makim ol Kristen God i bin makim, na Jesebel i olsem piksa na i makim lain Kristendom. Olsem na hevi i painim Nabot long han bilong Jesebel i olsem piksa na i makim bikpela hevi bai painim ol Kristen God i bin makim long haptaim bilong las de. Inap planti yia, ol wokman bilong God i pilim olsem ol dispela stori bilong Baibel i strongim bilip bilong ol. Orait, wai na ol i kisim narapela tingting long mining bilong dispela stori?

10. (a) Olsem wanem gutpela wokboi i bihainim savetingting taim em i eksplenim mining bilong ol stori bilong Baibel? (b) Long nau, ol litresa bilong yumi i stori moa long wanem samting?

 10 Kirap long bipo na i kam inap long nau, Jehova i helpim “gutpela wokboi i gat savetingting,” na savetingting bilong dispela wokboi i kamap bikpela moa. Olsem na dispela wokboi i bihainim savetingting na skelim gut ol stori bilong Baibel bilong luksave sapos Baibel i makim olsem ol dispela stori i stap olsem tok profet, o nogat. Na tu, ol i luksave olsem planti man i hatwok long kliagut long mining bilong ol stori ol i kolim olsem ol sedo na piksa tru. Ol manmeri i hatwok long tingim stret ol samting i kamap insait long ol dispela stori, olsem ol man insait long stori i stap olsem piksa bilong makim husat, na bilong wanem yumi ken tok olsem. Na tu, ol man i hatwok long bihainim skultok bilong ol dispela stori. Ol i traim bes long tingim gut olgeta wan wan samting long stori i olsem sedo na piksa tru, na dispela i pasim ol long tingim gut skul ol inap kisim long ol dispela stori. Olsem na taim ol litresa bilong yumi long nau i kolim ol stori bilong Baibel, ol i stori gut long ol skul yumi inap kisim long sait bilong bilip, pasin bilong sanap strong, pasin bilong givim bel tru long God, na ol narapela bikpela pasin. *

Stori bilong Nabot i skulim yumi long wanpela bikpela samting (Lukim paragraf 11)

11. (a) Long nau, yumi kisim wanem stretpela save long stori bilong Nabot? (b) Bilong wanem stori bilong Nabot inap helpim yumi? (c) Bilong wanem ol pablikesen bilong yumi i no kolim olgeta stori bilong Baibel olsem sedo na piksa tru? (Lukim “Askim” long dispela Wastaua.)

11 Long nau, yumi kisim wanem save long stori bilong Nabot? Taim ol i eksplenim mining bilong stori bilong em, ol i yusim ol tok we yumi inap kliagut long en. Nabot i stap gut long God na em i dai, na dai bilong em i no olsem tok profet bilong makim Jisas o ol Kristen God i bin makim. Nabot i holimpas Lo Bilong Jehova maski king i strong long kisim graun bilong Nabot. (Nam. 36:7; 1 Kin. 21:3) Stori bilong Nabot inap helpim yumi, long wanem, wankain hevi long sait bilong graun inap kirapim ol man long mekim nogut long yumi tu. (Ritim 2 Timoti 3:12.) Ol manmeri bilong kain kain sindaun inap kliagut, tingim gut, na bihainim skul ol i kisim long stori bilong Nabot.

12. (a) Yumi no ken kisim wanem tingting long ol stori i stap long Baibel? (b) Olsem wanem na yumi inap kliagut long ol bikpela tok hait? (Lukim futnot.)

 12 Yu ting i stret long yumi kisim tingting olsem ol stori bilong Baibel i kamapim tasol skul yumi inap bihainim, na ol i no gat narapela mining? Nogat. Long nau, ol buk na nius bilong yumi i skulim yumi olsem wanpela stori long Baibel i kirapim yumi long tingim narapela stori, o em i stap olsem tok piksa bilong kamapim klia sampela skultok. Ol buk na nius bilong yumi i no kolim planti stori bilong Baibel olsem sedo na piksa tru. Olsem: Nabot i stap gut long God na ol man i mekim nogut long em na kilim em i dai, na dispela i kirapim yumi long tingim pasin bilong Krais na ol Kristen God i bin makim, olsem ol tu i stap gut long God. Tasol dispela stori inap kirapim yumi long tingim tu pasin bilong “ol arapela sipsip” long i stap gut long God. Dispela kain wok tisa i soim klia olsem God i laik bai yumi bihainim dispela kain pasin long skulim ol man. *

KLIAGUT LONG TOK PIKSA BILONG JISAS

13. Taim yumi stori long ol tok piksa bilong Jisas, wanem sampela eksampel i soim olsem yumi yusim ol tok we ol man inap kliagut long en?

13 Jisas Krais em nambawan bikpela Tisa husat i bin i stap long graun. Taim em i skulim ol man, em i save amamas tru long yusim ol tok piksa. (Mat. 13:34) Ol tok piksa i save kirapim tru tingting bilong man na man inap pilim tru tok em i harim. Taim ol litresa bilong yumi i stori long ol tok piksa bilong Jisas, yu ting ol i yusim ol tok we ol man inap kliagut long en? Yes! Yumi amamas tru long yumi bin kisim gut mining bilong tok piksa bilong Jisas long yis, sid mastet, na umben, long Wastaua bilong Julai 15, 2008. Yumi luksave olsem ol dispela tok piksa i makim Kingdom Bilong God na ol gutpela samting i kamap long wok bilong kisim ol disaipel bilong Krais namel long ol manmeri bilong graun.

14. (a) Long bipo, yumi bin stori olsem wanem long mining bilong tok piksa bilong gutpela man Samaria? (b) Long nau, yumi kisim wanem save long dispela tok piksa?

14 Olsem wanem long ol tok piksa we Jisas i mekim olsem longpela stori na em i kolim planti liklik samting i bin kamap? Sampela tok piksa i olsem tok profet, na sampela i bilong skulim yumi. Tasol hau bai yumi luksave long tok piksa i olsem tok profet, na tok piksa i kamapim skultok? Insait long ol yia i go pinis, yumi inap luksave long ol dispela samting. Olsem: Tingim hau nius bilong yumi i bin stori long mining bilong tok piksa bilong Jisas long gutpela man Samaria. (Luk 10:30-37) Long 1924, nius Was Taua i tok, man Samaria i makim Jisas; na rot long Jerusalem i go daun long Jeriko i makim pasin nogut i bin kirap long gaden Iden; na ol raskol i makim ol bikpela bisnis koporesen na ol kampani i save kisim bikpela winmani; na pris na Livai i makim ol bikman bilong lotu. Long nau, ol buk na nius bilong yumi i yusim dispela tok piksa long kirapim olgeta Kristen long kisim pasin bilong helpim olgeta kain man i nidim helpim, na moa yet long helpim ol long sait bilong bilip. Yumi amamas olsem Jehova i helpim yumi long kliagut moa long ol skultok em i givim.

15. Long neks stadi, yumi bai skelim wanem samting?

15 Long neks stadi, yumi bai skelim narapela tok piksa bilong Jisas—tok piksa bilong 10-pela yangpela meri. (Mat. 25:1-13) Dispela tok piksa i gat bikpela mining. Olsem na yu ting Jisas i laik bai dispela tok piksa i givim wanem skul long ol disaipel long haptaim bilong las de? Yu ting olgeta lain na olgeta samting long dispela tok piksa i olsem sedo bilong makim ol narapela samting? O, yu ting Jisas i laik bai dispela tok piksa i kamapim skultok bilong stiaim ol disaipel bilong em long haptaim bilong las de? Yumi ken skelim ol dispela samting.

^ par. 4 Ol i mekim namba 1 edisen bilong nupela Wastaua bilong stadi long tok Inglis long Julai 2011. Kirap long dispela taim, ol i trensletim dispela edisen bilong Wastaua i go long sampela moa tokples.

^ par. 5 Ol brata i stretim rot long trensletim nupela edisen long ol narapela tokples.

^ par. 10 Buk Imitate Their Faith i kamapim laip stori bilong 14 manmeri em Baibel i stori long ol. Dispela buk i no kolim stori bilong ol olsem tok profet, nogat, em i stori long skul yumi inap kisim long pasin bilong ol.

^ par. 12 Em tru olsem Baibel i kamapim “sampela tok we i hatwok long kliagut long en,” na sampela em ol tok Pol i bin raitim. Tasol holi spirit i stiaim olgeta man husat i bin raitim Baibel. Long nau, holi spirit i mekim “ol bikpela tok hait bilong God” i kamap klia moa, olsem na ol Kristen inap kisim gut mining bilong ol tok i tru bilong God.—2 Pita 3:16, 17; 1 Kor. 2:10.