Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

Wastaua—Stadi Edisen  |  Februeri 2015

Givim Bel Yet Long Autim Tok

Givim Bel Yet Long Autim Tok

WOK bilong autim gutnius em nambawan bikpela wok i kamap long graun long nau. Yu stap olsem wokman bilong Jehova, na yu pilim olsem em i bikpela samting tru long yu inap insait long wok bilong kamapim ol disaipel. Tasol ating yu save olsem sampela hevi i mekim na ol painia na ol pablisa i pilim hatwok long givim bel yet long autim tok.

Wanem ol samting inap helpim yu long givim bel yet long autim tok?

Taim ol pablisa i autim tok long ol haus, sampela taim ol i no save bungim ol man husat i amamas long toktok. Em tru olsem planti manmeri i no save stap long haus. Maski ol i stap long haus, sampela i save les long harim tok bilong Kingdom, na sampela i save kros. Sampela pablisa i tingting planti, long wanem, ol i gat bikpela teritori na planti man i laik harim tok, tasol ol i pilim olsem ol i no inap autim tok long olgeta man. Sampela pablisa i bel hevi, long wanem, ol i autim tok inap planti yia nau—bipo ol i no ting ol bai mekim olsem.

Yumi no kirap nogut olsem olgeta long lain bilong Jehova i save bungim ol hevi we inap mekim na ol i no givim bel tumas long autim tok. Yumi save olsem dispela graun “i stap long han bilong Satan,” olsem na i hatwok long autim tok i tru bilong Kingdom.1 Jon 5:19.

Maski wanem hevi i bungim yu taim yu autim gutnius, yu ken bilip tru olsem Jehova inap helpim yu long winim ol dispela hevi. Orait, yu ken mekim wanem na bai yu inap wok strong yet long autim tok? Yumi ken skelim sampela samting yu inap mekim.

HELPIM OL NUPELA PABLISA

Long olgeta wan wan yia, planti tausen manmeri i save kisim baptais na kamap Witnes Bilong Jehova. Sapos nau tasol yu bin kisim baptais bilong makim olsem yu dediket pinis long God, ating bai yu amamas long kisim helpim long sampela husat i bin autim tok inap planti yia. Sapos yu autim tok bilong Kingdom inap planti yia pinis, orait yu ken trenim ol nupela pablisa long mekim dispela wok.

Jisas i save olsem ol disaipel i mas kisim helpim  bambai ol inap mekim gut wok autim tok, na em i soim ol long rot bilong mekim dispela wok. (Luk 8:1) Long nau tu, yumi mas skulim ol narapela long mekim gut wok autim tok.

Sapos nupela pablisa i kirap long autim tok, dispela tasol i no inap skulim em long pasin bilong mekim gut wok tisa. Em i mas kisim skul long narapela pablisa husat i gat gutpela pasin na em i save gut long autim tok. Em i ken trenim nupela pablisa long pasin bilong (1) redim na prektisim tok em bai autim long man, (2) kirapim toktok wantaim man bilong haus, (3) tilim litresa, (4) go bek lukim man i laik harim tok, na (5) kirapim Baibel stadi. Gutpela samting bai kamap sapos nupela pablisa i lukim na bihainim ol pasin em narapela pablisa i yusim bilong mekim wok autim tok. (Luk 6:40) Nupela pablisa bai tenkyu tru olsem i gat wanpela i stap husat inap putim yau na helpim em. Na tu, sapos strongpela pablisa i tok amamas na givim sampela skultok long nupela pablisa, dispela bai helpim gut nupela pablisa.Sav. 4:9, 10.

TOKTOK WANTAIM POROMAN

Sampela taim yu no inap bungim ol man long haus. Long kain taim olsem, yu mas stori gut wantaim pablisa i poromanim yu long wok autim tok. Tingim, Jisas i bin salim ol disaipel i go “2-pela 2-pela” long wok autim tok. (Luk 10:1) Taim ol i wok wantaim, ol inap strongim narapela narapela. Olsem na taim yumi wok wantaim narapela pablisa, yumi ken yusim dispela haptaim long mekim ol tok bilong strongim narapela narapela.Rom 1:12.

Yutupela inap toktok long kain samting olsem: Gutpela ekspiriens, sampela gutpela save yu kisim taim yu mekim stadi bilong yu yet o famili stadi, na wanpela gutpela tok yu harim long miting. Ating sampela taim yu wok wantaim wanpela pablisa we yu no save poromanim tumas long taim bilong autim tok. Yu save long hau em i kisim tok i tru? Wai na em i bilip tru olsem dispela em oganaisesen bilong Jehova? Em i bin mekim wanem ol gutpela wok insait long kongrigesen, na em i kisim wanem ol ekspiriens? Ating yu ken stori long sampela ekspiriens bilong yu yet. Maski ol man long teritori i laik harim o nogat, taim yu poromanim narapela pablisa long wok autim tok, dispela i opim rot long yutupela inap “strongim narapela narapela.”1 Tes. 5:11.

BIHAINIM YET GUTPELA PASIN BILONG STADI

Yumi mas kisim pasin bilong mekim gut stadi bilong yumi yet na bihainim dispela pasin, na dispela bai helpim yumi long givim bel yet long mekim wok autim tok. “Gutpela wokboi i gat savetingting” i save wokim ol buk na nius i stori long  kain kain samting. (Mat. 24:45) I gat planti tok yu inap stadi long en bilong strongim bilip bilong yu. Ating yumi ken skelim dispela askim: Bilong wanem em i bikpela samting long yumi mas autim tok bilong Kingdom? Bekim bilong dispela askim i stap long blok.

Sapos yu skelim na tingim gut ol tok i stap long blok, dispela inap kirapim yu long givim bel yet long autim tok. Long stadi bilong yu yet, yu ken traim long listim sampela moa risen na em i bikpela samting long yumi mas autim tok bilong Kingdom. Bihain, yu ken tingim tingim ol dispela risen wantaim ol skripsa i sapotim ol dispela risen. Dispela bai strongim yu long givim bel moa yet long autim tok.

KISIM OL TOK BILONG HELPIM YU

Oganaisesen bilong Jehova i save givim ol tok bilong helpim yumi long kamap gutpela moa long wok autim tok. Yumi save go long ol haus na autim tok, na tu, yumi ken autim tok long rot bilong raitim pas, yusim telefon, autim tok long rot o pablik ples, autim gutnius long kain kain taim na ples, na long ol bisnis teritori. Sapos inap, yumi ken stretim rot long autim tok long ol hap we yumi no save autim tok tumas long en.

Olsem wanem? Yu redi long bihainim ol dispela tok? Planti Witnes i bin mekim olsem na gutpela samting i kamap na ol i amamas tru long en. Tingim 3-pela eksampel.

Namba 1: Wanpela sista i bihainim ol tok i kamap long Wok Kingdom i stori long rot bilong kirapim Baibel stadi. Nem bilong dispela sista em April, na em i tokim 3-pela wanwok olsem em i laik stadi wantaim ol long Baibel. Em i kirap nogut na amamas tru taim 3-pela wantaim i tok orait, na ol i kirap long i go long ol miting bilong kongrigesen.

Namba 2: Rot bilong tilim ol magasin bilong  yumi. Yumi gat wok long painim ol man husat bai laikim sampela kain stori i stap long litresa bilong yumi. Wanpela wasman sekit long Amerika i tok, em i go long ol maneja bilong olgeta stua i salim ol taia bilong kar samting, na em i soim ol long atikol long Kirap! i stori long taia. Em wantaim meri bilong em i kisim nius Kirap! i gat dispela het tok, “Understanding Your Doctor,” na ol i bringim i go long 100 ofis bilong ol dokta long sekit bilong ol. Em i tok: “Taim mipela i go visitim ol, mipela i tokim ol long nem bilong mipela na wok mipela i mekim, na mipela i soim ol long nius mipela i bringim. Mipela i kamap pren bilong ol na dispela i opim rot long mipela inap i go bek gen na lukim ol.”

Namba 3: Autim tok long rot bilong telefon. Wanpela sista nem bilong em Judy, em i raitim pas i go long hetkota na tok tenkyu long ol i kirapim ol pablisa long autim tok long rot bilong telefon. Mama bilong em i gat 86 krismas na em i gat kain kain sik. Judy i tok, long olgeta wik mama bilong em i save autim tok long rot bilong telefon, na em i amamas tru long mekim Baibel stadi wantaim lapun meri i gat 92 krismas!

Ol nius bilong yumi i save kamapim ol tok bilong helpim yumi long mekim wok autim tok, na ol dispela tok i save helpim tru wok bilong yumi. Yu mas bihainim ol dispela tok! Ol inap helpim yu long holimpas amamas bilong yu na givim bel yet long autim tok.

PUTIM MAK YU INAP WINIM

Taim yumi laik skelim wok autim tok bilong yumi yet, yumi no ken tingim hamas buk na nius yumi tilim, hamas manmeri yumi bin stadi wantaim ol long Baibel, o hamas manmeri yumi bin helpim long kamap wokman bilong Jehova. Tingim Noa: Em i bin traim long helpim ol manmeri em ol i no wanblut bilong em, tasol i no gat wanpela bilong ol i kirap long lotuim Jehova. Maski i olsem, em i bin mekim gut wok bilong em long autim tok. Bikpela samting em olsem, yumi mas i stap gut long mekim wok bilong Jehova.—1 Kor. 4:2.

Planti pablisa i lukim olsem ol i mas putim sampela mak ol inap winim, na dispela bai kirapim ol long autim tok. Wanem sampela mak? Blok long dispela pes i kolim sampela mak.

Kisim helpim i kam long Jehova, na painim rot bilong mekim wok autim tok bilong yu i kamap gutpela moa na i karim kaikai. Taim yu winim ol mak yu putim, yu bai amamas long save olsem yu wok strong tru long autim gutnius.

Em tru olsem sampela hevi inap painim yu taim yu autim gutnius. Tasol i gat sampela samting we inap helpim yu long givim bel tru long autim tok bilong Kingdom. Taim yu autim tok wantaim narapela pablisa, mekim ol tok bilong strongim narapela narapela; kisim pasin bilong mekim gut stadi bilong yu yet na bihainim dispela pasin; bihainim ol tok i kam long gutpela wokboi; na putim ol mak yu inap winim. Bikpela samting moa em olsem, no ken lusim tingting olsem God i givim nambawan gutpela wok long yu long autim gutnius olsem wanpela Witnes bilong em. (Ais. 43:10) Yu bai kisim bikpela amamas tru taim yu wok yet long holimpas pasin bilong yu long givim bel long wok autim tok!