Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

Wastaua—Stadi Edisen  |  Februeri 2015

Bihainim Jisas—Strongim Bel na Skelim Gut Ol Samting

Bihainim Jisas—Strongim Bel na Skelim Gut Ol Samting

“Maski yupela i no bin lukim em, yupela i laikim em. Maski yupela i no lukim em long nau, yupela i bilip long em.”1 PITA 1:8.

1, 2. (a) Yumi mas mekim wanem na bai God inap kisim bek yumi? (b) Wanem samting inap helpim yumi long wokabaut yet long stretpela rot na God i ken kisim bek yumi?

TAIM yumi kamap disaipel bilong Krais, i olsem yumi kirap wokabaut long wanpela rot na yumi inap kisim laip long heven o long graun. Jisas i tok: “Tasol man i sanap strong i go inap long pinis, [inap long em i dai o long pinis bilong dispela haptaim nogut bilong nau] dispela man bai abrusim bagarap.” (Mat. 24:13) Sapos yumi stap strong long bilip, yumi inap abrusim bagarap. Tasol taim yumi wokabaut long dispela rot, yumi no ken larim wanpela samting i pulim nabaut tingting bilong yumi. (1 Jon 2:15-17) Hau bai yumi inap wokabaut yet long dispela rot?

2 Yumi mas bihainim pasin bilong Jisas. Stori bilong em i stap long Baibel. Taim yumi skelim ol stori bilong Jisas, yumi bai kisim save long ol pasin na wokabaut bilong em. Dispela bai kirapim yumi long laikim em na bilip long em. (Ritim 1 Pita 1:8, 9.) Aposel Pita i tok, Jisas i stap gutpela piksa long yumi ken bihainim gut lek mak bilong em. (1 Pita 2:21) Sapos yumi bihainim gut ol lek mak bilong em, yumi bai  kisim “gutpela pe” long bilip bilong yumi—God bai kisim bek yumi. * Long stadi i kamap paslain, yumi bin stori long olsem wanem yumi ken bihainim pasin bilong Jisas na daunim yumi yet na mekim pasin isi. Orait nau yumi ken stori long hau yumi inap bihainim lek mak bilong Jisas na strongim bel na skelim gut ol samting.

JISAS I STRONGIM BEL NA I NO PRET

3. (a) Taim man i gat pasin bilong strongim bel, dispela bai kirapim em long mekim wanem? (b) Hau bai yumi inap kisim dispela pasin?

3 Taim yumi holim tingting olsem yumi inap mekim wanpela wok, dispela inap strongim yumi na yumi no inap pret. Wanpela dikseneri i tok, sapos man i gat strongpela bel, em bai “sanap strong yet long taim bilong hevi,” na em bai “strong long bihainim stretpela pasin,” na em bai “karim hevi na holim yet bilip na gutnem bilong em.” Pasin bilong strongim bel i poroman wantaim pasin bilong pret o rispek long God, bilip, na pasin laikim. Wai na yumi inap tok olsem? Pasin bilong pret long God bai helpim yumi long strongim bel na yumi no inap pret long ol man. (1 Sml. 11:7; Snd. 29:25) Sapos yumi gat pasin bilong bilip na wet, dispela bai strongim yumi long karim hevi na yumi bai tingim ol gutpela samting bai kamap bihain. (Sng. 27:14) Taim yumi gat pasin bilong daunim laik bilong yumi yet na laikim tru ol narapela, dispela bai kirapim yumi long strongim bel maski bikpela hevi inap painim yumi. (Jon 15:13) Sapos yumi bilip long God na bihainim lek mak bilong Jisas, dispela bai kirapim yumi long kisim pasin bilong strongim bel.Sng. 28:7.

4. Jisas i mekim wanem na dispela i soim olsem em i gat strongpela bel taim “em i sindaun namel long ol tisa” long tempel? (Lukim piksa long kirap bilong stadi.)

4 Maski Jisas i gat 12-pela krismas, em i strongim bel na sambai long stretpela pasin. Tingim ol samting i kamap taim Jisas i stap long tempel na “em i sindaun namel long ol tisa.” (Ritim Luk 2:41-47.) Ol dispela tisa i save gut long Lo Bilong Moses, na tu, ol i save gut long ol lo em ol man yet i putim na i daunim Lo Bilong Moses. Tasol Jisas i no pret long ol na pasim maus, nogat, em i “givim ol askim long ol.” Ol askim bilong em i no olsem ol askim bilong ol liklik pikinini. Ating Jisas i givim ol askim we i kirapim tru tingting bilong ol dispela tisa. Maski sapos ol dispela tisa i bin givim ol strongpela askim bilong trikim Jisas, hatwok bilong ol i lus nating. Olgeta man husat i putim yau, na ol tisa yet, “ol i kirap nogut long save bilong en na ol tok em i bekim long ol”—ol bekim bilong em i sambai long ol tok i tru i stap long Rait Holi!

5. Hau na yumi save olsem Jisas i bin strongim bel taim em i mekim wok autim tok?

5 Taim Jisas i mekim wok autim tok, em i mekim planti samting i soim olsem em i gat strongpela bel. Em i tokaut stret long ol hetman bilong lotu olsem ol i wok long skulim ol manmeri long ol tok giaman. (Mat. 23:13-36) Em i sanap strong na sakim ol tingting giaman bilong dispela graun. (Jon 16:33) Em i wok yet long autim tok maski ol birua i laik mekim nogut long em. (Jon 5:15-18; 7:14) Ol man i mekim wok bisnis long tempel, na dispela i bagarapim wok lotu, olsem na 2-pela taim em i rausim ol long tempel, na dispela i soim olsem em i no pret.Mat. 21:12, 13; Jon 2:14-17.

6. Hau na yumi save olsem Jisas i gat strongpela bel long laspela de bilong em long i stap laip long graun?

6 Taim yumi skelim pasin bilong Jisas long strongim bel na karim hevi, dispela bai strongim bilip bilong yumi. Em i bin strongim bel long laspela de bilong em long i stap laip long graun. Em i save long ol samting Judas bai mekim bilong putim em long han bilong ol birua. Taim ol i mekim kaikai bilong Pasova, Jisas i tokim Judas olsem: “Samting yu wok long mekim, yu mas mekim hariap.” (Jon 13:21-27) Taim ol soldia i kam long arestim Jisas long gaden bilong Getsemani, Jisas i no pret long tokim ol long em i husat. Maski  hevi i laik painim em, em i no pret long sambai long ol disaipel bilong em. (Jon 18:1-8) Taim em i sanap long ai bilong Sanhedrin na ol i kwestenim em, em i save olsem hetpris i painim rot bilong kilim em i dai, tasol em i no pret long tokaut stret olsem em i Krais na em i Pikinini Bilong God. (Mak 14:60-65) Jisas i stap gut long God i go inap long em i dai long diwai pos. Jisas i karim bikpela pen tru, na taim win bilong em i laik pinis, em i singaut strong olsem: “Em pinis nau!”Jon 19:28-30.

BIHAINIM JISAS NA STRONGIM BEL

7. (a) Yupela ol yangpela, yupela i pilim olsem wanem long yupela i holim nem bilong Jehova? (b) Hau bai yupela inap soim olsem yupela i gat strongpela bel?

7 Olsem wanem yumi inap bihainim pasin bilong Jisas long strongim bel? Skul. Yupela ol yangpela, sapos yupela i tokaut olsem yupela ol Witnes Bilong Jehova maski ol arapela wanklas i tok bilas long yupela, dispela bai soim olsem yupela i gat strongpela bel. Long dispela rot, yupela i soim olsem yupela i amamas long holim nem bilong Jehova. (Ritim Song 86:12.) Ating ol narapela inap putim presa long yu long bilip long evolusen. Tasol yu gat ol gutpela risen long bilip tru long tok bilong Baibel olsem God i wokim olgeta samting. Yu ken yusim buklet Tru God i Save Tingim Yumi? o buklet The Origin of Life—Five Questions Worth Asking na “bekim tok long olgeta man i askim [yu] long ol samting [yu] bilip na wet long en.” (1 Pita 3:15) Taim yu mekim olsem, yu bai amamas long save olsem yu sambai long tok i tru i stap long Baibel.

8. Wai na yumi mas strongim bel na autim tok?

8 Wok autim tok bilong yumi. Yumi stap olsem ol Kristen tru, olsem na yumi mas wok yet long larim “Jehova i givim strong long [yumi] na [yumi] no pret long autim tok.” (Apo. 14:3) Wai na yumi mas strongim bel na autim tok? Yumi save olsem yumi autim tok i tru, long wanem, Baibel i as bilong ol tok yumi autim. (Jon 17:17) Yumi stap olsem “ol wanwok bilong God,” na holi spirit i strongim yumi. (1 Kor. 3:9; Apo. 4:31) Yumi save olsem taim yumi wok strong long autim tok, yumi soim olsem yumi givim bel tru long Jehova na yumi laikim tru ol narapela. (Mat. 22:37-39) Taim yumi kisim pasin bilong strongim bel, yumi no inap larim wanpela samting i pasim yumi long autim tok. Yumi bai tingting strong long kamapim klia ol tok giaman em ol lotu i skulim ol man long en na dispela i pasim ol long luksave long tok i tru. (2 Kor. 4:4) Yumi bai wok strong yet long autim gutnius maski ol man i les long harim, tok bilas long yumi, na birua long yumi.1 Tes. 2:1, 2.

9. Taim yumi karim hevi, hau bai yumi inap soim olsem yumi gat strongpela bel?

9 Taim yumi bungim hevi. Sapos yumi trastim God, dispela bai strongim bilip bilong yumi na yumi bai strongim bel na karim ol hevi. Taim wanpela wanfamili o pren i dai, yumi krai sori, tasol yumi holim yet bilip bilong yumi. Yumi bilip olsem God i save “mekim isi bel bilong ol man long olgeta kain taim,” na em bai strongim yumi. (2 Kor. 1:3, 4; 1 Tes. 4:13) Sapos yumi kisim bikpela bagarap o yumi sik, yumi inap pilim pen, tasol yumi no lusim bilip bilong yumi, nogat. Yumi sakim olgeta kain marasin we i no stret wantaim ol stiatok bilong Baibel. (Apo. 15:28, 29) Sapos yumi bel hevi tru, “bel bilong yumi [inap] kotim yumi,” tasol yumi trastim God, em Man husat “i save stap klostu long ol manmeri i gat hevi,” olsem na yumi no givap. *1 Jon 3:19, 20; Sng. 34:18.

JISAS I GAT PASIN BILONG SKELIM GUT OL SAMTING

10. Sapos man i gat pasin bilong skelim gut ol samting, em bai bihainim wanem kain pasin na mekim wanem kain tok?

10 Sapos man i gat pasin bilong skelim gut ol samting, dispela i makim olsem em inap luksave  long wanem samting i stret na wanem samting i no stret na bihain em inap mekim stretpela disisen. (Hib. 5:14) Wanpela dikseneri i tok, sapos man i gat pasin bilong skelim gut ol samting, em bai “mekim ol gutpela disisen long sait bilong lotu.” Na tu, em bai bihainim ol pasin em God i orait long en. Dispela kain man i save mekim ol tok bilong helpim ol narapela, na i no bilong bagarapim bel bilong ol. (Snd. 11:12, 13) Em “i no save belhat kwik.” (Snd. 14:29) Em “i save bihainim stretpela pasin oltaim.” (Snd. 15:21) Hau bai yumi inap kisim pasin bilong skelim gut ol samting? Yumi mas stadi gut long Tok Bilong God na bihainim ol tok yumi kisim save long en. (Snd. 2:1-5, 10, 11) Jisas i stap olsem gutpela piksa tru long pasin bilong skelim gut ol samting, olsem na i gutpela yumi kisim save long pasin bilong em.

11. Hau na toktok bilong Jisas i soim olsem em i gat pasin bilong skelim gut ol samting?

11 Pasin na toktok bilong Jisas i soim olsem em i gat pasin bilong skelim gut ol samting. Toktok bilong em. Taim em i autim gutnius, em i bihainim gutpela tingting na mekim “ol gutpela tok” we ol manmeri i kirap nogut na amamas long harim. (Luk 4:22; Mat. 7:28) Taim ol narapela i sutim tok long em na em i laik bekim tok bilong ol, em i save kolim stret tok i stap long Rait Holi. (Mat. 4:4, 7, 10; 12:1-5; Luk 4:16-21) Na tu, Jisas i stori gut long mining bilong ol tok i stap long Rait Holi, na ol man i pilim tru ol tok ol i harim. Taim em i kirap bek, em i kamap long 2-pela disaipel i wokabaut long rot i go long Emeus, na em i “kamapim mining bilong ol samting long Rait Holi i makim em yet.” Dispela 2-pela disaipel i tok: “Taim em i . . . kamapim gut ol tok bilong Rait Holi long yumi, bel bilong yumi i bin kirap tru, a?”Luk 24:27, 32.

12, 13. Stori long olsem wanem Jisas i soim olsem em i holim stretpela tingting na em i no save belhat kwik.

12 Tingting na pasin bilong em. Pasin bilong skelim gut ol samting i helpim Jisas long bosim gut tingting, olsem na em i no “belhat kwik.” (Snd. 16:32) Em i gat “pasin isi.” (Mat. 11:29) Em i no save les kwik long ol disaipel maski ol i mekim ol popaia. (Mak 14:34-38; Luk 22:24-27) Em i stap isi maski ol birua i mekim nogut long em.1 Pita 2:23.

13 Jisas i gat pasin bilong skelim gut ol samting, olsem na em i save holim stretpela tingting. Em i tingim ol stiatok i stap long Lo Bilong Moses na em i bihainim ol dispela stiatok. Tingim stori i stap long Mak 5:25-34. (Ritim.) Wanpela meri i karim blut inap 12-pela yia na em i wokabaut namel long ol manmeri na i kam tatsim klos bilong Jisas na wantu tasol sik bilong em i pinis. Tok i stap long Lo Bilong Moses i makim olsem em i doti, olsem na i no stret long em i tatsim wanpela man. (Wkp. 15:25-27) Tasol Jisas i save long “ol bikpela tok bilong Lo,” olsem “pasin marimari na pasin bilong bilip,” olsem na em i no krosim meri taim meri i tatsim klos bilong em. (Mat. 23:23) Jisas i tokim em olsem: “Pikinini, bilip bilong yu i mekim na yu kamap orait. Yu go wantaim bel isi, na dispela sik i no ken givim hevi moa long yu.” Jisas i gat pasin bilong skelim gut ol samting, olsem na dispela i kirapim em long helpim narapela!

14. (a) Wanem wok i stap nambawan bikpela wok long laip bilong Jisas? (b) Em i mekim wanem na em inap putim tingting olgeta i go long dispela wok?

14 Wokabaut bilong em. Jisas i gat pasin bilong skelim gut ol samting, olsem na em i makim stretpela rot na bihainim. Em i givim bel tru long autim gutnius, na dispela wok i stap nambawan bikpela wok long laip bilong em. (Luk 4:43) Em i mekim ol disisen i helpim em long putim tingting olgeta i go long dispela wok na em i inapim tru dispela wok. Em i no holim planti mani kago, olsem na em inap lusim bikpela haptaim na bikpela strong long mekim wok autim tok. (Luk 9:58) Em i luksave olsem em i mas trenim ol narapela na bai ol inap mekim yet dispela wok bihain long em i dai. (Luk 10:1-12; Jon 14:12) Em i tok promis long ol disaipel olsem em bai sambai  long ol “inap long pinis bilong dispela taim.”Mat. 28:19, 20.

BIHAINIM JISAS NA SKELIM GUT OL SAMTING

Luksave long tingting na laik bilong ol man na mekim ol tok i stret (Lukim paragraf 15)

15. Hau bai toktok bilong yumi i soim olsem yumi gat pasin bilong skelim gut ol samting?

15 Skelim narapela rot we yumi inap bihainim pasin bilong Jisas. Toktok bilong yumi. Taim yumi toktok wantaim ol wanbilip, yumi mekim ol tok bilong strongim ol na i no daunim ol. (Efe. 4:29) Taim yumi toktok wantaim ol man long Kingdom Bilong God, yumi mas mekim ol gutpela tok, i olsem yumi “putim sol long en.” (Kol. 4:6) Yumi traim long luksave long laik na tingting bilong man, na skelim gut ol tok yumi bai mekim. Ol gutpela tok bai kirapim laik bilong man long putim gut yau. Na tu, taim yumi stori long bilip bilong yumi, yumi mas yusim Baibel long strongim tok bilong yumi. Long dispela rot, yumi soim olsem tok bilong Baibel i stap olsem as bilong olgeta bilip bilong yumi na yumi mas ritim tok bilong en. Maski yumi gat strong na namba, yumi luksave olsem tok bilong Baibel i gat bikpela strong moa winim tok bilong yumi yet.Hib. 4:12.

16, 17. (a) Hau bai yumi soim olsem yumi holim stretpela tingting na yumi no gat pasin bilong belhat hariap? (b) Hau bai yumi inap putim tingting olgeta i go long wok autim tok?

16 Tingting na pasin bilong yumi. Sapos yumi gat pasin bilong skelim gut ol samting, yumi bai bosim gut tingting na yumi no inap “belhat hariap.” (Jems 1:19) Taim ol narapela i mekim yumi bel hevi, yumi traim long skelim gut risen bilong tok o pasin ol i mekim. Taim yumi mekim olsem, dispela inap pinisim kros bilong man na helpim yumi na yumi ‘no tingim rong’ em i mekim. (Snd. 19:11) Na tu, sapos yumi gat pasin bilong skelim gut ol samting, yumi bai holim stretpela tingting. Olsem na yumi mas holim stretpela tingting long ol wanbilip bilong yumi na tingim olsem, ating ol i karim sampela hevi we yumi no kliagut long en. Yumi redi long putim yau long ol, na bihainim tingting bilong ol sapos i stret long mekim olsem.Fili. 4:5.

17 Wokabaut bilong yumi. Yumi ol disaipel bilong Jisas, olsem na yumi insait long wok bilong autim gutnius na dispela wok i winim tru olgeta narapela wok. Oltaim yumi mekim ol disisen i helpim yumi long putim tingting olgeta i go long dispela wok. Yumi abrusim pasin bilong bungim mani kago, na yumi putim wok bilong Kingdom i stap namba 1 samting long laip bilong yumi. Long dispela rot, yumi inap lusim bikpela haptaim long autim tok paslain long pinis bilong dispela haptaim.Mat. 6:33; 24:14.

18. (a) Yumi mas mekim wanem na bai yumi inap bihainim yet rot we bai helpim yumi long abrusim bagarap? (b) Yu tingting strong long mekim wanem?

18 Olsem wanem? Yu amamas long yumi bin skelim sampela gutpela pasin bilong Jisas? Yumi bai skelim ol narapela pasin bilong em na kisim save long hau yumi inap bihainim ol dispela pasin. Dispela bai helpim yumi long bihainim gut lek mak bilong em. Taim yumi mekim olsem, yumi bai bihainim yet rot we bai helpim yumi long abrusim bagarap, na yumi bai i go klostu moa long Jehova. Jisas i bin bihainim gut olgeta pasin bilong Jehova.

^ par. 2 Ol tok bilong 1 Pita 1:8, 9 i go long ol Kristen husat i bilip na wet long kisim laip long heven. Tasol ol dispela tok i stret tu long ol manmeri husat i bilip na wet long kisim laip long graun.

^ par. 9 Sapos yu laik save long stori bilong sampela husat i strongim bel long taim bilong hevi, orait lukim Wastaua bilong Disemba 1, 2000, pes 24-28; na Kirap bilong Julai 8, 2003, pes 28-31; Awake! bilong Janueri 22, 1995, pes 11-15.