“Sapos Bikpela i no wokim haus, ol kamda i wok nating.” —SNG. 127:1a.

1-3. Wanem ol hevi i save painim ol marit? (Lukim piksa long kirap bilong stadi.)

WANPELA man husat i marit na i stap amamas wantaim meri bilong em inap 38 yia nau, em i tok: “Sapos yu wok hat tru na soim olsem yu laik bai marit bilong yu i stap gut, Jehova bai blesim yu.” Ol marit inap i stap amamas, na tu, ol inap sambai long narapela narapela long taim bilong hevi.—Snd. 18:22.

2 Ol marit i save “karim pen na hevi long bodi bilong ol.” (1 Kor. 7:28) Bilong wanem? Ol hevi bilong wan wan de inap putim bikpela presa long marit. Maski tupela marit i stap amamas, toktok bilong poroman marit inap bagarapim bel bilong narapela, na tu, narapela inap kisim tingting kranki long narapela bikos em i no kliagut long tok bilong em. (Jems 3:2, 5, 8) Planti marit i gat wok mani we i pulim bikpela strong na haptaim bilong ol na ol i pilim hatwok long lukautim ol pikinini. Ol dispela hevi i mekim na sampela marit i pilim olsem ol i no gat taim long mekim ol samting bilong strongim marit. Hevi bilong mani, sik, na ol narapela samting inap mekim na pasin laikim na pasin rispek namel long tupela marit i no strong moa. Maski marit i stap strong, marit inap bagarap sapos tupela poroman marit i bihainim “ol pasin em laik nogut bilong bel i kamapim,” olsem pasin pamuk, pasin bikhet na i no sem, pasin birua, pasin bilong tok pait,  jeles, belhat tumas, na pasin bilong kamapim kros.—Gal. 5:19-21.

3 Yumi stap long “taim bilong las de,” olsem na ol man i tingim laik bilong ol yet tasol na ol i bihainim ol pasin em God i no orait long en, na dispela i save bagarapim marit. (2 Tim. 3:1-4) Na tu, Satan i save kamapim ol kain kain hevi bilong bagarapim marit. Aposel Pita i tok lukaut olsem: “Satan, dispela birua bilong yupela, em i raun olsem wanpela laion i singaut strong na i painim ol man bilong kaikai.”—1 Pita 5:8; Rev. 12:12.

4. Olsem wanem ol marit lain inap strongim marit na bai ol inap i stap amamas?

4 Wanpela maritman long Japan i tok: “Mi kisim bikpela hevi long sait bilong mani. Mi no toktok gut wantaim meri bilong mi, olsem na dispela i putim bikpela presa long em. Na tu, em i kisim bikpela sik. Sampela taim, ol dispela hevi i mekim na mipela i no stap wanbel.” Ol bikpela hevi i save painim ol marit, tasol i gat rot long ol inap karim ol dispela hevi. Sapos ol marit i larim Jehova i helpim ol, marit inap i stap strong na ol inap i stap amamas. (Ritim Song 127:1.) Yumi bai skelim 5-pela pasin we inap helpim marit long i stap strong inap longpela taim. Na tu, yumi bai stori long hau pasin laikim inap kirapim ol marit long bihainim ol dispela 5-pela pasin.

LARIM JEHOVA I STIAIM MARIT

5, 6. Olsem wanem ol marit inap larim Jehova i stiaim marit bilong ol?

5 Ol poroman marit i mas stap gut long narapela narapela na stap daun long Man husat i bin kamapim marit. (Ritim Saveman 4:12.) Sapos maritman na maritmeri i laik bai Jehova i stiaim marit bilong ol, orait ol i mas bihainim ol pasin em Jehova i laikim. Baibel i kamapim tok em God i bin givim long lain manmeri bilong em long bipo, olsem: “Taim yupela i wokabaut na yupela i paul long wanem rot yupela i mas bihainim, rot bilong han sut o rot bilong han kais, orait em bai i stap baksait long yupela na em bai i tokim yupela long rot yupela i mas bihainim.” (Ais. 30:20, 21) Long nau, sapos tupela marit i bung wantaim na ritim Baibel, i olsem ol i putim yau long tok em Jehova i givim long ol. (Sng. 1:1-3) Na tu, ol i mas mekim gutpela program bilong Famili Lotu we inap strongim ol long sait bilong bilip. Ol poroman marit i mas beten wantaim long olgeta de na bai ol inap sanap strong na karim ol hevi bilong dispela graun.

Taim ol marit i wok bung wantaim long mekim ol wok bilong lotu, dispela bai helpim ol long pas gut wantaim God, na tu, ol bai pas gut wantaim narapela narapela na stap amamas (Lukim paragraf 5, 6)

6 Wanpela brata long Jemani, nem bilong em Gerhard, em i tok: “Taim mipela i no kliagut long tingting bilong narapela narapela na liklik hevi i kamap, tok bilong Baibel i helpim mipela long mekim pasin isi na fogivim narapela. Ol dispela pasin i helpim marit long i stap gut.” Taim ol marit i wok bung wantaim long mekim ol wok bilong lotu, ol bai larim God i stiaim marit bilong ol, na dispela bai helpim ol long pas gut wantaim God, na tu, ol bai pas gut wantaim narapela narapela na stap amamas.

MARITMAN —BIHAINIM PASIN LAIKIM

7. Ol maritman i mas bihainim wanem kain pasin taim ol i mekim wok bos bilong ol?

7 Taim man marit i mekim gut wok bos, dispela inap strongim marit na tupela marit inap i stap amamas. Baibel i tok: “Het bilong olgeta man em Krais, na het bilong meri em man.” (1 Kor. 11:3) Ol narapela tok long dispela skripsa i kirapim ol man long bihainim pasin bilong Krais long mekim wok bos. Jisas i no save mekim hatpela pasin, nogat. Oltaim em i save mekim pasin laikim, gutpela pasin, bihainim stretpela tingting, bihainim pasin isi, na pasin daun.—Mat. 11:28-30.

8. Maritman i mas bihainim wanem kain pasin na bai meri inap laikim na rispektim em?

8 Olsem Krais i bin mekim, ol maritman i no ken strong long meri i mas soim rispek long ol, nogat. Baibel i tokim ol maritman olsem: “Long sindaun bilong yupela wantaim ol meri bilong yupela, yupela i mas kliagut long tingting i stap  long bel bilong ol. Ol i no gat bikpela strong, olsem na yupela i mas givim ona long ol.” (1 Pita 3:7) Taim tupela marit i stap long ai bilong ol narapela o tupela yet i stap, maritman i mas yusim ol tok i soim rispek long meri na em i mas mekim ol pasin i soim olsem em i sori long meri. (Snd. 31:28) Taim maritman i bihainim pasin laikim, dispela bai kirapim meri long laikim em na rispektim em, na God bai blesim marit bilong ol.

MARITMERI —STAP DAUN LONG MAN

9. Olsem wanem meri inap soim olsem em i stap daun long man?

9 Taim yumi laikim tru Jehova, dispela bai helpim yumi olgeta long stap daun long wok bos bilong em. (1 Pita 5:6) Wanpela bikpela samting em maritmeri i ken mekim bilong soim olsem em i stap daun long wok bos bilong Jehova em olsem, em i mas helpim man bilong em na wok bung wantaim em. Baibel i tok: “Yupela ol maritmeri, yupela i mas daun long man bilong yupela, dispela pasin i stret long ai bilong Bikpela.” (Kol. 3:18) Sampela taim meri i no inap laikim disisen bilong man. Tasol, sapos disisen bilong man i no brukim ol lo bilong God, orait meri i mas redi long bihainim.—1 Pita 3:1.

10. Bilong wanem em i bikpela samting long meri i mas stap daun long man?

10 Maritmeri i mas i stap olsem gutpela “poroman” long man bilong em. (Mal. 2:14) Em i stap daun long man, tasol taim famili i laik mekim ol disisen, em i save bihainim pasin rispek na kamapim tingting bilong em. Sapos man i gat gutpela tingting, em bai putim gut yau taim meri i kamapim tingting bilong em. (Snd. 31:10-31) Taim pasin laikim i kirapim meri long i stap daun long man, famili bai i stap amamas, stap bel isi, na stap wanbel wantaim. Na tu, ol marit bai stap belgut bikos ol i luksave olsem ol i bihainim ol pasin em God i amamas long en.—Efe. 5:22.

WOK YET LONG FOGIVIM NARAPELA

11. Bilong wanem ol marit i mas fogivim narapela narapela?

11 Wanpela pasin we inap strongim tru marit em pasin bilong fogivim rong. Marit bai i stap  strong taim man na meri i “wok yet long karim hevi narapela i putim long [ol] na amamas long fogivim narapela.” (Kol. 3:13) Tasol sapos tupela marit i tingim tingim ol popaia bilong narapela narapela na ol i yusim dispela long sutim tok long poroman marit, dispela inap kamapim hevi insait long marit. Sapos yumi holim yet sampela bel kros long narapela, dispela inap pasim yumi long fogivim em. Taim ol marit i bihainim pasin bilong Jehova na fogivim narapela narapela, dispela bai strongim marit.—Mai. 7:18, 19.

12. Olsem wanem “pasin laikim i karamapim planti sin”?

12 Sapos man i gat pasin bilong laikim tru narapela, “em i no save tingim rong ol arapela i mekim long em.” “Pasin laikim i karamapim planti sin.” (1 Kor. 13:4, 5; ritim 1 Pita 4:8.) Sapos yumi gat pasin laikim, yumi no inap putim mak long hamas taim yumi bai fogivim man. Taim aposel Pita i askim Jisas long hamas taim em i mas fogivim man, Jisas i tok: “Yu mas mekim inap 77 taim.” (Mat. 18:21, 22) Jisas i kamapim klia olsem i no gat mak long hamas taim Kristen i mas fogivim narapela.—Snd. 10:12. *

13. Olsem wanem yumi inap kisim pasin bilong fogivim narapela?

13 Annette i tok: “Sapos tupela marit i no laik fogivim narapela narapela, ol bai holim bel kros na ol i no inap trastim narapela narapela, na dispela inap bagarapim marit. Taim tupela marit i fogivim narapela narapela, dispela bai strongim marit na helpim ol long pas gut moa.” Sapos tupela marit i laik kisim pasin bilong fogivim narapela narapela, orait ol i mas wok strong long kisim pasin bilong tok tenkyu long narapela. Ol marit i mas luksave long gutpela pasin bilong poroman marit na tok amamas long em. (Kol. 3:15) Taim ol marit i kisim pasin bilong fogivim narapela narapela, ol bai i stap bel isi, stap wanbel, na kisim ol blesing i kam long God.—Rom 14:19.

BIHAINIM STIATOK I STAP LONG LO I GUTPELA TRU

14, 15. (a) Stori long Gutpela Lo Tru. (b) Olsem wanem dispela lo inap helpim ol marit?

14 Yumi olgeta i laik bai ol man i tingim gutnem bilong yumi na rispektim yumi. Yu save pilim amamas taim ol man i putim yau na pilim tingting bilong yu. Tasol olsem wanem? Yu bin harim man i mekim kain tok olsem, “Mi bai bekim wankain pasin olsem em i bin mekim long mi”? Sampela taim i gat gutpela risen na man i mekim kain tok olsem. Tasol Baibel i tok: “Yu no ken tok olsem, ‘Nau bai mi bekim pasin nogut bilong en.’” (Snd. 24:29) Jisas i tokim yumi long gutpela lo yumi ken bihainim long stretim ol kain hevi olsem. Planti man i save long dispela lo na ol i kolim olsem Gutpela Lo Tru, em i tok: “Ol pasin yupela i laik bai ol man i mekim long yupela, yupela i mas mekim wankain pasin long ol.” (Luk 6:31) Tok bilong Jisas i makim olsem, ol pasin yumi laik bai ol man i mekim long yumi, yumi mas mekim wankain pasin long ol, na yumi no ken bekim pasin nogut ol i mekim long yumi. Ol marit i mas bihainim ol pasin ol i laik bai poroman marit i mekim long ol.

15 Tupela marit bai pas gut wantaim sapos ol i pilim tru tingting bilong narapela narapela. Wanpela maritman long Saut Afrika i tok: “Mitupela i bin traim long bihainim stiatok i stap long Gutpela Lo Tru. Sampela taim mitupela i save kros, tasol mitupela i wok strong long bihainim pasin em mitupela i laik bai poroman marit i mekim—mitupela i soim rispek na tingim gutnem bilong poroman.”

16. Ol poroman marit i no ken mekim wanem long narapela narapela?

16 No ken stori long ol narapela o tok pilai long  ol popaia bilong poroman marit o ol pasin kranki bilong em. Tingim olsem marit i no wanpela resis bilong painimaut husat i gat bikpela strong moa, na husat inap bikmaus strong moa, na husat inap mekim tok i gat bikpela strong moa long bagarapim bel bilong narapela. Em tru olsem yumi olgeta i gat ol popaia, na sampela taim pasin bilong yumi i save bagarapim bel bilong ol narapela. Tasol i no stret liklik long man o meri i tok bilas na mekim tok i daunim poroman marit, na i no stret tu long tupela i pait.—Ritim Sindaun 17:27; 31:26.

17. Olsem wanem ol maritman inap bihainim stiatok i stap long Gutpela Lo Tru?

17 Ol man bilong narapela narapela ples i gat kain kain tingting long pasin bilong man i paitim meri. Sampela man i ting dispela i soim olsem em i man tru na em i gat strong, tasol Baibel i tok: “Man i no save belhat kwik, em i mekim gutpela pasin. Dispela pasin i winim pasin bilong pait strong olsem gutpela soldia. Na man i bosim gut em yet, em i winim man i pait strong na kisim wanpela taun.” (Snd. 16:32) Sapos man i gat bikpela strong, em bai kontrolim em yet, na long dispela rot em i bihainim pasin bilong Jisas Krais, em nambawan man tru husat i bin i stap long graun. Sapos man i tok nogutim meri o paitim meri, dispela i soim olsem em i no man tru na em i no gat strong, na em i no inap i stap pren bilong Jehova. Devit em wanpela man husat i gat bikpela strong, na em i tok: “Yupela i mas pret long God na lusim pasin bilong mekim sin. Taim yupela i slip long bet, yupela i mas tingting gut long dispela tok, na pasim maus.”—Sng. 4:4.

‘WERIM PASIN LAIKIM OLSEM KLOS’

18. Bilong wanem em i bikpela samting long ol marit i mas wok yet long strongim pasin bilong laikim tru narapela?

18 Ritim 1 Korin 13:4-7. Pasin laikim em nambawan gutpela pasin ol marit i mas i gat. Baibel i tok: “Yupela i mas kisim bikpela pasin sori, pasin helpim, pasin daun, pasin isi, na pasin bilong i no les kwik. Na i no ol dispela samting tasol. Yupela i mas werim pasin laikim olsem yupela i werim klos, long wanem, pasin laikim em i nambawan gutpela rot bilong mekim ol man i kamap wanbel.” (Kol. 3:12, 14) Taim ol poroman marit i bihainim pasin bilong Krais na ol i daunim laik bilong ol yet na laikim tru narapela narapela, dispela bai strongim tru ol gutpela pasin ol i bihainim insait long marit. Marit bai i stap strong yet maski pasin kranki bilong wanpela i sikirapim bel bilong narapela, o poroman marit i kisim bikpela sik, o tupela i bungim bikpela hevi bilong mani, o hevi i kamap namel long wanpela poroman marit na ol tambu bilong em.

19, 20. (a) Ol marit i ken mekim wanem na bai marit bilong ol i stap strong na ol inap i stap amamas? (b) Yumi bai stori long wanem samting long neks stadi?

19 Ol poroman marit i mas laikim tru na givim bel tru long narapela, stap gut long narapela, na wok strong long mekim marit bilong ol i kamap gutpela. Taim hevi i kamap insait long marit, ol poroman marit i no ken lusim narapela narapela, nogat, ol i mas tingting strong long karim hevi na pas gut wantaim. Ol marit Kristen husat i stap gut long Jehova na long narapela narapela, ol i laikim tru God na laikim tru narapela narapela, olsem na dispela i kirapim ol long stretim ol hevi i kamap namel long ol, long wanem, “pasin laikim i no inap pinis.”—1 Kor. 13:8; Mat. 19:5, 6; Hib. 13:4.

20 Yumi stap long “taim nogut,” olsem na i hatwok tru long marit i stap strong na ol poroman marit i stap amamas. (2 Tim. 3:1) Tasol sapos ol marit i larim Jehova i helpim ol, marit bilong ol inap i stap gut na ol inap i stap amamas. Maski i olsem, ol marit i mas karim hevi bilong ol pasin nogut i kamap long nau. Stadi i kamap bihain long dispela bai stori long ol samting em maritman na maritmeri i ken mekim bilong strongim marit.

^ par. 12 Sapos maritman o maritmeri i mekim pasin adaltri, orait Baibel i soim olsem poroman marit i ken mekim disisen long fogivim narapela na ol i stretim hevi namel long ol, o em i ken kisim divos. (Mat. 19:9) Lukim atikol “Baibel i Tok Wanem? Pasin Pamuk—Lusim Tingting o Nogat?” long Kirap! bilong Ogas 8, 1996.