SAPOS yu pret na tingting planti long ol nius nogut yu harim, orait i no yu tasol i pilim olsem, nogat, ol narapela man tu i pilim wankain olsem yu. Barack Obama i bin i stap presiden bilong Amerika, na long 2014 em i tok ol nius i stori planti long ol hevi i kamap, olsem na planti manmeri i kisim tingting olsem “dispela graun i wok long spin . . . hariap na i no gat man inap long kontrolim graun.”

Tasol bihain liklik long em i mekim dispela tok, em i givim bel tru long stori long ol rot bilong stretim planti hevi bilong graun. Em i kolim sampela plen bilong gavman olsem “gutnius” na em i tok em i “bilip tru” na “tingting strong olsem ol gutpela samting bai kamap.” Em i pilim olsem wok bilong ol man inap long stretim ol hevi na bagarap i no inap kamap.

Planti man i holim wankain tingting olsem em. Sampela man i bilip long save bilong saiens, na ol i ting save bilong teknoloji bai kamap gutpela moa na stretim ol hevi. Wanpela saveman bilong teknoloji i stori olsem, long 2030 “save bilong teknoloji bai kamap gutpela winim save bilong nau inap wan tausen taim, na long 2045, em bai gutpela moa winim save bilong nau inap wan milion taim.” Em i tok moa olsem: “Save bilong teknoloji i wok gut. Ol bikpela hevi i kamap, tasol save bilong yumi long stretim ol hevi i wok long kamap gutpela moa.”

Ol hevi bilong graun i nogut inap long wanem mak? Yu ting klostu tru nau bikpela hevi bai kamap long graun olgeta? Sampela saientis na ol bikman bilong gavman i tok ol gutpela samting bai kamap, tasol planti man i tingting planti yet long ol samting bai kamap long bihain. Bilong wanem?

Ating yu inap tingim ol narapela hevi we inap bagarapim laip bilong yumi. Tasol sapos yu skelim skelim olgeta hevi i kamap long nau, dispela i no inap helpim yu long painim ol gutpela bekim long ol samting bai kamap bihain. Sampela inap mekim wankain tok long pasin bilong putim yau long ol bikman bilong gavman na ol saientis. Olsem atikol paslain i kamapim, planti man i painim pinis ol gutpela bekim long sait bilong ol hevi i kamap long graun na ol samting bai kamap long bihain. Yu inap painim ol dispela bekim long wanem hap?

OL BOM BILONG KAMAPIM BIKPELA BAGARAP. Yunaitet Nesen na ol narapela oganaisesen i wok hat long putim ol lo bilong kirapim ol kantri long daunim pasin bilong wokim ol nuklia bom, tasol hatwok bilong ol i lus nating. Ol lida bilong ol kantri i luk daun long ol dispela lo. Ol kantri i gat nem long wokim ol bom, ol i hariap hariap long stretim ol olpela bom, na ol i wokim ol nupela bom we i gat bikpela strong moa. Ol kantri em bipo ol i no gat rot long bagarapim planti man, nau ol inap long bagarapim planti manmeri moa.

Long nau, planti kantri i redim pinis ol nuklia bom samting, olsem na nius Bulletin of the Atomic Scientists i tok, graun olgeta i kamap ples i nogut moa maski ol man i tok ol i stap “bel isi.” Na tu, “i gat sampela kain masin na tul bilong pait em ol yet inap i go ‘kilim’ ol man, na dispela i mekim ol manmeri i tingting planti moa yet.”

 HELT BILONG YUMI I BAGARAP. Save bilong saiens i no inap pinisim olgeta hevi long sait bilong helt. Planti manmeri moa i kisim ol hevi olsem, presa bilong blut i go antap, bodi i pat tumas, pulim win nogut, na mekim wok nogut long ol drak—ol dispela samting inap kamapim sik. Planti man i dai long ol bikpela sik olsem kensa, daiabitis, na sik insait long rop bilong blut. Planti narapela sik na sik bilong tingting i bagarapim bodi bilong planti manmeri. Insait long sampela yia i go pinis, binatang nogut bilong sik Ebola na Sika i kisim planti manmeri. Ol man i no gat strong bilong daunim sik, na i luk olsem i no gat rot bilong pinisim dispela hevi!

OL MAN I BAGARAPIM GRAUN. Ol faktori i save kamapim win nogut na dispela i bagarapim gutpela win long graun. Long olgeta yia, planti milion man i pulim win nogut na ol i dai.

Olgeta wan wan man, ol komiuniti, na ol lain bilong gavman i save tromoi ol pipia bilong toilet, pipia bilong haus sik na gaden, ol plastik, na ol narapela samting nogut i go insait long biksolwara. Buk Encyclopedia of Marine Science i tok: “Ol dispela pipia nogut i bagarapim ol animal, na plaua na gras insait long solwara, na i bagarapim tu ol man husat i kaikai ol samting bilong solwara.”

Planti wara i wok long bagarap. Robin McKie em saveman bilong saiens long Briten na em i tok: “Ol manmeri long olgeta hap bilong graun bai bungim hevi bilong wara.” Ol bikman bilong gavman i tok ol manmeri yet i kamapim dispela hevi na dispela bai bagarapim tru sindaun bilong olgeta man.

SAN, WIN, NA REN I BAGARAPIM OL MAN. Strongpela win na ren, saiklon, na guria, i save kamapim ol bikpela hevi olsem tait wara na mekim graun i bruk. Ol dispela hevi i mekim na planti manmeri moa i lusim laip bilong ol o kisim bagarap. Wok painimaut bilong lain National Aeronautics and Space Administration long Amerika i tok lukaut olsem bai i gat “planti moa strongpela win na ren, ples bai i kamap hot nogut tru, na planti ples moa bai i gat bikpela tait na strongpela san.” Yu ting san, win, na ren bai kilim i dai olgeta lain man?

Ating yu inap tingim ol narapela hevi we inap bagarapim laip bilong yumi. Tasol sapos yu skelim skelim olgeta hevi i kamap long nau, dispela i no inap helpim yu long painim ol gutpela bekim long ol samting bai kamap bihain. Sampela inap mekim wankain tok long pasin bilong putim yau long ol bikman bilong gavman na ol saientis. Olsem atikol paslain i kamapim, planti man i painim pinis ol gutpela bekim long sait bilong ol hevi i kamap long graun na ol samting bai kamap long bihain. Yu inap painim ol dispela bekim long wanem hap?