Olgeta de bodi bilong yumi i pait wantaim ol binatang i save kamapim sik, yumi no inap lukim ol long ai na yumi no pilim, tasol ol inap kilim yumi i dai. Ol baktiria, vairas, binatang, na ol parasait inap nogutim helt bilong yumi. * Imiun sistem bilong yu i save pait na rausim ol dispela binatang samting paslain long yu pilim ol mak bilong sik. Tasol sampela taim ol dispela binatang nogut inap kamapim sik. Na yu mas kisim marasin na ol narapela tritmen bilong helpim imiun sistem bilong yu long daunim sik.

Inap planti tausen yia, ol man i no save olsem ol binatang i save kamapim kain kain sik. Tasol long 1860 samting, ol saientis i kisim save long dispela na nau rot i op long yumi inap banisim yumi yet long ol sik. Kirap long dispela taim, ol saveman i painim ol rot bilong pinisim o daunim ol sik i save kalap long ol narapela, em ol kain sik olsem smolpoks na polio. Tasol nau ol narapela sik olsem yelo fiva na dengi i kamap gen. Bilong wanem? Skelim sampela risen:

  • Olgeta yia, planti milion man i raun long ol narapela ples, na planti taim ol i karim ol binatang i save kamapim sik i go wantaim ol. Wanpela atikol bilong nius Clinical Infectious Diseases i tok: Ol man i kalap long balus na go long narapela kantri hariap tru, tasol ol i no save olsem “ol i karim ol binatang jem bilong kamapim sik i go wantaim ol.”

  • Sampela baktiria i save senis senis na ol inap long daunim strong bilong ol marasin. Lain World Health Organization i tok: “Ol marasin i no gat strong bilong kilim ol binatang bilong kamapim sik . . . na planti man i dai long dispela rot.”

  • Ol pait i kamap insait long kantri na hevi bilong ol man i stap rabis i mekim na gavman i no inap long painim ol rot bilong daunim ol sik.

  • Planti man i no save long ol samting ol inap mekim bilong abrusim ol sik.

Maski i olsem, yu na famili bilong yu inap mekim ol samting bilong banisim yupela yet long ol sik. Neks atikol bai stori long sampela rot ol man i bihainim bilong abrusim sik, maski ol i stap long ol kantri i no gat planti wok bisnis.

^ par. 3 I no olgeta binatang i save kamapim sik. Dispela atikol na atikol i kamap bihain bai stori long ol binatang we inap nogutim helt bilong yu.