Skip to content

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

Indeks bilong Ol Tok Bilong 2016 Kirap!

Indeks bilong Ol Tok Bilong 2016 Kirap!

“Tenkyu long wokim ol magasin long taim stret.” —Amy

Amy, em wanpela mama, i luksave olsem nius Kirap! i gat ol gutpela tok bilong helpim em. Olsem em, planti milion man i kisim helpim taim ol i ritim dispela nius long olgeta 2-pela mun. Go long www.jw.org/tpi bilong lukim ol tok bilong 2016 long lista daunbilo.

ANIMAL NA DIWAI SAMTING

BAIBEL I TOK WANEM?

HELT NA MARASIN

 • Ol Sik—Rot Bilong Abrusim: No. 6

 • Sik Bilong Kaikai na Bel i No Laikim Kaikai: No. 3

LOTU

 • Baibel Em Gutpela Buk Tasol? No. 2

 • Baibel i Tok Wanem Long Man i Maritim Man na Meri i Maritim Meri: No. 4

 • Yu Ting Jisas i Bin Stap Tru? No. 5

OL INTAVIU

 • Wanpela Saveman i Stori Long Bilip Bilong En (Y. Hsuuw): No. 2

OL KANTRI NA OL MANMERI

OL MAN BILONG BIPO

OL WITNES BILONG JEHOVA

 • “Mi Kisim Nupela Save!” (jw.org): No. 5

 • Ol Tokples i No Pasim Ol: No. 3

 • Yu Save Long Ol Witnes Bilong Jehova? No. 1

PASIN BILONG OL MAN

 • Hau Mi Inap Painim Ol Gutpela Pren: No. 1

 • Helpim Pikinini Taim Senis i Kamap Long Bodi Bilong En: No. 2

 • Rot Bilong Kamapim Pasin Rispek (marit): No. 6

 • Rot Bilong Stretim Ol Hevi (famili): No. 3

 • Skulim Pikinini Long Samting Bilong Maritpasin: No. 5

SAIENS

 • Grasopa Periodical Sikada: No. 4

 • Narakain Samting Tru (kabon): No. 5

 • Nek Bilong Anis: No. 3

 • Save Bilong Cuttlefish Long Senisim Kala: No. 1

 • Tret Bilong Kina Sel Bilong Solwara: No. 6

SAMPELA STORI MOA

 • Pasin Bilong Yu i Bikpela Samting: No. 1

 • Taim Ol Senis i Kamap Long Laip: No. 4

 • Yu Inap Kisim Ol Gutpela Pasin: No. 4