Skip to content

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

KIRAP! No. 6 2016 | Ol Sik—Rot Bilong Abrusim

Kain kain sik i wok long kamap na dispela inap nogutim helt bilong yu. Hau yu inap abrusim ol dispela sik?

FRAN PES STORI

Ol Sik—Rot Bilong Abrusim

Olgeta de bodi bilong yu i pait wantaim ol binatang i save kamapim sik, yu no inap lukim ol long ai na pilim, tasol ol inap kilim yu.

FRAN PES STORI

Lukautim Yu Yet Long Ol Sik

Skelim 5-pela rot yu inap kisim sik, na ol samting yu ken mekim bilong lukautim yu yet.

TRU DISPELA SAMTING I BIN KAMAP?

Tret Bilong Kina Sel Bilong Solwara

Ol kina sel bilong solwara i gat ol tret we i helpim ol long hangamap o pas long ol samting. Save yumi kisim long disain bilong ol dispela tret inap helpim yumi long kamapim ol nupela rot long joinim ol tul samting long ol bilding, o joinim ol masol long ol bun.

HELPIM I KAM LONG FAMILI

Rot Bilong Kamapim Pasin Rispek

Pasin rispek i mas stap oltaim insait long marit. Olsem wanem yu inap soim olsem yu rispektim poroman marit bilong yu?

OL PIKSA BILONG TAIM BIPO

Desiderius Erasmus

Wanpela man bilong raitim ol buk i tok Erasmus i gat “biknem olsem ol singa na ol ekta bilong nau.” Wanem samting i mekim na planti man i save long em?

Narakain Klaun Pis

Dispela liklik pis i gat kain kain kala na i save wok bung wantaim gras bilong solwara. Bilong wanem dispela em narakain samting? Na hau ol inap mekim olsem?

LUKIM GEN OL BIKPELA TOK BILONG BAIBEL

Bihainim Stret Taim

Sapos yu bihainim stret taim, ol narapela bai rispektim yu na yu bai gat gutnem. Baibel i tok wanem long pasin bilong bihainim stret taim? Yu inap mekim wanem bilong bihainim stret taim?

Indeks bilong Ol Tok Bilong 2016 Kirap!

Lista bilong ol atikol i stap long ol nius Kirap! bilong 2016.